مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 35

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 35 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 35
جداسازی و برداشت ذرات
Detachment
چاه  مشاهده ای اکتشافی
Detection observation well
نگهداشت، انباشت
detention
نگهداشت در تعادل
Detention at equilibrium
سد تأخیری، سد آب نگهداشت
detention dam
دوره مانده، زمان بند
Detention Period
مخزن تأخیری، مخزن نگهداشتی
detention reservoir
ذخیره نگهداشت، نگهداشت موقت
Detention Storage
زمان نگهداشت
Detention time
دترمینان
Determinant
فرآیند قطعی
deterministic process
عامل بازدارنده
Deterrent factor
خاك و خاشاك
Detritus
محفظه خروج رسوب
Detritus Chamber
اكسید دوترم
Deuterium Oxide
طول صاف شده، طول باز شده، طول گسترش یافته
Developed Length
توسعه، پیشرفت
development
شبنم، شبنم زدن
Dew
نقطه شبنم
Dew point
خشك اندازی
Dewater
آبگیری کردن، خشکاندن
Dewatering
تغییرات دیاژنتیک
diagenetic changes
افق مشخصه زیرزمینی
Diagnostic subsurface horizons
افق‌های تشخیصی، افق‌های شاخص
Diagnostic Horizons
افق مشخصه سطحی
Diagnostic Surface Horizons
قطری
Diagonal
آستانه مورب، آب پایه مورب
Diagonal sill
نمودار، دیاگرام، طرح، نما
Diagram
دیواره آب بند (دیافراگم)
Diaphragm Walling
دیاتومه‌
Diatoma
زمین‌های دیاتومه‌ ای، زمین دارای جدار سیلیسی
diatomaceous earth
موجود احیا كننده
Diazotroph
دوبخشی، دوحالتی
Dichotomy
جریان سنجی با اختلاف فشار
Differential- Meter
فرسایش افتراقی، فرسایش غیریكنواخت، فرسایش ناهمسان
Differential Erosion
فرآیند پخش
Diffusion process
تفرق
diffraction
پخش، غیرمترمرکز، پخش کردن
Diffuse
لایه پخشیده دوگانه
Diffuse Double Layer
جبهه پخشنده
Diffuse front
تابش پخشی
Diffuse radiation
تابش پخشی آسمان
Diffuse sky radiation
آب سطحی
Diffused Surface Water
پخش سنج
Diffusiometer
پخش (دیفیوژن)، پخشیدگی، انتشار
Diffusion
روش مقایسه پخشودگی
Diffusion analogy method
معادله پخشودگی
Diffusion Equation
نظریه انتشار، نظریه پخش
Diffusion theory
سرعت پخش
Diffusion velocity
پخشودگی
Diffusivity
ضریب پخشودگی
Diffusivity coefficient
تجزیه بی‌هوازی
Digestion
عددی، رقمی
Digital
مدل رقومی ارتفاع
Digital Elevation Models
حافظه رقمی
Digital memory
مدلهای دیجیتال
Digital models
شبیه سازی رقمی
Digital simulation
گوره، پشته، دیواره، خاكریز
Dike
تقریق، رقیق کردن
Dilution
رقیق کننده
Diluent
رقیق سازی
Dilution
سنجش درجه رقت (ردیابی رقت)
Dilution Gaging
روش رقیق سازی، روش شیمیائی
Dilution method
نسبت رقیق شدن
Dilution Ratio
بعد، اندازه
Dimension
منحنی بدون بعد
Dimensionless curve
هیدروگراف بدون بعد
Dimensionless hydrograph
هیدروگراف واحد بی بعد
Dimensionless unit hydrograph
چشمه گودالی
Dimple Spring
تثبیت ازت
Dinitrogen Fixation
دیوریت
Diorite
زاویه یا افق
Dip
هزینه‌های مستقیم حفاظت خاك
Direct Cost of Conservation
روش مستقیم
Direct approach
حفاظت ساحل‌ها به طور مستقیم
Direct Bank Protection
روش انتگرال مستقیم
Direct integration method
جهش مستقیم
Direct jump
بارش مستقیم
direct precipitation
حفاظت مستقیم
Direct protection
روان آب مستقیم
Direct Runoff
هیدروگراف رواناب مستقیم
Direct Runoff Hydrograph
آزمایش تنش برشی مستقیم
Direct Shear Test
تابش جوی مستقیم
Direct solar radiation
روش گام به گام مستقیم
Direct step method
گراف جهت دار
Directed graph
تخریب خاكدانه
Disaggregation
دبی، تخلیه، بده، شدت جریان، آبدهی  ، آهنگ جریان
Discharge
سطح گذر جریان
Discharge Area
ظرفیت جریان
Discharge Capacity
آبگذر
Discharge carrier
ضریب آبگذری-ضریب دبی
discharge coefficient
ضریب تصحیح دبی
Discharge correction coefficient
بازده آبدهی، کارائی بده
Discharge efficiency
رابطه دبی-ارتفاع
discharge head relation
هیدروگراف جریان
Discharge hydrograph
اندازه گیری دبی، اندازه گیری آبدهی
Discharge measurement
دبی لبریز
Discharge of the overflow
آهنگ جریان، آبدهی
Discharge rate
سرعت آبدهی
Discharge velocity
منحنی تاراژ، منحنی سنجه
Discharge-rating curve
آب نگار دبی، هیدروگراف
Discharge hydrograph
ناپیوسته، گسسته
Discontinuous
جریان ناپیوسته، جریان گسسته
Discontinuous flow
گسستگی در پرفیل جریان
Discontinuity in flow profile
گالی منقطع
Discontinuous gully
نرم L^2 گسسته
Discrete L^2 norm
گسسته سازی
Discretization
كوچك شدن، تجزیه، خرد شدن
Disintegration
شاخه مجرا شده، رودخانه جدا شده
Dismembered stream
پراکنش، پراکندگی
Dispersion
نسبت پراكندگی
Dispersion ratio
جریان سنج حجمی
Displacement meter
دوره جابه‌جایی
Displacement Period
چاك شدن
Dissection
آب مقطر
Distilled Water
شاخه فرعی، انشعابی
Distributary
مدلسازی توزیعی
Distributed modeling
توزیع
Distribution
توزیع رسوب
Distribution of sediment
مخزن توزیع
Distribution reservoir
نهر پخشی
Distributary stream
ناحیه، منطقه
District
پیش بینی ناحیه ای
District forecast
تحریف شكل
Distortion
آشفتگی
Disturbance
هوای آشفته
Disturbed air
نمونه دست خورده
Disturbed sample
نهر
Ditch
پوشش نهر
Ditch lining
روزانه
Diurnal
دامنه تغییرات روزانه
Diurnal range
دامنه تغییرات روزانه دما
Diurnal temperature range
انشعاب، واگرائی
Divergence
منطقه واگرائی
Divergence zone
آب برگردان
Diversion
آبراهه، آب برگردان
Diversion – cut
سازه‌های آبگیر و آب برگردان
Diversion  works
آبراهه انحرافی، آبراهه آب بردگردان
Diversion channel
سدانحرافی-بندانحرافی، سد آب برگردان
Diversion dam
جریان انحرافی
Diversion flow
سازه انحرافی
Diversion structure
تراس آب برگردان
Diversion terrace
دریچه آب برگردان
Diversion gate
سرریز آب برگردان
Diverting Weir
خط تقسیم
Divide line
دیوارجداکننده
Dividing wall
آب پخشان
Division box
نسبت تقسیم
Division Ratio
مقطع انحراف، مقطع مقسم
Division section
مقسم
Divisor
واحد دابسون
Dobson unit
باد دکتر
Doctor wind
مستندسازی
Documentation
حفره آهكی دولین
Doline
مهاربند
Dolphin
دامنه وابستگی
Domain of dependency
فاضلاب خانگی
Domestic Sewage
جریان غالب
Dominant Discharge
مقدار ویژه غالب
Dominant eigenvalue
باد غالب
Dominant wind
منطقه آرام استوائی
Doldrums
خواب، ركود
Double furrow
زهکش مضاعف
Double main drainage
مغزه گیر دولوله ای
Double-tube core barrel
تکنیک تغییر مقیاس
Down scaling
پائین دست، شیب پایین
Down gradient
پایاب، پائین دست جریان، بخس پائینی رودخانه
Downstream
مقطع کنترل پائین دست، سطح مقطع کنترل شده پایاب
Downstream control section
زمان توقف
Downtime
باد سو
Downwind
قانون دارسی
Darcy Law
جریان هوا، طرح
Draft
مقاومت
Drag
دوباره كشت
Drag Coefficient
شیار دوگانه
Drag Force
زهكش، زهکشی کردن، چپركشی دو ردیفه
Drain
چاهك تخلیه
Drain well
زهكشی
Drainage
خط تقسیم آب، مرز تقسیم آب
Drainage  Divide
تعادل زهكشی
Drainage  Equilibrium
حوزه آبخیز، سطح زهکشی
Drainage area
حوزه آبخیز
Drainage basin
آورد حوزه
Drainage basin yield
کانال زهکشی
Drainage canal
ضریب زهکشی
Drainage coefficient
دیواره آببند
Drainage Curtain
تراكم زهكشی
Drainage density
نهر زهكش
Drainage Ditch
مرز زهکشی، آبپخشان، ستیغ
Drainage divide
خط زهکشی، مرز زهکشی
Drainage line
شبکه زهکشی
Drainage network
الگوی شبكه زهكشی
Drainage pattern
نسبت زهکشی
Drainage ratio
سامانه زهكشی
Drainage System
پشته زهكش (تراس زهكش)
Drainage Terrace
لوله زهکشی، تونل زهکشی
Drainage tube
چاه‌های زهكشی
Drainage Well
سرریز درچه كشویی
Draw- Door Weir
فرو آب، افت سطح آب
Drawdown
نیمرخ جریان-پروفیل جریان، منحنی افت سطح آب
Drawdown curve
طرح، نقشه، ترسیم
Drawing
لایروب
Dredge
لایروبی
Dredging
یخرفت، رانه ، روبش
Drift
الوارگیر
Drift Barrier
یخرفت
Drift Deposit
تندی رانه، تندی روبش، سرعت رفت و برگشتی
Drift velocity
برف باد آورده، برف روان
Drifting snow
لوله حفاری
Drill pipe
بذر كاری
Drill seeding
ساقه حفاری
Drill stem
سیال (گل) حفاری
Drilling fluid
رشته ابزار حفاری
Drilling string
قطره
Drip
آبیاری قطره‌ای
Drip irrigation
پیزومتر قلم چاهی
Driven point piezometer
کفشک رانشی
Driven shoe
راه اجباری
Driveway
ریزباران، باران ریزه
Drizzle
آبشار، شیب شکن، دراپ، چکیدن
Drop
عدد فرود جریان ریزشی
Drop Froude number
شماره شیب شکن
Drop number
توزیع اندازه قطره
Drop size distribution
سرریز شیب شکن، سرریزی آبشاری
Drop spillway
سازه شیب شکن، سازه آبشاری
Drop structure
حوضچه آرامش شیب شکنی
Drop structure stilling basin
آزمایش قطره بارش
Drop Test
مقطع افت مقطع فروكش
Drop-Down Section
قطره، قطرک
Droplet
منحنی نزولی
Dropping curve
خشکی، خشکسالی
Drought
گیاهان تحمل كننده خشكی
Drought Endure
خشكی گریز
Drought Escape
گیاهان طفره رونده از خشكی
Drought Evade
شاخص خشکسالی
Drought index
سرریز اندازه گیری مستغرق
Drowned Measuring Weir
پرش مغروق، جهش آبی مغروق
Drowned out jump
دره مستغرق
Drowned Valley
ظرف استوانه ای، طبلک
Drum
فرآیند بی دررو خشک
Dry adiabatic process
میزان بی دررو خشک
Dry adiabatic rate
توزیع اندازه ذرات خشك
Dry Aggregate Size Distribution (DASD(
هوای خشک
Dry air
دماسنج خشک
Dry bulb
اقلیم خشک
Dry climate
دیمكاری، زراعت دیم
Dry Farming
دوره خشک
Dry spell
بند خشك‌چین
drywall mortarless – Stonewall
بستر خشك
Dry Wash
خشكسال، خشكسالی
Dry Year
دماسنج خشك
Dry-Bulb Temperature
زراعت دیم
Dryland Farming
دوگان، دو واحدی
dual
پل مضاعف
Dual bridge
روش گردشی معکوس دوجداره
Dual wall reverse circulation
پنجه غازی
Duck Feet
تلماسه، تپه‌های ماسه‌ای
Dune
تثبیت تلماسه
Dune Stabilization
منحنی تداوم
Duration Curve
خاك سخت شده، خاك سیمانی شده
Duripan
گردوغبار
Dust
كاسه خاك
Dust Bowl
تنوره دیو
Dust devil
گردوغبار مه
Dust haze
مالچ پودری، مالچ خاكی
Dust Mulch
توفان گرد و خاک
Dust storm
رنگ
Dye
خاکریز طولی، گوره پشته دیواره خاكریز
Dyke
پویا، دینامیک
Dynamic
پدیده پویا و جاذبه ای
Dynamic and gravitational phenomena
اقلیم شناسی دینامیکی (پویا)
Dynamic climatology
سرمایش پویا
Dynamic cooling
معادله دینامیکی
Dynamic equation
هواشناسی پویا
Dynamic meteorology
نفوذ سنج دینامیك
Dynamic Penetrometer
فشار دینامیك
Dynamic Pressure
پخش پویا، انتشار دینامیکی
Dynamic propagation
تشابه دینامیك
Dynamic similarity
سیستم پویا
Dynamic system
لزجت دینامیکی
Dynamic viscosity
گرمایش پویا
Dynamic warming
دینامومتر
Dynamometer
دین
Dyne
علوم زمین
Earth sciences
پیش آگاهی
Early warning
سیستم هشدار دهنده، سیستم پیش آگاهی
Early warning system
خاك ( مواد خاكی)، زمین
Earth
سد خاکی
Earth dam
جریان خاكی
Earth Flow
هرم های زمینی
Earth Pyramids
مخزن زمینی
Earth Reservoir
استخر ذخیره آب
Earth Tank
تبدیل خاکی
Earth transition
سنگفرش سد خاكی
Earth-Dam Paving
سد خاكی
Earthen Dams
منحنی سازش
Easement curve
شرقی، خاوری، بادشرقی
Easterly
باد شرقی
Easterly wind
جریان
Ebb
جریان فرود و فراز جزر و مدی
Ebb Current
جریان جزری
Ebb Tide
چشمه دوره ای
Ebbing and Flowing Spring
عدم تقارن
Asymmetry
آوایاب
Echo Sounder
ژرفایابی آوایی
Echo Sounding
بوم آیش، آیش اكولوژیك
Ecofallow
بوم کشاورزی، کشاورزی سازگار با محیط
Eco Farming
زنجیره خاكی اكولوژیك
Ecological Catena
اقلیم شناسی اکولوژیکی (بومی)
Ecological climatology
بوم شناسی، اكولوژی
Ecology
امكان سنجی اقتصادی
Economic Feasibility
توجیه اقتصادی
Economic Justification
عمر اقتصادی
Economic Life
عمر اقتصادی طرح
Economic Life of a Project
كره بوم زیست
Ecosphere
بوم سامان، بوم نظام
Ecosystem
تیپ تطابق یافته، اكوتیپ
Ecotype
همزیستی خارجی قارچ و ریشه گیاهان عالی
Ectomycorrhiza Ectotrophic Mycorrhiza
ادافیك، خاكی
Edaphic
ادافولوژی، خاك شناسی زراعی
Edaphology
خاک‌ پژوهی
Pedology
گرداب کوچک، چرخابه
Eddy
جریان پیچکی
Eddy current
جریان گردابی
Eddy flow
افت گردابی
Eddy loss
لزجت گردابی
Eddy viscosity
گردباد
Eddy wind
بارش موثر
Effective  precipitation
سفره آب زیرزمینی مؤثر
Effective aquifer
سطح موثر
Effective area
جو موثر
Effective atmosphere
ارتفاع موثر
Effective Elevation or Usable Elevation
سرعت  موثر تندباد
Effective gust velocity
ارتفاع موثر بادنما
Effective height of anemometer
طول موثر
Effective length
تخلخل مؤثر
Effective Porosity
آب قابل بارش موثر
Effective precipitable water
بارش مؤثر
Effective Precipitation
تخلخل موثر
Effective porosity
باران مؤثر، باران كارآ، باران مازاد
Effective Rainfall
قطر مؤثر
Effective Size
ذوب برف موثر
Effective snow melt
تنش مؤثر
Effective stress
دمای موثر
Effective temperature
تابش زمینی موثر
Effective terrestrial radiation
سرعت واقعی (آب زیر زمینی)
Effective velocity of ground water
بازدهی، کارائی
Efficiency
بازده جهش آبی
Efficiency of water jump
بازده تله اندازی
Efficiency Trap
سرعت مؤثر آب زیر زمینی
Effective Ground-Water Velocity
خروجی، ‘فاضلاب، آبراهه فرعی، آبپخشان
Effluent
رودخانه برون ریز
Effluent  river
رودخروجی، رود زاینده
Effluent Stream
سرریز خروجی
Effluent Weir
پتانسیل اكسید احیایی
Eh
افق شسته شده
E-Horizon
زوج مقدار
Eigenvalue
تئوری واگرائی
Divergence theorem
النینو
El nino
زمان سپری شده، زمان صرف شده
Elapsed time
پوسته مرتجع، غشای الاستیک
Elastic membrane
جریان سنج  زانویی
Elbowmeter, Elbow meter
مقاومت مخصوص الکتریکی
Electric resistivity
قطعات با مقاومت الكتریكی
Electrical Resistance Blocks
سنجنده الکتریکی، حسگر الکتریکی
Electrical sensor
دماسنج الکتریکی
Electrical thermometer
الکتریسیته بارش
Electricity of precipitation
الكترولیز
Electrolysis
الکتروسوند
Electrosound
ظرفیت های الکترواستاتیکی
Electrostatic charge
جزء، عنصر، المان
Element
منبع هوایی
Elevated Tank
ارتفاع
Elevation
ارتفاع زاویه ای
Elevation angle
انرژی ارتفاعی
Elevation energy
بار ارتفاعی، بلندای موقعیت
Elevation Head
بیضوی
Elliptic
تصویر بیضوی
Elliptic projection
پیاله های پاشمان الیسون
Ellison Splash Cups
نوسان جنوبی النینو
El-nino southern oscillation
نسبت كشیدگی
Elongation Ratio
افق شسته شده
Eluvial Horizon
انتقال داخلی مواد
Eluviation
طبقات شسته شده
Eluvium
رادون سنج
Emagram
سد خاکی، خاکریز، پشته خاكی
Embankment
بریدگی كناری
Embayment
اقلیم نمای آمبرژه
Emberger
دهانه رودخانه مصب
Embouchure
نمودار آمبروترمیک
Ombrothermic diagram
سرریز اضطراری
Emergency spillway
سرریز تخلیه كننده اضطراری
Emergency Spillway
تجربه گرا
Empiricist
ضد انعقاد
Emulsoid
رمزگذاری، کد گذاری
Encoding
سكوی انتهایی، آستانه انتهایی، آب پایه آخر
End Sill
گونه های آسیب پذیر
Endangered Species
انرژی
Energy
مدل توازن انرژی
Energy balance model
تبدیل انرژی
Energy conversion
نمودار انرژی
Energy diagram
استهلاک انرژی
Energy dissipation
مستهلک کننده انرژی
Energy dissipater
اسباب مستهلک کننده انرژی
Energy dissipater device
معادله انرژی
Energy equation
خط شیب انرژی (خط انرژی)
Energy Grade Line
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 35
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.