مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 4

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 4
Olive
زیتون
Nettle
گزنه
Pomegranate
انار
Achillea millefolium
بومادران (برنجاسف، قیصوم)
Barberry
زرشک (انبر باریس)
Pistachio
پسته
Barley
جو
Eggplant
بادمجان
Peanut / Arachid
بادام زميني
Chamomile / Chamaemelum nobile
بابونه
Mango / Mangifera indica
انبه
Valerian / valeriana Officinalie
سنبل الطيب (علف گربه)
Parslery / Petroselinum sativum
جعفري
Corylus avellana / Hazelnut
فندق
Load board
تخته های بارگیری
finite difference
تفاضل های محدود
mass trapping
تله های شکار
attract & kill
جلب و شکار
Monitoring
پیش آگاهی
Matting diruption
اخلال یا اختلال در جفتگیری
Passifloraeae
گل ساعتی
Theacea
چای
Anacardiaceae
تیره پسته
Myrtaceae
مورد
Tiliaceae
تیره زیرفون
Ephorbiaceae
فرفیون
Combretaceae
بادام هندی
Plantaginaceae
بارهنگ
Valerianaceae
سنبل الطیب
Asteraceae
کاسنی
Apiaceae
چتریان
Lamiaceae
نعناع
Legominosae
نخود
Scrophulariaceae
میمون
Malvaceae
پنیرک
Solanaceae
بادمجان
Cannabinaceae
شاهدانه
Rhamnaceae
عناب
Poaceae
گندمیان
Rutaceae
مرکبات
Apocynaceae
خرزهره
Brassicaceae
شب بو
Papaveraceae
خشخاش
Cucurbitaceae
کدوئیان
Linaceae
کتان
Rosaceae
گل سرخ
Zingiberaceae
زنجبیل
Caprifoliaceae
آقطی
Primulaceae
پامچال
Rununculaceae
آلاله
Ginkgoaceae
جینکو
Hypericaceae
علف چای
Faguceae
بلوط
Urticaceae
گزنه
Moraceae
توت
Chenopodiaceae
اسفناج
Boragianaceae
گاو زبان
Polygonaceae
هفت بند
Oleaceae
زیتون
Liliaceae
سوسن
Verbinaceae
شاه پسند
Berberidaceae
زرشک
Araceae
گل شیپوری
Orchidaceae
گل ارکیده
Equisetaceae
دم اسبیان
Rubiaceae
روناس
Taxaceae
سرخدار
Araliaceae
عشقه
Palmaceae
نخل
Strip Till
خاک ورزی نواری
Row Clearing
خاک ورزی ردیفی
Zone-tillage
خاک ورزی ناحیه ای
Deep zoning
منطقه عمیق
Row or residue clearing
ردیف ها یا بقایای پاک شده
Finger coulter
پیش بر انگشتی
fluted coulter
پیش بر چین دار
Timeliness
هزینه تاخیر
Platycladus orientalis
سرو تبری
Thuja orientalis Thuja
سرو خمره‌ای
Cupressus arizonica
سرو نقره‌ای
Pinus eldaria
كاج تهران
Araucaria araucana
کاج شیلی
Agathis australis
کوری
Cupressus sempervirens
سرو مدیترانه‌ای
Chamaecyparis lawsoniana
سرو لاسن
Juniperus communis
ارس معمولی
Fitzroya cupressoides
سرو آلرس یا پاتاگونیایی
Cryptomeria japonica
سوجی یا سرو ژاپنی
Sequoia sempervirens
سرخ چوب ساحلی
، Sequoiadendron giganteum
سرخ چوب غول پیکر
Metasequoia glyptostroboides
سیکویای چینی
Taxodium distichum
سرو عریان
Pinus monticola
کاج سفید غربی
Pinus longaeva
کاج زبره
Pinus sylvestris
کاج اسکاتلندی
Picea abies
صنوبر نروژی
Larix decidua
کاج فرنگی
Pseudotsuga menziesii
صنوبر دوگلاس
Abies alba
صنوبر نقره‌ای
Cedrus libani
سرو لبنانی
Afrocarpus falcatus
زرد چوب آفریقایی
Podocarpus totara
توتارا
Taxus baccata
سرخدار معمولی
Land use planning
آمايش زمين
Suitability
قابليت
Unit
يگان ـ واحد
Weather
آب و هوا
Zoning
زون بندي
Land Scape Ecology
اكولوژي سيماي سرزمين
Rural
روستايي
Physical resources
منابع فيزيكي
Physiognomy
سيماي ظاهري
Phyto
گیاه
Phyto mass
زيست توده گياهي
Plant community
جامعه گياهي
Land
سرزمين
Land form
شكل زمين
Land form unit
واحد شكل زمين
Land order and disorder
نظم وبي نظمي سرزمين
Land use
كاربري
Multiple use
استفاده چند جانبه
Natural resources
منابع طبيعي
Outdoor recreation
گشت و گذار ـ تفريح
Park management
پاركداري
Fauna
جانورگان
Flora
گياهگان
Forestry
جنگلداري
Habitat
زيستگاه
Close sward dense
پوشش انبوه
I collective pasture
مرتع مشاع
Decamp
كوچ كردن
Density of vegetation
تراكم، انبوهي پوشش گياهي
grazing
چرا کردن
Fallow
آيش
Grazing intensity
شدت چرا
Enterprise
بهره برداري
Environ mental resources
منابع زيست محيطي
Evaluation
ارزيابي
Capacity
ظرفيت چراي دام
Canopy cover
تاج پوشش
Source spring
چشمه
Arid
خشك
Barren
پوشش ضعيف ( لم يزرع )
Rest
استقرار
Forest area
وسعت جنگلها
Pasture area
وسعت مراتع
Egg mass
اوج وزنی تخم مرغ
Constraints feeds
محدود نمودن مصرف خوراک در یک دوره خاص
Least-Cost formulation
جیره نویسی با حداقل قیمت
Arabinozylants
ماده ضد تغذیه ای موجود در گندم و چاودار
Foot pad lesions
زخم های بالشتک پا را می گویند
Gizzard erosion
فرسایش (جراحات) سنگدان که در اثر مصرف پودر ماهی در پرندگان جوان دیده می شود
Chelates
کیلات ها از اتصال مواد معدنی به یک نوع حامل مانند یک اسید آمینه یا پلی ساکارید به وجود می آیند
Shuttle programs
برنامه های تناوبی برای مصرف یونوفرها در جیره مرغ ها ی گوشتی
Lean body weight
وزن بدن فاقد چربی معینی
Cage layer fatigue
خستگی مرغ های تخم گذار قفسی
Clutches
تعداد روزهای تخمگذاری و غیر تخمگذاری که مرتبا تکرار می شود
Pre-pause
به تاخیر انداختن تخم گذاری
Compensatory growth
رشد جبرانی
Leaner carcasses
لاشه هایی با چربی کمتر
Diet dilution
رقیق نمودن جیره ( کاهش تراکم مواد مغذی)
Growing breeder pullets
نیمچه های مادر در مرحله رشد
Pre-breeder nutrition
تغذیه پیش از تخمگذاری
Stunted chicks
جوجه های کم رشد
Keratoconjunctivitis
کوری ناشی از وجود بیش از حد گاز آمونیاک موجود در بستر
Prebiotic
ماده خوراکی غیر قابل هضم که موجب بهبود عملکرد یک و یا چند نوع از میکروفلورای سیستم گوارشی می شود
Broodiness
کرچ شدن مرغ و توقف تولید تخم مرغ
Synbiotic
ماده حاصل از ترکیب پروبیوتیک و پری بیوتیک
calcification
سخت و سنگی شدن
carbito
گوشت بزغاله
castration
اخته کردن
convulsion
تشنج عضلات
copious
ترشح فراوان
coprophagy
مدفوع خواری
copulation
امیزش، جفت گیری
defecation
مدفوع کردن
diarrhea
اسهال
Distention
اتساع
domesticate
اهلی کردن
draft animal
حیوان کاری
ejaculation
انزال
excreta
مواد دفعی
Excretion
ترشح، دفع
Feverish
تب دار
Foal
کره اسب
Freemartin
گوساله های ماده عقیم دوقلو با گوساله نر
Hypotheses
فرضیه
Hysterectomy
رحم برداری
Involuntary
اختیاری
Infant
نوزاد
Libido
میل جنسی، زیست مایه
Malformation
بدشکل
menstrual cycle
چرخه قاعدگی
molting
پرریزی
Morbidity
میزان مبتلا به بیماری
Motility
حرکت، جنبایی
Neonate
نوزاد
Ossification
فرآیند شکل گیری استخوان
fusion
الحاق
prolificacy
باروری، سودآوری، حاصلخیزی
cleavage
تسهیم
Holoenzyme
هولوانزيم، آنزیم کامل (شامل آپوآنزیم+ کوآنزیم)
prepotency
نفوذ بسیار (تشابه بیش از معمول نتاج افراد همخون به همدیگر)
branching enzyme
آنزیم شاخه ساز
panmixing
آمیزش تصادفی
LDL or low density lipoprotein
لیپوپروتئین با چگالی پایین
fecundity
باروری
turn over
نوسازی
longevity
طول عمر
Denovo / De Novo
سنتز از نو / از نو
neonatal period
دوره نوزادی
processing
فرآوری
cerebrum
مخ
splicing
عمل قطع و حذف اینترونها
cerebellum
مخچه
intercalated
صفحات بینابینی در قلب
olfactory area
ناحیه بویایی
geometric
هندسی
muscle fatigue
خستگی ماهیچه
folding
تاخوردگی
entrogastrone reflex
انعکاس هورمونی معده ای-رودهای
adopt
پذیرفته شدن
deciduous teeth
دندانهای شیری
affinity
گیرایی و جذابیت
deglutition
بلع غذا
prosthetic group
جزع غیر پروتئینی آنزیم
reswallowing
بلع دوباره غذا
stability
پایداری
remastication
جویدن دوباره غذا
induction
القا آنزیمی
permanent teeth
دندانهای دائمی
confounding
اختلاط
stretch receptor
گیرنده های کششی
panting
له له زدن
independent
مستقل
rumination
نشخوار
regression
تابعیت جزئی یا ناقص
bloat
نفخ
association
وابستگی- در ارتباط
reinsalivation
مخلوط شدن دوباره غذا با بزاق
design
طرح
bile duct
مجرای صفراوی
expected value
امید ریاضی
reticulum
نگاری
dispersion
پراکندگی
omasum
هزارلا
goodness of fit
نکوئی برازش
omnivore
همه چیز خوار
heterogeneity
نامتناجسی، ناهمگنی
intercept
عرض از مبدا
inflammation
التهاب
interaction
اثر متقابل
icterus
زردی یا یرقان
operator
عامل
bladder
مثانه
flexibility
انعطاف پذیری
micturition
دفع ادرار
orthogonal contrast
مقایسه متعامد
water cloud
آب ابر
bottled water
آب بطری
cooling water
آب خنک کن
messenger
پیام رسان
e-commerce
تجارت الکترونیکی
attachment
پیوست
Cybernetic
رايانيك
e-health
بهداشت رايانه‌اي
Spiny Bushy Tree
درختچه های خاردار
Thorny Tree
درختان خاردار
Desertification
بیابان زایی
Desertification Combating
بیابان زدایی
Land Degradation
تخریب سرزمین
Soil erosion
فرسایش خاک
(Arid
نواحی خشک
Semi arid
نیمه خشک
Dry sub-humid
خشک نیمه مرطوب
White  mulberry(Morus alba)
توت
Sycamore, Plane tree(Platanus orientalis)
چنار
Cypress(cypress sempervirens )
سرو
Elm tree(Ulmus spp)
نارون
Chip sampling
نمونه برداری لبپری
Strike-slip fault
امتداد لغز
Extension or Transtension
فراکششی یا تراکششی
impregnation
آغشتگی
Relict texture
بافت های برجای مانده
Hypogene
درون زاد
لغات کشاورزی بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.