مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

گوگل اسکالر حقوق ثبت گوگل

گوگل اسکالر حقوق ثبت گوگل

گوگل اسکالر حقوق ثبت گوگل – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کامپیوتر
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کامپیوتر - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره       
۲۳۲
کد مقاله
COM232
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
حقوق ثبت انحصاری جدید گوگل، با توجه به نتایج دسته بندی شده ـ ماشینی گوگل اسکالر و حقوق ثبت انحصاری ژاپن و کره جنوبی
نام انگلیسی
Try the new Google Patents, with machine-classified Google Scholar results, and Japanese and South Korean patents
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
حقوق ثبت انحصاری, گوگل
کلمات کلیدی به انگلیسی
Google, Patents
مرجع به فارسی
گوگل
مرجع به انگلیسی
Google
سال
۲۰۰۱
کشور
ایالات متحده

 حقوق ثبت انحصاری جدید گوگل، با توجه به نتایج دسته بندی شده ـ ماشینی گوگل اسکالر و حقوق ثبت انحصاری ژاپن و کره جنوبی

عامل مدیریت حقوق دیجیتال قابلیت محافظت از داده های مدیریت شده، نظیر محتوای قابل دانلود، با توجه به حق انحصاری آنها را خواهد داشت و برای محافظت از این اطلاعات این سیستم از دسترسی برنامه های غیرمطمئن / غیرموثق جلوگیری می نماید و در عین حال به افراد مطمئن و موثق اجازه دسترسی به داده ها در حافظه سیستم یا بر روی فایل را خواهد داد، که این اجازه در نتیجه اجرای یک برنامه موثق و مورد اطمینان می باشد که تقاضای دسترسی به حافظه را ارائه داده است. جهت محافظت از داده های مدیریت شده با حقوق انحصاری، این داده ها یا اطلاعات مقیم حافظه می باشند و بر مبنای آن سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال می تواند از ورود به برنامه های نامطمئن یا غیرموثق به داخل حافظه ممانعت نموده و در مقابل به برنامه های موثق اجازه اجرا یا حذف داده ها از حافظه را خواهد داد. در صورتی که یک برنامه غیرموثق در سطح سیستم عامل اجرا شود، نظیر یک برنامه دیباگر، این سیستم عملیاتی قابلیت رد هویت موثق ایجادی با استفاده از پردازنده کامپیوتر و به هنگام بوت مجدد آن را خواهد داشت. جهت محافظت از داده های مدیریت شده با توجه به حق مورد نظر بر روی فایل های مرتبط، سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال می تواند از دسترسی خام به این فایل های اطلاعاتی جلوگیری نموده یا قبل از اجازه دسترسی اقدام به حذف این داده ها از فایل های مرتبط نماید. به طور جایگزین، سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال قابلیت رمزگذاری داده های مدیریت شده مرتبط قبل از نوشتن آن به داخل یک فایل را خواهد داشت. این سیستم به علاوه قابلیت محدودسازی توابع مورد استفاده کاربر با توجه به داده های مدیریت شده و سیستم های کاربردی موثق را داشته و با توجه به این موضوع می تواند نسبت به ارائه یک پایه زمانی یا ساعت موثق، به جای کلاک استاندارد کامپیوتر اقدام نماید.
موارد مطرح شده (۲۴)
ما مشخص می سازیم که:
 1. یک روش کامپیوتری برای سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال متشکل از موارد ذیل مد نظر می باشد:
در نظرگیری یک هویت موثق
اجرای یک برنامه کاربردی موثق
بارگذاری داده های مدیریت ـ حقوق انحصاری در حافظه برای دسترسی به وسیله برنامه موثق و
محافظت از داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری در برابر دسترسی به وسیله برنامه های غیرموثق و در عین حال قابلیت دسترسی و اجرای آن برنامه ها به وسیله سیستم های معتبر و موثق.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۱، که در آن قابلیت محافظت از داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری با توجه به ویژگی های ذیل وجود دارد:
قابلیت عدم بارگذاری برنامه غیرموثق در حافظه.
 1. روش کامپیوتری مورد ارائه شده ۱، که در آن قابلیت محافظت از داده های مدیریت حقوق انحصاری با توجه به ویژگی های ذیل وجود خواهد داشت:
قابلیت حذف داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری از حافظه قبل از بارگذاری برنامه غیرموثق.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۳، متعاقباً شامل:
قطع اجرای برنامه موثق.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۳، متعاقباً شامل:
رد هویت موثق قبل از بارگذاری برنامه غیرموثق به هنگامی که یک برنامه غیرموثق در سطح سیستم عامل اجرا می شود.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۱، که در آن قابلیت محافظت از داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری به شرح ذیل وجود دارد:
حفظ امنیت داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری نوشته شده در یک فایل مرتبط از طریق سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال.
 1. روش کامپیوتری مورد ارائه شده ۶، که در آن قابلیت تعمیم داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری با در نظرگیری ویژگی های امنیتی و با توجه به نوشتن آنها در داخل فایل مرتبط وجود دارد:
جلوگیری از دسترسی خام به فایل مرتبط در حالی که برنامه موثق در حال اجرا می باشد.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۶، که در آن قابلیت تأمین ویژگی های امنیتی داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری نوشته شده در داخل فایل به شرح ذیل وجود خواهد داشت:
حذف فایل مورد نظر قبل از اجازه دادن جهت دسترسی خام به فایل مرتبط.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۸، متعاقباً شامل:
قطع اجرای برنامه موثق.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۶، که در آن قابلیت تأمین ویژگی های امنیتی داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری نوشته شده به فایل مرتبط وجود خواهد داشت:
رمزگذاری داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری قبل از نوشتن به داخل فایل.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۱، متعاقباً شامل:
محافظت از برنامه موثق از اصلاح یا تغییر به وسیله یک پروسه غیرموثق در حالی که برنامه موثق در حال اجرا می باشد.
 1. روش کامپیوتری مورد ارائه شده ۱۱، که در آن قابلیت محافظت از برنامه موثق به شرح ذیل وجود دارد:
رد اتصال پروسه غیرموثق به برنامه کاربردی موثق.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۱۱، که در آن قابلیت محافظت از برنامه کاربردی موثق وجود دارد:
ممانعت از دسترسی به حافظه برنامه غیرموثق که به برنامه موثق تخصیص داده شده است.
 1. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۱، متعاقباً شامل: محدودسازی یک کاربر به زیرمجموعه توابع موجود برای دستکاری داده های مدیریت شده با حقوق انحصاری.
 2. روش کامپیوتری مورد اذعان شده ۱، متعاقباً شامل: محدودسازی یک کاربر به زیر مجموعه ای از توابع موجود برای اصلاح برنامه کامپیوتری موثق در طی اجرا.
 3. روش کامپیوتری مورد ارائه شده ۱، که در المان ها یا اجزای مرتبط با توجه به نظم مشخص شده اعمال می گردند.
 4. یک سیستم کامپیوتری شامل موارد ذیل خواهد بود:
یک واحد پردازشی
یک حافظه سیستمی با واحد پردازشی با استفاده از یک باس سیستمی.
یک رسانه قابل خواندن یا فقط خواندنی ـ کامپیوتری با واحد پردازشی از طریق یک باس سیستمی و
یک سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال اجرا شده از یک رسانه صرفاً قابل خواندن ـ کامپیوتری به وسیله واحد پردازشگر، که در آن سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال سبب می شود تا پردازشگر قابلیت ایجاد یک هویت موثق برای سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال را داشته باشد.
 1. سیستم کامپیوتری مورد اذعان شده ۱۷، متعاقباً شامل:
یک برنامه موثق اجرا شده از یک رسانه فقط خواندنی ـ کامپیوتری به وسیله واحد پردازشی، که در آن برنامه موثق سبب می شود تا پردازشگر مرتبط قابلیت بارگذاری داده های مدیریت شده ـ حقوق انحصاری به داخل حافظه سیستمی را داشته باشد و
که در آن سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال متعاقباً سبب می شود تا پردازشگر مرتبط اقدام به محافظت از داده های مدیریت ـ حقوق انحصاری به هنگام اجرای برنامه کاربردی موثق نماید.
 1. سیستم کامپیوتری مورد اذعان شده ۱۸، که در آن سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال متعاقباً سبب می شود تا پردازشگر قابلیت نوشتن داده های مدیریت حقوق انحصاری به داخل فایل مرتبط بر روی یک رسانه صرفاً خواندنی کامپیوتری را داشته باشد و متعاقباً موجب می گردد تا پردازشگر اقدام به تأمین ویژگی های امنیتی داده های مدیریت ـ حقوق انحصاری بر روی فایل مرتبط نموده تا از این طریق از دسترسی برنامه های غیرموثق جلوگیری شود.
 2. سیستم کامپیوتری مورد اذعان شده ۱۹، که در آن سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال متعاقباً سبب می شود تا پردازنده اقدام به حذف داده های مدیریت شده حقوق انحصاری از فایل مرتبط نماید، آن هم قبل از اجازه دسترسی به فایل مرتبط به وسیله برنامه غیرموثق.
 3. سیستم کامپیوتری مورد اذعان شده ۱۸، که در آن سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال متعاقباً سبب می شود تا پردازنده اقدام به لغو هویت موثق و قطع برنامه کاربردی موثق نماید، آن هم قبل از آنکه قابلیت بارگذاری یک برنامه غیرموثق وجود داشته باشد.
 4. یک رسانه فقط خواندنی – کامپیوتری که دارای دستورالعمل های قابل اجرای کامپیوتری برای یک سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال می باشد در نظر گرفته شده که شامل:
حاصل آوردن، از یک پردازنده کامپیوتری، یک مقدار اولیه برای یک شمارنده مونوتونیک یا یکنواخت
ارائه، به یک سرور زمان موثق، مقدار اولیه برای کنتور یا شمارنده یکنواخت.
دریافت، از سرور زمان موثق، یک گواهی با قابلیت پیوند مقدار اولیه شمارنده یکنواخت به یک زمان بر روی سرورزمان موثق.
حاصل آوردن از پردازنده مرتبط، یک مقدار ثانویه برای شمارنده یکنواخت، قبل از بارگذاری یک جزء موثق
محاسبه، کاربرد گواهی و مقدار ثانویه، یک زمان جاری موثق.
شامل نمودن یک مهر زمانی بر روی یک جزء موثق با توجه به زمان جاری موثق و
مشخص سازی این موضوع که آیا می بایست اقدام به بارگذاری جزء موثق بر مبنای مورد مقایسه شود یا غیر.
 1. رسانه فقط خواندنی – کامپیوتری با توجه به مورد اذعان شده ۲۲، که در آن قابلیت حاصل آوردن و ارائه مقدار اولیه شمارنده یکنواخت از یک برنامه زمانبندی از قبل تعیین شده وجود خواهد داشت.
 2. رسانه فقط خواندنی – کامپیوتری با توجه به مورد اذعان شده ۲۲، که در آن مهر زمان متشکل از یک تاریخ و زمانی می باشد که در آن جزء موثق نامعتبر گردیده و جزء موثق به هنگامی بارگذاری خواهد شد که زمان جاری موثق کمتر از مهر زمانی گردد.

گوگل اسکالر حقوق ثبت گوگل

 

توصیف
کاربردهای مرتبط
این برنامه کاربردی به عنوان بخش پیوسته ای از سیستم کاربردی ثبت اختراعات ایالات متحده به شماره سریال ۸۹۱،۱۰۵/۶۰ می باشد که در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۸ ارائه گردیده و در اینجا بر مبنای تعامل مرتبط با مراجع مشخص شده قرار گرفته و در ارتباط با ویژگی های کاربردی تحت عنوان “سیستم و روش احراز هویت یا شناسایی و سیستم عامل در زمینه واحد پردازشگر مرکزی، با توجه به فراهم آوری سیستم هایی نظیر پردازنده، سیستم عامل (CPU/OS) با سیستم ذخیره سازی ایمن و همچنین ویژگی های احراز هویت CPU/OS برای طرف ثالث” تحت شماره سریال ۲۰۷،۲۶۶/۰۹، با در نظرگیری مستندات ارائه شده در دهم مارس ۱۹۹۹، تحت عنوان “بارگذاری و مشخص سازی سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال” با شماره سریال ۶۱۱،۲۲۷/۰۹، با مستندات ارائه شده در ۸ ژانویه ۱۹۹۹، تحت عنوان “فضای ذخیره سازی ایمن کلید مبنا” بر مبنای شماره سریال ۵۶۸،۲۲۷/۰۹، با مستندات پر شده در ۸ ژانویه ۱۹۹۹، و همچنین ویژگی “کاربرد مدیریت حقوق دیجیتال با استفاده از یک یا چند ویژگی دسترسی با توجه به حقوق و گواهی های مدیر مرتبط و مجوزهای آن” با سریال شماره ۵۵۹،۲۲۷/۰۹، ثبت شده به تاریخ ۸ ژانویه ۱۹۹۹ به شمار می آید.
اطلاعات مربوط به ویژگی های اختراع
این اختراع به طور کلی در ارتباط با سیستم های عامل کامپیوتری به شمار آمده و علی الخصوص در زمینه ارتقاء و شناسایی یک سیستم عامل است که قابلیت اعمال حقوق دیجیتال را خواهد داشت.
مقررات و مجوزهای کپی رایت یا حق اجازه
بخشی از ویژگی های ارائه شده در مستندات مربوط به حق اختراع شامل مواردی می باشد که در معرض قانون محافظت کپی رایت قرار دارد. صاحب کپی رایت هیچ گونه اعتراضی در خصوص کپی برداری محصول به وسیله اشخاص دیگر یا مستندات مرتبط و یا ارائه آن را ندارد، موردی که در فایل تجاری مشخص شده مرتبط با حق ثبت ارائه گردیده است، در عین حال موارد دیگر هر چه که باشند می توانند تحت قانون کپی رایت در نظر گرفته شوند. اعلان ذیل در زمینه نرم افزار و داده هایی به شمار می آید که ذیلاً تشریح گردیده و ارائه شده اند:
کپی رایت ۱۹۹۸، شرکت مایکروسافت، کلیه حقوق محفوظ می باشد.

 

گوگل اسکالر حقوق ثبت گوگل

 

خلاصه اختراع
کمبودهای فوق الذکر، معایب و مشکلات مرتبط به وسیله اختراع جاری مدنظر قرار گرفته اند، که بر مبنای مطالعه و خواندن مشخصه های ذیل قابل درک خواهند بود.
یک سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال قابلیت محافظت از داده های مدیریت شده حقوق انحصاری، نظیر محتوای دانلودی، و همچنین موارد دسترسی به وسیله برنامه های غیرموثق را خواهد داشت، در عین حال چنین داده هایی در داخل حافظه قرار گرفته و یا در داخل فایل های مرتبط در نتیجه اجرای یک برنامه موثق جای می گیرند که نهایتاً به وسیله حافظه قابل دسترسی خواهد بود. جهت محافظت از داده های مقیم حافظه، سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال به هنگامی که یک برنامه موثق در حال اجرا می باشد یا اقدام به حذف داده هایی از حافظه نموده است و قبل از آنکه یک برنامه غیرموثق بارگذاری شود اجازه استفاده از برنامه های نامرتبط را نخواهد داد. در مورد آخری، سیستم مدیریت حقوق دیجیتال قابلیت قطع برنامه موثق را خواهد داشت. در صورتی که یک برنامه غیرموثق سعی در اجرا در سطح سیستم عامل نماید، نظیر یک دیباگر، سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال از ارائه یک هویت موثق برای آن به وسیله پردازشگر کامپیوتری به هنگام بوت رایانه جلوگیری می نماید. به منظور محافظت از دادهای مدیریت شده حقوق انحصاری بر روی فایل های مرتبط، سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال از دسترسی خام به فایل های اطلاعاتی یا حذف داده ها از این فایل ها قبل از اجازه دادن به چنین دسترسی هایی جلوگیری می نماید. به طور جایگزین، سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال قابلیت رمزگذاری داده های مرتبط قبل از نوشتن آنها به داخل فایل های مشخص را خواهد داشت.
یکی از ویژگی های این اختراع، که در سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال مشخص شده است قابلیت فراهم آوری یک مکانیزم ساعت یا کلاک موثق را به کاربران خواهد داد، به گونه ای که یک کاربر قابلیت ریست نمودن کلاک کامپیوتر به منظور دور زدن محدودیت های زمانی مشخص شده بر روی اجزای موثق را نخواهد داشت. دیگر ویژگی های این اختراع در سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال سبب محدودسازی توابعی می گردد که کاربر قابلیت انجام آن بر روی داده های مدیریت شده حقوق انحصاری و کاربردهای موثق را خواهد داشت.
بنابراین، سیستم مدیریت حقوق دیجیتال محصولات مشخص شده جاری از دانلود محتوا به یک کامپیوتر شخصی عمومی جلوگیری نموده و این کار را در چارچوب یک استاندارد سیستم عامل مشخص شده انجام می دهند و بر این مبنا قابلیت مرتفع سازی نیاز برای بهره گیری بیشتر یا خاص یک سخت افزار مرتبط را خواهند داشت.
اختراع جاری اقدام به توصیف سیستم ها، کلاینت ها، سرورها، روش ها و رسانه های فقط خواندنی کامپیوتری در حوزه های مختلف می نماید. علاوه بر ویژگی ها و مزیت های اختراع جاری توصیف شده در این مبحث، ویژگی های متعاقب و مزیت های بیشتری در زمینه این اختراع وجود دارند که به وسیله مراجع مرتبط و مشخصه های مربوطه و از طریق خواندن فایل های توصیفی با جزئیات مربوطه قابل دسترسی می باشند، موردی که به شرح ذیل نیز تشریح خواهد شد.
 

گوگل اسکالر حقوق ثبت گوگل

 

نتیجه گیری
یک سیستم مدیریت حقوق دیجیتال در این مبحث توصیف شده است که در آن بخش های رمزنگارانه مشخص به طور مطمئنی در ارتباط با یک سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال خاص یا خانواده ای از سیستم های عامل بکار گرفته می شوند که بر روی یک کامپیوتر عمومی قابل اجرا هستند. سیستم عامل مربوطه از این بخش ها جهت شناسایی خود و طرف ثالث، و جهت دریافت محتویات رمزگذاری شده یا اطلاعات رمزی استفاده نموده و قابلیت ذخیره سازی این محتویات یا اطلاعات به صورت ایمن را خواهد داشت و متعاقباً آنها را به صورت مطمئن بازیابی می نمایند. هیچ گونه سیستم عامل غیرمرتبط یا دیگر نرم افزارهای مشخص شده که بر روی همان کامپیوتر در حال اجرا می باشند قابلیت دسترسی به این جزئیات مخفی و یا انجام عملکردهای مرتبط را نخواهند داشت و به علاوه هیچ سیستم عامل یا نرم افزار در حال اجرای دیگری بر روی کامپیوترهای دیگر نیز از این دسترسی برخوردار نخواهد بود. از طریق کاربرد این بخش های رمزنگاری شده، سیستم عامل مدیریت حقوق دیجیتال می تواند به صورت رفت و برگشتی مشخصه های مخفی رمزگذاری شده خاصی را برای کاربردهای مشخص در اختیار برنامه های اجرایی سیستم عامل بر روی همان کامپیوتر قرار دهد.
با وجود آنکه مشخصه های نشان داده شده و تشریح شده در این مبحث قابل توجه می باشند لازم است تا افراد دارای مهارت های مرتبط در این عرصه این موضوع را در نظر بگیرند که هر یک از مؤلفه های تعیین شده که در این مبحث جهت حاصل آوردن اهداف یکسان و مشخص گردیده ای محاسبه می شوند را می توان به گونه ای جایگزین نمود که برای مشخصه های خاص نشان داده شده نیز مورد استفاده قرار گیرند. هدف این برنامه کاربردی پوشش دادن هرگونه تطبیق پذیری یا گونه های مختلف مرتبط با اختراع جاری می باشد.
به طور مثال، افراد درگیر در این عرصه می توانند از ترکیبات مختلف مشخصه های ارائه شده استفاده نموده و از آنها جهت حل مشکلات مدیریت حقوق دیجیتال منوط به محیط کامپیوتری دقیق خود بهره جویند. به علاوه، این افراد به خوبی از این موضوع آگاه می باشند که اختراع جاری را می توان در یک مقیاس بزرگتر بکار گرفت، با این حال این اختراع در مبحث کنونی صرفاً برای یک توصیف گر واحد و یک فراهم آورنده محتوای مشخص مورد استفاده قرار گرفته است.
لغات و اصطلاحات استفاده شده در این سیستم کاربردی با توجه به ویژگی های مربوطه جهت شامل سازی کلیه سخت افزارها و نرم افزارها و پیکربندی های مرتبط با آنها و تمامی محیط های شبکه ای در نظر گرفته شده اند. بنابراین، این مورد به طور آشکار در نظر می باشد که اختراع جاری صرفاً محدود به مشخصه های ادعا شده ذیل و مؤلفه های هم تراز با آن تلقی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.