مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 47

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 47 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 47
فرسایش قابل تحمل
Tolerable Soil Loss
زبانه
Tongue
توریچلی
Tooricelli
جریان اشباع سطح خاک
Top Soil Saturation Flow
پستی و بلندی، ناهمواری
Topography
ستیغ، مرز
Topography Divide
نقشه توپوگرافی، نقشه پستی بلندی
Topography Map
توالی شیب
Toposequence
افزایش ارتفاع، سرزنی
Topping
شیب سرلایه
Topset bed slope
خاک سطحی، خاک رویی
Topsoil = Surface Soil
ترنادو
Tornado
وزنه دوکی
Torpedo Sinker
سیل، سیل آسا، مسیل، تند آب
Torrent
رسوبات بار بستر سیلابی، فرسایش طغیانی
Torrential Bed Load
فرسایش سیلابی، فرسایش طغیانی
Torrential Erosion
باران سیل آسا
Torrential rain
بسیار گرم، سوزان
Torrid
منطقه بسیار گرم، منطقه حاره
Torrid zone
جریان پیچ و خم دار
Tortuous Flow
ضریب اعوجاجات، ضریب پیچاپیچی
Tortuosity coefficient
دبی کل
Total discharge
کل مواد جامد محلول
Total Dissolved Solid
کل مواد جامد محلول
Total dissolved solids
بار کل
Total Head
مجموع بار رسوبی، بار رسوبی کل
Total Load
ازن کل
Total ozone
تخلخل کل
Total porosity
فشار کل
Total pressure
تابش کل
Total radiation
روان آب کل
Total Runoff
کل مواد جامد
Total Solids
گنجایش کل
Total Storage
تنش کل
Total stress
باران سنج ذخیره ای
Totalizer
سرریز برج آبگیر
Tower spillway
عناصر کمیاب
Trace Elements = Micronutrients
گاز ردیاب
Trace gas
نم بارش
Trace of Rain
ردیابی
Tracing
ردیاب
Tracers
روش ردیابی، روش شیمیائی
Tracing method
ردگیری، پیگیری، ردیابی
Tracking
نیروی برشی
Tractive force
باد بسامان، باد تجارتی
Trade wind
کومولوس باد بسامان
Trade wind cumulus
جبهه باد بسامان
Trade wind front
وارونگی باد بسامان
Trade wind inversion
باده های تجارتی، بادهای بسامان
Trade winds
کمربند باد بسامان
Trade-wind belt
دیواره طولی، دیواره نگهدارنده
Training Wall
حوضچه پرتابی
Trajectory basin
پرتابی
Trajectory
جریان آرام
Tranquil Flow
روند فعل و انفعال
Transaction flow
ناماندگار
Transient
شرایط گذرا
Transient conditions
دوره گذر، مرحله گذرا
Transient period
حالت گذرا
Transient state
تبدیل جریان، تبدیل
Transition
جریان انتقالی
Transitional flow
موج انتقالی
Transitional Water
جریان جایگزین
Translatory Flow
موج انتقالی
Translatory Wave
قابلیت انتقال
Transmissivity
ضریب قابلیت انتقال
Transmissivity Coefficient
تعرق
Transpiration
نسبت تعرق، راندمان تعرق
Transpiration Ratio
نشا کاری
Transplanting
توان حمل، ظرفیت انتقال
Transport Capacity
رقابت در انتقال
Transport Competence
غلظت انتقال
Transport Concentration
قابلیت حمل
Transportability
سرعت حمل
Transportation Velocity
سرعت حمل فرسایش
Transporting Erosive Velocity
عرضی، متقاطع
Transverse
تپه های ماسه ای عرضی
Transverse Ridge
ذوزنقه
Trapezoid
سرریز ذوزنقه ای
Trapezoidal Measuring Weir
آشغال
Trash
دریچه آشغال گیر
Trash Gate
زباله گیر
Trash rack
الک آشغالگیر
Trash Screen
زمان پیمایش
Travel time
پرده گردان
Traveling Screen
موج گذرا
Traveling Wave
تراورتن
Travertine
آبشکن درختی
Tree Groin
درختان کند کننده جریان
Tree Retard
الگوی زهکشی داربستی
Trellis Drainage Pattern
لوله ترمی
Tremie pipe
بریدگی یا ترانشه
Trench
ترانشه
Trench Muck
روند، تمایل
Trend
آزمون روند
Trend test
سرریز سه گوشه، سرریز مثلثی
Triangular Measuring Weir
مدلهای رقومی ارتفاع مثلثی
Triangulated Irregular Network
شاخه فرعی
Tributary
تری کلرو اتیلن
Trichloroethylene
آبیاری قطره ای
Trickle Irrigation = Drip Irrigation
سه قطری
Tridiagonal / Tri-diagonal
درونیابی مثلثاتی
Trigonometric Interpolation
واحدهای تریتیوم
Tritium units
ترانهادن
Transpose
حاره ای
Tropic
مدار راس الجدی
Tropic of capricorn
حاره ای، مدارگان
Tropical
هوای حاره ای
Tropical air
توده هوای حاره
Tropical air mass
اقلیم حاره ای
Tropical climate
چرخند حاره ای
Tropical cyclones
وافشار حاره ای
Tropical depression
آشفتگی حاره ای
Tropical disturbance
جت استریم شرقی
Tropical easterly jet
جت استریم شرقی حاره
Tropical easterly jet stream
هواشناسی حاره ای
Tropical meteorology
مدار راس الجدی
Tropical of capricorn
باران جنگلهای حاره ای
Tropical rainforest
اقلیم باران جنگل استوائی
Tropical rainforest climate
توفان حاره ای
Tropical storm
حاره
Tropics
تروپوپاز
Tropopause
تروپوسفر
Troposphere
ناوه
Trough
شکم
Trough
سرریز شیب دار، سرریز شره ای
Trough Spillway
پروفیل تراشیده شده
Truncated Soil Profile
برش کوتاه سازی
Truncation
برداشت خاک سطحی
Truncation
سونامی، تسونامی
Tsunami
تونل
Tunnel
فرسایش تونلی
Tunnel Erosion
سرریز تونلی
Tunnel Spillway
تیرگی، کدری، کدورت
Turbidity
جریان گل آلود-جریان کاملا” غلیظ، جریان کدر
Turbidity current
تلاطم
Turbulence
عدد آشفتگی
Turbulence number
آشفته
Turbulent
لایه مرزی آشفته
Turbulent boundary layer
پخش متلاطم
Turbulent diffusion
جریان آشفته، جریان متلاطم
Turbulent flow
سرعت جریان متلاطم
Turbulent Velocity
زمان بازیابی
Turnaround time
آبگردان
Turnout
واژگونی
Turnover
آزمون دو نمونه ای
Two sample test
ارزیابی دو مرحله ای اراضی
Two Stage Approach Of Land Evaluation
یخ حفره
Tyndall flowers
منحنی تیپ (نمونه)
Type curve
انواع جریان سطحی در سر شاخه ها
Types Of Flow in Head Water
طوفان چرخشی استوایی
Typhoon
توالی نمونه، توالی شاخص
Typical sequence
دامنه پشت به آفتاب
Ubac slope
رژیم رطوبتی یودیک
Udic Moisture Regime
نقطه پژمردگی نهایی
Ultimate Wilting Point
آنتی سول ها
Ultisols
فرابنفش
Ultraviolet
تشعشعات ماوراء بنفش
Ultraviolet radiation
افق سطحی آمبریک
Umbric Epipedon
آب غیر قابل استفاده
Unavailable Water
آلودگی
Uncleation
آبخوان آزاد
Unconfined aquifer
آب زیر زمینی آزاد، غیر محصور
Unconfined Ground Water
نبود چینه و آثار رسوبی
Unconformity
ذخیره کنترل نشده
Uncontrolled Storage
زیر جریان
Under flow
زیر شویی کناره
Undercut Slope Bank
زیر شویی
Undercutting
چرای اندک، چرای سبک
Undergrazing
آبراهه زیر زمینی
Underground Water Course
زیر آسمانه، رشد و نمو زیرین
Undergrowth
جریان زیر زمینی
Underflow
زیر اشکوب
Understory
نمونه به هم نخورده، نمونه دست نخورده
Undisturbed Sample
نوسانی
Undular
موجی، نوسانی، نوسان داشتن
Undulate
سطح ناهموار
Undulating surface
سیستم طبقه بندی جامع خاک
Unified Soil Classification System
یکسان، یکنواخت
Uniform
جریان هوادهی شده یکنواخت
Uniform aerated flow
جریان یكنواخت
Uniform flow
توزیع تک نمائی
Unimodal distribution
جریان پیش رونده یکنواخت
Uniformly progressive flow
گراف واحد
Unit Graph
آب نگار واحد، آب نگار یگانه، هیدروگراف واحد
Unit Hydrograph
معادله جهانی فرسایش خاک
Universal Soil Loss Equation (USLE)
ناحیه غیر اشباع
Unsaturated Zone
رسوبات فاقد دانه بندی
Unsorted
هوای ناپایدار
Unstable air
توده هوای ناپایدار
Unstable air mass
موج ناپایدار
Unstable wave
ناماندگار
Unsteady
جریان ناماندگار
Unsteady Flow
خشک کردن
Unwater
چتری شدن
Upconing
بالادست
Upgradient
فشار برخاست، فشار برکنش، فشار تحتانی، فشار بالا برنده
Uplift
نیروی بالابرنده
Uplift force
فشار بالابر
Uplift pressure
تحلیل نقش
Upper air analysis
اقلیم شناسی جو بالا
Upper air climatology
دیده بانی جو بالا
Upper air observation
جو بالا
Upper atmosphere
واچرخند سطح بالا
Upper level anticyclone
نقشه تراز بالا
Upper level chart
چرخند تراز بالا
Upper level cyclone
مدیریت در سطوح عالی
Upper management
حد فوقانی شکل پذیری
Upper Plastic Limit
نقشه باد بالا
Upper wind chart
تحلیل هوای بالا
Upper-air analysis
اقلیم شناسی جو بالا
Upper-air climatology
پشته تراز بالا
Upper-level ridge
بالاروی
Uprush
مه فرایشی
Upslope fog
بالادست
Upstream
تابش جوی رو به بالا
Upward atmospheric radiation
تابش زمینی رو به بالا
Upward terrestrial radiation
تابش کل رو به بالا
Upward total radiation
شیب در معرض باد
Upwind Slope
آب و هوای شهری
Urban climate
آب و هواشناسی شهری
Urban climatology
فضولات شهری
Urban Waste
حجم مفید
Usable volume
انبارش مفید، ذخیره مفید
Useful Storage
رژیم رطوبتی یوستیک
Ustic moisture regime
سرریز مثلثی
V – shape sharp crested weir
وافشار V شکل
V shaped depression
خلاء
Vacuum
حفره ای، حفره دار
Vacuolar
حفره ای، حفره دار
Vacuolate
تشکیل حفره، ایجاد حفره
Vacuolation
منطقه وادوز (غیر اشباع)
Vadoes zone
ناحیه هواده
vadose zone
آب وزنی
Vadose Water
اعتبار سنجی
Validation
دره عمیق یا دره تنگ
Valley
نهشته دره ای
Valley Fill
چشمه درهای
Valley Spring
انبارش دره
Valley Storage
رسوبات درشت دره
Valley Train
باد دره
Valley wind
عنصر ارزشی
Value element
شیر-دریچه
Valve
شیر
Valve
کمربند تابشی وان آلن
Van Allen radiation belt
فشردگی سیال هنگام خروج
Van contraction
بخار
Vapor
بخار سنج
evaporimeter
بخار شدن
Vaporization
بخار
Vapor
فشار بخار
Vapor pressure
انتقال بخار
Vapor transportation
تغییر پذیری
Variability
متغیر
Variable
واریانس
Variance
جریان متغیر
Varied Flow
جلای بیابانی
Varnish = Desert Varnish
لایه رسوبی
Varve
نقشه برداری
Vector map
فضای برداری
Vector space
تغییر جهت باد
Veering of wind
باد پیشگرد
Veering wind
آبراهه با پوشش گیاهی، آبراهه علفی
Vegetated Channel
پوشش گیاهی
Vegetation Cover
سرعت
Velocity
ضریب سرعت
Velocity Coefficient
توزیع سرعت
Velocity distribution
بار نمایش دهنده سرعت
Velocity head
ضریب بار انرژی همسنگ سرعت
Velocity head coefficient
سرعت سنج
Velocity Meter
سرعت دهانه سرریز
Velocity of Approach
سرعت خیز یا سرعت خروجی
Velocity of Retreat
نیمرخ سرعت
Velocity Profile
روش مساحت-سرعت
Velocity-area method
باد پست
Velopause
برش فشرده
Vena-Contracta
تهویه، هوادهی
Ventilate
ناو ونتوری، مجرای ونتوری
Venturi Flume
جریان سنج ونتوری
Venturi Meter
لوله ونتوری
Venturi Tube
رس ورمی کولیت
Vermiculite
تایید صحت مدل
Verification
سفره (لایه آبدار) آویزان یا ورخوودکا
Verkhovodka
عمودی
Vertical
سرعت قائم
Vertical  velocity
محور عمودی
Vertical axis
دریچه قائم-دریچه عمودی، دریچه کشویی
Vertical gate
آبگیری عمودی
Vertical intake
فاصله عمودی
Vertical Interval = Terrace Interval
لوله عمودی
Vertical pipe
واگرایی سرعت عمودی
Vertical velocity divergence
دید قائم
Vertical visibility
سرعت قائم باد
Vertical wind velocity
مدل با اغراق در بعد قایم
Vertically – Exaggerated Model
خاک های رده ورتی سول
Vertisols
آبکند بسیار عمیق
Very Deep Gully
ماسه بسیار ریز
Very Fine Sand
پیش بینی کوتاه مدت
Very short range forecast
ارتعاش-لغزش-نوسان
Vibration
نقشه خطوط قابل دید
Viewshed
دمای مجازی
Virtual temperature
گرانروی سنج یا ویسکوزیمتر
viscometer
گرانروی، ویسکوزیته، سنجه قابلیت جریان
Viscosity
لزج، چسبندگی
Viscous
جریان لزج
Viscous Flow
سیال لزج
Viscous fluid
شیشه ای شدن
Vitrify
سرریز فاقی
V-Notch Measuring Weir
سرریز لبه تیز مثلثی
V-notch sharp crest weir
منفذ، حفره
Void
خلل و فرج، فضای خالی
Void Space
نسبت پوکی، تخلخل
Voids Ratio
غبار آتشفشانی
Volcanic dust
ولکانیسم یا فعالیت های بیرونی آتشفشان
Volcanism
حجم
Volume
روش حجمی
Volumetric method
واحد حجمی
Volumetric scale
میزان رطوبت حجمی
Volumetric Water Content
گرداب، تاوه
Vortex
هسته گرداب
Vortex core
قطرگرداب
Vortex diameter
جریان گردابی
Vortex flow
طول گرداب
Vortex length
تاوائی (انحراف)
Vorticity
فرارفت تاوائی، فرارفت گردابی
Vorticity advection
معادله گردابی
Vorticity equation
منفذ / منافذ
Vugh / Vughs
آسیب پذیری توان تولید به فرسایش خاک
Vulnerability of Productivity to Soil Erosion
خندق آبکند
Wady
دیوار
Wall
عمق جریان در نزدیکی دیوار
Wall flow depth
پروفیل جریان در نزدیکی دیوار
Wall flow profile
جت دیواره ای
Wall jet
حقابه
Ware right
هوای گرم
Warm air
ابرگرم
Warm cloud
مه گرم
Warm fog
جبهه گرم
Warm front
پرفشار گرم
Warm high
کم فشار گرم
Warm low
باران گرم
Warm rain
زبانه گرم
Warm tongue
بخار گرم
Warm vapor
موج گرم
Warm wave
تراز هشداری، مرز خطرناکی
Warning Stage
خمرود، لای گذاره، کجی یا اریبی
Warp
رسوب گیری
Warping
شسته شدن، سیلدشت، آبکند
Wash
بار حوزه ای
Wash Load
مواد انتقال یافته
Wash Off
آب شست و شوی صافی
Wash Water
شن شسته
Washed Gravel
هرز آب
Waste Water
سرریز هرز آب
Waste Weir
کانال تخلیه
Wasteway, Waste-way
آب، آب دادن
Water
آبخوان، لایه آبدار، سفره آبده
Water – Bearing Media
سازند لایه آبدار
Water – Bearing Strata
سامانه دفع آب
Water – Disposal System
نمایه سطح آب
Water – level Gage
رخنمون سطح آب
Water – Table Outcrop
تجزیه آب ، بررسی آب
Water Analysis
راندمان مصرف آب
Water Application Efficiency
حقوق آب، سهم آب، حقابه
Water Appropriation
بیلان آب، تعادل آب
Water balance
آبخوان یا سازند آبدار
Water Bearing Formation
آب شکن
Water Break
طبقه بندی آب
Water Classification
آب ابر
Water cloud
ضریب آبگذری
Water Conductivity = Hydraulic Conductivity
حفاظت آب
Water Conservation
محتوای آب
Water content
حفظ آب و خاک
Water Control
انتقال آب
Water Conveyance
بالشتک آب
Water Cushion
چرخه آب
Water cycle
نگهداشت موقتی آب
Water Detention
آزمایش جابجائی آب
Water displacement test
خط تقسیم آب – مرز حوزه آبخیز
Water divide line
تقسیم بندی آب
Water dividing
آب معادل
Water equivalent
آب معادل برف
Water equivalent of snow
فرسایش آبی
Water Erosion
شکل های فرسایش آبی، چهره های فرسایش آبی
Water Erosion Features
ایستگاه آب سنجی
Water Gage
باریکه آب
Water Gap
ایستگاه آب سنجی
Water Glass
ضربه آب یا ضربه قوچ
Water Hammer
استحصال آب، سطح آب
Water harvesting
گودال آب
Water Hole
ذخیره آب
Water Impoundment
تراز  آب، سطح آب
Water level
افت تراز آب
Water level drawdown
آب نگار – لیمنیگراف
Water level(stage)  recorder
خط آب
Water Line
تلفات آب
Water Loss
مدیریت آب
Water Management
آب چکیده، آب متراکم
Water of Condensation
آب بلوری
Water of Crystallization
آب بیش از اشباع
Water of Dilation
آب جذبی
Water of Imbibition
آب اشباع
Water of Saturation
آب فوق اشباع
Water of Supersaturation
ارتفاع نفوذ آب
Water Penetration
حفره آب
Water Pocket
آلودگی آب، پلشتی آب
Water Pollution
نیروگاه آبی
Water power station
کیفیت آب
Water Quality
معیارهای کیفی آب
Water Quality Criteria
استانداردهای کیفی آب
Water Quality Standard
ضربه هیدرولیک
Water Ram
منحنی ذخیره رطوبتی
Water Release Curve = Water Retention Curve
نیاز آب
Water Requirement
زمین ذخیره آب
Water Reserve
منابع آب
Water resources
گنجایش نگهداشت آب
Water Retaining Capacity
حقابه، حق استفاده از آب
Water Rights
گرد و صاف شده
Water Rolled
روش حفاری دورانی با آب (آب زیر زمینی)
Water rotary
سبک شدن آب
Water Softening
پخش آب، پخش سیلاب
Water Spreading
روان آب رگبارش
Water Storm
مکش آب، مکش خاک
Water Suction, Matric Suction
آبرسانی، تامین آب
Water Supply
سطح آب
Water surface
سطح ایستائی
Water table
نقشه سطح ایستائی
Water table map
داغاب
Water Tail
کشش آب
Water Tension
تونل آب
Water Tunnel
بازده مصرف آب آبیاری
Water Use Efficiency
بخار آب
Water Vapor
بخار آب
Water vapor
نوار بخار آب
Water vapor band
موج آب
Water Wave
آبراه
Water Way
چرخاب
Water Wheel
دیواره محافظ، دیواره باله ای
Water Wing
غیبگوئی آب، آبیابی جادوئی
Water witching
سال آبی
Water year
آب تولیدی
Water Yield
آبراه
Watercourse
آبشار
Waterfall
زمین های ماندابی، زمین های مرطوب
Waterlogged
خاک های غرقابی
Waterlogged Soil
داغ آب
Watermark
جریان آب و رسوب
Water-sediment flow
حوزه آبخیز، حوزه زهکشی
Watershed
مرز تقسیم آب
Watershed Divide
زمان تاخیر حوزه
Watershed Lag
آبخیزداری، مدیریت حوزه آبخیز
Watershed Management
سیستم مدلسازی حوزه آبخیز
Watershed Modeling System
برنامه ریزی حوزه آبخیز
Watershed Planning
حفاظت حوزه، جلوگیری از سیل
Watershed Protection & Flood Prevention
سالم سازی حوزه آبخیز، بهداشت حوزه آبخیز
Watershed Sanitation
سیراب اشباع، مملو از آب
Watersocked, Water-socked
آبراهه
Waterway
آبراه چمنی
Waterway) Grassed)
پوساب، آب سایی
Waterworn
پیر
Wattle
چیر کشی، نرده کشی
Wattling
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 47
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.