مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 8

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 8 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 8
Chemical fruit thinning
تنک سازی شیمیایی میوه
Flower thinning
تنک سازی گل
Thinning out
حذف كامل شاخه ها (تنك كردن تاج)
Heading back
سرزنی نوک شاخه ها (شاخه بری از نوک به سمت قاعده)
Bud scar
زخ
Sucker
شاخه زير زمينی که از ساقه يا ريشه نمو ميکند
rotation
چرخش، تناوب
Long rotation
چرخش / تناوب طولانی
Short rotation
چرخش / تناوب کوتاه
Tree rotation
چرخش / تناوب درخت
silvicultural
جنگلکاری
Agrosilvicultural
زراعت – جنگلکاری
Silvopastoral
جنگلکاری – دامپروری
Agrosilvopastoral
زراعت – جنگلکاری – دامپروری
taungya
تونگیا، تانگیا (روشی برای تولید جنگل)
taungya  Departmental
تانگیای دولتی
Leased taungya
تانگیای اجاره ای
village taungya
تانگیای روستایی
irrigated plantation
کشت آبی
teak
درخت ساج
 Square-sawn lumber
الوار چهار تراش
wattle tree / Acacia mearnsii
درخت اقاقیا
irrigated planting
کشت آبیاری
first season irrigation
آبیاری اول فصل
Dalbergia sissoo
درخت جگ، درخت شیشم
firewood
هیزم
Casuarina
دم اسبی درختی
Poplar
سپیدار
railway sleeper
تراورس
Pit prop / pit-prop
شمع معدن، تیر نگهدارنده سقف معدن
rubber tree
درخت لاستیک
Monoculture
کشت تک محصول
Pulpwood
خمیر چوب
waste land
زمین بایر
Mahogany
ماهون
shoot borer
ساقه خوار
woodlot
جنگل محافظت شده، درختستان، بیشه
Agroforestry
جنگل – زارعی
clonal crops
گیاهان با قابلیت تکثیر رویشی
Ranch
مزرعه
range land / rangeland
مرتع
Stand level
سطح توده جنگلي
stand age
سن توده جنگلی
Neighborhood level
سطح همسايگي، سطح مجاورت
landscape level
سطح سيماي سرزمين
shelterwood cutting, shelterwood felling, shelterwood cut
برش پناهی
Shelterwood system
شیوه پناهی
Carbon storage
ذخیره کربن
stand and landscape level
سطح توده جنگلي و سيماي سرزمين
Regulatory RNA
آر ان ای تنظیمی
Regulatory non-coding RNA
آر ان ای غیر کد کننده تنظیمی
Regulation of gene Expression
تنظيم بيان ژن
Inducible genes
ژن‌هاي القاء شونده
Suppressible genes
ژن‌هاي سركوب‌ شونده
Structural genes
ژن‌هاي ساختماني / ساختاری
Regulatory Sequence
توالی تنظیمی
Trans acting factor
فاکتور پاسخ دهنده ترانس
Cis acting element
عنصر پاسخ دهنده سیس
agricultural traits
صفات کشاورزی
transcription
رونویسی
translation
ترجمه
replication
همانند سازی
Plant breeding
اصلاح نباتات
molecular breeding
اصلاح مولکولی
next generation sequencing (NGS)
توالی یابی نسل بعد
Long RNA
ار ان ای بلند
downstream gene
ژن پایین دستی
upstream gene
ژن بالا دستی
hairpin structure
ساختار سنجاق سری
cofactor
عامل کمکی، کوفاکتور
termini
پایانه
gene silencing
خاموشی ژن، خاموش سازی ژن
sequence complementarity
توالی مکمل
guide RNA
رنای راهنما
translational repression
سرکوب ترجمه
RNA-mediated gene silencing
خاموش سازی ژن با واسطه رنا
long non-coding RNA
رنای غیر کد کننده بلند
splicing
پیرایش
capped
سرپوشانده
intergenic
بین ژنی
Intronic
میانه ای
tillering
پنجه زنی
Panicle
چند خوشه
Derepression / de-repression
رفع سرکوب
Overexpression / over-expression
افزایش بیان
brassinosteroid
براسینو استروئید
Castasterone
کاستاسترون
Brassinolid
براسینولید
Gibberlins
جیبرلین ها
Indole-3-acetic acid
اندل -3-استیک اسید
Indole-butyric acid
اندل بوتیریک اسید
Auxin
اکسین
transporter
ترابر
target-mimicking molecule
مولکول تقلید گر هدف
polysome
پلی زوم
Abiotic
غیر زیستی، غیر زنده
Biotic and Abiotic Stresses
تنش های زیستی و غیر زیستی
Promoter analysis
تحلیل پروموتر
effector molecule
مولکول اثر کننده
Precursor
پیش ماده
superfamily
ابرتیره
Transcriptomic
ترانسکریپتومیک، رونوشتگی
Transcriptome
رونوشتگان، ترانسکریپتوم
degradome
تخریبگان
immunoprecipitation
ایمنی رسوبی
RNA ends
انتهاهای رنا
from 5’ end
منتهی به 5’ (رشته)
5’ end
انتهای  5’
Reporter gene
ژن گزارشگر
Down-regulated gene
ژن دارای بیان کمتر از حد
Up-regulated gene
ژن دارای بیان بیش از حد
capped precursor
پیش ماده کلاه دار
Insertional mutation
جهش درنهشی
nodulation
گره زایی
endomycorrhizae
آندومیکوریزائه
mycorrhizae
قارچ – ریشه
root nodulation
گره ‌زایی ریشه
root colonization
پرگنه ‌سازی ریشه
Cowpeas
لوبیاهای چشم‌ بلبلی
vigna
ویگنا
Wood logging
بریدن و قاچاق چوب، بینه بری
defaunation
دفوناسیون (از دست رفتن حیواناتی که می‌تواند عوارضی غیرمنتظره بر اکوسیستم زمین و تمدن انسانی بگذارد، فرایندی که به defaunation شهرت دارد، روندی اکوسیستمی که طی آن شکارچیان و گیاهخواران برتر تحت فشارهای انسانی رو به کاهش می‌گذارند و منجر به کمبود عوامل کنترل کننده اجزا اکوسیستم گیاهی خواهند شد)
game animal
جانور شکاری
plant root exposure
آشکار شدگی ریشه درختان
silvo-pastoral system
سیستم جنگل کاری – مرتعداری
Agro silvo-pastoral system
سیستم زراعت – جنگل کاری – مرتعداری
Agro silvi aqua pastoral
زراعت – جنگل کاری- مرتعداری و پرورش ماهی
Forest restoration
بازگردانی جنگل، بازسازی جنگل
Forest rehabilitation
احیای جنگل
forest landscape restoration
بازسازی چشم اندازهای جنگلی
planting stock
پایه کاشت
bare-root seedlings
نهال ها بصورت ریشه لخت
Harden off seedlings
مقاوم سازی نهال ها
scion
پیوندک
stock
پایه
inter stock
میان پایه
cambium
لایه زاینده
Stock, Rootstock, Understock
پایه
Interstock, Intermediate stock, Interstem
میان پایه
Grafting
پیوند
Budding
كوپيوند
Callus
پينه
Splice grafting
پیوند نيمانيم
Whip grafting / Tongue grafting
پیوند زبانه ای
Saddle grafting
پیوند زینی
Sawkerf grafting
پيوند برشي يا ترصيعي
Bark grafting
پيوند پوست
Cleft grafting
پيوند اسکنه
Side grafting
پيوند جانبی
Side-tongue grafting
پيوند جانبی زبانه ای
Side- veneer grafting
پيوند جانبی زیرپوست
Spliced side grafting
پيوند جانبی نيمانيم
Stub side grafting
پيوند جانبی کنده ای
Bridge grafting
پیوند پلی
Inarching grafting
پیوند اتصالی
Approach grafting
پیوند مجاورتی
Bracing grafting
پیوند مهاری
budding
کوپیوند
T or Shield budding
کوپیوند سپری یا شکمی
Inverted T- budding
کوپیوند سپری واژگون
Chip budding
کوپیوند قاشی
Patch budding
کوپیوند وصله ای
Ring budding / annular budding
کوپیوند حلقوی
firebreak
(شاخه های) آتش بر (زنده)
Resprouting
جست دهی
seed rain
ریزش بذر، بارش بذر
 Safe site
روبشگاه ایمن
leaf litter
لاشبرگ
litter layer
لایه آلی
carbon stock / carbon content
میزان کربن موجود
growing stock
توان تولید / رشد (جنگل)
carbon sequestration
ترسیب کربن
skidding
چوبکشی
ground-based skidding
چوبکشی زمینی
 skid trail
مسیر چوبکشی
log-landing / log landing
دپو
Undergrowth
زیررست
Mountain cloud forests
جنگل های کوهستانی پوشیده از ابر
water stripping / water-stripping
آب زدایی
Vernal pools
حوضچه های بهاری
late-successional stage
مرحله پایانی توالی
water logging / waterlogging
آب سیری
carbon sink
انباشتگاه کربن
Ground water recharge
تغذیه آب زیر زمینی
Water discharge
دبی تخلیه آب،  مقدار حجم آب تخلیه شده یا عبوری در واحد زمان بر حسب متر مکعب بر ثانیه
Conservation Reserve
منطقه محافظت شده
Desert Conservation Reserve
منطقه محافظت شده صحرایی
cut-over lands
زمین های پاکسازی شده
Cut over / cut-over – Clear cut/ Clear-cut
پاکسازی شده
waste land
سرزمین بی حاصل
Round wood / round-wood / roundwood
چوب گرد
Industrial Round Wood
چوب گرد صنعتی
Saw and Veneer Logs
گرده بینه های اره ای و روکشی
Pulpwood (Round and Split)
چوب خمیر کاغذ سازی (گرد و کاتین)
Sawn Wood
چوب اره ای
High Density Fiberboard (HDF)
تخته فیبر با دانسیته سخت
Medium Density Fiberboard (MDF)
تخته فیبر با دانسیته متوسط
breeding cycle
چرخه تکثیر
forest-scale gain
بهره در مقیاس جنگلی
fourth-rotation
دوره چهارم
Pinus
کاج
Pinus patula / P. patula
کاج گریان
Pinus elliottii / P. elliottii
کاج باتلاقی
height growth
رویش ارتفاعی
Picea sitchensis
نوئل سیتکایی
clonal planting
کشت غیر جنسی
carbon storage
ذخیره کربن
virgin wood
چوب دست اول / اصل / بکر
juvenile wood
جوان چوب، چوب جوان
core wood
جوان چوب، چوب جوان
Heartwood / heart wood
درون چوب
clear timber
چوب سالم
Solid wood / solid timber
چوب / الوار سخت
Log
گرده بینه (قسمتی از تنه یا شاخه درخت می باشد که از برش عرضی تنه حاصل شده و تقریبا دارای شکل استوانه ای بوده که طول آن بیش از 2 متر و قطر آن بیش از 30 سانتی متر می باشد.)
old growth
رشد قدیمی، کهن رست
finger joint
اتصال انگشتی
re-constituted board
تخته بازترکیبی
panel products
محصولات پانلی
Premium hardwood
چوب سخت ممتاز
shoot borer
ساقه خوار
Meliaceae
زیتون تلخیان
Dipterocarps
درخت دیپتروکارپ
neotropics
نوگرمسیری
cabinet grade timber
الوار رتبه کابینتی
Feed stock / feed-stock / feedstock
خوراک، مواد اولیه
germplasm
ژرم پلاسم
coppice
جست زاد
Coppice shoot
جست، پاجوش
co-firing
هم سوزی
sequester carbon
ترسیب کربن
Thinning
تنک کردن
arable crops
محصولات زراعی
carbon flux
شارش کربن
deforestation
جنگل زدایی
forest clearance
جنگل زدایی
peat
ترب، خاک ترب، کود گیاهی، خاک برگ، پوده
Peat land / peat-land / peatland
پوده زار
gley
خاک رس چسبناک
peaty-gley
خاک برگی رسی، پوده رسی
Peat moss
پیت ماس، خاک برگ خزه دار، خزه تورب، پوده خزه ای
boreal regions
مناطق شمالی
ploughing
خیش (زنی)
establishment operation
عملیات استقرار
Skid trails
مسیر چوبکشی
Break down / break-down / breakdown
تجزیه
drained peat
خاک برگ خشک، پوده خشک / زهکشی شده
carbon source
منبع کربن
canopy close
سایه اندازی کافی بوته ها
propane flaming
شعله افکن پروپان
Colonization
همزیستی، کلونیزاسیون
blanket peat
پوده زار، پوده بستر
afforesting blanket peat
پوده زاری در ارتباط با جنگلکاری
carbon uptake
جذب کربن
tundra
توندرا (در جغرافیا، به ناحیه‌هایی گفته می‌شود که در آنها میانگین دمای گرمترین ماه میان صفر و ده درجه بالای صفر می‌باشد و زمستان آن خیلی طولانی و سرد و تابستان خیلی کوتاه است)
drainage
زهکشی، آبریزگاه، دفع آب
contract farming / outgrower scheme
کشت و کار قراردادی
planting stock
محصول کشت
Nursery stock
محصول نهالستان
Amenity
امکانات رفاهی
phytoremediation
گیاه پالایی
bioremediation
زیست پالایی
extreme flow
جریان حدی
Surface soil exposure
آشکارشدگی سطح خاک
Exposure time
زمان نمونه برداری
لغات کشاورزی بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.