مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

شماره      
۲۰۱
کد مقاله
MNG201
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مدیریت منابع انسانی سبز:  بازتاب های کلی ساده شده
نام انگلیسی
Green Human Resource Management: Simplified General Reflections
تعداد صفحه به فارسی
۳۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
سریلانکا, فرآیندهای سبز, مدیریت منابع انسانی, مدیریت محیطی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Sri Lanka, greening, human resource management, environmental management
مرجع به فارسی
ژورنال تحقیقات تجاری بین المللی
مرکز علوم و آموزش کانادا
دپارتمان مدیریت منابع انسانی، کالج مدیریت مطالعات و امور تجاری، دانشگاه سری جایاواردنپورا، سریلانکا
مرجع به انگلیسی
International Business Research; Published by Canadian Center of Science and Education; Department of HRM, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura, Sri
Lanka
کشور        
کانادا- سریلانکا

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

 

مدیریت منابع انسانی سبز:  بازتاب های کلی ساده شده
چکیده
هدف این مقاله فراهم آوردن یک سری از بازتاب های کلی ساده در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز (HRM سبز) می باشد که حداقل در محتوای سریلانکا به عنوان یک مفهوم جدید به شمار آمده و دارای پتانسیل زیادی در زمینه خدمت رسانی به افراد، جامعه و امور تجاری یا کسب و کارها می باشد. تمرکز این مقاله بر روی هفت ویژگی اصلی نظیر معنی سبز، دلایل برای روی آوردن به مفهوم سبز، معنی مدیریت منابع انسانی سبز، اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز، ضروریات منابع انسانی سبز، سبزسازی توابع مدیریت منابع انسانی و یافتن برخی از مطالعات تحقیقاتی در این زمینه می باشد. امید بر آن است که مقاله جاری از قابلیت مناسبی در خصوص ترویج این مبحث در بین محققین بالقوه برخوردار باشد و سبب ایجاد درک مناسبی از مدیریت منابع انسانی سبز شود.

کلمات کلیدی: سریلانکا، فرآیندهای سبز، مدیریت منابع انسانی، مدیریت محیطی

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

 

۱- مقدمه
بررسی ما در خصوص کتاب های انتشار یافته مشهور بین المللی در زمینه مدیریت منابع انسانی مشخص کننده این موضوع می باشد که مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یک مبحث مجزا تاکنون مورد بحث و توصیف قرار نگرفته است. تعداد اندکی از مقالات در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز انتشار یافته اند. عبارت «مدیریت منابع انسانی سبز» به نظر به عنوان یک مفهوم جدید برای اکثریت سکنه سریلانکا شامل متخصصین دانشگاهی و حرفه ای در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد. البته، حتی اشخاصی نیز وجود دارند که هرگز چنین مفهومی را نشنیده و یا درک روشنی در این زمینه ندارند. با این حال، چنین مبحثی ریشه در سال ۱۹۹۶ با توجه به ویژگی های مطرح شده به وسیله Wehrmeyer (1996) دارد، که در آن وی اقدام به ویراستاری کتابی تحت عنوان« مردم سبز: منابع انسانی و مدیریت محیطی» نمود (همانند مطالعات Jackson, Renwick, Jabbour و Muller-Camen، ۱۰۱۱). در این زمینه شاهد پیشرفت هایی با توجه به تحقیق بر روی مدیریت منابع انسانی سبز می باشیم، با این حال این مطالعات خارج از کشور سریلانکا ارائه شده اند. علیرغم برخی از توسعه های حاصله در این زمینه، حجم مقالات دانشگاهی که بر روی این مؤلفه تمرکز دارند همچنان کم تلقی می شود. در این رابطه، این رشته مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یک مفهوم جدید به شمار آمده و شکاف های بسیاری وجود دارند که می بایست قابلیت پرکردن آنها از نقطه نظر تئوریکی و تجربی حاصل شود (Jackson و همکاران، ۲۰۱۱). تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز در سریلانکا، به وسیله محققین این کشور، تقریباً ناچیز است. ما عقیده داریم که مدرسین دانشگاهی در مبحث مدیریت منابع انسانی در دانشگاه های سریلانکا هنوز کار خود را در این زمینه و تدریس آن آغاز ننموده اند (و یا آن که چنین مبحثی در یک حالت غیررسمی در غالب موارد عرضه شده باشد).
هدف مقاله جاری فراهم آوردن درک اساسی در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز و معرفی رویکرد ما به عنوان یک ویژگی بازتابی، توصیفی و تشریحی می باشد. بر مبنای ویژگی های خاص، مقاله جاری سعی در مخاطب قرار دادن سئوالات مرتبط ذیل می نماید:
 • سبز چیست؟
 • چرا باید سبز بود؟
 • مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟
 • چرا مدیریت منابع انسانی سبز مهم تلقی می شود؟
 • ضروریات منابع انسانی سبز کدامند؟
 • چگونه می توان توابع مدیریت منابع انسانی را سبز نمود؟
 • یافته های برخی از مطالعات تحقیقاتی انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز کدامند؟
 

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

 

۲- روش
به منظور توسعه یک درک مناسب در زمینه تلاش ما جهت پاسخگویی به سئوالات مرتبط فوق، نوعی نگرش سیستماتیک برحسب مقالات موجود و با استفاده از روش آرشیوی، همانگونه که به وسیله Tranfield و همکاران (۲۰۰۳) توصیه شده است، ارائه خواهد شد. این روش آرشیوی قابلیت ساختاربندی تحقیقات را برای ما فراهم آورده و نوعی دانش پایا بر مبنای این مؤلفه تحقیقاتی را عرضه می دارد. مباحث ارائه شده در بانک های اطلاعاتی Sage، Taylor وFrancis Online, Springerlink, ScienceDirect, JSTOR, Wiley Online Library  و Emerald در ارتباط با “HRM سبز یا HRM محیطی” نیز به عنوان مبنای ارائه شده در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرند.

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

 

۳- بررسی این مبحث
۳ـ۱٫ معنی سبز
نظر شما در خصوص کلمه «سبز» چیست؟ کلمه «سبز» به عنوان صفت یا یک نام در مفاهیم عادی کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند. در این زمینه دیکشنری جدید آکسفورد (New Oxford Thesaurus of English)  (۲۰۰۰) معانی مختلفی در طیف های کاربردی گوناگون را برای این کلمه ارائه نموده است، نظیر: «پوشیده از سبز (پوشیده از چمن، چمن سبز، برگ، سرسبز، حالت سبز روستایی، حالت زندگی روستایی یا زندگی در محیط سرسبز) بر خلاف زندگی در محل خشک، قابلیت مناسب محیطی، در برابر مولفه های خام یا نارس و یا فاقد تجربه، ساده، زنده، شدید و رنگ پریده (در قالب ترکیبی)». همین دیکشنری اقدام به تعریف کلمه «سبز»  به عنوان یک اسم تحت عنوان ویژگی محیط زیست،  متصدیان  امور  حفاظت محیطی، طبیعت، عاشق طبیعت و یا فعالان محیط زیستی نموده است. دیکشنری زبان انگلیسی دانشگاهی کولینزبیرمنگام (۱۹۸۷) (Collins Birmingham University English Language Dictionary) عبارت «سبز» را به عنوان رنگ چمن و یا برگ یا سرسبزی های پیرامونی تعریف نموده است.
۳ـ۲٫ چرایی سبز بودن این فرآیند
طبیعت مخربانه محیط زیست فعالیت سازمانی و نتایج آن (Shrivastava، ۱۹۹۴) در ارتباط با مسایل کنونی جهانی محیط زیست می باشد. بر مبنای نظر Rugman و Verbeke (1998) مسایل محیط زیستی به عنوان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین چالش های مدیریتی در قرن بیست و یکم به شمار می آیند. چنین موردی شامل تغییرات شرایط آب و هوایی، تهی شدگی  منابع  و  کاهش  تنوع  زیستی و همچنین  جامعیت  اکوسیستمی  می باشد. تخریب سریع منابع طبیعی به عنوان یکی از معضلات به شمار می آید. سازمان ها مسئول تخریب محیط زیست هستند (Alshuwaikhat و Abubakar، ۲۰۰۸، Haden و همکاران، ۲۰۰۹). منابع طبیعی به وسیله دولت ها و سازمان ها برای تولید محصولات و خدمات مختلف مورد نیاز مردم، که خواستار ارتقای سطح زندگی و استانداردهای خود هستند، مصرف می شوند.
۳ـ۳٫ مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟
مدیریت منابع انسانی سبز به کلیه فعالیت های شامل شده در زمینه توسعه، پیاده سازی و حفظ و نگهداری سیستم هایی اشاره دارد که هدف از آنها تبدیل مستخدمین یک سازمان به  افراد سبز  می باشد.  چنین موردی  به عنوان  وظیفه مدیریت منابع انسانی به شمار می آید تا اقدام به تبدیل مستخدمین خود به مستخدمین سبز نموده تا از این طریق قابلیت حاصل آوردن اهداف سازمانی و نهایتاً تعامل معنی دارتر در زمینه پایداری محیطی به وجود آید. چنین موردی به خط مشی ها، رویه ها و سیستم هایی اشاره دارد که سبب می شوند تا مستخدمین سازمان با توجه به مزیت های فردی، اجتماعی، محیط طبیعی و تجاری به مستخدمین سبز تغییر مشی دهند. هدف مدیریت منابع انسانی سبز ایجاد، ارتقاء و حفظ سبزی است که با توجه به آن هر مستخدم سازمانی می بایست دارای تعامل حداکثری در ارتباط با هر یک از این چهار نقش یعنی نقش محافظتی، حفظ و نگهداری، عدم آلایندگی و ایجاد محیط های سبز باشد.
 
۳ـ۴٫ چرا مدیریت منابع سبز مهم تلقی می شود؟
درک در خصوص چرا فرآیندهای سبز (ذکر شده در بالا) در بردارنده اهمیت خاصی در زمینه مدیریت منابع انسانی سبز می باشند از قابلیت مهمی برخوردار است. در صورتی که خواسته باشیم این مورد را در یک حالت دیگر بیان نماییم، فرآیند سبزی و سبز بودن برای موارد ذیل الزامی تلقی می شود:
 • اجتناب یا به حداقل رسانی گرم شدگی جهانی.
 • اجتناب یا به حداقل رسانی بلایاهای طبیعی نظیر باران های اسیدی، باران های قرمز، سونامی ها، سیلاب ها، گرداب ها، خشکی ها و موارد دیگر به واسطه بکارگیری غیررسمی، مضر و حریصانه منابع طبیعی برای تولید و مصرف.
 • اجتناب و به حداقل رسانی بیماری های بهداشتی ناشی از آلایندگی.
 • اجتناب یا به حداقل رسانی ضرررسانی به حیوانات و دیگر مخلوقات طبیعی.
 • اطمینان از تعادل مناسب ارتباطاتی در بین گیاهان، حیوانات، مردم و محیط زیست آنها.
 • اطمینان از تداوم زیست انسان ها و سازمان های تجاری برای یک مدت طولانی.
دلایل فوق به عنوان دلایل کلی برای سبز بودن به شمار می آیند. تا جایی که به یک سازمان ربط دارد این پدیده به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی شرکتی (CSR) تلقی می شود. CSR تحت عنوان میزانی در نظر گرفته می شود که بر مبنای آن یک سازمان سعی در ارتقای رفاه کلی جامعه می نماید.
۳ـ۵٫ ضروریات منابع انسانی سبز
به منظور حاصل آوردن اهداف محیط سازمانی سبز، الزامات منابع انسانی سبز را می بایست مشخص ساخت. بر این مبنا این سئوال مطرح می گردد که ضروریات منابع انسانی سبز برای باقی گذاشتن یا ایجاد فضای سبز مدیریت محیط شرکتی چیست؟ چهار دسته بندی در زمینه ضروریات منابع انسانی سبز وجود دارند، یعنی صلاحیت ها یا سزاواری های سبز، وضعیت سبز، رفتارهای سبز و نتایج سبز. با وجود آنکه این نوع از انواع اصلی ضروریات منابع انسانی سبز در ارتباط با یکدیگر می باشند آنها را می توان به صورت متمایز نیز مشخص ساخت. شکل ۳ نشان دهنده این ضروریات و ابعاد مرتبط می باشد.
۳ـ۶٫ تبدیل عملکردهای مدیریت منابع انسانی به سبز
به منظور اطمینان از آنکه سازمان ها دارای ورودی های سبز مناسب از نقطه نظر مستخدمین باشند و از عملکرد سبزی نیز در رابطه با مستخدمین خود در زمینه کار برخوردار هستند، لازم است تا توابع مدیریت منابع انسانی به گونه ای پذیرش و اصلاح شوند تا از حالتی سبز برخوردار شوند. به طور متعارف ۱۸ تابع مدیریت منابع انسانی شامل طراحی شغل، تحلیل شغل، برنامه ریزی منابع انسانی، استخدام، انتخاب، اجاره، القا، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه، مدیریت خط مشی های کاری، مدیریت پرداخت، مدیریت انگیزه ها، مدیریت رفاه، مدیریت جنبش های مستخدمین، مدیریت امور انضباطی، مدیریت بهداشت و ایمنی، مدیریت شکایات و روابط کارکنان وجود دارد. سبز نمودن توابع مدیریت منابع انسانی شامل دخیل نمودن خط مشی ها، راهکارها و رویه هایی می باشد که قابلیت تضمین ایجاد ورودی ها در زمینه مستخدمین مناسب و سبز و عملکرد مناسب شغلی آنها را خواهد داشت.
۳ـ۷٫ تحقیقات در مدیریت منابع انسانی سبز
Jackson و همکاران (۲۰۱۱) یک مبحث تحقیقاتی در ارتباط با توابع مدیریت منابع انسانی خاص و مدیریت محیطی را عرضه داشتند. بر مبنای نوشته های آنها، جدول ۲ ارائه شده است.

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

 

۴- نتیجه گیری
در حقیقت، شکاف های بسیاری را می بایست با توجه به مدیریت منابع انسانی سبز پر نمود، و مطالعات تئوریکی و تجربی در این راستا جهت ارتقای مجموعه ای از اطلاعات و دانش های مربوط به مدیریت منابع انسانی سبز ضروری می باشند. این مطالعات تجربی در زمینه HRM سبز در کشور سریلانکا، از زمان شروع چنین پدیده ای در محتوای بین المللی آن در دهه ۱۹۹۰، در دسترس نبوده اند. چالش های اصلی که می بایست محققین با آن روبرو شوند ارائه ویژگی های مفهومی و عملیاتی ساختارهای مختلف در رشته مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزارهای پایا و کارآمد مورد نیاز جهت توسعه این فرآیند می باشد. چهار ویژگی ارائه شده در ضمیمه ۱ و جدول ۱ در این مقاله معرف بازتاب های ما در ارتباط با تعاملات اصلی مربوط به اطلاعات و دانش های مدیریت منابع انسانی سبز می باشند.

مدیریت منابع انسانی سبز: بازتاب کلی ساده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.