مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 28

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 28 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 28
اپراتور تقاطع
Crossover operator
تئوری مجموعه فازی
fuzzy set theory  – FST
متغیر انحرافی
deviational variable
متغیر زیر انحرافی
under-deviational variable
متغیر رو انحرافی
Over-deviational variable
انحراف چارکی
Quartile Deviation
سطح مطلوب
Aspiration level
ماتریس ضریب
coefficient matrix
کمینه مجموع
Minsum
کمینه بیشینه
Minmax
لینک به بیرون (سایت دیگر)
out-link
لینک به داخل (سایت)
in-link
وب کاوی
web mining
الگوریتم رتبه فاصله
Distance Rank Algorithm
رتبه استنادی
Citation rank
هم – استنادی
Co- Citation
کلونی مصنوعی زنبور عسل
Artificial Bee Colony (ABC)
جایگذاشت
overlay
تحویل پیام مبدا به مقصد
end-to-end message delivery
هریاب، انیکست
anycast
تک یاب
unicast
پراکنده یاب
broadcast
چند یاب
multicast
بسته داده
Datagram
ابطال کلید
Key revocation
لایه انعطاف پذیر بی نام / ناشناس
resilient anonymous layer
گمنام سازی پراکسی همتا به همتا
Anonymizing Peer-to-Peer Proxy
نام مستعار
pseudonym
شبکه قابل اعتماد
trusted network
گره قابل اعتماد
trusted node
نقطه شکست واحد، نقطه شکست اصلی
single point of failure
استراق سمع
eavesdropping
شایعه سواری
Rumor Riding
مکانیسم گام برداری تصادفی، مکانیسم ولگشت تصادفی
random walk mechanism
مسیر یابی پیازی
Onion Routing
مسیریابی سیری
Garlic Routing
پروتکل واکنشی
reactive protocol
پروتکل کنشی
Proactive protocol
دریچه تله ای
Trap-door / trap door / trapdoor
کلید جلسه
Session Key
فردی در میان
Man In The Middle
یک به یک
One to One
احراز اصالت
Authentication
اصالت پیام
Message Integrity
پیام رمز شده
Cipher Text
پیام واضح
Plain Text
حمله پخش مجدد
replay attack
حمله انکار ناپذیری
Non-Repudiation attack
حمله استراق سمع
Eavesdropping attack
تصدیق کننده
Authenticator
ترکیبات چامی
Chaum-mixes
دامنه اعتماد کننده
Trusting Domain
دامنه مورد اعتماد
Trusted Domain
k- ناشناسی
k-anonymity
تغییر اندازه تصویر با حفظ خصیصه ها و کیفیت اصلی
image retargeting
شتاب دهی به ویژگیهای استوار (سرف)
Speed Up Robust Features (SURF)
پنجره جهت کشویی
Sliding orientation window
فیلتر جعبه ای
Box filter
نما
Contour
حذف رگه، حذف درز
Seam Carving
تابع ارتباط پیکسل
pixel relevance function
مدل ارتباط احتمالی
Probabilistic relevance model
توصیفگر نقطه علاقه تغییر ناپذیر در برابر چرخش
rotation-invariant interest point descriptor
ارزیابی و قطعه بندی نقطه تغییر چندگانه بیزی
Bayesian Multiple Change-Point Estimation and
Segmentation
توزیع ناقص پوآسون
truncated Poisson distribution
ترکیب توزیع سری لگاریتمی و توزیع ناقص پوآسون
Mixed log series with Truncated Poisson Distribution (MLTPD)
بردار گسسته مقدار
discrete valued vector
بردار پیوسته مقدار
Continuous valued vector
دسته بندی واقعه / رویداد
event classification
نمونه گیر گیبز
Gibbs sampler
قطار اسپایک نورون
neuron spike train
خانواده نمایی
exponential family
نقاط گسست
breakpoints
حداکثر تجربی، حداکثر احتمال
maximum a posteriori (MAP)
توزیع پیشین
prior distribution
توزیع احتمال پیشین
Prior probability distribution
توزیع احتمال پسین
Posterior probability distribution
قانون احتمال کل
Law of Total Probability
توزیع وارون نرمال ویشارت
normal-inverse-Wishart
داده های نگار چاه
Well-log data
تکه ای
Piecewise
تابع تکه ای پیوسته
piecewise continuous function
ماتریس تنزل
degradation matrix
رفع تاری تصویر
Image deblurring
نمونه برداری کاهشی
down-sampling
نمونه برداری افزایشی
up-sampling
یادگیری واژه نامه
dictionary learning
همبستگی زدایی
De correlation / de-correlation / decorrelation
موقعیت های زمانی
Time Locations
فیلتر میانگین
mean filter
فیلتر میانگین غیر محلی
Non-local means filter
فیلتر جهت دار
Directional filter
هموارسازی گاوسی
Gaussian smoothing
نرخ فشرده سازی
Compression rate
نسبت پیک سیگنال به نویز
Peak Signal to Noise Ratio
آزمون ذهنی (دیداری)
Subjective test
کانوالو
Convolve
میانه قدر مطلق
Median Absolute Difference
قدر ضریب، بزرگی ضریب
coefficient magnitude
طرح انتشار
Diffusion scheme
حوزه – موجک
wavelet-domain
آستانه گذاری
Thresholding
تابع انقباضی
shrinkage function
برآوردگر انقباضی
Shrinkage estimator
الگوریتم وفقی
Adaptive Algorithm
تفریق طیفی
Spectral Subtraction
فیلتر وینر
Wiener Filter
پارامتر منظم کننده
regularization parameter
کرنل افتراقی فیشر
Kernel Fisher discriminant
ارزیابی خطای مربع میانگین کمینه خطی وفقی
adaptive linear minimum mean square-error estimation
(LALMMSE)
تخمینگر نااریب ریسک اشتاین
Stein’s unbiased risk estimator
روش درون مقیاسی
intra-scale method
روش بین مقیاسی
inter-scale method
بسط فراکامل موجک
Over-complete wavelet expansion (OWE)
یکتایی جواب
Uniqueness Solution
پیشین یکنواخت
uniform prior
پیشین چند یکنواخت
Multi-uniform prior
نگار- پسین
Log posterior / log-posterior
انقباض موجک
wavelet shrinkage
نویز اسپکل، نویز لکه ای
speckle noise
رجلت
Redjelet
کانتورلت
Contourlet
سرفلت
Surflet
شرلت
Shearlet
کرولت
Curvelet
زیر نمونه برداری نشده
nonsubsampled
تبدیل کانتورلت زیر نمونه برداری نشده
nonsubsampled contourlet transform
تبدیل موجک افزونه
redundant wavelet transform
روش انتشار مبتنی بر متن در حوزه موجک ثابت
Context based diffusion method in stationary wavelet domain
(SWCD)
الگوریتم انتشار ناهمسانگرد چند مقیاسی مبتنی بر موجک
Wavelet-based multiscale anisotropic diffusion algorithm
(WMSAD)
روش فیلتر وینر محلی چند مرحله ای
Multiple-step local Wiener filter method (MSLWF)
زیر باند جزئیات
detail sub-band
زیر باند تقریب
Approximation sub-band
تبدیل موجک مختلط با درخت دوگانه
dual-tree complex wavelet transform (DT-CWT)
پروتکل کاربردی محدود
Constrained Application Protocol (CoAP)
سیستم با قابلیت اتصال و اجرا
Plug and Play system
سلامت همراه
Mobile-health (m-health)
زندگی با کمک تجهیزات پیرامونی
Ambient Assisted Living (AAL)
کلید مشارکتی
collaborative key
الگوریتم پیشنهاد – ویدیوی بی خبر از محتوا و کاربر
content and user-oblivious video-recommendation algorithm
الگوریتم ذخیره – حمل – ارسال
Store-carry-forward algorithm
گام بعدی
Next hop
روشهای مسیریابی بیخبر از محتوا
Context-oblivious routing techniques
سیل آسا
Flooding-based
روشهای مبتنی بر جابجایی
Mobility-based routing techniques
الگوی حرکتی
Mobility pattern
پیشینه رویداد
Encounter history
روشهای مبتنی بر محتوا
Context-based routing techniques
درخت تطبیق پیشوندی، درخت منطبق پیشوندی
prefix matching tree
درخت تطبیق نسبی پیشوندی
partial prefix matching tree
درخت تطبیق پسوندی
postfix matching tree
کلید تصدیق شده
key agreement
 توافق کلید تصدیق شده بر پایه رمز عبور
password-authenticated key agreement
پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی مبتنی بر شناسه
Efficient Authenticated ID-Based Group Key Agreement Protocol
تبدیل کلید تصدیق شده بر پایه رمز عبور متوازن
Balanced password-authenticated key exchange
تبدیل کلید تصدیق شده بر پایه رمز عبور تقویت شده
Augmented password-authenticated key exchange
بازیابی کلید تصدیق شده بر پایه رمز عبور
Password authenticated key retrieval
متدهای چند سروری
Multi-server methods
متدهای چند بخشی
Multi-party methods
 تبدیل کلید تصدیق شده بر پایه رمز عبور
Password authenticated key exchange
سیستم کنترل قابل اعتماد
Dependable control system
گاز بلا مصرف، گاز متروک (گاز بدون بازار)
stranded gas
میدان دورافتاده
stranded field
سامانه نهفته
embedded system
همراهی آزادانه
loosely-coupled
طیف بینی پراکندگی / پراکنش انرژی
Energy Dispersive Spectroscopy
تحلیل عنصری
Elemental analysis
نقشه برجستگی
saliency map
نقشه لبه
edge map
آشکار سازی لبه
Edge detection
نقشه چهره
face map
نگاشت دسترسی
Permission Mapping
درزک
seamlet
تبدیل درزک
seamlet transform
نسبت منظر
aspect ratio
الگوریتم کرم شب تاب
Firefly Algorithm (FA)
شناسایی سرویس
Service discovery
رایانش فراگیر
Ubiquitous computing
دیسک فعال مورد تقاضا
active disk on request
متغیر فاصله ای
interval variable
برنامه ریزی بازه ای، برنامه نویسی بازه ای
interval programming
برنامه ریزی سازشی
Compromise Programming
برنامه ریزی سازشی بازه ای
Interval Compromise Programming
مسئله بهینه سازی تو در تو
nesting optimization problem
آنالیز افتراقی خطی
Linear discriminant analysis
رفتار حرکت گروهی پرندگان
birds flocking behavior
مقدار ضریب موجک
wavelet coefficient magnitude
اتصال فضایی
Space Docking
مسئله ملاقات
Rendezvous Problem
تبین تئوری
Domain Theory
تبین تئوری
Domain Theory Verification
کنترل خود فرمان بینایی / کنترل بینا
Visual Servoing
شبکه عصبی نیزه ای
spiking neuron network
سیستم های نورومورفیک / عصب ریختی
Neuromorphic Systems
منطق معنایی
Intensional Logic
درخت دوتایی / باینری کامل
Strictly Binary Tree
حسگر چند ارتفاعی
Multi-height Sensor
تلفیق داده
Data Fusion
فیلتر کالمن تحمل پذیر خطا
Fault-tolerant Kalman Filter
فیلتر توسعه یافته کالمن
Extended Kalman Filter
بافت آسیب شناسی
Histopathology
روابط ویژگی
Feature Relations
درونیابی داده ها
Data Interpolation
رادار هوایی پاسیو
Passive Air Based Radar
گرانولاسیون، دانیزگی
Granulation
دانیزگی فضایی
Spatial Granulation
سیستم برنامه ریزی – نگهداری / تعمیرات
Maintenance-planning System
الگوریتم راهزن تا دندان مسلح
Multi-armed bandit algorithm
اویونیک / الکترونیک هوانوردی
Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه
Integrated Modular Avionics
گاز عصبی و استنتاج فازی
Neural Gas and Fuzzy Inference
سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار
adaptive neuro-fuzzy inference system
بیونیک، ترکیب دو لغت بیولوژی Biologyو فناوری  Technology
Bionic
مجموعه اطلاعات
Thesaurus
کنترل نیرو – موقعیت
Position–Force Control
غیر هم فاز، ناهم فاز
Heterophase
مدل بوم
Canvas model
سیستم تلفیقی
Cross-system
توانبخشی از راه دور
Tele-rehabilitation / Telerehabilitation
میکروسکوپ نیروی اتمی
Atomic Force Microscopy
ماشین اندازه گیری نقطه، ماشین سوزن
Point Machine
همسان سازی کور
Blind Equalization
داده های مرجع زمینی
Ground-truth Data
مواجهه درمانی
exposure Therapy
معناشناسی فایل
File semantics
استفاده همه جانبه از پردازنده
overall CPU utilization
بار هجومی
burst load
کربرس، کربروس (یک پروتکل احراز هویت شبکه کامپیوتری است که بر اساس «بلیط‌هایی» که اجازه می‌دهند گره‌ها در سراسر یک شبکه غیر امن ارتباط برقرار کنند برای بهبود اثبات هویتشان به یکدیگر به شیوه امن است)
Kerberos
رایانش بدون سرور
Serverless computing
کلید قابلیت
Capability Key
ردیف موقت، نانس
Nonce
تایید نانس، تایید ردیف موقت
Nonce Verification
تراشه مقاوم در برابر خرابکاری
tamper resistant chip
تناسب مفصل
Copula Fit
تابع مفصل
Copula function
سیستم کش بستی، کششی – فشردگی، تنسگریتی
Tensegrity (Tension + Integrity)
شاخک
Tentacle
سیستم دارای شاخک های متعدد
Multiple Tentacle System
ریز پرنده ها، ریز پهپادها
Micro Aerial Vehicles
کاربرد ویژگیهای سیار / حرکتی
Mobile Manipulation
بهره گیری خودکار از فعالیتهای حرکتی
Autonomous Mobile Manipulation
ربات همه جهته
Omni-directional robot
ناوبری ربات، هدایت ربات
Robot navigation
ربات انسان نما
Humanoid robot
میوالکتریک، مایچه برقی
Myoelectric
دستگاه دریافت خودکار، تجهیزات مکانیزه دریافت، دستگاه پس خرید (دستگاهی که ظرف‌های خالی انواع نوشیدنی‌ها یا دیگر اقلام خوردگی / یا پسماندهای شهری را می‌گیرد و در ازای آن پول پرداخت می‌کند)
Reverse Vending Machine (RVM)
مهندسی کانسی، روشی است برای تبدیل احساسات و تأثیرات عاطفی به پارامترهای تولید، در سال 1970 توسط پروفسور میتسو ناگاماجی (Mitsuo Nagamachi) رییس دانشگاه بین المللی هیروشیما ابداع شد.
Kansei engineering
شبکه عصبی باور عمیق
Deep Belief Neural Network
حداقل مربعات جزئی
partial least square
ویژگیهای روان سنجی
psychometric properties
پایایی مقیاس مرکب
composite scale reliability
پایایی مرکب
Composite Reliability
میانگین واریانس استخراج شده
average variance extracted
روایی همگرا
Convergent Validity
روایی واگرا
discriminant validity
جریان فرآیند آرام / یکنواخت
Streamlined Process Flow
شبیه سازی دلیما کوئست
Delmia Quest Simulation
پیشرانه توربین، رانشگر توربین
Turbine Drivetrain
ارتعاش پیچشی، نوسان پیچشی
Torsional Vibration
اختلال تصادفی
Stochastic Disturbance
خودرمزگذار نویز زدای انباشته
Stacked Denoising Autoencoder
بازوی بهسازی بستر
Platform Deployment Arm (PDA)
علم اخلاقیات رباتیک
Roboethics
معنابخشی
Making sense / Sense making
روایی
Validity
پایایی
Reliability
آموزشگر- بخش خاص (از یک دوره / سیستم)
Part-Task Trainer
نمای دید پرنده، نما / نگاه از بالا
Bird Eye View
هم کنش پذیری، تعامل متقابل
Interoperability
شاخص های علم سنجی
Scientometric indicators
پدیدآوری
authorship
درج نام یک نویسنده بصورت تحمیلی / جعلی (درج نام افرادی كه در خلق اثر علمی هیچ مشاركتی نداشتند یا مشاركت بسیار كمی داشته‌اند)
gift author
حذف نام نویسنده / نویسندگان اصلی (حذف نام افرادی كه در خلق یک مقاله مشاركت داشته اند)
ghost author
خوشه بندی k- میانگین
K-mean clustering
مشخصه های سنجشی گلوله برفی
Snowball metrics
جمع سپاری، انبوه سپاری
Crowdsourcing
گزینش داده
Data curation
مطالعه راهنما، مطالعه مقدماتی
Pilot Study
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 28
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.