مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 26

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 26 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 26
بخار فرا تافته
Superheated steam
اصل انطباق
Superimposition principle
مایع رویی
Supernatant
برهمنهي، انطباق
Superposition
فوق اشباع
Supersaturation
آبیاری تکمیلی
Supplemental Irrigation
چراگاه مکمل، چراگاه موقت
Supplemental Pasture
آب تکمیلی
Supplemental Water
مهار، پشتيباني، حمايت
Support
سرریز بودن فشردگی کنار
Suppressed Measuring Weir
انبارش مازاد
Surcharge Storage
سطح
Surface
لايه مرزي سطحي
Surface boundary layer
سله سطحی
Surface Crusting
خط آب، خط جریان آب
Surface Curve
نگهداشت سطحی
Surface Detention
گردابهای سطحی
Surface eddies
فرسایش سطحی
Surface Erosion
جریان سطحی، روان آب
Surface Flow
سفيد پوش شدن سطحي
Surface hoar
ديده باني سطحي، مشاهده سطحي
Surface observation
آب ماندگی سطحی
Surface Ponding
روان آب سطحی
Surface Runoff
اندوده سطحی
Surface Sealing
شیب سطح آب
Surface Slope
خاک سطحی
Surface Soil
گنجایش سطحی
Surface Storage
جریان طغیان سطحی
Surface Storm flow
کشش سطحي
Surface tension
تندی(سرعت)سطحی
Surface Velocity
قطر گرداب درسطح
Surface vortex diameter
شست و شوی تمام سطح، آبشستگی سطحی
Surface Wash
آب های سطحی
Surface Water
موج بلند، موج سريع، تشکيل موج دادن
Surge
جريان مواج
Surging flow
مواد کلوئیدی معلق
Suspedoids
سرریز با چارچوب معلق
Suspended – Frame Weir
نمونه بردار بار معلق
Suspended – Load Sampler
ناحیه آب معلق، ناحیه هواده
Suspended – Water Zone
بار معلق
Suspended load
بار معلق
Suspended Matter
رسوبات معلق
Suspended Sediment
آب آویزان
Suspended Water
مواد معلق
Suspended Solids
کاربری پایدار
Sustained Land Use
لوله پاک کن
Swab
باتلاق، مرداب
Swamp
عرق
Sweat
متورم شدن، موج، انبساط
Swell
چرخش، چرخابه
Swirl
عدد گرداب
Swirl number
گردان، چرخان
Swivel
تنزل ارتباطی
Sympathetic Retrogression
سرعت سنج
Sympiezometer
ناودیس
Syncline
نقشه سينوپتيک
Synoptic chart
اقليم شناسي سينوپتيک (همديدي)
Synoptic climatology
کد سينوپتيک
Synoptic code
نقشه سينوپتيک
Synoptic map
هواشناسي سينوپتيک
Synoptic meteorology
مقياس همديدي، مقياس سينوپتيک
Synoptic scale
تيپ سينوپتيک
Synoptic type
ديده باني همديد وضع هوا
Synoptic weather observation
شتر گلو
Syphon
خطای سیستماتیک، خطای منظم، خطای یکنواخت
Systematic Error
زمین های مرتفع مسطح، فلات
Table Land
نهر پایاب
Tail Race
فرود آب ، پایاب
Tail Water
جمع آوری فرود آب
Tail Water Recovery
پاياب
Tailwater
دريچه تينتر
Tainter gate
مخروط واریزه ای
Talus
واریزه گسترده
Talus Cone
نقطه تماس
Tangency point
سرعت مماسی
Tangential velocity
باد مماسي
Tangential wind
مخزن
Tank
دریاچه کوهستانی
Tarn
واحد طبقه بندی خاک
Taxon
رده بندی
Taxonomy
کل مواد جامد محلول
TDS
آب و هواشناسي فني
Techno-climatology
تکتونيک
Tectonic
دندانه هاي تندباد
Teeth of the hale
دور هوانگار
Telemeteorograph
دور هواسنجي
Telemeteorometry
منطقه معتدل
Temperate zone
دما
Temperature
نابهنجاري دما، غير نرمال بودن دما
Temperature anomaly
اقليم حرارتي
Temperature climate
تصحيح دمائي
Temperature correction
شاخص دما- رطوبت
Temperature humidity index
وارونگي دما
Temperature inversion
آهنگ کاهش دما
Temperature lapse rate
دماي سطح خاک
Temperature of the soil surface
حوزه دمائي
Temperature province
دامنه تغييرات دما، گستره دما
Temperature range
دماياب، حسگر دما
Temperature sensor
منطقه دمائي
Temperature zone
آب جذبی موقتی
Temporality Absorbed Water
مرتع موقت
Temporary Pasture
گنجایش موقت
Temporary Storage
سازه موقتی
Temporary Structure
سیل ده ساله
Ten – Year Flood
نقشه های مناقصه
Tender Maps
مکش سنج، تنسيومتر
Tensiometer
سرعت حد سقوط
Terminal Velocity
تراس، سکو، پادگانه
Terrace
ارتفاع سکو
Terrace Height
فاصله بین دو سکو
Terrace Interval
آبراهه خروجی سکو
Terrace Outlet Channel
تاج و بلندی سکو
Terrace Ridge
سامانه سکو
Terrace System
عرض سکو
Terrace Width
پادگانک، ایوانک، تختانک، تراس کوچک، تراسک
Terracette
وابسته به زمین، زمینی
Terrestrial
تششع زميني
Terrestrial radiation
ترسيري
Tertiary
تترا کلرو اتيلن
Tetrachloroethylene
بافت
Texture
خط القعر
Thalweg
ناحيه دما
Temperature zone
قضيه برهان
Theorem
برهاني، قضيه اي
Theorematic
نظري
Theoretical
آبدهی نظری
Theoretical Discharge
هواشناسي نظري
Theoretical meteorology
سرعت تئوریک، سرعت نظری
Theoretical Velocity
کمربند گرمایی
Thermal belt
همرفت گرمایی
Thermal convection
استواي حرارتي
Thermal equator
پرفشار حرارتي
Thermal high
کم فشار حرارتي
Thermal low
آلودگي گرمایی
Thermal pollution
تابش گرمایی
Thermal radiation
تاوائي حرارتي
Thermal vorticity
باد حرارتي، باد گرمایی
Thermal wind
گرمايسته، ترمیستور، مقاومت گرمایی
Thermistor
دمانگاشت
Thermogram
دمانگار
Thermograph
دما-نم نگاشت
Thermohygrogram / Thermo-hygrogram
دما-نم نگار
Thermohygrograph / Thermo-hygrograph
دما-نم سنج
Thermohygrometer / Thermo-hygrometer
دماسنج
Thermometer
گرما هسته اي
Thermonuclear
گرمايست
Thermopause
دماسنج در مخازن سد
Thermophone
گرمسپهر، گرماکره، ترموسفر
Thermosphere
چند ضلعی تیسن
Thiessen Polygon
سرريز لبه تيز
Thin plate weir
آستانه
Threshold
شیب آستانه، شیب حد
Threshold Slope
سرعت آستانه، سرعت حد
Threshold Velocity
بخش گلو، گلویي
Throat section
جريان دروني
Through flow
جریان بین لایه ای
Through Flow ( Interflow)
میان گذر، بارش عبور یافته
Throughfall
آب و هواي توندرا
Thudra climate
تندر
Thunder
ابر تندري
Thunder cloud
سيستم ابر تندري
Thunder cloud system
صاعقه، صاعقه زدن
Thunderbolt
توفان تندري
Thunderstorm
روز طوفان تندري
Thunderstorm day
ايستگاه ديده باني طوفان تندري
Thunderstorm observing station
تلاطم توفان تندري
Thunderstorm turbulence
بارش تندري، بارش رعدآسا
Thundery precipitation
پهنه جزر و مدی باتلاقی
Tidal Flow
زمین مدگیر
Tidal Land
مرداب ساحلی
Tidal Marsh
مجرای جزر و مدی
Tidal Outlet
پشته های به هم پیوسته، نشتی های به هم پیوسته
Tidal Ridging – Tied Furrows
رودخانه جزر و مدی
Tidal River
داغ آب
Tide mark
یخرفت
Till
تنبوشه
Till Drain
زهکشی تنبوشه ای
Till Drainage
خاک ورزی
Tillage
اهداف خاک ورزی
Tillage Action
فرسایش خاک ورزی
Tillage Erosion
عملیات خاک ورزی
Tillage Operations
تداوم و یکپارچگی شخم
Tillage Operations Continuity
سخت لایه خاک ورزی
Tillage Pan
نظام های خاک ورزی
Tillage Systems
مدل های شیب دار، مدل های مورب
Tilted Model
شخم آیی
Tilth
سد چوبی
Timber Dam
نمونه برداری جامع زمانی
Time – Integration Sampling
روش جلوبري زمان
Time advance method
روش زمان مساحت
Time Area  Method
زمان پايه ( در هيدروگراف )
Time base
تراکم زمان
Time compression
حوزه زمان
Time domain
گردش زماني
Time flow
چارچوب زماني
Time frame
نمو زماني، فاصله زماني
Time increment
زمانداري
Time keeping
زمان تمرکز
Time of Concentration
زمان جریان، زمان پیمایش
Time Of Flow
زمان اجرای عملیات خاک ورزی
Time of Tillage Operation
زمان جریان، زمان پیمایش
Time of Travel
واحد زماني، مقياس زماني
Time scale
واحدهاي زماني
Time scales
دنباله هاي زماني، سري هاي زماني
Time series
گام زماني
Time step
زمان رسيدن به اوج/ حداکثر
Time to peak
پاشنه
Toa
پنجه لغزش
Toe of a Slide
آب شستگی پنجه
Toe Scour
فرسایش قابل تحمل
Tolerable Soil Loss
زبانه
Tongue
توريچلي
Tooricelli
جریان اشباع سطح خاک
Top Soil Saturation Flow
پستی و بلندی، ناهمواری
Topography
ستیغ، مرز
Topography Divide
نقشه توپوگرافی، نقشه پستی بلندی
Topography Map
توالی شیب
Toposequence / Topo-sequence
افزایش ارتفاع، سرزنی
Topping
شيب سرلايه
Topset bed slope
خاک سطحی، خاک رویی
Topsoil = Surface Soil
تورنادو
Tornado
وزنه دوکی
Torpedo Sinker
سيل، سيل آسا، مسيل، تند آب
Torrent
رسوبات بار بستر سیلابی، فرسایش طغیانی
Torrential Bed Load
فرسایش سیلابی، فرسایش طغیانی
Torrential Erosion
باران سيل آسا
Torrential rain
بسيار گرم، سوزان
Torrid
منطقه بسيار گرم، منطقه حاره
Torrid zone
جریان پیچ و خم دار
Tortuous Flow
ضریب اعوجاجات، ضریب پیچاپیچی
Tortuosity
دبي کل
Total discharge
کل مواد جامد محلول
Total Dissolved Solid
کل مواد جامد محلول
Total dissolved solids
بار کل
Total Head
مجموع بار رسوبی، بار رسوبی کل
Total Load
ازن / اوزون کل
Total ozone
تخلخل کل
Total porosity
فشار کل
Total pressure
تابش کل
Total radiation
روان آب کل
Total Runoff
کل مواد جامد
Total Solids
گنجایش کل
Total Storage
تنش کل
Total stress
باران سنج ذخیره ای
Totalizer
سرريز برج آبگير
Tower spillway
عناصر کمیاب
Trace Elements = Micronutrients
گاز ردياب
Trace gas
نم بارش
Trace of Rain
ردیابی
Tracing
ردیاب
Tracers
رديابي، پيگيري
Tracing
روش رديابي، روش شیمیایی
Tracing method
ردگيري، پيگيري، رديابي
Tracking
نيروی کششی
Tractive force
باد بسامان، باد تجارتي
Trade wind
کومولوس باد بسامان
Trade wind cumulus
جبهه باد بسامان
Trade wind front
وارونگي باد بسامان
Trade wind inversion
باده هاي تجارتي، بادهاي بسامان
Trade winds
کمربند باد بسامان
Trade-wind belt
دیواره طولی، دیواره نگهدارنده
Training Wall
حوضچه پرتابی
Trajectory basin
پرتابی
Trajectory
جریان آرام
Tranquil Flow
روند فعل و انفعال
Transaction flow
ناماندگار
Transient
شرايط گذرا
Transient conditions
دوره گذر، مرحله گذرا
Transient period
حالت گذرا
Transient state
تبدیل جریان، تبدیل
Transition
جريان انتقالی
Transitional flow
موج انتقالی
Transitional Water
جریان جایگزین
Translatory Flow
موج انتقالی
Translatory Wave
قابلیت انتقال
Transmissivity
ضريب قابلیت انتقال
Transmissivity Coefficient
تعرق
Transpiration
نسبت تعرق، راندمان تعرق
Transpiration Ratio
نشا کاری
Transplanting
توان حمل، ظرفیت انتقال
Transport Capacity
رقابت در انتقال
Transport Competence
غلظت انتقال
Transport Concentration
قابلیت حمل
Transportability
سرعت حمل
Transportation Velocity
سرعت حمل فرسایش
Transporting Erosive Velocity
عرضي، متقاطع
Transverse
تپه های ماسه ای عرضی
Transverse Ridge
ذوزنقه
Trapezoid
سرریز ذوزنقه ای
Trapezoidal Measuring Weir
آشغال
Trash
دریچه آشغال گیر
Trash Gate
زباله گير
Trash rack
الک آشغالگیر
Trash Screen
زمان پيمايش
Travel time
پرده گردان
Traveling Screen
موج گذرا
Traveling Wave
تراورتن
Travertine
آبشکن درختی
Tree Groin
درختان کند کننده جریان
Tree Retard
الگوی زهکشی داربستی
Trellis Drainage pattern
لوله ترمي
Tremie pipe
بریدگی یا ترانشه
Trench
ترانشه
Trench Muck
روند، تمايل
Trend
آزمون روند
Trend test
سرریز سه گوشه، سرریز مثلثی
Triangular Measuring Weir
مدلهاي رقومي ارتفاع مثلثي
Triangulated Irregular Network
شاخه فرعی
Tributary
تري کلرو اتيلن
Trichloro ethylene
آبیاری قطره ای
Trickle Irrigation = Drip Irrigation
سه قطري
Tridiagonal
درونيابي مثلثاتي
Trigonometric Interpolation
واحدهاي تريتيوم
Tritium units
ترانهاده
Transpose
حاره اي
Tropic
مدار راس الجدي
Tropic of Capricorn
حاره اي، مدارگان
Tropical
هواي حاره اي
Tropical air
توده هواي حاره
Tropical air mass
اقليم حاره اي
Tropical climate
چرخند حاره اي
Tropical cyclones
وافشارحاره اي
Tropical depression
آشفتگي حاره اي
Tropical disturbance
جت استريم شرقي
Tropical easterly jet
جت استريم شرقي حاره
Tropical easterly jet stream
هواشناسي حاره اي
Tropical meteorology
مدار راس الجدي
Tropical of Capricorn
باران جنگلها حاره اي
Tropical rainforest
اقليم باران جنگل استوائي
Tropical rainforest climate
توفان حاره اي
Tropical storm
حاره
Tropics
تروپوپاز
Tropopause
تروپوسفر
Troposphere
ناوه
Trough
شکم
Trough
سرریز شیب دار، سرریز شره ای
Trough Spillway
پروفیل تراشیده شده
Truncated Soil Profile
برش کوتاه سازي
Truncation
برداشت خاک سطحی
Truncation
سونامی، تسونامی
Tsunami
تونامی
Tunami
تونل
Tunnel
فرسایش تونلی
Tunnel Erosion
سرریز تونلی
Tunnel Spillway
تیرگی، کدری، کدورت
Turbidity
جريان گل آلود-جريان کاملا” غليظ، جریان کدر
Turbidity current
تلاطم
Turbulence
عدد آشفتگی
Turbulence number
آشفته
Turbulent
لايه مرزی آشفته
Turbulent boundary layer
پخش متلاطم
Turbulent diffusion
جريان آشفته، جريان متلاطم
Turbulent flow
سرعت جریان متلاطم
Turbulent Velocity
زمان بازيابي
Turn-around time
آبگردان
Turnout
واژگونی
Turnover
هیدرومتر تاودل
Twaddell
آزمون دو نمونه اي
Two sample test
ارزیابی دو مرحله ای اراضی
Two Stage Approach Of Land Evaluation
يخ حفره
Tyndall flowers
منحني تيپ (نمونه)
Type curve
انواع جریان سطحی در سر شاخه ها
Types Of Flow in Head Water
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 26
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.