مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 37

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 37 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 37
كشت و كار قابل انعطاف
Flexibility Cropping
شناور
Float
فشارنگار شناور
Float barograph
ابزار شناور
Float device
مسیر شناوری
Float Run
معلق
Floating
مواد یا مصالح شناور
Floating material
روش جسم شناور
Floating method
تشتک شناور
Floating pan
تشتك شناور
Floating Pan
توده پنبه ای، توده اسفنجی
Floc
هماوری
Flocculation
ماده هماور
Flocculation Agent
نسبت هماوری
Flocculation Rate
قطعه یخ شناور
Floe
سیل، سیلاب، سیل گرفتن
Flood
جذب سیلاب ، كاهش سیلاب
Flood Absorption
فروكش كردن سیل، مهار سیل، سیل نشانی
Flood Abatement
سیلدشت
Flood Basin
کنترل سیل
Flood control
پروژه کنترل سیلاب
Flood control project
كارهای مهار سیلاب
Flood- Control Works
تاج سیل
Flood Crest
خسارات سیل
Flood Damage
واقعه سیل
Flood Event
فراوانی سیل
Flood frequency
دریچه سیلاب
Flood Gate
آب نگار سیل
Flood Hydrograph
سطح سیل
Flood Level
آبیاری سیلابی
Flood irrigation
مدیریت سیلاب
Flood Management
اوج سیلاب
Flood Peak
سیلاب دشت سیلدشت
Flood Plain
پیش بینی سیل
Flood prediction
احتمال طغیان احتمال سیل
Flood Probability
كارهای جلوگیری سیل
Flood Protection Works
آبراهه كاهنده سیل آبراهه كنار گذر
Flood Relief Channel
روندیابی سیل
Flood Routing
پخش سیلاب
Flood Spreading
تراز سیل سطح سیل اشل سیل
Flood Stage
ظرفیت ذخیره سیلاب
Flood Storage Capacity
حجم سیلاب
Flood volume
سیل کوهه، موج طغیانی، موج سیل
Flood wave
غرقاب سازی
Flooding
احتمال سیل گیری
Flooding probability
دشت سیلابی ، سیل دشت
Floodplain
مجرای سیل آبراه سیل
Floodway
جمعیت گیاهی
Flora
روش گلوله های خمیری
Flour Pellet Technique
جریان، شارش، جاری بودن
Flow
افزایش عمق جریان-متورم شدن جریان
Flow bulkage
روند نما، فلوچارت
Flow chart
صلاحیت جریان شایستگی جریان
Flow Competence
عمق جریان
Flow depth
نمودار گردشی، دیاگرام جریان
Flow diagram
جهت جریان
Flow direction
توان فرسایندگی جریان
Flow Erosivity
خط گردشی، خط جریان
Flow line
خطوط همجریان، شبكه جریان
Flow Net
الگوی جریان
Flow pattern
پروفیل جریان
Flow profile
جریان گردابی
Flow vortex
جریان با کنترل در دهانه
Flow with inlet control
جریان با کنترل در پایانه (خروجی)
Flow with outlet control
خط جریان
Flowage Line
چاه فورانی، چاه سرریزی
Flowing  well
چاه آرتزین فورانی
Flowing artesian well
زمان جریان عبوری
Flowing- Through Period
اندازه گیری آبدهی از طریق جریان سر ریز روی سد
Flow-Over-Dam Discharge Measurement
نوسانات فشار
Fluctuating pressure
نوسان
Fluctuation=Oscillation
سیال
Fluid
مكانیك سیالات
Fluid Mechanics
ناو آب بر، نهر پایه دار فلوم
Flume
فلورسنت
Fluorescent
جریان ناگهانی، فلاش
Flush
شستشوی سریع، شاس رسوب، رسوبشویی
Flushing
رودخانه لحظه ای
Flush stream
چشمه گسلی
Fluted spring
رودخانه ای
Fluvial
فرسایش آب جاری
Fluvial Erosion
رسوبات رودخانه ای
Fluvial Sediment
رودخانه های یخچالی
Fluvio-Glacial
رود یخچالی
Fluvioglacial Stream
نهر رسوب رودخانه دریایی
Fluvio-Marine
جریان به صورت کف
Foamy flow
مه
Fog
کناره مه
Fog bank
هاله مه
Fog bow
مه نهشت، نهشته ناشی از مه
Fog deposit
مه زائی
Fog dispersion
قطره مه
Fog drop
جنگل مه (گرفته)
Fog forest
افق مه
Fog horizon
فون
Fohn
سازه تاخیری سیلاب
Flood-Water Retarding Structure
علف
Forb
نیرو
Force
ضریب نیرو
Force coefficient
اقلیم وا داشته
Forced climate
گدار گذر
Ford
ناحیه پیش بینی
Forecast district
ارزیابی پیش بینی
Forecast evaluation
دوره پیش بینی
Forecast period
پیش بینی کننده
Forecaster
پیش گویی
Forecasting
مرکز پیش بینی
Forecasting center
آب خارجی
Foreign Water
شیب پیش لایه
Forest slope
پیش ساحل
Foreshore
تاثیرات جنگل
Forest Influence
مرتع مشجر
Forested Range
فاكتور شكل
Form Factor
قالب
Format
سازند تشكیلات
Formation
روش نمودارگیری سازند
Formation logging method
تدوین، فرموله کردن
Formulation
سرعت رشته ای پیشرو
Forward filamental velocity
سوخت فسیلی
Fossil Fuel
آب فسیل
Fossil water
لجن بندی
Fouling
پی، فونداسیون
Foundation
فرمول معکوس فوریه
Fourier inversion formula
نمایه فورنیه
Fournier Index
کسر، شکاف
Fraction
تقسیم جزء به جزء
Fractionation
شکستگی
Fracture
زمین های آسیب پذیر
Fragile Land
سخت لایه فراجی پن
Fragipan
بافت خرده سنگی
Fragmental
هوای آزاد
Free air
جو آزاد
Free atmosphere
ژرفای آزاد، عمق آزاد، ارتفاع آزاد
Free board
جت ریزشی آزاد
Free falling jet
جریان آزاد
Free flow
سفره آب آزاد سفره غیر محصور
Free Ground Water
جت آزاد
Free jet
خروجی آزاد
Free Outlet
پارشال فلوم آزاد
Free Parshall flume
سطح آزاد
Free surface
پروفیل سطح آزاد
Free surface profile
گرداب آزاد
Free vortex
حرکت آزاد گردابی
Free vortex motion
آب آزاد
Free Water
موج آزاد
Free Wave
سرریز آزاد
Free Weir
ارتفاع آزاد، عمق آزاد
Freeboard
سرریز آزاد
Free-Fallweir / Fall-weir
یخ بستن، منجمد شدن، ثابت کردن
Freeze
انجماد
Freezing
درجه روز انجماد
Freezing degree-day
ریزباران یخ بسته
Freezing drizzle
مه یخبندان
Freezing fog
بستن قفل نرم افزارها بروید
Freezing level
نقطه انجماد، نقطه یخبندان
Freezing point
بارش یخزده
Freezing precipitation
باران یخزنی
Freezing rain
منحنی فراوانی
Frequency curve
نسیم خنک
Fresh breeze
آب شیرین آب غیر شور
Fresh Water
طغیان
Freshet
قابل خرد شدن
Friable
اصطکاک
Friction
مانع اصطکاک
Friction barrier
ضریب اصطکاک
Friction factor
بلندی مالشی
Friction Head
افت اصطکاک
Friction loss
افت اصطكاكی افت مالشی
Friction Loss
سرریز اصطكاكی
Friction Measuring Weir
شیب اصطكاكی
Friction Slope
همگرائی اصطکاکی
Frictional convergence
واگرائی اصطکاکی
Frictional divergence
حرکت اصطکاکی
Frictional motion
مقاومت اصطکاکی
Frictional resistance
سرعت اصطکاکی
Frictional velocity
رژیم سرد فریجید
Frigid
آب حاشیه مویینگی آب حاشیه ای
Fringe-Water
پیشانی، جلو
Front
دریادود
Front smoke
حوضچه ابتدایی
Frontal basin
چرخند جبهه ای
Frontal cyclone
مه جبهه ای
Frontal fog
سرریز جلویی، سرریز ابتدایی، سرریز مستقیم
Frontal overflow
بارش جبهه ای
Frontal Precipitation
سطح جبهه ای
Frontal surface
جبهه زائی
Frontogenesis
جبهه زائی
Frontolysis
برفک، هسر
Frost
کمربند یخبندان
Frost belt
یخ کوهه
Frost blister
یخ جوشه
Frost boil
اقلیم یخبندان
Frost climate
روز یخبندان
Frost day
ور آمدن یخ بندان
Frost Heave
دمای نقطه برفک
Frost point temperature
سرمازدگی
Frostbite
سرما سوختگی
Frostburn
ناحیه غیر یخبندان
Frostless zone
قانون فرود
Froude law
عدد فرود
Froude number
عدد فرود
Froude number
قانون شبیه سازی فرود
Froude similarity law
زمین یخ بسته
Frozen ground
آب فراری
Fugitive Water
روش فولر
Fuller Method
دبی پر
full discharge
جریان پر
Full flow
لوله پر
Full flow pipe
دوره بار کامل
Full load period
پیچ و خم كامل
Full Meander
مدل تمام عیار
Full scale mock up model
طرح کاملا ضمنی
Fully implicit scheme
چاه کامل
Fully penetrating well
تابعی
Functional
ابر قیفی
Funnel cloud
بندهای نشتی سدهای شیاری
Furrow Dam
آبیاری نشتی آبیاری جوی پشته ای
Furrow Irrigation
ذوب (برف)، ترکیب، امتزاج
Fusion
تور سنگ یا گابیون
Gabion
بند توری سنگ
Gabion Check Dam
سازه تثبیت کننده شیب
Grade Stabilization Structure
تراز
Gage Height
فشار نسبی
Gage Pressure
ایستگاه آب سنجی، ایستگاه اندازه گیری
Gaging Station
رودخانه زاینده
Gaining stream
گال
Gal
تندباد، باد
Gale
هشدار تندباد
Gale warning
کوره ، معبر، نقب، گالری
Gallery
گیم
Games (Guelph Agricultural Management on Erosion & sedimentation(
اسپکترومتری اشعه گاما
Gamma Rey Spectrometry
فرمول گانگیله-کوتر
Ganguillet-kutter formula
فضای خالی، شکاف، سطحی بین  محدوده دو حوزه آبخیز
Gap
دریچه محافظ
Guard gate
دماسنج گازی
Gas thermometer
دریچه
Gate
شیار دریچه
Gate slot
سرریز دریچه دار
Gate Spillway
سرریز دریچه دار
Gated overflow
اندازه گیر (آب ، باران )
Gauge
سنجه، وسیله اندازه گیری
Gauge=Gage
ایستگاه اندازه گیری
Gauging station
تبدیل گوس
Gauss transformation
توزیع گوسی
Gaussian distribution
مجوز چرا
Grazing permit
زمین وار، ژئوئید
Geiod
ژل
Gel
قابل تولید
Generable
عام، کلی، عمومی
General
زبان الگوریتمی عمومی
General algorithmic language
مدل گردش عمومی
General circulation model
هواشناسی عمومی
General meteorology
همه منظوره
General purpose
عام، کلی
Generic
نسیم ملایم
Gentle breeze
ژئودوزی
Geodesy
زمین كره، كره خاكی
Geosphere
سیستم اطلاعات جغرافیائی
Geographic information system
جغرافیا
Geography
سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج)
Geographic Information System (GIS)
ژئوهیدرولوژی
Geohydrology
نقاط همدمای درون زمین
Geoisotherm
نرم زمین شناسی
Geologic norm
بررسی زمین شناسی
geologic survey
فرسایش زمین شناسی
Geological Erosion
زمین شناسی
Geology
توفان ژئومغناطیس
Geomagnetic storm
میانگین هندسی
Geometric Mean
قطر میانگین هندسی
Geometric Mean Diameter
روش هندسی
Geometric Method
تشابه هندسی
Geometric Similarity
مدل هندسی
Geometrical model
هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیكی
Geomorphological  Instantaneous Unit Hydrograph
رفتار ژئومورفولوژیكی
Geomorphological Behavior
ژئومورفولوژی، ریخت شناسی زمینی
Geomorphology
ژئومورفومتری
Geomorphometry
ژئومورفولوژی
Geomorphology
اکتشاف ژئو فیزیکی
Geophysical exploration
ژئوفیزیك
Geophysics
ژئورفرنس
Georeference
زمین کره
Geosphere
ژئوسترفیک
Geostrophic
تاوائی جغرافیائی
Geostrophic vorticity
باد زمینگرد، باد ژئوستروفیک
Geostrophic wind
تراز باد زمینگرد
Geostrophic wind level
مقیاس باد زمینگرد
Geostrophic wind scale
انرژی زمین گرمایی
Geothermal Energy
شیب درجه حرارت زمین گرمایی
Geothermal temperature gradient
گوتیت هیدوركسید آهن
Geothite fe (OH)3
اصل گیبن هرزبرگ، قانون 40 برابر بودن تقریبی فاصله
Ghyben Herzberg principle
گیبن هرزبرگ
Ghyben-Herzberg
غول تگرگ
Giant hailstone
هیدروكسید آلومینیوم
Gibbsite (AI) (OH)3
گیلگایی
Gilai
تیرآهن
Girder
سیستم اطلاعات جغرافیائی
GIS
سیستم اطلاعات جغرافیایی
GIS (Geographic Information System(
تبدیلات گیونز
Givens transformations
واچرخند یخچالی
Glacial anticyclone
ته نشست یخچالی
Glacial Deposit
یخ رفت
Glacial Drift
فرسایش یخچالی
Glacial Erosion
آب شیری رنگ یخچالی
Glacial Milk
گل و لای یخچالی
Glacial Mud
آبرفت یخچالی
Glacial outwash
لای یخچالی
Glacial Silt
رودخانه یخچالی
Glacial Stream
خاك یخچالی
Glacial Till
بهمن
Glacier
نسیم یخچالی
Glacier breeze
فرایند یخچالی
Glaciation
نهشته های یخچال
Glacio Fluvial
شیب ملایم
Glacis
گلاسود
GLASOD (Global Assessment of Human Induced Soil Degradation(
یخ شفاف
Glaze ice
دره كوچك
Glen
تأثیرات آبکند
Gully Effect
سراسری، جهانی
Global
سیستم دیده بانی اقلیم جهان
Global climate observing system
سرریز تخلیه شیپوره ای
Glory Hole Spillway
سرریز شیپوری
Glory morning spillway
مواد زائد زغال سنگی
Gob
دره عمیق باریک
Gorge
گوج
Gouge
گرابن (پدیده زمین شناسی)
Grabon
تسطیح عمومی
Gradation
شیب، درجه
Grade
نشتی شیبدار
Graded Farrow
رسوب دانه بندی شده
Graded Sediment
رودخانه افزایشی
Graded Stream
پشته شیبدار
Graded Terrace
شیب حد
Gradient Compensation
باد گرادیان
Gradient wind
گرادیان سنج
Gradiometer
شکست یا تخریب تدریجی
Gradual failure
تدریجی
Gradually
همگرائی تدریجی
Gradually converging
انحراف تدریجی
Gradually diverging
جریان متغیر تدریجی
Gradually varied flow
جریان متغیر تدریجی غیر دائمی
Gradually varied unsteady flow
دانه
Grain
تماس دانه به دانه
Grain-to grain contact
دانه بندی رسوب
Grading of Sediment
دانه دانه ای
Granular
دانه
Granule
خوشه های خشم
Grapes of Wrath
روش انتگرال ترسیمی
Graphical integration method
روش ترسیمی
Graphical method
عدد گراشوب
Grashof number
مانع چمنی
Grass Barrier
زمین علفی زمین چمنی
Grass Land
پوشش چمنی
Grass Lining
کانال با پوشش گیاهی
Grassed channel
آبراهه چمنی
Grassed Waterway
اقلیم مرتعی
Grassland climate
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 37
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.