مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 44

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 44 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 44
زمان تداوم، زمان اقامت
Resident time
ثاثیر بقایای (پوشش گیاهی)
Residual Effect (of Plan Cover(
خطای باقیمانده
Residual error
حاصلخیزی باقی مانده
Residual Fertility
مدیریت بقایای زراعی
Residual Management
پس باران
Residual Rain
خاک برجا
Residual Soil
تغییرات مانده ای
Residual variation
ارزیابی منابع
Resources Inventory
قدرت تفكیك
Resolution
آب محبوس، آب وزنی، آب نگهداشتی
Retained Water
حوضچه تاخیری، سیل پخش
retaining Basin
دیوار محافظ، دیوار حایل
Retaining Wall
کندی
Retardancy
ضریب کندی
Retardance coefficient
فاکتور تاخیر، عدد بدون بعدی برای سرعت نسبی ردیابها
Retardation factor
مخزن تاخیری، مخزن کند کننده
Retarding Reservoir
نگهداشت – ذخیره
Retention
نیروهای نگهداشت
Retention forces
جوی پشته نگهدارنده
Retention Furrow
دوره نگهداشت
Retention Period
تراس یا بانکت ذخیره
Retention Terrace Bank
هدف ابقائی
Retentive goal
سرعت خیز یا سرعت خروجی
Retreat Velocity
بازیابی
Retrieval
فرسایش قهقرایی
Retrograde Erosion
پایین افتادن بستر
Retrogression
کاهش ترازهای ویژه
Retrogression Of Levels
جریان برگشتی، جریان بازیافت
Return Flow
جریان سطحی بازیافت(برگشتی)
Return Overland Flow
دوره بازگشت – دوره برگشت
Return period
آب برگشتی
Return Water
جریان وارونه
Reverse Flow
اسمز معکوس
Reverse osmosis
فرآیند بی دررو برگشت پذیر
Reversible adiabatic process
پوشش سنگی، پوشش سنگفرش، دیواره سنگفرشی
Revetment
عدد رینولدز
Reynolds number
ریزیوبیوم
Rhizobia – Phizobium
ریزوسفر، کره ریشه
Rhizosphere
آذرخش نواری
Ribbon lightning
برونیابی ریچاردسون
Richardson extrapolation
عدد ریچاردسون
Richardson number
ستیغ، پشته
Ridge
کشت پشته ای، پشته کاری
Ridge Planting
کرت بندی
Ridging
دره ریفتی، دره باریک
Rift valley
قسمت راست بستر کانال
Right overbank
راست رو
Right running
مدل ثابت، مدل صلب
Rigid Model
منطقه ای
Regional
شیار
Rill
فرسایش پذیری شیاری
Rill Erodibility
فرسایش شیاری
Rill Erosion
رسوبات باد بزنی شکل شیاری
Rill Fan
الگوی شیار
Rill Pattern
فرسایش شیاری، شستشوی شیاری
Rill Wash
آزمایش شیاری شدن
Rilling Test
سرما ریزه، یخزده
Rime
مه یخزده
Rime fog
شیر حلقوی
Ring valve
پوشش سنگی، سنگریزی، ریپ رپ، سنگچین
Rip Rap
برفاب
Ripening
خیزاب، ناهمواری سطح آب
Ripple
ریپ-رپ، پوشش سنگریزه ای
Riprap
برفاب
Ripsnow, Rip-snow
هوای فرازنده، هوای در حال صعود
Rising air
منحنی بالارونده
Rising curve
خطر، ریسک
Risk
تحلیل ریسک
Risk analysis
تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک
Risk based analysis
حل یا روش ریتر
Ritter solution
رودخانه، رود
River
افزایش آب رودخانه
River augmentation
حوزه آبریز(رودخانه ای)
River Basin
آب ربایی، اسارت رودخانه ای
River Capture
رانه رودخانه، رسوبات رودخانه
River Drift
مهندسی رودخانه
River engineering
پیش بینی جریان رودخانه
River Forecasting
هیدرولیک رودخانه
River hydraulics
بار رودخانه، بار رود، بار کل مواد رسوبی
River Load
تراز رودخانه
River Stage
مطالعه رودخانه
River study
نظام رودخانه ای
River System
پادگانه رودخانه
River Terrace
ساماندهی رودخانه، تنظیم جریان رودخانه
River training
دره رود
River Valley
ته نشست رودخانه
River Wash
شیارک، حوضچه
Rivulet
بادهای چهلگان
Roaring forties
صخره، سنگ
Rock
سنگ ریزش
Rock Fall
بیرون زدگی سنگ
Rock Outcrop
سنگ لغزش
Rock Slide
آذرخش راکتی
Rocket lightning
سد پاره سنگی
Rockfill dam
سد سنگی، سد سنگریزه ای
Rock-Fill Dam
منطقه درز و شکافدار سنگی
Rock-Flowage AND Fracture Zone
منطقه تغییر شکل سنگها
Rock-Flowage Zone
زمین های صخره ای
Rockland
آب شیری رنگ
Roiliness
دریچه غلطان
Roll gate
موج غلطابی
Roll wave
غلطک، غلطاب
Roller
رویه حفاظتی
Roller-Way Face
اراضی و یا تپه ماهوری
Rolling Country
روگذر
Rollway
ریشه سد
Root
ثابت ریشه
Root constant
ریشه دوم میانگین توانهای دوم
Root mean square
منطقه ریشه
Root zone
امواج راسبی
Rossby waves
دورانی
Rotary
چرای تناوبی
Rotation Grazing
زبر، خشن، ناصاف
Rough
کانال با بستر زبر
Rough channel
زبری، خشونت
Roughness
ضریب زبری
Roughness coefficient
ارتفاع زبری
Roughness height
گردی ذرات رسوبی
Roughness Of Particles
عدد زبری رینولدز
Roughness Reynolds Number
زبری
Rigidity
روندیابی، مسیریابی
Routing
روند در تقاطع
Routing at junction
دوره روندیابی
Routing period
گیاهان ردیفی، کشت ردیفی
Row Crop
عملگر تحدید
Restriction operator
لاشه سنگ
Rubble
زمین های سنگلاخی
Rubble Land
مسیر، آبراه
Run
جریان ورودی
Run On
لبریز شدن
Run over
خطای در حین اجرا (ی مدل)
Run Time Error
اجرا، رانش
running
نهر، جوی آب
Runnel
ماسه ریزشی
Running sand
رواناب، آبدوی، هرزاب
Runoff
ضریب رواناب – ضریب هرزاب
Runoff coefficient
نگهداشت جریان روانآب
Runoff Detention
منحنی توزیع روانآب
Runoff Distribution Curve
درصد روانآب
Runoff Percentage
آبدهی، دبی
Runoff Rate
حجم روانآب
Runoff Volume
بالاروی
Runup, Run-up, Run up
عدد رینولدز
Reynolds number
پروفیل گردابی
Saddle profile
سیفون سرپوشیده
Saddle siphon
سرریزهای زینی
Saddle spillway
سرعت مطلوب، سرعت غیر فرساینده
Safe Velocity
دریچه ایمنی
Safety gate
ایمنی
Safety
ضریب اطمینان
Safety factor
باتلاق شور
Salina
آلودگی ناشی از شوری
Salina Contamination
خاک شور
Salina Soil
شوری
Salinity
روش سرعت املاح
Salt – Velocity Method
غبار مه نمک
Salt haze
باتلاق شور
Salt Marsh
روش نمکی
Salt Method
روش سرعت نمک
Salt velocity method
حرکت جهشی
Saltation
بار جهشی
Saltation Load
سیستم داده نمونه ای
Sample Data System
نمونه برداری، نمونه گیری، نمونه برداری
Sampling
باد ساموم
Samum wind / Simoom wind
مجرا یا ناو سن دیماس
San Dimas Flume
ماسه، شن
Sand
کیسه ماسه ای
Sand Bag
تپه ماسه ای
Sand Dune
تثبیت تپه های ماسه ای
Sand Dune Stabilization
صافی ماسه ای (شنی)
Sand filter
دریچه تخلیه رسوب
Sand Gate
خط ماسه
Sand line
شنزار
Sand Sea
پهنه ماسه ای
Sand Sheet
تله ماسه، دستگاه ماسه گیر، حوضچه ته نشینی
Sand Trap
موج ماسه
Sand Wave
جوشش ماسه ای
Sand boil
مسیر حرکت ماسه
Sandflow Path / Sand-flow Path
ماسه گذاری
Sanding
توفان شن
Sand storm
ماهواره
Satellite
اقلیم شناسی ماهواره ای
Satellite climatology
تصویر ماهواره ای
Satellite image
هواشناسی ماهواره ای
Satellite meteorology
دیده بانی ماهواره ای، مشاهده ماهواره ای
Satellite observation
تصویر ماهواره ای
Satellite picture
برآورد ماهواره ای باد
Satellite wind estimate
حرکت جانبی اشباع
Saturated  Through Flow
هوای اشباع
Saturated air
سنگ سیراب شده، سنگ اشباع
Saturated Rock
خاک اشباع
Saturated Soil
منطقه اشباع
Saturated zone
اشباع
Saturation
بی دررو اشباع
Saturation adiabatic
آهنگ کاهش  بی دررو اشباع
saturation adiabatic lapse rate
فشار بخار اشباع
Saturation adiabatic pressure
فرآیند بی دررو اشباع
Saturation adiabatic process
کمبود اشباع
Saturation deficit
خط اشباع
Saturation Line
جریان اشباع سطحی
Saturation Overland Flow
ضریب اشباع
Saturation Rate
تراز بی دررو اشباع
Saturation-adiabatic equilibrium
سد سیم سنگی
Sausage Dam
اثر مقیاس
Scale Effect
زمین با خاک کم
Scale Lands
مدل مقیاسی
Scaled model
شیب تند
Scarp
نمودار شمایی
Schematic diagram
مدل شمایی
Schematic model
اسکوگیربو
Schogirboe
مه رقیق سطحی
Scotch mist
آبشستگی
Scour
عمق آبشستگی
Scour depth
سرعت آب شستگی
Scouring Velocity
زهکش یخچالی
Scourway / Scour-way
مخروط واریزه ای
Scree
صفحه، توری، سرند الک، غربال
Screen
سرند مطبق
Screen Deck
جدا کردن، غربال کردن
Screening
مدل جداسازی، مدل نمایشی
Screening model
کف گیر
Scummer
منحنی S
S-Curve
نسیم دریا
Sea breeze
دریا مه
Sea fog
فشار تراز دریا
Sea level pressure
ایستگاه دریایی
Sea station
دیواره دریایی
Sea Wall
محفظه سربسته
Sealed container
مقابله با اندوده  (سله) بستن
Sealing Control
تاثیرات سله (اندوده بستن)
Sealing Effect
حساسیت نسبت به سله (اندوده) بستن
Sealing Sensitivity
نمایه حساسیت نسبت به سله (اندوده) بستن (شاخص دپولی)
Sealing Sensitivity index
ثانیه – فوت
Second – Foot
ثانیه – فوت – روز
Second – Foot – Day
فوت – ثانیه بر مایل مربع
Second – Foot Per square Mile
مستعمل
Second Hand
درجا تشکیل شده
Secondary
بند ثانویه
Secondary dam
دپرسیون ثانویه
Secondary depression
تخلخل ثانویه
Secondary opening
منافذ ثانویه
Secondary Openings
تخلخل ثانویه
Secondary porosity
خاک ثانویه، خاک تشکیل شده در جا
Secondary Soil
دریچه قطعه ای
Sector gate
مواد رسوبی، رسوب
Sediment
منحنی سنجه رسوب، منحنی بده جامد
Sediment  Runoff Curve
آهنگ حمل رسوب
Sediment  Transport Rate
تله رسوبی
Sediment Catcher
شار رسوب، نسبت رسوب
Sediment Charge
غلظت رسوب
Sediment Concentration
کنترل رسوب
Sediment control
نسبت تحویل رسوب(ضریب رسوب دهی)
Sediment Delivery Ratio (SDR)
انباشت رسوب
Sediment deposit
بده رسوب
Sediment Discharge
پیامد رسوب، اثر رسوب
Sediment effect
رسوبشویی
Sediment flushing
رسوب نگار
Sediment Graph
آبشکن رسوبی
Sediment Groin
آب نگار رسوب
Sediment Hydrograph
گردآوری، اصلاح و انتشار مجدد: سایت ایران ترجمه
Compiled, correction & republished: Irantarjomeh
حوضچه رسوب
Sediment Pool
منحنی سنجه رسوب
Sediment Rating Curve
دبی رسوب
Sediment Runoff
کرویت رسوب (گرد شدگی)
Sediment Sphericity
سد رسوب گیر
Sediment Storage Dam
انتقال رسوب، بده رسوب
Sediment Transport
رسوب آب ، آب رسوبی
Sediment Water
میزان رسوب تولیدی (رسوبدهی)
Sediment Yield
سنگ های رسوبی، سنگ های ته نشینی
Sedimentary Rock
آنالیز رسوب (دانه بندی رسوب)
Sedimentation Analysis
قطر رسوب
Sedimentation Diameter
رسوبگذاری در مخزن
Sedimentation of reservoir
مخزن رسوب
Sedimentation Tank
هسته
Seed
نشتی
Seep
آب نشتی
Seep Water
نشت
Seepage
سطل نشت
Seepage bucket
ضریب نشت
Seepage coefficient
زهكش نشت
Seepage Drainage
خط نشت
Seepage Line
نشت سنج
Seepage-meter / Seepage meter
تلفات نشت
Seepage Loss
چشمه نشتی
Seepage Spring
تپه سیف
Seif Dune
روش ایجاد زمین لرزه، روش سیسمیک
Seismic method
باد سیستان
Seistan wind
سرعت خود شویی
Self – Cleaning Velocity
خاک مالچ ساز
Self – Mulching Soil
خود پالایی
Self Purification
فرسایش شیاری نیمه دایمی
Semi – Permanent Rill Erosion
نیمه خشک
Semiarid
آب و هوای نیمه خشک
Semi-arid climate
اقلیم نیمه حاره خشک
Semi-arid continental
اقلیم حاره ای نیمه خشک
Semi-arid tropical climate
نیمه گسسته
Semi-discrete
شبه سیال، نیمه سیال
Semi-fluid
نیمه مرطوب
Semi-humid
نیمه تراوا
Semi-impermeable
سطح ایستابی نیمه آویزان
Semi-perched Water Table
مدل نیمه سخت
Semi-Rigid Mode
خاک فرتوت
Senile
رودخانه فرتوت
Senile River
دمای محسوس
Sensible temperature
حساسیت
Sensitivity
سنجنده، حسگر
Sensor
سرریز جدا شونده
Separating Weir
جدایی یا گسیختگی
Separation
آلوده
Septic
توالی
Sequence
عمق مزدوج-عمق ثانویه
Sequent depth
نمونه گیری ترتیبی، نمونه برداری متناوب
Sequential sampling
دریچه سرویس- دریچه اصلی
Service gate
عمر بهره برداری
Service Life
سرریز تخلیه کننده آماده کار
Service Spillway
مواد قابل ته نشینی
Settleable Solids
حوضچه رسوب گیر
Settling Basin
مخزن ته نشینی
Settling Reservoir
مواد قابل ته نشینی
Settling Solids
سرعت ته نشینی
Settling Velocity
سایه
Shadow
منطقه زیر سایه
Shadow area
چاه عمودی، ستون
Shaft
مجرای هواده
Shaft aeration
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 44
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.