مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۲
کد مقاله
IND12
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر از طریق آب معمولی درکاهش تنش گرمایی
نام انگلیسی
Effectiveness of a Head wash cooling Protocol Using Non-Refrigerated Water in Reducing Heat Stress
تعداد صفحه به فارسی
۳۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
گرما، خنک سازی، جلوگیری، محیط گرم، کارگران
کلمات کلیدی به انگلیسی
Heat, Cooling, Prevention, Hot environment, Worker
مرجع به فارسی
ژورنال بهداشت شغلی
دپارتمان سیاستهای بهداشتی و مدیریت، موسسه علوم اکولوژیکی صنعتی
دانشگاه بهداشت شغلی و زیست محیطی، ژاپن
مرجع به انگلیسی
J. Occupation Health, Dept. Health Policy and Management, Japan
کشور
ژاپن

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر از طریق آب معمولی درکاهش تنش گرمایی

چکیده
اثربخشی پروتکل خنک سازی سر از طریق شستشو با استفاده از آب معمولی یا آبی که در یخچال قرار داده نشده است درکاهش تنش گرمایی مبحث پروژه جاری می‌باشد که بوسیله موسسات ذکر شده در این مقوله انجام گرفته است. با توجه به روش خنک سازی و با هدف رسیدن به نهایت سهولت و کاربردپذیری، ما اقدام به انجام یک مطالعه با استفاده از گروه میانجی و شاهد بر مبنای استفاده از آب معمولی نمودیم که در آن کارکنان در بازه‌های زمانی ۲۰ دقیقه‌ای پس از کار سر و دست خود را بصورت همزمان با بهره‌گیری از ۲ لیتر آب با دمای ۲۳ درجه سلسیوس به مدت یک دقیقه مورد شستشو قرار می‌دادند. افراد تحت  آزمایش ۱۱ مرد با سنین بین ۱۹و۲۶ سال بودند. هر شخص در این آزمایش در یک گروه برآورد میانجی و شاهد در یک اطاق با دمای ۳۵ درجه سلسیوس و رطوبت۶۰ درصدی (WBGT  C5/31 )، در روزهای مختلف مشارکت نموده است. در این بررسی، سرعت قلب، همراه با دمای راست روده و مری، پوست و مجرای گوش بیرونی، بصورت دائم تحت نظارت قرار گرفت. هر آزمایش شامل ۱۰ دقیقه  ثبت اطلاعات اصلی و بدنبال آن ۳ دوره ۲۰ دقیقه‌ای سیکل کاری و ۱۵ دقیقه استراحت بوده است. قبل و بعد از هر دوره استراحت، تست‌های ثبات سنجی و زمان واکنش بصری انجام شد. در شروع و پایان هر آزمایش، با ارائه یک پرسش نامه، به ارزیابی آرامش، تمرکز، هوشیاری وخستگی پرداخته می‌شود. تحلیل و بررسی آزمایش t جفتی، بهبودهای چشمگیری را در دمای پارامترهای ذهنی نشان داده است: (همه ۰۵/۰>p)، همراه با دمای پوست (۰۵/۰>p)، مجرای گوش بیرونی(۰۱/۰>p) و مری(۰۵/۰>p)در طی دوره های استراحت. تحلیل مکرر اندازه گیری واریانس، خنک سازی چشمگیری را در تمام دماهای ذکر شده به جز دمای مری(۲۸/۰=p) نشان می‌دهد. سایر دماها تفاوت چندانی نداشتند. بر این مبنا، احساس می‌شود که این روش از تأثیرات مثبت فیزیولوژیکی و شخصی برخوردار است، از اینرو، می‌توان آن را به عنوان یک روش کم هزینه و مکمل درخنک سازی ایمن اشخاص مورد استفاده قرارداد.                           
 

واژگان کلیدی : گرما، خنک سازی، جلوگیری، محیط گرم، کارگران

 

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

 

مقدمه
در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، بیش از  ۸۰ درصد نیروی کار، در امر مشاغل نازلی از نظر رتبه بندی فعالیت می کنند که غالبا کار فیزیکی سنگینی را طلب نموده و شرایط کار بگونه ای است که سبب بروز خطرات مختلف نظیر تنش حرارتی و مشکلات دیگر می‌شود. علاوه بر این، در این کشورها، فقدان منابع، تکنولوژی نامناسب و آموزش ناکافی در ایجاد و استمرار این شرایط نقش اساسی دارند.
علاوه بر آن، شواهد در کاهش دقت و هوشیاری تحت فشار گرما، نابردباری ارتواستاتیک (سمت راست بدن) تحت تنش حرارتی و از دست رفتن آب بدن و بهبود تحمل ارتواستاتیک پس از خنک سازی پوست، مارا به سمت این فرضیه سوق می‌دهد که پروتکل های مداخله عملی و ساده از قبیل استفاده از یک میزان تعیین شده ای از آب غیرسرد ریخته شده بر روی سر و دست، می‌تواند به عنوان یک روش خنک سازی کاربردی در محیط های کاری مد نظر باشد که قابلیت پیاده سازی در مناطق دور افتاده و بدون تجهیزات، که معمولا کارگران آنها تنش حرارتی را تجربه می‌کنند، وجود دارد. از اینرو، با توجه به شناخت واقعیت مکانی، هدف تحقیق آزمایشگاهی فعلی اندازه گیری تأثیر عینی و ذهنی استفاده از آب معمولی بصورت عملی و منظم بر کاهش تنش حرارت است.

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

 

مواد و روش ها
موضوعات
موضوعات مورد بررسی به شرح زیر می باشند: ۱۱ دانش آموز پسر با سن ۱۹ تا ۲۶ ساله (متوسط (SD) 1/29/ 21سال)، قد۱۶۲ تا۱۷۸ سانتی متر (متوسط(SD)3/57/170سانتی متر)، و وزن ۵۶ تا ۷۵ کیلوگرم (متوسط(SD) 4/68/64 کیلوگرم)، تمام نمونه ها از لحاظ فیزیکی مناسب بوده و سابقه هیچ گونه بیماری نداشتند. هرشخص در حداقل ۲۴ ساعت قبل از کسب موافقت کتبی برای شرکت در آزمایش از اهداف آزمایش مطلع شد. این آزمایش، مورد تأیید کمیته اخلاقی دانشگاه بهداشت و سلامت محیطی و حرفه ای ژاپن بود.
این ارزیابی مشخص شد که تنها جنس مذکر است که تغییرات دمایی ناشی از چرخه  قاعدگی را نداشته و به خاطره همین خستگی و ضربه های ناشی از گرما عمدتا در کارگران مردان رخ می‌دهد. فعالیت های اجرا شده با توجه بدین موضوعات عمدتا شامل امور ورزشی درون سالنی و تکرار آن (معمولا دو بار در هفته) بوده که بنظر هیچ گونه سازگاری با گرما ندارند. حداقل ۸ ساعت قبل از شروع آزمایش تمام نمونه ها از خوردن اجتناب نمودند و در طی این مدت، اجازه جذب هیچ  نوع کالری را نداشتند و در طی آزمایش نیز اجازه خوردن هیچ نوع مایعات یا رفتن به دستشویی به آنها داده نشد.
برای کنترل تغییرات شخصی یک روز برای اقدامات کنترلی و یک روز برای کنترل رویه های مداخله ای برای تمام افراد انتخاب شد. همچنین، برای کنترل تأثیر منظم، نیمی ‌از اشخاص (۵=N) را برای شروع با اندازه های مداخله و نیم دیگررا (۶=N) برای شروع با اندازه های کنترل، به طور تصادفی در نظر گرفتیم.

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

 

پروتکل آزمایشی
هر شخص در دو گروه اندازه گیری ۱۱۵ دقیقه ای آزمایش شرکت نمود. یکی با ریزش آب و دیگری بدون آن. این آزمایش در روزهای جداگانه، تحت یک پروتکل ورزش دوچرخه سواری و در یک اتاقک تست شرایط جوی۱۵FW5cpX,Tabaiespec) Model Tbl) با دمای متوسط ۰۵/۰۸۹/۳۴(SD) درجه سلسیوس، رطوبت نسبی (SD) 09/074/59 درصد وسرعت باد (SD) 04/015/0 صورت گرفت.
برآوردهای حاصله
برآورد بدنی و میزان ضربان قلب
میزان دما بوسیله ترموکوپل های مس- کنستانتان که بر روی مقعد و مری قرار گرفته و به زدن ملایم ضربه ‌به سطح پوست پیشانی، قفسه سینه، ساعد، دست، ران، عضله پشت ساق پا و پا اندازه گیری می‌گردد. علاوه بر دمای بدن که در قسمت های گفته شده در بالا اندازه گیری می‌شود، بعلاوه برای ارزیابی دمای درون جمجمه ای دمای کانال بیرونی گوش را نیز مشخص ساختیم. برای اندازه گیری دمای هوای بین پرده گوش میانی و محل قرار گرفتن دسته عینک، یک ترموکوپل را بروی یک دسته عینک اسفنجی و نرم به گونه ای نصب نمودیم که به اندازه ۲ میلی متر از نزدیکترین انتها بیرون زده و تقریبا ۵/۲سانتی متر به درون مجرای گوش فرو رفته باشد. دمای متوسط پوست مطابق با فرضیه Hady And DuBois (1937) محاسبه گردید. به مدت ۱۱۵ دقیقه، تمام دماها، هر۵ ثانیه یک بار، بوسیله کامپیوتر ثبت شدند. یک نوار قلب سه مشتقی، ضربان قلب را اندازه گرفته وآن را در فواصل ۵ ثانیه ثبت کامپیوتری نمود.

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

 

زمان واکنش بصری
زمان واکنش بصری حاصل از گروه های شاهد و مداخله، از طریق RMANOVA از تفاوت بین اندازه های قبل و بعد از مداخله، برای هر دوره استراحت مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه میزان خطای بین گروه های شاهد و مداخله، با استفاده از مقادیر بدست آمده قبل از مداخله و تحلیل آزمایشt جفتی صورت می‌گیرد.
پرسش نامه
تفاوت های بین اندازه های حاصل از پرسش نامه بین گروه شاهد و مداخله از طریق آزمایش t جفتی مقایسه می‌گردد.
اطلاعات نرم افزار آماری
اندازه گیری مکرر ANOVA  و آزمایش های t جفتی، از نرم افزار (SAS Institute)0/5 Statview با دو سطح  اهمیت دو طرفه  ۰۵/۰p ، انجام شد.
نتایج
اندازه گیری های ضربان قلب و دما
در این آزمایش یک شخص توانست معیار اتمام پروتکل را با موفقیت ارضا نماید. از اینرو، تعداد کل نمونه ها مورد بررسی درمحاسبات (۱۰) مورد مشخص گردید.
ثبات سنجی و وزن بدن
به خاطر وجود یک مشکل فنی پیش آمده در رابط ثبات سنج  نمی‌توانیم یک داده مشخصی در طی آزمایش را ثبت نماییم. از اینرو، تعداد کل نمونه ها آنالیز شده ۹ مورد مشخص شد.
تفاوت معنی دار آماری بین گروه های شاهد و مداخله برای هیچ یک از پارامترهای آنالیز شده مشاهده نشدند. به عنوان یک یافته مشابه  یک بهبود معنی دار آماری در فاصله ایجاد شده از طریق نوسان بدن بین وقفه اندازه پایه و وقفه پس از اولین ۲۰ دقیقه تمرین با استفاده از ANOVA (05/0  p ) و ب انشان دادن یک مورد بهبود پس از ورزش را مشاهده نمودیم. میانگین برای گروه ورزش قبلی ۱۱/۱۹ ۸۶/۹۳ (SD) سانتی متر و برای گروه ورزش بعدی ۳۸/۱۶ ۸۱/۸۱ (SD) سانتی متر بود.
آزمون زمان پاسخ بصری
به خاطر ضرورت افزایش شکل این پروتکل آزمون در طی آزمایش، دو نفر را از تحلیل خود حذف نمودیم. از این رو، تعداد کل اشخاص در این تحلیل ۸ نفر گردید.
تحلیل میان گروه های مداخله و کنترل برای آزمون پاسخ بصری، هیچ تفاوت معنی داری را بین گروه های مداخله و کنترل برای فاصله زمان (۲۵۶/۰ p )وخطاها(۸۷۱/۰ p) نشان نداد. تفاوت فاصله زمان متوسط درگروه کنترل / شاهد، بهms(SD)7/224/5 کاهش ودرگروه مداخله به ms(SD)7/25 ۰۳/۰ افزایش یافت. با توجه به مقادیر خطا (جدول ۲)، هیچ تفاوت چشمگیری بین گروه های مداخله  شاهد مشاهده نشد.

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

 

مباحث
برآوردهای دما معرف یک کاهش موضعی و در عین حال معنی دار در دماهای پوستی و مجرای گوش بیرونی می باشد. این کاهش برای اصلاح دماهای مری، کافی بود. دستان و پیشانی با ریزش آب بر روی آنها مستقیما خنک شدند. گردش خون مجرای گوش بیرونی، به طور جزئی، تحت تأثیر سرخرگ گوشی خلفی، یک شاخه جزئی از سرخرگ بیرونی، قرار می‌گیرد. از اینرو، کاهش دمای مجرای گوش بیرونی از طریق خنک سازی جریان خون آن بر اثر آب ریخته شده صورت می‌گیرد. اختلاف میان سطوح دمای مغز ودمای مجرای گوش بیرونی در یافته ها معرف آن است که زمانی که شرایط محیطی مستقیما بر منطقه تشریحی اثر ‌گذارد، دمای مجرای گوش بیرونی را نمی‌توان، به عنوان یک جانشین دمای مغزی، مورداستفاده قرار داد.

اثربخشی پروتکل خنک سازی شستشوی سر کاهش تنش گرمایی

 

نتیجه گیری
هدف از این مطالعه، تحلیل تأثیر مداخله خنک سازی حاصل از شستشوی سر با استفاده از آب غیر سرد در کاهش تنش حرارتی با توجه به محدودیت منابع و مکان های کاری دور افتاده می‌باشد.
ریختن آب سرد (۲ لیتر در دمای ۲۳ درجه سلسیوس) بر روی سر در هر ۲۰ دقیقه بین کار فیزیکی (۷۵W) در شرایط محیطی گرم و مرطوب (رطوبت نسبی ۶۰ درصد و دمای ۳۵ درجه سلسیوس) دمای مجرای گوش و دماهی پوست را در قسمت دستها و پیشانی کاهش می دهد، اما سبب تغییر دمای مری و مقعد نمی شود. ثبات سنجی و آزمون های زمان واکنش چشمی‌، از لحاظ آماری، بهبودهای معنی داری را نشان نمی‌دهند. میل به کاهش وزن، که نشانگر کاهش عرق می‌باشد نیز مشاهده شد. با توجه به حصول آرامش درونی، ظرفیت تمرکز درونی، هوشیاری درونی و خستگی درونی بهتر، بهبود معنی داری در راحتی و آسایش مشاهده گردید. از اینرو، چنین نتیجه می‌گیریم  که این مداخله می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در کاهش زنجیره گرما و افزایش راحتی در محیط های گرم مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال سبب کاهش هزینه ها شده و بر حسب ضروریات موجود زیر بنایی عمل نماید.

 

بادر نظر گرفتن تحقیقات اندک کنونی در ارتباط با استراتژی های احتمالی در جلوگیری از فشار و استرس ناشی از گرما، ما تحقیقات بیشتر راجع به پیشرفت و تأثیر این مداخله ساده بر بیماری های مرتبط با گرما و سایر پیامد های ناشی از گرما را پیشنهاد می نمائیم.

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.