مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 24

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 24 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 24
پروفیل گردابی
Saddle profile
سیفون سرپوشیده
Saddle siphon
سرریزهای زینی
Saddle spillway
سرعت مطلوب، سرعت غیر فرساینده
Safe Velocity
دریچه ایمنی
Safety gate
ایمنی
Safety
ضریب اطمینان
Safety factor
باتلاق شور
Salina
آلودگی ناشی از شوری
Salina Contamination
خاک شور
Salina Soil
شوری
Salinity
روش سرعت املاح
Salt – Velocity Method
غبار مه نمک
Salt haze
باتلاق شور
Salt Marsh
روش نمکی
Salt Method
روش سرعت نمک
Salt velocity method
حرکت جهشی
Saltation
بار جهشی
Saltation Load
سیستم داده نمونه ای
Sample Data System
نمونه برداری، نمونه گیری، نمونه برداری
Sampling
باد ساموم
Samum wind
مجرا یا ناو سن دیماس
San Dimas Flume
ماسه ، شن
Sand
کیسه ماسه ای
Sand Bag
تپه ماسه ای
Sand Dune
تثبیت تپه های ماسه ای
Sand Dune Stabilization
صافی ماسه ای (شنی)
Sand filter
دریچه تخلیه رسوب
Sand Gate
خط ماسه
Sand line
شنزار
Sand Sea
پهنه ماسه ای
Sand Sheet
تله ماسه، دستگاه ماسه گیر، حوضچه ته نشینی
Sand Trap
موج ماسه
Sand Wave
جوشش ماسه ای
Sandboil
مسیر حرکت ماسه
Sandflow Path
ماسه گذاری
Sanding
توفان شن
Sandstorm
ماهواره
Satellite
اقلیم شناسی ماهواره ای
Satellite climatology
تصویر ماهواره ای
Satellite image
هواشناسی ماهواره ای
Satellite meteorology
دیده بانی ماهواره ای، مشاهده ماهواره ای
Satellite observation
تصویر ماهواره ای
Satellite picture
برآورد ماهواره ای باد
Satellite wind estimate
حرکت جانبی اشباع
Saturated  Through Flow
هوای اشباع
Saturated air
سنگ سیراب شده، سنگ اشباع
Saturated Rock
خاک اشباع
Saturated Soil
منطقه اشباع
Saturated zone
اشباع
Saturation
بی دررو اشباع
Saturation adiabatic
آهنگ کاهش  بی دررو اشباع
saturation adiabatic lapse rate
فشار بخار اشباع
Saturation adiabatic pressure
فرآیند بی دررو اشباع
Saturation adiabatic process
کمبود اشباع
Saturation deficit
خط اشباع
Saturation Line
جریان اشباع سطحی
Saturation Overland Flow
ضریب اشباع
Saturation Rate
تراز بی درو اشباع
Saturation-adiabatic equilibrium
سد سیم سنگی
Sausage Dam
اثر مقیاس
Scale Effect
زمین با خاک کم
Scale Lands
مدل مقیاسی
Scaled model
شیب تند
Scarp
نمودار شمائی
Schematic diagram
مدل شمائی
Schematic model
اسکوگیربو
Schogirboe
مه رقیق سطحی
Scotch mist
آبشستگی
Scour
عمق آبشستگی
Scour depth
سرعت آب شستگی
Scouring Velocity
زهکش یخچالی
Scourway
مخروط واریزه ای
Scree
صفحه، توری، سرند الک، غربال
Screen
سرند مطبق
Screen Deck
جدا کردن، غربال کردن
Screening
مدل جداسازی، مدل نمایشی
Screening model
کف گیر
Scummer
منحنی S
S-Curve
نسیم دریا
Sea breeze
دریامه
Sea fog
فشار تراز دریا
Sea level pressure
ایستگاه دریائی
Sea station
دیواره دریایی
Sea Wall
محفظه سربسته
Sealed container
مقابله با اندوده  (سله) بستن
Sealing Control
تاثیرات سله (اندوده بستن)
Sealing Effect
حساسیت نسبت به سله (اندوده)بستن
Sealing Sensitivity
نمایه حساسیت نسبت به سله (اندوده) بستن(شاخص دپولی)
Sealing Sensitivity index
ثانیه – فوت
Second – Foot
ثانیه – فوت – روز
Second – Foot – Day
فوت – ثانیه بر مایل مربع
Second – Foot Per square Mile
مستعمل
Second Hand
بندثانویه
Secondary dam
دپرسیون ثانویه
Secondary depression
تخلخل ثانویه
Secondary opening
منافذ ثانویه
Secondary Openings
تخلخل ثانویه
Secondary porosity
خاک ثانویه، خاک تشکیل شده در جا
Secondary Soil
دریچه قطعه ای
Sector gate
مواد رسوبی، رسوب
Sediment
منحنی سنجه رسوب، منحنی بده جامد
Sediment  Runoff Curve
آهنگ حمل رسوب
Sediment  Transport Rate
تله رسوبی
Sediment Catcher
شار رسوب، نسبت رسوب
Sediment Charge
غلظت رسوب
Sediment Concentration
کنترل رسوب
Sediment control
نسبت تحویل رسوب(ضریب رسوب دهی)
Sediment Delivery Ratio (SDR)
انباشت رسوب
Sediment deposit
بده رسوب
Sediment Discharge
پیامد رسوب، اثر رسوب
Sediment effect
رسوبشویی
Sediment flushing
رسوب نگار
Sediment Graph
آبشکن رسوبی
Sediment Groin
آب نگار رسوب
Sediment Hydrograph
حوضچه رسوب
Sediment Pool
منحنی سنجه رسوب
Sediment Rating Curve
دبی رسوب
Sediment Runoff
کرویت رسوب (گردشدگی)
Sediment sphericity
سد رسوب گیر
Sediment Storage Dam
انتقال رسوب، بده رسوب
Sediment Transport
رسوب آب ، آب رسوبی
Sediment Water
میزان رسوب تولیدی(رسوب دهی)
Sediment Yield
سنگ های رسوبی، سنگ های ته نشینی
Sedimentary Rock
آنالیز رسوب(دانه بندی رسوب)
Sedimentation Analysis
قطر رسوب
Sedimentation Diameter
رسوبگذاری در مخزن
Sedimentation of reservoir
مخزن رسوب
Sedimentation Tank
هسته
Seed
نشتی
Seep
آب نشتی
Seep Water
نشت
Seepage
سطل نشت
Seepage bucket
ضریب نشت
Seepage coefficient
زهكش نشت
Seepage Drainage
خط نشت
Seepage Line
نشت سنج
Seepage-meter / Seepage meter
تلفات نشت
Seepage Loss
چشمه نشتی
Seepage Spring
تپه های سیف
Seif Dune
روش ایجاد زمین لرزه، روش سیسمیک
Seismic method
باد سیستان
Seistan wind
سرعت خود شویی
Self – Cleaning Velocity
خاک مالچ ساز
Self – Mulching Soil
خود پالایی
Self-Purification
فرسایش شیاری نیمه دایمی
Semi – Permanent Rill Erosion
نیمه خشک
Semiarid
آب و هوای نیمه خشک
Semi-arid climate
اقلیم نیمه حاره خشک
Semi-arid continental
اقلیم حاره ای نیمه خشک
Semi-arid tropical climate
نیمه گسسته
Semidiscrete
شبه سیال، نیمه سیال
Semifluid
نیمه مرطوب
Semi humid
نیمه تراوا
Semi impermeable
مدل نیمه سخت
Semi-Rigid Mode
خاک فرتوت
Senile
رودخانه فرتوت
Senile River
دمای محسوس
Sensible temperature
حساسیت
Sensitivity
سنجنده، حسگر
Sensor
سرریز جدا شونده
Separating Weir
جدایی یا گسیختگی
Separation
آلوده
Septic
توالی
Sequence
عمق مزدوج-عمق ثانویه
Sequent depth
نمونه گیری ترتیبی، نمونه برداری متناوب
Sequential sampling
دریچه سرویس – دریچه اصلی
Service gate
عمر بهره برداری
Service Life
سرریز تخلیه کننده آماده کار
Service Spillway
مواد قابل  ته نشینی
Settleable Solids
حوضچه رسوب گیر
Settling Basin
مخزن ته نشینی
Settling Reservoir
مواد قابل ته نشینی
Settling Solids
سرعت ته نشینی
Settling Velocity
سایه
Shadow
منطقه زیرسایه
Shadow area
چاه عمودی، ستون
Shaft
مجرای هواده
Shaft aeration
سرریزلاله ای- سرریز نیلوفری
Shaft spillway
امواج آب های کم عمق
Shallow – Water Wave
آبکند کم عمق
Shallow Gully
آب کم عمق
Shallow Water
معادله آب کم عمق
Shallow water equation
شمال
Shamal
باد شمال
Shamal wind
ساقه اتصال، رابط ساحل
Shank
تند، تیز، دقیق
Sharp
لبه تیز، تاج لبه تیز
Sharp crest
سرریز لبه تیز
Sharp crest weir
سرریز لبه تیز با فشردگی جانبی
Sharp crest weir with contraction
سرریز لبه پهن مستطیلی
Sharp crested rectangular weirs
سرریز لبه تیز
Sharp crested weir
سرریز لبه تیز مستطیلی با فشردگی جانبی
Sharp crested weirs with contraction
مقاومت برشی
Shear strength
تنش برشی
Shear Stress
آزمایش پرده برشی
Shear Vane Test
سرعت برشی
Shear Velocity
ورقه، صفحه
Sheet
فرسایش صفحه ای، فرسایش ورقه ای
Sheet Erosion
سیل پهناور
Sheet Flood
جریان ورقه ای، جریان صفحه ای
Sheet flow
آذرخش برگه ای
Sheet lightning
حرکت صفحه ای
Sheet Movement
سپر فلزی
Sheet Pile
سپر کوبی، روشی برای احداث سد زیر زمینی، شمع کوبی صفحه ای
Sheet piling
لوله شلبی، لوله ای برای نمونه برداری از خاک
Shelby tube
lپوسته
Shel
بادشکن(کمربند حفاظتی)
Shelter Belt
انتقال از مبدا
Shift of origin
بستر ناپایدار، بستر متحرک
Shifting Bed
جابجایی مقطع کنترلی
Shifting Control
ماسه روان، ماسه های متحرک
Shifting Sand
قلوه سنگ های کنار دریا
Shingle
جزیره نما، آستانه رسوب گذاری
Shoal
ضربه، شوک، نوسان
Shock
بلوکهای منحرف کننده جریان-دیفراکتور
Shock diffractor
عدد موج، عدد ضربه
Shock number
امواج نوسانی
Shock waves
رگبارش
Shower
جریان شدید
Shooting Flow
ساحل
Shore
مواد ساحلی جابجائی
Shore  Drift
فرسایش ساحلی
Shore  Erosion
ناپایداری ساحل
Shore instability
خط ساحل
Shore Line
تراس ساحلی
Shore Terrace
پیش بینی کوتاه مدت
Short range forecast
رگبار، باریدن بصورت رگباری
Shower
انقباض
Shrinkage
دریچه متحرک
Shutter
سرریز متحرک شیب دار
Shutter Weir
پرفشار سیبری
Siberian high
کانال جانبی
Side channel
سرریز جانبی
Side channel overflow
شیب جانبی، شیب کرانه ای
Side Slope
سرریز كناری
Side Spillway
دیواره کناری
Side Wall
سرریز جانبی
Side-Channel Spillway
سرریز با جریان جانبی
Side-Flow Weir
الک و غربال
Sieve
قطر غربال، قطر الک
Sieve Diameter
آستانه، آب پایه، سکو
Sill
سیلت
Silt
لای
Silt
ضریب لای(در فرمول لسی)، ضریب بار
Silt Factor
نمونه بردار لای
Silt Sampler
محدوده منبع لای
Silt Source Area
ته نشینی، پر شدن، رسوبگذاری
Silting
مخزن ته نشینی
Silting Reservoir
سنگ سیلتی، سیلت استون
Siltstone
ید نقره
Silver iodide
تشابه
Similitude
باد سام
Simoon
تپه های ماسه ای ساده
Simple Dune
قاعده سیمپسون
Simpson rule
شبیه ساز
Simulator
چاه، گودی
Sink
فروچاله
Sink hole
جریان سینوسی
Sinuous Flow
ضریب سینوسی ، ضریب خمیدگی
Sinuosity
سیفون
Siphon
فشار سنج سیفونی
Siphon barometer
سرریز سیفونی
Siphon spillway
سیروکو
Sirocco
ساختگاه
Site
انتخاب محل
Site Selection
گل کاری یا گل اندود
Smudging
خطوط اسكلتی
Skeletons Line
چولگی
Skewness
پرش اسکی
Ski jump
سرریز پاپوش اسكی
Ski Jump Spillway
سرریز آب سطحی
Skimming
جریان پیوسته
Skimming flow
سرریز سطحی
Skimming Weir
اصطکاک سطحی
Skin Friction
بدنه دریچه
Skin plate
آسمان
Sky
آب ساکن
Slack
برف و باران
Sleet
لایه براق
Slickens
لغزش
Slide
سطح بستر لغزنده
Slide Bed Plane
مرز لغزش
Slide Boundary
دریچه کشویی
Slide gate
پاشنه لغزش
Slide Leading Edge
سرریز متحرک
Sliding-Panel Weir
جابه جا شدن، کناره لغزشی
Slip
اسكریپت نقشه شیب
Slop Map Script
شیب ، میل
Slope
اندازه گیری آبدهی با روش شیب ، سطح مقطع
Slope – Area Discharge Measurement
روش شیب سطح
Slope area method
جهت شیب
Slope Aspect – Slope Exposition
ترکیب شیب
Slope Conformation
شکل شیب
Slope Flow – Slope Shape
سنجه شیب آب
Slope Gage
اسكریپت نقشه شیب
Slope Map Script
شیب جبهه
Slope of a front
شیب سطح همفشار
Slope of an isobaric surface
شسته شدن بر اثر شیب
Slope Wash
اشل شیب دار
Sloping gage = Inclined Gage
پرش هیدرولیکی شیبدار
Sloping hydraulic jump
جام پرتابی با پایه های باریک شده
Sloping type flip bucket
امواج متمایل
Sloping Wave
شیار
Slot
حوضچه آرامش جامی شیاردار
Slotted bucket stilling basin
خور کوچک
Slough
لغزش خاک
Sloughing
لجن
Sludge
آزمایش اسلاگ
Slug test
تند آبراه
Sluice
تند جریان
Sluice Flow
دریچه کشویی
Sluice Gate
زمین شسته شده
Sluice Ground
مجرای شارژ
Sluice Way
تخلیه رسوب، رسوب شویی، رسوب زدائی
Sluicing
لیز خوردگی چرخشی
Slumping
گل روان
Slurry
دیواره گلی، دیواری برای سد کردن آب زیر زمینی
Slurry wall
برفاب
Slush
مه، دود
Smog
دود
Smoke
افق دود
Smoke horizon
ذرات دود
Smoke particles
منحنی هموار
Smooth curve
برف
Snow
برف بهمن
Snow avalanche
برف کوری
Snow blindness
برف خط ، برف راه
Snow Course
پوشش برفی
Snow Cover
بلوربرف
Snow crystal
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 24
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.