مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 13

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 13 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 13
derived savanna/derived savannah
گرمدشت مصنوعی
desertification
بیابان‌زایی
disclimax community
اجتماع دگراوج
Disclimax / anthropogenic subclimax
دگراوجی
dry prairie
مرغزار خشک
edaphic climax
اوج خاک‌زاد
fen
پوداب
fenland
پوداب‌زار
garrigue/garigue
تنک‌بیشه
gross primary productivity/GPP
بهره‌وری نخستین ناخالص
heath/heathland
خلنگزار
heather/ling
خلنگ
hill prairie
مرغزار تپه‌ای
interception/interception loss
باران‌ربایی
interflow/subsurface run-off/subsurface flow/underground run-off/groundwater discharge
میاناب
lagoon
کولاب
maquis
خاربیشه
meadow
چمنزار
meadow steppe
سبزدشت چمنی
mesic prairie
مرغزار معتدل
mire
لوش
monoclimax theory
نظریه تک‌اوجی
muskeg/moss bog
خزاب
natural resources
منابع طبیعی
net primary productivity/NPP
بهره‌وری نخستین خالص
nonrenewable resources
منابع تجدیدناپذیر
ombrogenous bog
خلاش باران‌زاد
peat bog
پوده‌خلاش
peatland
پوده‌زار
plagioclimax
اوج اریب
polyclimax theory
نظریه چنداوجی
prairie
مرغزار
prairie pathole
چالاب مرغزاری
prairie soil
خاک مرغزار
primary productivity
بهره‌وری نخستین
primary stage
مرحله نخستین
primary succession
توالی نخستین
productivity
بهره‌وری
productivity class
رده بهره‌وری
raised bog
خلاش گنبدی
renewable resources
منابع تجدیدپذیر
resources
منابع
resourcism
منابع‌گرایی
salt marsh
شورمرداب
sand prairie
مرغزار ماسه‌ای
second stage community
اجتماع مرحله دوم
secondary productivity
بهره‌وری دومین
secondary succession
توالی دومین
semi-aridland
نیمه‌خشک‌بوم
shortgrass prairie
مرغزار کوتاه
succession pathway/successional pathway
مسیر توالی
successional community
اجتماع توالی‌زا
swamp
باتلاق
tallgrass prairie/longgrass prairie
مرغزار بلند
tertiary productivity
بهره‌وری سومین
third stage community
اجتماع مرحله سوم
throughfall
تاج‌بارش
tidal marsh
مرداب کشندی
tidal swamp
باتلاق کشندی
tolerance model
مدل تحمل
topographic climax
اوج ناهمواری‌زاد
treed muskeg
خزاب پردرخت
vegetation formations
آرایش پوشش گیاهی
water meadow
چمنزار کران‌رودی
wet prairie
مرغزار مرطوب
wetland
تالاب
wilderness/wilderness area
وحش‌بوم
wilderness-dependent wildlife
گونه‌های وحش‌بومی
aquaculture,fishfarming/mariculture/pisciculture
آبزی‌پروری
aquatic resources
منابع آبزیگانی
aquatic species
گونه‌های آبزی
catchment basin/catchment area/water shed/drainage basin
حوضه آبریز
clisere
اقلیم‌آیند
early-seral stage
پیایند نخستین
ecological integrity
یکپارچگی بوم‌شناختی
ecosystem integrity
یکپارچگی بوم‌سازگان
environmental capital
سرمایه زیست‌محیطی
environmental impact statement/EIS
بیانیه پیامدهای زیست‌محیطی
environmental quality
کیفیت محیط‌زیست
halosere
شورآیند
hydrosere
آب‌آیند
late-seral stage
پیایند پسین
lithosere
سنگ‌آیند
mature seral stage
پیایند جنگل رسیده
mid-seral stage
پیایند میانی
natural capital
سرمایه طبیعی
old-growth seral stage
پیایند جنگل کهن‌رست
rain shadow
باران‌پناه
rainwater
آب باران
rainwater harvesting
برداشت آب باران
Ramsar Convention
پیمان رامسر
Ramsar site
رویشگاه رامسری
river basin
حوضه رود
sammosere
شن‌آیند
seral stage
مرحله پیایندی
serei
پیایند
soil acidification
اسیدی شدن خاک
soil association
جامعه خاک
soil climate
اقلیم خاک
soil drainage
زهکشی خاک
soil erodibility
فرسایش‌پذیری خاک
soil fertility
حاصلخیزی خاک
source water
آب منابع
source water protection
حمایت آب منابع
sub-basin
زیرحوضه
successional stage/stage of succession
مرحله توالی
sustainability
پایداری
sustainable harvest surplus
مازاد پایدار برداشتنی
sustainable management
مدیریت پایداری‌نگر
water body/waterbody/body of water
پیکره آب
water conservation
حفاظت آب
water harvesting
برداشت آب
water management
مدیریت آب
water resource management
مدیریت منابع آب
water resources/water resource
منابع آب
watershed approach
رویکرد آبخیزمدار
watershed management
آبخیزداری
watershed management plan
طرح آبخیزداری
watershed management planning
برنامه‌ریزی آبخیز
water-short area
عرصه کم‌آب
wetland banking
تالاب‌سازی
wetland compensation
تأمین هزینه تالاب
wetland loss
زوال تالاب
wetland margins
حاشیه تالاب
xerosere
خشک‌آیند
ecological disruption
اختلال بوم‌شناختی
anthropocentric/enhomocentric
انسان‌محور
anthropocentrism
انسان‌محوری
ecological efficiency
بازده بوم‌شناختی
environmental pessimists/enecodoom pessimists
بدبینان زیست‌محیطی
ecodevelopment
بوم‌توسعه
deep ecology
بوم‌شناسی ژرف‌نگر
shallow ecology
بوم‌شناسی سطحی‌نگر
ecocentrism
بوم‌محوری
ecoforestry
بوم‌جنگل‌داری
ecologist
بوم‌شناس
plant ecology
بوم‌شناسی گیاهی
ecofacism
بوم‌فاشیسم
marine ecology
بوم‌شناسی دریا
eco-activism
بوم‌کنشگری
human ecology
بوم‌شناسی انسانی
ecocentric
بوم‌محور
eco-extremism
بوم‌افراط‌گری
ecocide
بوم‌کشی
ecologist
بوم‌گرا
radical ecology
بوم‌شناسی ریشه‌نگر
animal ecology
بوم‌شناسی جانوری
field ecology
بوم‌شناسی میدانی
social ecology
بوم‌شناسی اجتماعی
ecoterrorism/enbioterrorism
بوم‌وحشت‌افکنی
autecology/enspecies ecology
تک‌بوم‌شناسی
ecological development
توسعه بوم‌شناختی
Phytosociology
جامعه‌شناسی گیاهی
analogue forestry
جنگل‌داری قیاسی
environmental optimists/entechnological optimists
خوش‌بینان زیست‌محیطی
ecological amplitude
دامنه بوم‌شناختی
ecological approach
رویکرد بوم‌شناختی
biocentric
زیست‌محور
biocenology
زی‌سازندشناسی
biocentrism
زیست‌محوری
technocentric
فن‌محور
technocentrism
فن‌محوری
ecological exposure
مواجهه بوم‌شناختی
ecological equivalent
هم‌ارز بوم‌شناختی
ecological entity
هستار بوم‌شناختی
synecology
هم‌بوم‌شناسی
Ecofeminism
بوم‌فمینیسم
 weeding
وجین
 scarification/ seed scarification
بذرخراشی
 scarified seed
بذر خراشیده
 seedbed
بستر بذر
 pesticide pollution
آلودگی آفت‌کش
 stemflow
ساقاب
 collar rot
پوسیدگی یقه
 rot
پوسیدگی
 sunscald/ sun scald
آفتاب‌سوختگی
 deep-rooted
ریشه‌عمقی
 nursery
خزانه
 shallow-rooted
ریشه‌سطحی
 abaxial
نامحورسو
 abiotic pollinator
گرده‌افشان بی‌جان
 abscission
ریزش
 acropetal
بالاسو
 adaxial
محورسو
 afoliate/ leafless
بی‌برگ
 after growth
بازرشد
 after ripening
پس‌رسی
 air curing
عمل‌آوری در هوا
 air layering
خواباندن هوایی
 alley
باریک‌راه
 alternate bearing
باردهی متناوب
 anchorage
پابرجایی
 annual plant
گیاه یک‌ساله
 annual ring/ annual layer
حلقه سالانه
 apical dominance
چیرگی انتهایی
 arbor/ tree
درخت
 arboreal
درختی
 arboreous/ arborescent
درختگون
 arboriculture
درختکاری
 arborist/ arboriculturist
درختکار
 armed shrub
درختچه خاردار
 aromatic plant
گیاه معطر
 balled and burlapped
ریشه‌پوشانده
 bare-rooted
ریشه‌عریان
 basal plate
صفحه پایه‌ای
 basipetal
پایین‌سو
 bearing wood
شاخه بارده
 biennial plant
گیاه دوساله
 biotic pollinator
گرده‌افشان جاندار
 Blanching
سپیدسازی
 bloom
سپیدگرد
 bloom/ blossom
شکوفه
 bloom
گلدهی
 bonsai/ bonzai
دارسان
 bottom heat
پاگرما
 bulb
سوخ
 bulb forcer
پیش‌رسان سوخ
 bulb forcing
پیش‌رسانی سوخ
 bulb grower/ bulb producer
سوخ‌پرور
 bulb pan
گلتابه سوخ
 bulb tray
جعبه سوخ
 bulbil
سوخیزه
 bulblet
سوخک
 caprification
برانجیرزنی
 caprifig
برانجیر
 climacteric fruits
میوه‌های خودرس
 difficult-to-root
سخت‌ریشه‌زا
 dormant
خفته
 easy-to-root
آسان‌ریشه‌زا
 forcing
پیش‌رسانی
 germinator
تندانه
 layer
خوابانده
 layering/ layerage
خواباندن
 mound layering/ stooling/ stool layering
خواباندن کپه‌ای
 perennial plant
گیاه چندساله
 pollination
گرده‌افشانی
 pruning
هرس
 pruning shear
قیچی هرس
 quiescence
خموشی
 quiescent
خموش
 rooting/ rhyzogenesis
ریشه‌زایی
 serpentine layering/ compound layering
خواباندن مارپیچی
 simple layering
خواباندن ساده
 tip layering
خواباندن انتهایی
 training
پیرایش
 trench layering
خواباندن شیاری
 abortion
سقط
 abscission layer
لایه ریزشی
 acarpous/ acarpic
بی‌بر
 acaulescent/ acauline/ stemless
بی‌ساقه
 accessory bud
جوانه فرعی
 acrotony
سرشاخه‌دهی
 acuminate
نوک‌دار
 acute
نوک‌تیز
 adventitious bud
جوانه نابجا
 allogenic
دگرزا
 alternate leaves
برگ‌های متناوب
 androgenesis
نرزایی
 androgynous
نرماده
 anemochory
بادبرافشانی
 anemophilous
بادگرده‌افشان
 anemophily
بادگرده‌افشانی
 anisogynous
ناجورماده
 anther culture
کشت بساک
 anthesis/ flowering
گلدهی
 anthoecology
گل‌بوم‌شناسی
 anthography
گل‌نگاری
 apiculate
نوک‌ریز
 approach grafting/ grafting by approach
پیوند مجاورتی
 arable land
زمین قابل‌کشت
 aristate
نوک‌ریشکی
 aseasonal
بی‌فصل
 asperifoliate/ asperifolius
خشن‌برگ
 astomatal/ astomous
بی‌روزنه
 autochory
خودبرافشانی
 autogenic/ succession
خودزا
 baccate
سته‌گون
 bacciferous
سته‌آور
 bacciform
سته‌شکل
 baccivorous
سته‌خوار
 bale
بسته
 bark grafting
چوپیوند پوستی
 barochory
گرانش‌برافشانی
 basin
چال گلگاه
 basitony
پاشاخه‌دهی
 bedding plants
گیاهان بسترساز
 bench graftage
چوپیوند رومیزی
 bench root/ gooseneck
ریشه‌چنبری
 berry
سته
 beverage plants/ beverage crops
گیاهان نوشابی
 bisexual flower/ hermaphrodite flower
گل دوجنسی
 black end
ته‌سیاهی
 blackout system/ black clothing
تاریک‌سازی
 blossom-end clearing/ stylar-end clearing
شفافیت گلگاه
لغات کشاورزی بخش 13
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.