مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نوآوری تأثیرگذاری تجاری رشد فراگیر

نوآوری تأثیرگذاری تجاری رشد فراگیر

نوآوری تأثیرگذاری تجاری رشد فراگیر – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۲۱۶
کد مقاله
MNG216
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
نوآوری و تأثیرگذاری: نوآوری تجاری جهت حصول رشد فراگیر
نام انگلیسی
Innovation for impact: Business innovation for inclusive growth
تعداد صفحه به فارسی
۳۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
نوآوری و تأثیرگذاری، نوآوری اجتماعی، رشد فراگیر، شامل سازی دست اندرکاران، هم آفرینی، نوآوری مدل تجاری
کلمات کلیدی به انگلیسی
Innovation for impact
Social innovation
Inclusive growth
Stakeholder engagement
Co-creation
Business model innovation
مرجع به فارسی
ژورنال تحقیقات تجاری
انستیتو مدیریت آسیا، فیلیپین
الزویر
مرجع به انگلیسی
Journal of Business Research
Asian Institute of Management, Philippines
Elsevier
کشور
فلیپین

 

نوآوری و تأثیرگذاری: نوآوری تجاری جهت حصول رشد فراگیر

چکیده

این تحقیق از بررسی مباحث مطرح شده و مطالعات موردی جهت ایجاد چارچوبی استفاده می نماید که توصیف کننده عواملی می باشد که منجر به حاصل آوردن نوآوری موفق و ایجاد تأثیرات مرتبط (I4I)، یعنی نوآوری با قابلیت ارتقای عملکرد شرکتی و ایجاد تأثیرات اجتماعی با معنی و با دوام، خواهد شد. پنج عنصر سازمانی تأثیرگذار در این عرصه عبارتند از: هم راستایی استراتژیک، هدف با توجه به مسئولیت، محرک های سازمانی، شامل سازی طرف های ذینفع یا دست اندرکاران، و مدیریت مدل تجاری. شش محرک سازمانی تأثیرگذار بر روی این ویژگی نیز عبارتند از: ارزش ها، رهبری، فرهنگ، استراتژی، ساختار و خط مشی ها / سیاست ها. شرکت ها قابلیت حاصل آوردن تأثیر پایدار اجتماعی از طریق مشخص سازی عوامل سیستماتیک با استفاده از اکولوژی یا بوم شناسی مرتبط با رشد فراگیر را خواهند داشت. شامل سازی دست اندرکاران سبب افزایش فرصت ها برای هم – آفرینی و فعال سازی نوآوری مدل-تجاری / کسب و کار با استفاده از کسب و تولید دانش می شود. تقویت و یکپارچه سازی اجزای سازمانی نیز موجب افزایش احتمال ارائه مباحث I4I خواهد شد و موجب ارتقای عملکرد شرکتی و ارتقای چشم اندازهای تجاری می گردد. نهادینه سازی I4I نیز موجب ایجاد تحرک برای نوآوری مدل- تجاری می گردد، که به عنوان یک منبع قدرتمند مزیت رقابتی شناخته شده است.

 

کلمات کلیدی: نوآوری و تأثیرگذاری، نوآوری اجتماعی، رشد فراگیر، شامل سازی دست اندرکاران، هم آفرینی، نوآوری مدل تجاری.

۱- مقدمه

نوآوری به عنوان محرک رقابت به شمار می آید (Ferauge، ۲۰۱۲، Herrera، ۲۰۰۷، Mintzberg، ۱۹۹۴) و مکانیزمی برای ایجاد فضاهای بازاری جدید محسوب می شود (Herrera، ۲۰۱۵). هدف این تحقیق در ارتباط با نوآوری و ویژگی های تأثیرگذار بر روی آن (I4I) می باشد، که به عنوان یک شکل از نوآوری اجتماعی شرکتی (CSI) به شمار می آید که هدف از آن ایجاد تأثیر معنی دار اجتماعی است.
I4I شامل تغییرات قابل توجه در ارتباط با چگونگی عملکرد کسب و کارها می باشد، که فراهم آورنده درک و قابلیت مخاطب قراردهی بازارهای محروم را خواهد داشت و ارائه دهنده رویکردهای تعدیل کننده ای می باشد که بر روی بازار جهت مخاطب سازی ویژگی های اجتماعی تمرکز دارد (Birchall, Carnegie, Draimin, Elkington و Love، ۲۰۱۴).
I4I در ارتباط با شرکت ها به شمار می آید و در این زمینه طرف های ذی نفع یا دست اندرکاران توقع دارند تا شرکت ها اقدام به مخاطب قراردهی تغییرات بازاری به صورت منطقی و پایدار نمایند (Porter و Kramer، ۲۰۱۱، Smith, Drumwright و Gentile، ۲۰۱۰)، و قابلیت ارائه نوآوری مشخص شده با هدف حاصل آوردن ارزش اجتماعی را داشته باشند که سبب ارتقای مزیت رقابتی خواهد شد (Herrera، ۲۰۱۵).

 

۲- چاچوب تئوریکی

۱-۲٫ نوآوری برای ایجاد تأثیرات (I4I): تعریف و مراحل
این تحقیق نسبت به تعریف I4I به عنوان یک شکل خاص CSI اقدام می نماید که قابلیت ایجاد تأثیر معنی دار و درازمدت از طریق مخاطب قرار دادن عوامل سیستماتیک با درنظرگیری چالش های اجتماعی را خواهد داشت. در مقابل، نوآوری با توجه به مسئولیت پذیری عمدتا بر روی ایجاد ارزش برای دست اندرکاران تمرکز دارد و در عین حال نگرانی های اجتماعی را مخاطب قرار می دهد. I4I موفق منجر به ارتقای ارزش اجتماعی و طرف های ذینفع می شود.
CSI، در این جا I4I، دارای پنج مرحله می باشد: ارزیابی، طراحی افکار، توسعه، ارائه ویژگی های سیستماتیک و نهادینه سازی (Herrera، ۲۰۱۵).

 

۲-۲٫ بوم شناسی برای رشد فراگیر (IG)
این تحقیق از بوم شناسی IG جهت نشان دادن رویکرد سیستماتیک با درنظرگیری شفاف سازی نقطه نظرات مرتبط اقدام می نماید. تحقیق جاری یک تعریف مشخص را برای IG در نظر گرفته است که بر مبنای تعریف بانک جهانی در زمینه شمولیت اجتماعی و فراگیری آن می باشد (World Bank، ۲۰۰۷).

 

۳- مطالعات موردی توصیفی

۱-۳٫ شرکت Phinma
شرکت Phinma به عنوان یک شرکت هلدینگ فیلیپینی به شمار می آید که در زمینه آموزش (شبکه آموزش Phinma) انرژی، هتلداری، خانه داری (شرکت هلدینگ املاک Phinma)، محصولات فولادی و مشاوره استراتژیک فعالیت دارد.

 

۱-۱-۳٫ محرک های سازمانی: مکانیزم های حاکمیتی
۱-۱-۱-۳٫ ویژگی های ضمنی: ارزش ها، فرهنگ و رهبری. ملت سازی و مدیریت حرفه ای یکی از مشخصه های هویت شرکت Phinma می باشد. یکی از واحدهای تجاری استراتژیک (SBU) وجود دارد که مدیر عامل آن تشریح کننده ویژگی های مرتبط در این زمینه می باشد “اعتماد به عنوان بخشی از مشخصه های سازمان به شمار می آید که قبلا اجماع چندانی در این زمینه وجود نداشته است. این مورد با توجه به آن چه فرض می شد کاملا جا افتاده است” (شکل۳).

 

۴- مفاهیم مطالعاتی / نتیجه گیری

این مطالعه دارای مفاهیم قابل توجهی برای محققین، مدیران و شرکت های علاقه مند در زمینه I4I می باشد. هم سویی استراتژیک با چشم اندازهای تجاری و اهداف روشن و مسئولیت های مرتبط فراهم آورنده اساسی در زمینه I4I می باشد. رویکرد سیستماتیک در ارتباط با تأثیرات اجتماعی از پتانسیل خاصی جهت ارتقای چشم اندازهای فوری تجاری برخوردار می باشد و قابلیت ایجاد یک چرخه ممتاز را خواهد داشت. شامل سازی طرف های ذینفع به عنوان یک مکانیزم مهم برای جمع آوری دانش و سنتز آن به شمار آمده و قابلیت ارتقای کلیه فازهای نوآوری از مشخص سازی فرصت ها تا نهادینه سازی و ارائه کامل آن به صورت سازمانی را فراهم می آورد. مدیریت آشکار مدل تجاری همراه با چشم اندازهای آن، و با درنظرگیری اهداف استراتژی و نکات مورد نظر طرف های ذینفع همگی می توانند در افزایش احتمال موفقیت I4I و ارتقای احتمال نوآوری مدل تجاری تأثیرگذار باشند.

 

۵- مباحث

این تحقیق نشان دهنده این موضوع می باشد که I4I در شکل های مختلف وجود دارد اما عمدتا شامل CSR، نوآوری و برخی از شکل های شمولیت طرف های ذینفع می باشد. هم سویی استراتژیک و اهداف آشکار و توأم با مسئولیت سبب ارتقای پیاده سازی I4I می شود. تمرکز بر روی عامل سیستماتیک نیز موجب افزایش احتمال ایجاد تأثیرات درازمدت و پایدار خواهد شد. چاچوب IG فراهم آورنده مبنایی برای توسعه یک رویکرد سیستماتیک به منظور تحلیل موقعیت های جاری و توسعه اهداف مرتبط با تأثیرگذاری اجتماعی می باشد که خود اجازه تحلیل معیارهای اجتماعی و نتایج مرتبط برای اقتصادهای نوظهور را فراهم می آورد.
این مطالعه نشان دهنده آن است که محرک های سازمانی با توجه به مکانیزم های حاکمیتی برای I4I به عنوان یک ویژگی مناسب تلقی می شوند آن هم با توجه به فراهم آوردن مسیرهای آشکار و رهنمودهای مرتبط در زمینه نوآوری و مسئولیت پذیری اجتماعی. شامل سازی فعال دست اندرکاران به عنوان یک ابزار کارآمد در کلیه مراحل موفقیت I4I محسوب می شود. تمایل جهت تعدیل مدل تجاری در ارتباط با تناسب با موقعیت های خارجی و داخلی نیز سبب ارتقای موفقیت I4I خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.