مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 46

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 46 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 46
دوره آغازین، مرحله آغازی
Startup period
عبارت گرا
Statement oriented
بار ایستا، بلندای استاتیکی
Static Head
فشار ایستا، فشار استاتیک
Static pressure
پایداری ایستا
Static stability
مدل آماری پویا
Statistical dynamical model (SDM)
استاتیک
Statics
منحنی سنجه ایستگاه
Station – Rating Curve
فشار ایستگاه
Station pressure
ساکن، ایستا
Stationary
جبهه ساکن
Stationary front
حالت ماندگار (مانا)
Stationary state
امواج ساکن
Stationary Wave
پیش بینی آماری
Statistical forecast
مدل آماری
Statistical model
جریان ماندگار، جریان دائمی
Steady Flow
وضعیت ماندگار، حالت پایا
Steady state
بخار آب
Steam
فلاش بخار
Steam flushing
بخار مه
Steam fog
کول گذاری
Steening
شیب تند
Steep Slope
تندترین کاهش
Steepest descent
ثابت استفان-بولتزمن
Stefan Boltzmann constant
کول گذاری
Steining
مانع جریان
Stem
ساقه اتصال، رابط ساحل
Stem Bank
ساق آب
Stem Flow
گام، مرحله، پله
Step
تابع واكنش پلكانی
Step Response Function
سرریز پلكانی
Stepped Fall Spillway (Cascade Spillway)
مراحل برنامه ریزی حفاظت خاک
Steps in Conservation Planning
حفاظ استیونسن
Stevenson screen
مانداب، آب راکد
Still Water
تراز آب ساکن
Still Water Level
حوضچه آرامش
Stilling Basin
چاهک آرامش، چاه اشل (در لیمنوگراف)
Stilling Well
روزنه
Stomata
پاره سنگ
Stone
تیرک های سد کننده
Stop Log
تخته مسدود کننده
Stop Plank
ذخیره، ظرفیت، آب انباشت
Storage
ظرفیت ذخیره
Storage capacity
ضریب ذخیره
Storage coefficient
منحنی انبارش
Storage Curve
نسبت انبارش
Storage Ratio
مخزن ذخیره
Storage Reservoir
توفان، رگبار، تفتان
Storm
آبراهه سیلابی
Storm – Water Channel
مرکز توفان
Storm Center
الگوی توزیع رگبار
Storm Distribution Pattern
جریان رگباری
Storm Flow
باران رگباری
Storm Rainfall
روان آب رگباری
Storm Runoff
رگبار زه، زه آب رگباری
Storm Seepage
پساب سیلابی
Storm Sewage
روان آب رگباری
Storm Water
سرریز ریزشی آزاد
Straight drop spillway
تنگه
Strait
ساحل دریا
Strand
استراتوکومولوس
Stratocumulus
استراتوپوز
Stratopause
پوش سپهر، استراتوسفر
Stratosphere
لایه براق
Stratum
استراتوس
Stratus
سد چپری
Straw  Check dam
آذرخش رگه ای
Streak lightning
رود، نهر، رودخانه
Stream
کناره، ساحل رود
Stream – Bank
فرسایش بستر رود
Stream – Bed Erosion
موج جریان
Stream – Flow Wave
اندازه گیری آب رودخانه
Stream  gauging
بریدگی دیواره رودخانه
Stream Bank Cut
فرسایش کناره ای
Stream Bank Erosion
بستر رود
Stream Bed
کف کنی
Stream Degradation
محفظه رود، مجرای رود
Stream Enclosure
جریان رودخانه ای
Stream Flow
سنجش رودخانه ای
Stream Gaging
خط جریان
Stream Line
جریان خط جریانی، جریان آرام
Stream Line Flow
خطوط جریان
Stream lines
بار رودخانه
Stream Load
رژیم رودخانه
Stream Regime
نظام رودخانه
Stream System
تراس رودخانه
Stream Terrace
کشیدن و انتقال مواد به وسیله رود
Stream Traction
جریان زیر سطحی رودخانه
Stream Underflow
شیارک
Streamlet
شیب لایه ها
Strike
کرت، نوار زراعی
Strip
کشت نواری
Strip Cropping
برداشت خاک سطحی
Stripping
استروبسکوپ
Stroboscope
عدد استروهال
Strouhal number
مدل ساختاری
Structural model
اقدامات سازه ای
Structural Works
سازه
Structure
پوشش کلشی (گیاهی)
Stubble Mulch
خاک ورزی پوششی
Stubble Tillage
نیمه خشک
Sub Arid
خاک ریزی، خاک تحت الارضی
Sub Soil
آبیاری زیر زمینی
Subbing
منافذ بسیار ریز
Subcapillary Openings
جریان زیر بحرانی
Subcritical Flow
ابر زیر جبهه ای
Subfrontal cloud
باد زیر زمینگرد
Subgeostrophic wind
عنوان فرعی مقاله
Subhead
نیم مرطوب، زیر مرطوب
Subhumid
آبیاری زیر زمینی
Subirrigation
تصعید، تبدیل آب از یخ به بخار، افرازش
Sublimation
پیچ و خم کوچک
Submeander / Sub-meander
پرش هیدرولیکی مستغرق
Submerged hydraulic jump
سرریز غوطه ور
Submerged Measuring – Weir
روزنه مغروق
Submerged Orifice
پارشال فلوم مستغرق
Submerged Parshal flume
استغراق
Submergence
سطح فشار منفی
Subnormal Pressure
آب زیر ناحیه خاک همیشه یخ زده
Subpermafrost Water
کم فشار زیرقطبی
Subpolar low pressure
شاخه فرعی
Subsequent
فرونشینی
Subsidence (Land Subsidence)
وارونگی فرونشستی
Subsidence inversion
سرعت فرونشینی
Subsidence Velocity
جریان زیر سطحی
Subsoil Flow
زیر شکنی
Subsoiling
جانشینی، جایگذاری
Substitution
جریان زیر سطحی
Subsurface Flow
رواناب زیر پوسته ای
Subsurface runoff
روان آب زیر سطحی، جریان پوسته ای
Subsurface Runoff
اندوده عمقی
Subsurface Sealing
جریان رگباری زیر سطحی
Subsurface Storm Flow
سرعت زیر سطحی
Subsurface Velocity
آب زیر زمینی
Subsurface Water
شبدر زیر زمینی
Subterranean Clover
آب زیر سطحی
Subterranean Water
پرفشار برحاره ای
Subtropical high
منطقه جنب حاره
Subtropical region
منطقه جنب حاره
Subtropical zone
زیر حوزه
Subwatershed
متوالی، مسلسل
Successive
آبشستگی مکشی
Suction Scour
سد، مانع
Sudd
تزریق ناگهانی، تزریق یکباره
Sudden injection
بازشدگی ناگهانی
Sudden expansion
گل و لای
Sullage
سومارتا
Sumatra
منحنی تجمعی دانه بندی خاک
Summation Curve of Soil Particle
انقلاب تابستانی
Summer solstice
چاهک
Sump
تششع خورشیدی
Sunradiation / Sun-radiation
آفتاب
Sunshine
آفتاب نگار
Sunshine recorder
لکه خورشیدی
Sunspot
جریان فوق بحرانی
Super Critical Flow
آب بالای خاک همیشه یخ زده
Super Permafrost Water
ابر بسیار سرد
Supercooled cloud
آب بسیار سرد
Supercooled water
مه بسیار سرد
Supercooled fog
باران بسیار سرد
Supercooled rain
سرمایشی
Supercooling
جریان فوق بحرانی
Supercritical flow
آهنگ کاهش ابر بی دررو
superadiabatic lapse rate
باد زمینگرد
Supergeostrophic wind
بخار فرا تافته
Superheated steam
اصل انطباق
Superimposition principle
مایع رویی، شناور بر روی سطح
supernatant
برهمنهی، انطباق
Superposition
فوق اشباع
Supersaturation
آبیاری تکمیلی
Supplemental Irrigation
چراگاه مکمل، چراگاه موقت
Supplemental Pasture
آب تکمیلی
Supplemental Water
مهار، پشتیبانی، حمایت
Support
سرریز بودن فشردگی کنار
Suppressed Measuring Weir
انبارش مازاد
Surcharge Storage
سطح
Surface
لایه مرزی سطحی
Surface boundary layer
سله سطحی
Surface Crusting
خط آب، خط جریان آب
Surface Curve
نگهداشت سطحی
Surface Detention
گردابهای سطحی
Surface eddies
فرسایش سطحی
Surface Erosion
جریان سطحی، روان آب
Surface Flow
هسر سطحی، سفیدپوش شدن سطحی
Surface hoar
دیده بانی سطحی، مشاهده سطحی
Surface observation
آب ماندگی سطحی
Surface Ponding
روان آب سطحی
Surface Runoff
اندوده سطحی
Surface Sealing
شیب سطح آب
Surface Slope
خاک سطحی
Surface Soil
گنجایش سطحی
Surface Storage
جریان طغیان سطحی
Surface Storm flow
کشش سطحی
Surface tension
تندی(سرعت)سطحی
Surface Velocity
قطرگرداب درسطح
Surface vortex diameter
شست و شوی تمام سطح، آبشستگی سطحی
Surface Wash
آب های سطحی
Surface Water
موج بلند، موج سریع، تشکیل موج دادن
Surge
جریان مواج
Surging flow
سرریز با چارچوب معلق
Suspended – Frame Weir
نمونه بردار بار معلق
Suspended – Load Sampler
ناحیه آب معلق، ناحیه هواده
Suspended – Water Zone
بار معلق
Suspended load
بار معلق
Suspended Matter
رسوبات معلق
Suspended Sediment
آب آویزان
Suspended Water
مواد معلق
Suspended Solids
کاربری پایدار
Sustained Land Use
لوله پاک کن
Swab
باتلاق، مرداب
Swamp
عرق
Sweat
متورم شدن، موج، انبساط
Swell
چرخش، چرخابه
Swirl
عدد گرداب
Swirl number
گردان، چرخان
Swivel
تنزل ارتباطی
Sympathetic Retrogression
فشار سنج
Sympiezometer
ناودیس
Syncline
نقشه سینوپتیک
Synoptic chart
اقلیم شناسی سینوپتیک (همدیدی)
Synoptic climatology
کد سینوپتیک
Synoptic code
نقشه سینوپتیک
Synoptic map
هواشناسی سینوپتیک
Synoptic meteorology
مقیاس همدیدی، مقیاس سینوپتیک
Synoptic scale
تیپ سینوپتیک
Synoptic type
دیده بانی همدید وضع هوا
Synoptic weather observation
شتر گلو
Syphon
خطای سیستماتیک، خطای منظم، خطای یکنواخت
Systematic Error
زمین های مرتفع مسطح، فلات
Table Land
نهر پایاب
Tail Race
فرود آب، پایاب
Tail Water
جمع آوری فرود آب
Tail Water Recovery
پایاب
Tailwater
دریچه تینتر
Tainter gate
مخروط واریزه ای
Talus
واریزه گسترده
Talus Cone
باد دره
Talwind
نقطه تماس
Tangency point
سرعت مماسی
Tangential velocity
باد مماسی
Tangential wind
مخزن
Tank
دریاچه کوهستانی
Tarn
سبد سنگ
Tarungar
واحد طبقه بندی خاک
Taxon
رده بندی
Taxonomy
کل مواد جامد محلول
TDS
آب و هواشناسی فنی
Techno-climatology
اقلیم شناسی صنعتی
Techno-climatology
تکتونیک
Tectonic
دندانه های تندباد
Teeth of the hale
دور هوانگار
telemeteorograph
دور هواسنجی
Telemeteorometry
منطقه معتدل
Temperate zone
دما
Temperature
نابهنجاری دما، غیر نرمال بودن دما
Temperature anomaly
اقلیم حرارتی
Temperature climate
تصحیح دمائی
Temperature correction
شاخص دما- رطوبت
Temperature humidity index
وارونگی دما
Temperature inversion
آهنگ کاهش دما
Temperature lapse rate
دمای سطح خاک
Temperature of the soil surface
حوزه دمائی
Temperature province
دامنه تغییرات دما، گستره دما
Temperature range
دمایاب، حسگر دما
Temperature sensor
منطقه دمائی
Temperature zone
آب جذبی موقتی
Temporality Absorbed Water
مرتع موقت
Temporary Pasture
گنجایش موقت
Temporary Storage
سازه موقتی
Temporary Structure
سیل ده ساله
Ten – Year Flood
نقشه های مناقصه
Tender Maps
مکش سنج، تنسیومتر
Tensiometer
سرعت حد سقوط
Terminal Velocity
تراس، سکو، پادگانه
Terrace
ارتفاع سکو
Terrace Height
فاصله بین دو سکو
Terrace Interval
آبراهه خروجی سکو
Terrace Outlet Channel
تاج و بلندی سکو
Terrace Ridge
سامانه سکو
Terrace System
عرض سکو
Terrace Width
پادگانک، ایوانک، تختانک، تراس کوچک، تراسک
Terracette
وابسته به زمین، زمینی
Terrestrial
تششع زمینی
Terrestrial radiation
ترسیری
Tertiary
تترا کلرو اتیلن
Tetrachloroethylene
بافت
Texture
خط القعر
Thalweg
ناحیه دما
Temperature zone
قضیه برهان
Theorem
نظری
Theoretical
آبدهی نظری
Theoretical Discharge
هواشناسی نظری
Theoretical meteorology
سرعت تئوریک، سرعت نظری
Theoretical Velocity
کمربند گرمائی
Thermal belt
همرفت گرمائی
Thermal convection
استوای حرارتی
Thermal equator
پرفشار حرارتی
Thermal high
کم فشار حرارتی
Thermal low
آلودگی گرمائی
Thermal pollution
تابش گرمائی
Thermal radiation
تاوائی حرارتی
Thermal vorticity
باد حرارتی، باد گرمائی
Thermal wind
گرمایسته
Thermistor
دمانگاشت
Thermogram
دمانگار
Thermograph
دما- نم نگاشت
Thermohygrogram
دما- نم نگار
Thermohygrograph
دما- نم سنج
Thermohygrometer
دماسنج
Thermometer
گرما هسته ای
Thermonuclear
گرمایست
Thermopause
دماسنج در مخازن سد
Thermophone
گرمسپهر، گرماکره، ترموسفر
Thermosphere
چند ضلعی تیسن
Thiessen Polygon
سرریزلبه تیز
Thin plate weir
آستانه
Threshold
شیب آستانه، شیب حد
Threshold Slope
سرعت آستانه، سرعت حد
Threshold Velocity
بخش گلو، گلوئی
Throat section
جریان درونی
Through flow
جریان بین لایه ای
Through Flow ( Interflow)
میان گذر، بارش عبور یافته
Throughfall
آب و هوای توندرا
Tundra climate
تندر
Thunder
ابر تندری
Thunder cloud
سیستم ابر تندری
Thunder cloud system
صاعقه، صاعقه زدن
Thunderbolt
توفان تندری
Thunderstorm
روز طوفان تندری
Thunderstorm day
ایستگاه دیده بانی طوفان تندری
Thunderstorm observing station
تلاطم توفان تندری
Thunderstorm turbulence
بارش تندری، بارش رعدآسا
Thundery precipitation
پهنه جزر و مدی باتلاقی
Tidal Flow
زمین مدگیر
Tidal Land
مرداب ساحلی
Tidal Marsh
مجرای جزر و مدی
Tidal Outlet
پشته های به هم پیوسته، نشتی های به هم پیوسته
Tidal Ridging – Tied Furrows
رودخانه جزر و مدی
Tidal River
داغ آب
Tide mark
یخرفت
Till
تنبوشه
Till Drain
زهکشی تنبوشه ای
Till Drainage
خاک ورزی
Tillage
اهداف خاک ورزی
Tillage Action
فرسایش خاک ورزی
Tillage Erosion
عملیات خاک ورزی
Tillage Operations
تداوم و یکپارچگی شخم
Tillage Operations Continuity
سخت لایه خاک ورزی
Tillage Pan
نظام های خاک ورزی
Tillage Systems
مدل های شیب دار، مدل های مورب
Tilted Model
زمین مزروعی
Tilth
سد چوبی
Timber Dam
نمونه برداری یکپارچه زمانی
Time – Integration Sampling
روش جلوبری زمان
Time advance method
روش زمان مساحت
Time Area  Method
زمان پایه ( در هیدروگراف )
Time base
تراکم زمان
Time compression
حوزه زمان
Time domain
گردش زمانی
Time flow
چارچوب زمانی
Time frame
نمو زمانی، فاصله زمانی
Time increment
زمانداری
Time keeping
زمان تمرکز
Time of Concentration
زمان جریان، زمان پیمایش
Time Of Flow
زمان اجرای عملیات خاک ورزی
Time of Tillage Operation
زمان جریان، زمان پیمایش
Time of Travel
واحد زمانی، مقیاس زمانی
Time scale
واحدهای زمانی
Time scales
دنباله های زمانی، سری های زمانی
Time series
گام زمانی
Time step
زمان رسیدن به اوج/ حداکثر
Time to peak
پاشنه
Toa
پنجه لغزش
Toe of a Slide
آب شستگی پنجه
Toe Scour
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 46
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.