مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 2

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 2
pit
هسته (میوه)
stone
سنگ میوه
Apricot
زرد آلو
Prunus
آلوسا
Hawthorn
زالزالك، كیالك، درخت كویچ
Weeping Willow
بید مجنون
common osier
بید سبدی
contorted willow
بید پیچیده
Goat Willow
بید مشبد
crack willow
بید فوكا
bay willow
درخت بید برگ بو
snowdrop tree
درخت زنگوله زمستانه (گل حسرت)
gum tree
درخت صمغ دار – نوعی اوكالیپتوس
Cider Gum
اوكالیپتوس سدری
mountain ash
تیس
leaf axil
زاویه برگ، كنار برگ
leaf base
دمبرگ، قاعده برگ
holly tree
درخت راج
ilex
بلوط سبز
)leaf( bract
برگچه
common box
شمشاد معمولی
Common Horse Chestnut
شاه بلوط هندی
Panicle
خوشه
spike
سنبله
Foxglove Tree
درخت گل انگشتدانه
manna ash
زبان گنجشك
Hoop Pine
كاج حلقوی
Particleboard
نئوپان
seed leaf
برگچه، لپه
Common Screw Pine
کاج پیچشی
Black chockberry
کرژله سیاه
spice bush
درخت حسن لبه
blow-by
گازهایی كه در زمان احتراق به پیستونها میروند
Henequen
الیاف‌ محكم‌ وزرد رنگ‌ گیاه‌ صباره‌
Jute
جوت، کنف هندی
oil palm
نخل روغنی
bamboo
بامبو، خیزران
wood paper
کاغذ چوبی
sugarcane
نیشکر
epiphytic
انگلی
Umbels
آرایش چتری
webbing
نوار
Suckering
(دارای) شاخه های جلو رونده
Parsley
جعفری
aspect ratio
نسبت منظر (قطر به طول)
cyme
آرایش خوشه ای سر پهن
Cotyledon
کوتیلدون، لپه، بخش مهم رویان (گیاهک تخم) در داخل دانه گیاه که در پی رشد ممکن است به اولین برگهای رویانی یک نهال تبدیل شود.
mutant
جهش یافته، تغییرپذیر
endoreduplication
اندورداپلیکاسیون
cold acclimation
خوگیری با سرما
acclimation
بوم پذیری، اقلیم پذیری
cold regulated
سرما- تنظمیی (قابلیت تنظیم شرایط در سرما بوسیله گیاهان)
desiccation
خشک کردن، آبگیری
morphogenesis
شکل گیری، ریخت زایی
cross-talk
تداخل (صدا)
abaxial
دور از محور
mesophyll
بافت درونی برگ
fresh weight
وزن تر
Dry weight
وزن خشک
gene expression
تظاهر ژنی
rosette leaves
برگهای رزت، طوقی، کپه ای
Supernatant
شناور بر روی سطح
Bacterial strain
سویه باکتری
Delignification
لیگنین زدایی
gas exchange
مبادله گازی
cultivar
رقم، پرورده، کشته، واریته
net photosynthesis
فوتوسنتز خالص
stomatal conductance
هدایت روزنه ای
intracellular
درون یاخته ای
water use efficiency
کارایی مصرف آب
Excised leaf water retention
آب حفظ شده برگ های جدا شده
Late season
آخر فصل
Leaf Area Index
شاخص سطح برگ، مساحت برگ
tap-root
ریشه عمودی، ریشه اصلی
osmoticum
مواد تنظیم کننده فشار اسمزی
regeneration
باز زایی
metabolic pool
حوضچه متابولیکی
Clearcut  clear cut  clesrcutting
قطع یکسره، برش یکسره
Rosidae
فوق راسته رزیده
Branches
جست
Abiotic
  نازیوا
Abscission
  ریزش
Accessory bud
جوانه فرعی
Accessory fruit
میوه فرعی ، میوه کاذب
Achina
خار
 Acid scarification
خراش دهی اسیدی
Acidophile
اسید دوست
Acotyledon
بی لپه
Adaptability
سازش پذیری
 Adventitious bud
 جوانه نابجا
Adventitious embryo
رویان نابجا
Aerial root
ریشه هوایی
Aerochema
پارانشیم هوایی
Aeroponic
هواکشت
Aestivation
تابستان خفتگی
Affinity
خویشاوندی
Afoliate
بی برگ
After ripening
پس رسی
Ageing
پیرگیاهی
Air plant
دارزی
Air storage
انبار تهویه ای
 Akene
 فندقه
Alate
بالدار
Albino
زال
Alga
جلبک
Algicide
جلبک کش
Allelopathic
دگر آسیب رسان
Allelopathy
دگر آسیب رسانی
Allograft
پیوند ناخوشایند
Alternate bearing
باردهی متناوب
Annual layer
حلقه سالانه
Anther
 بساک
Anther culture
 کشت بساک
Anthesin
هورمون گلدهی
Anthotaxy
آرایش گل
Antibody
پادتن
Apetalous
 بی گلبرگ
Apical
انتهایی
Apical bud
جوانه انتهایی
Apical dominance
چیرگی انتهایی
Apogamy
 نامیزش
 Apomict seed
بذر نامیزه
Apopetalous
 چند گلبرگ،جدا گلبرگ
Aposepalous
چند کاسبرگ،جدا کاسبرگ
Apple bitter pit
لکه تلخ سیب
Approach grafting
 کو پیوندهای مجاورتی
Arable land
زمین قابل کشت
Arbor
 داربست ،،، درخت
Arbor day
روز درختکاری
 Aromatic plant
گیاهان معطر
Aromo therapy
بو درمانی
Artichoke
کنگر فرنگی
Artificial seed
بذر مصنوعی
Asepalous
بی کاسبرگ
Asexual cycle
  چرخه غیر جنسی
Asexual propagation
افزایش غیر جنسی
Astomatal
بی روزنه
Auricle
 گوشوارک
Auriculate
گوشوارک دار
Autochory
خود بار افشانی
Autochthonous
بومی
Autogamy
 خودباروری
Autograft
خود پیوند
 Backcross
تلاقی برگشتی
Banding
نواربندی
 Basal dressing
کود پایه
Bast
 آوند آبکش
Bearded iris
 زنبق ریش دار
Beardedless  iris
 زنبق بی ریش
Bearing  habit
عادت میوه دهی
Bearing wood
شاخه بارده
Bed planting
پشته کاری
Bedding plants
گیاهان بسترساز
Bench
 سکوی گلخانه
Berry
 سته
Berry fruit
 ریز میوه
Beverage crops
محصول های نوشابه ای
Biennial plant
گیاهان دو ساله
 Bigeneric
دوجنسی
Biotic pollinator
گرده افشان جاندار
Black clothing
تاریک سازی
Black mulberry
توت سیاه
Black raspberry
تمشک سیاه
 Blade
 پهنک
Blind shoot
 شاخه کور
Bloom
 1. گلدهی 2. شکوفه  3. سپید گرد
 Blossom
1.      شکوفه دهی   2. شکوفه
Blossom fall
  شکوفه ریزی
Bolting
 زود بالغی
Bonsai
دارسان ، بنسای
Botanic garden
باغ گیاه شناسی
Branch
شاخه
Break
 نو شاخه
Breeding
 بهنژادی
Breba
انجیر نوبر
 Bristle
کرک
Broad cast
بذر پاشی
Broad leaved
پهن برگ
Brown staining
 لکه قهوه ای
Brush
خار بوته
Bud abscission
 غنچه ریزی
Bud burst
 جوانه شکفتن
Bud mutation
جهش جوانه
Bud opening
غنچه شکفتگی
Bud scale
 فلس جوانه
 Bud take
 گرفتن پیوند (جوش خوردن)
Budding knife
 چاقوی پیوندزنی
Budstick
شاخه پیوندک
Bulb
سوخ
Bulbifery
سوخ آوری
Bulblet
سوخک
Bulbous plants
 گیاهان سوخدار
Bull
گل آذین موز
Bur
خار میوه
Bush
بوته
Button
تکمه
Buttress root
ریشه پشتیبان
Buzy lizzie
گل حنا
Cardoon
 کنگر
Carnivorous plants
گیاهان گوشت خوار
Carpel
برچه
Carrot
 هویج
Cauliflower
کلم گل
Cell  culture
کشت سلول
Central leader training
پیرایش پیشاهنگ مرکزی
certified plants
گیاه گواهی شده
certified seed
بذر گواهی شده
Calendula        (Asteraceae)(compositae)
گل هميشه بهار
Syringa  (oleaceae)
ياس خوشه اي
Tropaeoleum (Tropaeolaceae )
لادن  
Dahlia (Asteraceae)
كوكب
Chlorophytum (Liliaceae)
گندمي يا برگ گندمي
Narcissus (Amaryllidaceae)
نرگس
N.geranium
نرگس شمداني
N.tousalbus
نرگس مسكين
N.incomparabilis
نرگس شهلا
N.poeticus
نرگس فتان
Trumpet  Narcissus
نرگس شيپوري
Cyclamen (Primulaceae)
نگونسار (سيكلامن)
Cyclamen pevsicum
نگونسار ايراني
Coeuropoeum
نگونسار اروپائي
Pure white
نگوسار سفيد
Kniphofia (Liliaceae)
نيفوفيا
K.hybrida
نيفوفياي هيبريد
K.uvarir grandiflora
نيفوفياي گلدشت
Ipomoea (Convolvulaceae)
نيلوفر
Hortensia (Hydrangeaceae)
هرتانسيا
Hedera (Araliaceae)
هدرا (عشقه)
sub-soil
خاک بستر، زیرخاک
soil horizon
لایه خاک
sodic soil
خاک سدیمی
pseudogley
پسدوگلی
Rendzine
راندزین
Koppen
کوپن
Humus / humic (adj)
خاك‌ گياه‌ دار، خاك‌ درخت‌، گياخاك‌
parent material
مواد مادری
Viability
زنده مانی
Germination
قوه نامیه
Seed dormancy
خواب بذر
Stratification
لایه گذاری
scarification
خراش دهی، تیغ زنی
Offset
مایل (خارج از خط)
Opener
شیار بازکن
Operational requirements
ملاحظات عملکردی
Optimum level
سطوح مطلوب
Oscillating spout
لوله نوسان کننده (نوعی موزع ثقلی)
Outlet delivering seed
دریچه (روزنه) تحویل بذر
Over centre wheel
چرخ روفشار
Paddle type covering devices
اسباب پوشاننده پارویی
Pattern
الگو
Pelleting
پوشش دار کردن، قرصی کردن
Penetration
نفوذ
Pick-up
برداشتن
Plain disc coulter
پیش بر صاف
Planter
کارنده
Pneumatic
نیوماتیک (بادی)
Point type opener
شیار بازکن نوک دار
Population
تراکم (جمعیت)
Powered type opener
شیار بازکن محرک (فعال)
Precision drill planting
ردیف کاری
Precision planter
دقیق کار (کارنده دقیق)
Pressurized drum
استوانه تحت فشار (هوا)
Press wheel
چرخ فشار
Punch type planter, Dibble/punch planter
کارنده سمبه ای
Raised bed
پشته عریض و برآمده
Rake angle
زاویه حمله
Rearward curved
انحنا دار به سمت عقب
Renovation
بهسازی، بازسازی
Residue cutting
برش بقایا
Reversible point type opener
شیار بازکن نوک دار قابل برگردان
Ribbed Press wheel
چرخ فشار دارای برآمدگی (آج)
Rigid
انعطاف ناپذیر
Ripple
شیار (دارای سطح موجی شکل)
Roller type row preparation devices
اسباب ردیف ساز غلتکی
Rotary
چرخان
Roughness
ناهمواری
Row crop
محصول ردیفی
Row crop planting
کشت ردیفی
Row preparation devices
اساب ردیف ساز
Runner type opener
شیار بازکن کفشکی
Run off
رواناب
Scraper
گل پاک کن
Seedbed
بستر بذر
Seedbed firming
تحکیم بستر بذر
Seedbed firming devices
اسباب تحکیم کننده بستر بذر
Seed box
مخزن بذر
Seed cell
سلول قرار گیری بذر
Seed delivery devices
اسباب تحویل بذر (به شیار)
Seed delivery tube
لوله سقوط بذر
Seed firming
تحکیم بذر (در شیار)
Seed firming devices
اسباب تحکیم کننده بذر (در بستر)
Seed head
خوشه
Seedling emergence
سبز شدن (خروج گیاهچه)
Seed metering devices
اسباب موزع بذر
Seed placement
مستقر شدن بذر
Seed plate
صفحه بذر (صفحه موزع)
Seed purity
خلوص بذر
Seed viability
قوه نامیه بذر
لغات کشاورزی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.