مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴۱
کد مقاله
ACC41
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی
نام انگلیسی
Working Capital Management, Financing, Firm Value
تعداد صفحه به فارسی
۳۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۹
کلمات کلیدی به فارسی
مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Working Capital Management, Financing, Firm Value
مرجع به فارسی
کالج مدیریت، دانشگاه تگزاس، دالاس، ایالات متحده
کالج بازرگانی، دانشگاه جورجیا، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
University of Texas at Dallas; School of Management; Terry College of Business University of Georgia
کشور
ایالات متحده
مدیریت سرمایه در گردش، دسترسی به دارایی و ارزش شرکتی
چکیده
در این مطالعه ما نسبت به فراهم آوردن اولین بررسی های تجربی در زمینه ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش شرکتی و ارزش شرکتی و همچنین اولین بررسی ها در این مبحث که چگونه سرمایه گذاری یا تامین مالی بر روی این ارتباط تاثیر می گذارد اقدام می نماییم. با بررسی شرکت های ایالات متحده از سال ۱۹۴۰ الی ۲۰۰۴، ما شواهد کافی را برای حصول نتیجه گیری ذیل به دست می آوریم. در ابتدا، هر دلاری که بر روی سرمایه در گردش خالص سرمایه گذاری می شود به طور میانگین از ارزش کمتری در مقایسه با هر دلار بصورت نقد ارزش دارد. دوما، به طور میانگین، هر دلار اضافه ای که بر روی سرمایه در گردش عملیاتی خالص در سطوح کنونی چنین سرمایه ای اقدام به سرمایه گذاری شود سبب کاهش ارزش شرکتی خواهد شد. سوما، شواهد مرتبط با این موضوع که هر دلار سرمایه گذاری شده در زمینه سرمایه در گردش عملیاتی خالص از ارزش کمتر از یک دلار برخوردار است عمدتا حاصل آمده از عملیات تامین مالی می باشد.  چهارماً، شرکت هایی که دارای دسترسی بهتر به بازار سرمایه ای عمومی / دولتی  می باشند، مخصوصا بازارهای اسناد تجاری یا بهادار، با کاهش کمتری در ارزش، ناشی از تامین مالی این مورد از سرمایه گذاری، روبرو می باشند. در نتیجه، ما نه تنها نشان می دهیم که مدیریت سرمایه در گردش برای ارزش شرکتی مهم می باشد، بلکه مشخص می سازیم که تامین سرمایه به عنوان یک عامل تعیین کننده حیاتی در زمینه تاثیرات ارزش گذاری مربوط بدین موضوع مطرح خواهد بود.

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

 

۱- مقدمه
بسیاری از متصدیان مالی شرکتی مدیریت سرمایه در گردش را به عنوان یک مبحث مهم در مقوله ارزش شرکت های خود مشخص ساخته اند. به طور مثال، هردوی شرکت های Dell  و Wal-Mart رویه های مدیریت سرمایه در گردش خود را به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی برشمرده اند (نظیر Ruback و Sesia، ۲۰۰۰). با بازتاب این اهمیت، مجله CFO اقدام به یک بررسی سالیانه بر روی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش شرکت های ایالات متحده نمود.
چنین مطالعاتی به طور معمول این موضوع را در نظر می گیرند که مدیریت سرمایه در گردش شامل مدیریت اسناد یا حسابهای قابل وصول، حسابهای قابل پرداخت و موجودی می باشد و از سوی دیگر موضوعاتی همچون مدیریت نقدی شرکتی و اوراق بهادار قابل عرضه به بازار یا قابل داد و ستد را شامل نمی شوند، موردی که به عنوان نقطه تمرکز تحقیقات جاری به حساب آمده است (همانند Faulkender و Wang، ۲۰۰۶؛  Harford، Mansi و Maxwell، ۲۰۰۷ و غیره). 
علیرغم این حقیقت که مدیران مالی شرکتی مدیریت سرمایه در گردش را به عنوان یک عامل مهم در مبحث ارزش شرکتی به حساب می آورند، ما هیچ گونه شواهد تجربی انتشار یافته ای را در خصوص این ارتباط حاصل نکرده ایم.
در نتیجه، ما بررسی های اولیه ای را برای شرکت های آمریکایی در این مقوله در نظر گرفته ایم. به علاوه و با یک اهمیت قابل توجه، ما نشان خواهیم داد که چگونه تامین مالی و دسترسی به بازارهای سرمایه دولتی یا عمومی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تاثیرات ارزش گذاری آن مطرح می باشد.
جهت حصول انگیزه برای آنالیز خود، ما در بخش ۲ یک مورد تحت بررسی را مطرح می نماییم که در آن اظهارات و مباحث قبلی در زمینه ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکتی بیان خواهند شد. سپس در بخش ۳، ما نمونه و داده های آن را تشریح خواهیم نمود. بخش ۴ فراهم آورنده آنالیز تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر روی ارزش شرکتی خواهد بود. بخش ۵ نیز فراهم آورنده یک بررسی در این زمینه خواهد بود که چگونه تامین مالی و دسترسی به بازارهای سرمایه دولتی / عمومی بر روی تاثیرات ارزش گذاری سرمایه گذاری در سرمایه در گردش تاثیر گذار خواهد بود. و در نهایت در بخش ۶ ما یافته های خود را خلاصه نموده و به نتیجه گیری می پردازیم.

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

 

۲- تحقیقات قبلی در زمینه مدیریت سرمایه در گردش
با آنکه تحقیقات تجربی در زمینه تاثیرات واحد مدیریت سرمایه در گردش انجام شده است (همانند Petersen و Rajan ، ۱۹۹۷، بر روی اعتبار تجاری)، تحقیقات اندکی در زمینه مفهوم سرمایه در گردش به صورت جامع با تمرکز بر روی مطالعات صنعتی انجام شده است (نظیر REL Consultancy، ۲۰۰۵). احتمالا اولین مفهوم جامع سرمایه در گردش متعلق به Gitman (1974) می باشد، چرخه تبدیل  وجوه نقد- فاصله زمانی بین هزینه برای خرید مواد خام و وصول از فروش کالاهای ساخته شده- که به عنوان یک برآورد کلیدی در مبحث عملکرد مدیریت سرمایه در گردش شناخته می شود. چرخه تبدیل وجوه نقد یا نقدینگی، علیرغم سرنام های مخفف آن در زمینه مدیریت نقدینگی نمی باشد، بلکه این مورد در خصوص مدیریت شرکتی در مبحث سرمایه در گردش عملیاتی خالص آن خواهد بود. بر این مبنا، این مورد بیشتر در ارتباط با مدیریت مطالبات یا وجوه قابل وصول، مدیریت موجودی و استفاده از اعتبار تجاری می باشد، به عبارت دیگر، این ویژگی دقیقا در ارتباط با سرمایه در گردش عملیاتی خالص شرکت خواهد بود.

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

 

۳- نمونه
 جهت مخاطب قرار دادن نقطه تمرکز مطالعاتی، ما یک نمونه شرکت های دولتی ایالات متحده از سال ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۴  را مورد بررسی قرار دادیم. ما کار خود را با مشخص ساختن کلیه شرکت های ایالات متحده همراه با داده های بانک اطلاعاتی Compustat و CRSP در طی دوره مورد بررسی شروع نمودیم. سپس ما کلیه شرکت هایی که در بخش های صنایع خدمات مالی هستند (SIC 6000 الی SIC 6800) را مستثنی ساختیم چرا که سرمایه در گردش آنها دارای تفاوت معنی داری در این صنایع می باشد. جدول ۱ ارائه دهنده تعداد شرکتها در این نمونه فیلتر شده با توجه به سال می باشد. این نمونه معرف نمونه اصلی برای تحلیل های متعاقب ما خواهد بود.

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

 

۴- تاثیر سرمایه گذاری سرمایه در گردش عملیاتی خالص بر روی ارزش شرکتی
به منظور بررسی تاثیرات ارزش گذاری سرمایه گذاری در سرمایه در گردش عملیاتی ما از مدل هسته ای Faulkender و Wang (2006) به عنوان مدل ارزش گذاری مبنای خود استفاده نمودیم. ما این کار را بدین علت انجام دادیم چرا که آنها فراهم آورنده دلایلی برای این موضوع هستند که چرا یک دیدگاه بازده اضافی به عنوان روش بهتری جهت برآورد ارزش شرکتی در مقایسه با دیدگاه نسبت بازار به ارزش دفتری می باشد (نظیر Fama و French، ۱۹۹۸). از آنجایی که ما اقدام به ارزیابی مدل هسته ای خود در خلال دوره های زمانی مختلف در مقایسه با مواردی که محققان قبلی انجام داده اند نموده ایم، ما از طریق ارزیابی مدل ذیل را حاصل نمودیم:

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

 

۵- تاثیر سرمایه گذاری مالی در سرمایه در گردش عملیاتی خالص
۱-۵٫ تاثیر سرمایه گذاری بر روی ارتباط بین سرمایه در گردش عملیاتی خالص و ارزش شرکتی
شواهد فوق سوال تحقیقاتی اصلی ما را مورد خطاب قرار می دهند که این سوال عبارت است از آنکه تاثیرات ارزش گذاری سرمایه گذاری در سرمایه در گردش عملیاتی خالص چیست. هم اکنون نگاه خود را معطوف به بررسی این موضوع می نماییم که چگونه  تامین مالی بر روی این ارتباط تاثیر گذار می باشد، همانگونه که به وسیله مباحث قبلی در زمینه مدیریت سرمایه در گردش این موضوع مشخص گردیده است که امر تامین مالی می تواند نقش مهمی را در این ارتباط به عهده داشته باشد. در نتیجه، ما در نظر می گیریم که امر بررسی تعامل بین تغییر در صنایع در گردش عملیاتی خالص (DNWCt) و اهرم شرکتی (Lt) مهم می باشد. ما از طریق اضافه نمودن چنین موردی به مدل ۳ در جدول ۳ جهت حاصل آوردن مدل گزارش شده در جدول ۴ اقدام می نماییم.
 
۲-۵٫ تاثیر محدودیتهای مالی بر روی ارتباط بین سرمایه در گردش عملیاتی خالص و ارزش شرکتی
شواهد فوق این موضوع را اذعان می دارند که هزینه های تامین سرمایه تاثیر مهمی بر روی اثرات ارزش گذاری سرمایه گذاری بیشتر بر روی سرمایه در گردش عملیاتی خالص بر جای خواهند گذاشت. تحقیق قبلی (همانند Whited،۱۹۹۲؛ Faulkender و Wang، ۲۰۰۶) مؤکد این موضوع می باشد که قابلیت شرکتی جهت دسترسی به بازارهای سرمایه دولتی خود از تاثیر مهمی بر روی این هزینه ها برخوردار خواهد بود. به علاوه، تحلیل انجام شده به وسیله Fazzari و Petersen (1993) این ایده را پیش بینی نموده است که سرمایه گذاری در امر سرمایه در گردش برای محدودیت های تامین مالی از حساسیت بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاری در سرمایه های ثابت برخوردار است. در نتیجه ما هم اکنون بر روی این موضوع تمرکز می نماییم که چگونه محدودیت های موجود بر روی تامین مالی شرکتی (همانند دسترسی آن به بازارهای سرمایه دولتی) بر تاثیر تامین بودجه مرتبط با ارتباط بین سرمایه گذاری در سرمایه در گردش عملیاتی خالص و ارزش شرکتی تاثیر گذار خواهد بود.

مدیریت سرمایه در گردش، دارایی، ارزش شرکتی

 

۶- خلاصه و نتیجه گیری
مدیران مالی شرکتی به صورت روتینی اقدام به مشخص نمودن مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک مبحث مهم برای ارزش شرکتی خود می نمایند. چنین اهمیتی در این حقیقت بازتاب دارد که بخش قابل توجهی از اغلب داراییهای شرکتی در ارتباط با سرمایه در گردش عملیاتی خالص می باشند. اما هنوز بررسی های انتشار یافته ای در زمینه ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکتی ارائه نشده است. در نتیجه، ما اقدام به ارائه اولین نوع بررسی های خود برای شرکت های آمریکایی می نماییم. متعاقبا و مهمتر، ما این موضوع را بررسی می نماییم که چگونه امر تامین مالی بر روی این ارتباط تاثیر گذار می باشد.

 

با استفاده از داده های شرکت های ایالات متحده از سال ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۴، ما شواهدی را برای کسب نتیجه گیری ذیل حاصل می آوریم. در ابتدا یک دلار سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش خالص دارای ارزش کمتری در مقایسه با میانگین یک دلار نقدی می باشد. دوما، به طور میانگین، یک دلار اضافه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش عملیاتی خالص در سطوح جاری چنین سرمایه گذاری سبب کاهش ارزش شرکتی می شود. سوما، مستنداتی که مشخص می سازند یک دلار سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش عملیاتی خالص دارای ارزش کمتری در مقایسه با دلاری می باشد که به طور اولیه از طریق تامین مالی آن حاصل آمده است. چهارما، شرکت هایی که دارای دسترسی بهتری به بازار سرمایه عمومی / دولتی می باشند، مخصوصا بازارهای اوراق تجاری، با یک کاهش کمتر در ارزش به واسطه سرمایه گذاری بر روی این نوع از سرمایه گذاری روبرو بوده اند. در نتیجه، ما نشان می دهیم که مدیریت سرمایه در گردش نه تنها برای ارزش شرکتی مهم است بلکه تامین مالی آن نیز به عنوان یک عامل حیاتی در خصوص تاثیرات ارزش گذاری آن نیز بشمار می آید.

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.