مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 14

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 14 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 14
 blossom-end rot
پوسیدگی گلگاه
 border plants
گیاهان مرزنما
 break
نوشاخه
 bridge grafting/ bridge graft
چوپیوند پلی
 broad-leaved
پهن‌برگ
 bud abscission
جوان‌ریزی
 bud sport/ bud mutation/ sport
جهش جوانه‌ای
 budding
کوپیوند
 callus
پینه
 callus bridge
پل پینه‌ای
 callus culture
کشت پینه
 callusing
پینه‌زایی
 callusing mound
کپه پینه‌زایی
 callusing room
اتاق پینه‌زایی
 calyx splitting
کاسه‌شکافی
 cantharophily
سوسک‌گرده‌افشانی
 cirrhous
نوک‌چنبری
 cleft
نوک‌شکافته
 cleft graft
چوپیوند اسکنه‌ای
 cross-pollination
دگرگرده‌افشانی
 cuspidate
نوک‌نیش‌دار
 cutting/ cuttage
قلمه
 cutting/ cuttage
قلمه‌زنی
 devernalization
وابهارش
 devernalize
وابهاره کردن
 double grafting
چوپیوند دوگانه
 double working
پیوندزنی دوگانه
 double-shield budding
کوپیوند دوگانه
 emarginate
نوک‌چالدار
 entomophilous
گیاه حشره‌دوست
 entomophily
حشره‌گرده‌افشانی
 flower abscission
گل‌ریزی
 flower bud abscission
غنچه‌ریزی
 fruit abscission
میوه‌ریزی
 graft union
پیوندگاه
 grafting
چوپیوند
 grafting/ graftage/ graft
پیوندزنی
 grafting wax
چسب پیوند
 grass/ narrow-leaved plant
باریک‌برگ
 herbaceous cutting
قلمه علفی
 Hydrochory
آب‌برافشانی
 hydrophily
آب‌گرده‌افشانی
 ichthyochory
ماهی‌برافشانی
 inarching
چوپیوند اتصالی
 interstock/ interstem/ intermediate stock/ intermediate scion
میان‌پایه
 leaf abscission
برگ‌ریزی
 mammaliochory
پستانداربرافشانی
 mucronate
نوک‌منقاری
 myrmecophily
مورگرده‌افشانی
 natural grafting
چوپیوند طبیعی
 needle-leaved/ acicular/ aciculum/ aciculate/ aciculiform
سوزنی‌برگ
 offset
پاگیاه
 offshoot
تنه‌جوش
 opposite leaves
برگ‌های متقابل
 ornithochory
پرنده‌برافشانی
 pollen culture
کشت گرده
 pot bound
گلدان‌فشرده
 praemorse/ premorse/ bitten off
نوک‌جویده
 repair grafting
پیوند ترمیمی
 retuse
نوک‌تورفته
 rotund/ rounded
نوک‌گرد
 saurochory
خزنده‌برافشانی
 scion/ cion
پیوندک
 shield budding/ T-budding
کوپیوند سپری
 shot berry
سته ساچمه‌ای
 side grafting/ side graft
چوپیوند جانبی
 side-cleft grafting
چوپیوند اسکنه‌ای جانبی
 stock/ rootstock/ understock
پایه
 subtruncate
نیم‌نوک‌بریده
 sucker
پاجوش
 suckering
پاجوش‌برداری
 suckering
پاجوش‌دهی
 truncate
نوک‌بریده
 vernalization
بهارش
 vernalize
بهاره کردن
 vernalized
بهاره‌شده
 whorled leaves/ verticillate leaves
برگ‌های فراهم
 arboricide
درخت‌کش
 apical bud/ terminal bud
جوانه انتهایی
 arboretum
درختستان
 bark
دارپوست
 Dormancy
خفتگی
 germinate
تندیدن
 germination
تندش
 pruning saw
اره هرس
 aerial root
ریشه هوایی
 lateral bud
جوانه جانبی
 ad libitum feeding
تغذیه آزاد
 animal unit
واحد دامی
 average daily gain/ ADG
متوسط وزن‌افزایی روزانه
 barnyard/ barn lot/ farmyard/ dry lot
بهاربند
 bellwether
دام پیشاهنگ
 branding
داغ‌گذاری
 breeding stock
گله مادر
 bucket feeding
تغذیه سطلی
 calve down/ calve
گوساله‌زایی
 calving interval
فاصله گوساله‌زایی
 carcass disposal
معدوم‌سازی لاشه
 coarse grains
زبردانه
 creep feeder
جداخور
 creep feeding
تغذیه جدا
 cud
نشخواره
 dehorning
شاخ‌زدایی
 docking
دم‌بری
 down calver
گاو پابه‌زا
 down calving
پابه‌زایی
 drove
کوچراه
 drove
گله کوچان
 droving
کوچاندن
 dry period
دوره خشکی
 ear notcher
نشان‌گذار گوش
 ear notching/ ear marking
نشان‌گذاری‌گوش
 easy keeper
دام پربهره
 feed conversion ratio
نسبت تبدیل غذا
 fleece
بیده
 granivore
دانه‌خوار
 granivorous
دانه‌خوار
 hard keeper
دام کم‌بهره
 lead feeding
تغذیه افزایشی
 livestock
دام
 maternity barn
زایشگاه دام
 milking parlor/ milking stall/ milking space/ milking room/ milking stanchion
شیردوشگاه
 paddock
دام‌گرد
 stall
دام‌جا
 veal/ vealer/ veal calf
گوساله شیرپرورد
 aftercrop
کشت دوم
 allelopathic
آسیب‌رسان
 allelopathy
دگرآسیبی
 allogamous
دگرگشن
 allogamy
دگرگشنی
 apogamous
نامیخته
 apogamy
نامیزش
 apomict
نامیخته
 apomictic
نامیخته
 apomixis
نامیختگی
 aposopry
نامیزی
 autogamous
خودگشن
 autogamy
خودگشنی
 berseem clover/ berseem
شبدر برسیم
 canola
کانولا
 chiselplow
گاوآهن قلمی
 dormant seeding
کشت خفته
 double cropping
کشت دوگانه
 endophyte
گیاه درون‌رست
 endophytic
درون‌رست
 endophytism
درون‌رستی
 endosperm
خورش
 epiphyte
گیاه رورست
 epiphytic
رورست
 epiphytism
رورستی
 geoponics
خاک‌کشت
 hydroponics
آب‌کشت
 inbred line
رگه خویش‌آمیز
 intercropping
کشت درهم ردیفی
 line
رگه
 lupine
باقلامصری
 mixed cropping
کشت درهم
 multiple cropping
کشت چندگانه
 parthenocarpic
بکربارده
 parthenocarpy
بکرباردهی
 parthenogenesis
بکرزایی
 parthenogenetic
بکرزا
 quadruple cropping
کشت چهارگانه
 rhizosphere
ریشه‌گاه
 rhizospheric
ریشه‌گاهی
 shifting agriculture
کشت کوچان
 tripple cropping
کشت سه‌گانه
 triticale
چاودم
 beard/ awn
داسه
 broadcasting
بذرپاشی
 broadcasting
کودپاشی
 check plot
کرت شاهد
 checkrow planter
مربع‌کار
 checkrow planting
کشت مربعی
 chemical defoliant
برگ‌زدای شیمیایی
 cleaning and grubbing
زراعی‌سازی
 clip plot
کرت نمونه
 cob-end
دم‌دانه
 companion crop
گیاه همراه
 competetive crop
گیاه رقیب
 contact placement
کودـ بذرکاری
 continuous cropping
کشت یگانه
 contour farming
کشت تراز
 corn husk
بلال‌پوش
 corn silk
کاکل ذرت
 cornlet
بلالچه
 cowpenning
آغل‌گذاری
 cultivation
خاک‌ورزی
 cultivation
کشتکاری
 cultivator
پنجه
 cultivator
کشتگر
 debeard
داسه‌زدایی
 deciduous
خزان‌دار
 decortication
پوست‌گیری
 decoy crop
گیاه تله
 defloration
گل‌زدایی
 defoliation
برگ‌ریزی
 defoliation
برگ‌زدایی
 dehiscence
شکفتگی
 dehusking
پوش‌زدایی
 delint
کرک زدودن
 delinting
کرک‌زدایی
 dent corn
ذرت دندان‌اسبی
 depleted soil
خاک فقیر
 dike
گوشه‌بند
 dominant crop
گیاه چیره
 dredge
جولاف
 early crop
گیاه زودرس
 early planting
هراکش
 farm
مزرعه
 field
کشتزار
 growing degree day/ degree day
درجه‌ـ روزرشد
 home gardening
کشت خانگی
 late crop
گیاه دیررس
 late planting
کشت کرپه
 ley farming
تناوب غله – علوفه
 medium crop
گیاه میان‌رس
 monoculture/ single cropping/ one crop farming
تک‌کشتی
 nurse culture
کشت دایه
 organic farming
کشاورزی زیستی
 organic products
محصولات زیستی
 permaculture
کشت پایا
 recropping
کشت پیاپی
 relay cropping
کشت همپوش
 sand culture
شن‌کشت
 sequential cropping
کشت زنجیره‌ای
 solid planting
کشت خالص
 solid planting
کشت متراکم
 strip cropping
کشت نواری
 strip intercropping
کشت مخلوط نواری
 sustainable agriculture
کشاورزی پایدار
 basin irrigation
آبیاری کرتی
 bog soil/ bog
خاک باتلاقی
 brackish water
آب لب‌شور
 caryopsis
گندمه
 certified seed
بذر گواهی‌شده
 coated seed/ pelleted seed
بذر پوشش‌دار
 drip irrigation/ trickle irrigation
آبیاری قطره‌ای
 dust mulch
خاک‌پوش گردی
 earthing up
خاک‌دهی
 edaphic
خاکی
 edaphology
خاکشناسی زراعی
 elite seed
بذر بهین
 fast-release fertilizer/ quick-release fertilizer
کود تندرها
 fertigation/ ferti-irrigation
کودآبیاری
 flood irrigation
آبیاری غرقابی
 foundation seed
بذر مادر
 furrow irrigation
آبیاری جویچه‌ای
 grain
دانه
 hard seed
بذر سخت
 hydrotropism
آبگرایی
 insectigation
سم‌آبیاری
 Irrigation
آبیاری
 kernel
دانه غلات
 kernel
مغز دانه
 living mulch
خاک‌پوش زنده
 mulch
خاک‌پوش
 night soil
کود انسانی
 non-edaphic
غیرخاکی
 organic soil
خاک آلی
 orthodox seed
بذر ماندگار
 overirrigation
بیش‌آبیاری
 registered seed
بذر ثبت‌شده
 saline soil
خاک شور
 seed coat/ testa
پوسته بذر
 seed dressing/ dusting
پوشش دادن بذر
 seed inoculation
مایه‌زنی بذر
 seed mat
فرش بذر
 seed stock
بذر ذخیره
 seed treatment
تیمار بذر
 seedbed
خزانه
 selected seed
بذر گزیده
 silt
لای
 slow-release fertilizer/ slow-acting fertilizer
کود کندرها
 soil aeration
تهویه خاک
 soil aggregate/ aggregate
خاکدانه
 sprinkler irrigation/ overhead irrigation
آبیاری بارانی
 stubble mulch
خاک‌پوش کلشی
 subsoil
زیرخاک
 supplemental irrigation
آبیاری تکمیلی
 surge irrigation
آبیاری قطع‌ووصلی
 topsoil
روخاک
 bagasse
تفاله
 baler
علوفه‌بند
 balk/ baulk/ boundary strip
مرز ناشخم
 banner crop
گیاه برتر
 breeder’s seed
بذر بهنژادگر
 breeding value
ارزش بهنژادی
 cash crop/ cash grain
محصول فروشی
 catch crop
گیاه واسطه
 duster
گردپاش
 einkorn/ one-grained wheat
گندم تکدانه
 general resistance
مقاومت عمومی
لغات کشاورزی بخش 14
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.