مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 3

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 3
Division
تقسیم
Double run
دوطرفه
Drill planting
خطی کاری
Dropper tube
لوله سقوط
Drum type Precision seed meter
موضع دقیق استوانه ای
Duckfoot
پنجه اردکی
Duck foot type furrow opener
شیار بازکن پا اردکی
Edge
لبه
Emergence
سبز شدن
Environmental factors
عوامل محیطی
Epicotyl
اپی کوتیل، محور بالای لپه
Epigeal
خروج سطح الارضی
Establishment
استقرار
Evaporation
تبخیر
Fertilizer
کود
Finger
انگشتی
Finger harrow
چنگه انگشتی دار
Finger wheel
چرخ انگشتی دار
Flap
زبانه
Flexibility
انعطاف پذیری
Flexible
انعطاف پذیر
Fluted disc coulter
پیش بر بشقابی چین دار
Fluted roller
غلتک شیار دار
Forward curved
انحنا دار به سمت جلو (جلو سو)
Functional requirements
ملاحظات کارکردی
Gang
گروه، دسته
Gauging furrow opener depth control devices
اسباب سنجش عمق شیار بازکن
Germination
جوانه زنی
Gravity
نیروی جاذبه
Hair-pinning
فشردن و فرو رفتن بقایا داخل خاک (شیار)
Hardened
سخت (کاری) شده
Harrow
هرس
High profile
عمق زیاد
Hill drop planting
کپه کاری
Housing
پوسته
Human-powered planter
کارنده دستی
Hypogeal
خروج تحت الارضی
Imbibition
جذب آب
Impedance
مقاومت ظاهری
Inclined
متمایل، بغل
Inclined discs
بشقابهای مایل
Inclined type
بغل فشار
Inter-row space
فضای بین ردیف ها
Inverted “T” furrow opener
شیار بازکن ‘T’ وارونه
Knife type
چاقویی، کاردی
Leachate
زه آب
Leveling devices
اسباب تسطیح
Looped chain
زنجیره و حلقه شده
Maize
ذرت
Mechanical assisted
کمک مکانیکی
Mesocotyl
مزوکوتیل
Mounted
نصب شده (سوار شده)
Multiple finger
چند انگشتی
Negatively raked
دارای زاویه  حمله منفی
Notched disc coulter
پیش بر بشقابی کنگره ای
No/zero tillage
بی خاک ورزی
Significant
معنی دار (قابل توجه)
Sinkage
فرو رفتگی (در خاک)
Sinusoidal
سینوس
Slide
لغزنده
Smearing
مالیدن، اتو کردن
Soil-engaging
درگیر با خاک
Sowing
بذر کاری
Specialized planters
کارنده خاص
Spinning disc
دیسک چرخان
Split packer
فشارنده نواری
Stabilization
پایداری
Staggered discs
بشقاب های مقابل هم به صورت نا متقارن (متناوب)
Sticky soil
خاک چسبنده
Straight
مستقیم
Suspended
معلق
Sweep type
پنجه غازی
Swivel type
چرخشی
Thickness
ضخامت
Tilt angle
زاویه تمایل (عمودی)
Tine type opener
شیار بازکن قلمی
Toolbar
محور اصلی شاسی (محل نصب ضمائم)
Toothed Packers
خاک نشان های دندانه دار
Toxic
سمی
Trailed planters
کارنده های کششی
Trailing arm
بازوی کششی
Transport wheel
چرخ حامل
Triple disc opener
شیار بازکن سه بشقابی
Turbo disc coulter
پیش بر بشقابی توربو
Uniformity
یکنواختی
Utilize
به کار گرفتن
Vacuum cavity
محفظه مکش
Venturi
ونتوری (تغییر قطر مجرای عبور)
Vigour
قدرت زیستی، قدرت ارائه زندگی
V” Shaped furrow
شیار “v” شکل
Water content
مقدار رطوبت
Wavee disc coulter
پیش بر موج دار
Wing
بال
Wingless
بدون بال
Zero-Pressure Press wheel
چرخ بدون فشار
soil respiration
تنفس خاک
abiotic
نازيوا
efflux
انتشار بخارج
Accuracy
 صحت – درستي
Annual peak flood
 دبي اوج سالانه
Annual variation
 نوسانات سالانه
Antecedent precipitation
 پيش بارش – بارش قبلي
Area
 مساحت
Area Ratio
 نسبت مساحت
Arithmetic mean
 ميانگين حسابي
Asymmetrical distribution
 توزيع نامتقارن
Automatic Delineation of Watershed
استخراج اتوماتيك حوزه آبخیز
Average
متوسط
Average velocity
سرعت متوسط
Backwater
 برگشت آب
Base flow
 آب پايه
Basic data
 داده هاي پايه
Bias
 اريب، سودار
Bifurcation
 انشعاب (آب راهه ها)
Bifurcation ratio
 نسبت انشعاب
Buffer
 بافر
Catchment
حوزه آبخیز
Catchment geomorphology
 ژئومورفولوژي حوزه آبخیز
Catchment hydrology
 هيدرولوژي حوزه آبخیز
Center tendency
 تمايل به مركز
Channel precipitation
 کانال بارش (بارش مستقيم روي رود)
Channel Routing
 روند سيل در رودخانه
Channel storage
 ذخيره آبراهه
Coefficient of variation
 ضريب تغيرات
Compactness coefficient
ضريب فشردگي
Compound hydrograph
 هيدروگراف مركب
Convolution integral
انتگرال پيچشي
Coordinate system
سيستم مختصات
Correlation
 همبستگي
Correlation coefficient
 ضريب همبستگي
Critical velocity
 سرعت بحراني
Cross section
 برش ارضي- مقطع ارضي
Current meter
 سرعت سنج، جریان سنج، مولينه
Data
 داده ،آمار
Deconvolution
از حالت پيچشي درآوردن
DEM Resolution
تفكيك مدل رقومي ارتفاع
Design flood
سيل طرح
Design storm
 رگبار طرح
Depression storage
 ذخيره چالابي
Diffusion Equation
 معادله پخشودگي
Digital Elevation Models
 مدل رقومي ارتفاع
Dimensionless unit hydrograph
 هيدروگراف واحد بي بعد
Direct runoff
 رواناب مستقيم
Direct Runoff Hydrograph
هيدروگراف رواناب مستقيم
Discharge
 بده – دبي
Distributed modeling
 مدلسازي توزيعي
Division Ratio
 نسبت تقسيم
Drainage
 زهكشي
Drainage basin yield
 آورد حوزه
Drainage density
تراكم زهكشي
Drainage pattern
 الگوي شبكه زهكشي
Effective rainfall
 باران موثر – باران مازاد
Elongation Ratio
نسبت كشيدگي
Envelope curve
 منحني پوش
Extreme values
 مقادير حد
Feedback
 پس خور
Filter
 فيلتر
Flash flood
 تند سيل – تند اب
flood
سيل
Floodplain
دشت سيلابي – سيل دشت
Fluctuation  (Oscillation)
نوسان
Forecasting
 پيش گويي
Form Factor
 فاكتور شكل
Gauge
اندازه گير (آب ، باران)
Gauging station
 ايستگاه اندازه گيري
Geographic Information System(GIS)
 سيستم اطلاعات جغرافيائي
Geomorphological Instantaneous Unit Hydrograph
 ژئومورفولوژيكي هيدروگراف واحد لحظه اي
Geomorphological Behavior
 رفتار ژئومورفولوژيكي
Geomorphometry
 ژئومورفولوژي كمي
Georeference
 ژئورفرنس
Hill Shading Maps
 نقشه سايه روشن
Hillslope
 دامنه
Hydraulic radius
 شعاع هيدروليكي
Hydrograph
 هيدروگراف
Hydrologic Distance
فاصله هيدرولوژيكي
Hydrological Modeling Extension
برنامه الحاقي مدلسازي هيدرولوژيكي در
Hydrological Response
واكنش هيدرولوژيكي
Hydromodelling
 مدلسازي در علوم آب
Impulse Response Function
تابع واكنش لحظه اي
Index hydrograph
 هيدروگراف شاخص
Infiltration
 نفوذ
Initial abstraction
 كاهش اوليه
Initial detention
نگهداشت اوليه
Input
ورودي
 Instantaneous Unit Hydrograph (IUH)
هيدروگراف واحد لحظه اي
Integrated Land and Water Information System
نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيائي براي آب و خاك ارائه شده توسط ITC هلند
Interception
 اينترسپشن،گيرش گياهي
Isochron Map
 نقشه خطوط هم زمان تمركز
Isodistance
هم فاصله
Isohyetal map
 نقشه همباران
Isovels
 خطوط هم سرعت
Junction
پيوند
Kurtosis
 كشيدگي (منحني توزيع(
Lag time
 زمان تأخير
Least Squares Method
روش حداقل مربعات
Legend
 راهنما
Lemniscate Ratio
 نسبت پروانه اي
Length Ratio
 نسبت انشعابات
Level of significance
 سطح معني دار بودن
Linear Programming
 برنامه ريزي خطي
Links
 اتصالات
Longitudinal section
 برش طولي
Lognormal distribution
 توزيع نرمال لگاريتمي
Longitudinal section
 برش طولي
Lumped Model
 مدل يكپارچه
Map calculation
 محاسبه نقشه اي
Maximum possible precipitation
بيشينه بارش ممكن
Maximum likelihood
بيشينه درست نمايي
Maximum probable precipitation
 بيشينه بارش متحمل
Mean
 ميانگين – متوسط
Mean depth
 بارش متوسط سالانه
Mean velocity
سرعت متوسط
Mete-Channel
 متاكانال، ابركانال
Network Hydrology
هيدرولوژي شبكه زهكشي
Node
 گره
Operator
 عملگر
Optimization
 بهينه سازي
Order
 رتبه
Output point
 نقطه خروجي حوزه آبخیز
Overland flow
 رواناب سطحي
Peak
اوج )سيل)
Peak Discharge
دبي اوج
Perimeter of Watershed
 محيط حوزه
Prediction
 پيش بيني
Principle of Additivity or Superposition
 اصل جمع پذيري يا تجمع
Principle of Proportionality
 اصل تناسب
Principle of Time Invariance
 اصل عدم وابستگي زماني
Probability curve
منحني احتمال
Probability Density Function
تابع چگالي احتمال
Pulse Response Function
 تابع واكنش پالسي
Rain gauge
 باران سنج
Rain gauge
 باران نگار
Rain recorder , Pluviograph
 باران نگار
Rain storm ,Cloud burst
 رگبار ، بارش شديد، بارش طوفاني
Rainfall
بارش
Rainfall excess
 بارش مازاد
Rainfall intensity
 شدت باران
Rank
 رديف
Raster map
نقشه رستري
Reach
 بازه
Recession curve
منحني خشكيدگي( فروكش) هيدروگراف
Relative frequency
 فراواني نسبي
Reservoir routing
 رونديابي مخزن
Residual error
 خطاي باقيمانده
Resolution
قدرت تفكيك
Retention
نگهداشت – ذخيره
Return period
 دوره بازگشت – دوره برگشت
Roughness coefficient
 ضريب زبري
Roughness
 زبري
Runoff
 رواناب، هرزاب
Runoff coefficient
 ضريب رواناب – ضريب هرزاب
Sample Data System
 سيستم داده نمونه اي
Sensitivity
حساسیت
Skeletons Line
 خطوط اسكلتي
Slop Map Script
 اسكريپت نقشه شيب
Source
 مشاء، مبدا
Stage discharge relation
 منحني سنجه آب
Standard deviation
 انحراف معيار
Standard error
 خطاي استاندارد
Steady flow
 جريان ماندگار
Step Response Function
تابع واكنش پلكاني
 Stream
رودخانه
Stream gauging
 اندازه گيري آب رودخانه
Subsurface runoff
 رواناب زير پوسته اي
Surface runoff
 نگهداشت سطحي
Tide mark
 داغ آب
Time Area Method
روش زمان مساحت
Time base
 زمان پايه (در هيدروگراف)
Time of concentration
 زمان تمركز
Time series
 دنباله هاي زماني – سري هاي زماني
Torrent
 مسيل
Trend
 روند
Triangulated Irregular Network
 مدلهاي رقومي ارتفاع مثلثي
Uniform flow
 جريان يكنواخت
Unit Graph
 گراف واحد
Unit hydrograph
 هيدروگراف واحد
Vector map
 نقشه برداري
Viewshed
نقشه خطوط قابل ديد
Ware right
حقابه
Water divide line
 خط تقسيم آب – مرز حوزه آبخيز
Water level
 تراز آب
Water level(stage) recorder
آب نگار – ليمنيگراف
Water resources
 منابع آب
Water year
 سال آبي
Watershed
 حوزه آبخيز
Watershed Management
آبخيز داري
Watershed Modeling System
 سيستم مدلسازي حوزه آبخيز
Waterway
 آبراهه
Weighted coefficient
 ضريب وزني
Weighted mean
 ميانگين وزني
Wetted perimeter
 محيط خيس شده
Width Function Instantaneous Unit Hydrograph (WFIUH)
 هيدروگراف واحد لحظه اي تابع عرض
Width Function
 تابع عرض
لغات کشاورزی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.