مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۵۷
کد مقاله
ACC57
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
چگونگی تشریح تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی:
مطالعه ای با تاکید بر محتوا
نام انگلیسی
How can we explain mixed effects of diversity on team
performance? A review with emphasis on context
تعداد صفحه به فارسی
۵۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۴
کلمات کلیدی به فارسی
کار تیمی، دینامیک گروه، عملکرد تیمی، رفتار مستخدمین، فرصت های برابر
کلمات کلیدی به انگلیسی
Team working, Group dynamics, Team performance, Employee behaviour, Equal opportunities
مرجع به فارسی
ژورنال امور مالی، سرمایه گذاری و دارایی
امرالد
مرجع به انگلیسی
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journa; Emerald
کشور
آلمان

 

چگونگی تشریح تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی:
مطالعه ای با تاکید بر محتوا
چکیده
هدف هدف این مقاله مخاطب قرار دادن مسایل حل نشده ای هستند که تشریح کننده تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی می باشند که در تحقیقات تجربی یافت شده اند. یک تمرکز خاص نیز بر روی عوامل محتوایی قرار داده می شود که به صورت سیستماتیکی با توجه به نقش بالقوه تعدیل کننده آنها تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته اند.

 

طرح/روش/ دیدگاه- این بررسی به طور کلی اقدام به تحلیل ۳۰ مطالعه در خصوص تاثیرات مستقیم گوناگونی- عملکرد می نماید. اطلاعات در زمینه محتوای تیمی جمع آوری شده و برحسب نوع گوناگونی و ارتباط آن با عملکرد مقایسه می شوند. به عنوان یک فراتحلیل و بررسی روایتی این مبحث شواهد متاقضی را ارائه نموده و براین مبنا مطالعات تجربی بر حسب نتایج رگرسیون همراه با ضرایب همبستگی مورد تحلیل قرار می گیرند.

 

یافته ها- مقایسه نتایج رگرسیون و همبستگی معرف وجود تناقضاتی در خصوص خط مشی مرتبط با ارتباطات مثبت و منفی می باشد. عامل های محتوایی با پتانسیل تعدیل کننده برای برخی از متغیرهای گوناگونی آزمایش شده مشخص می گردند. ارتباطات منحنی گزارش شده به نظر برای نتایج بی معنی تحلیل های خطی مسئول می باشند.

 

محدودیت ها و ضروریات تحقیقاتی-  این مبحث به واسطه آنکه صرفا مطالعات مرتبط با ارتباطات مستقیم گوناگونی و عملکرد را مورد بررسی قرار می دهد به عنوان یک مورد محدود تلقی می گردد چرا که تحقیقی در زمینه ارتباط گوناگونی و فرایندهای تیمی در این مطالعه منظور نشده است. مطالعات تجربی گوناگونی می بایست تداوم یافته که در بردارنده اطلاعات تفصیلی بیشتری در زمینه عامل های محتوایی، مخصوصا داده های تشریحی جمعیت نمونه باشد. تحقیقات جدید در این رشته می بایست این موضوع را مورد آزمایش قرار دهد که آیا ارتباطات غیر خطی وجود دارند، ارتباطاتی که ممکن است علت ارتباطات خطی بی معنی باشند.

 

اصالت/ ارزش- این مقاله بینش مهمی را برای محققین در زمینه بررسی تاثیر گوناگونی بر روی عملکرد تیمی فراهم می آورد چرا که این مبحث مشخص کننده اهمیت اطلاعات محتوایی تشریحی و متغیرهای بالقوه تعدیل کننده و مناسب می باشند.
 

کلمات کلیدی: کار تیمی، دینامیک گروه، عملکرد تیمی، رفتار مستخدمین، فرصت های برابر.

 

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا

۱-  مقدمه

تا به حال، محدوده گسترده ای از تحقیقات در زمینه تاثیرات مربوط به جمعیت و تنوع مسایل جمعیتی و شغلی بر عملکرد تیمی انجام شده اند. برخی از بررسی ها سعی در خلاصه نمودن یافته های مرتبط با تاثیرات گوناگونی بر روی فرایندهای تیمی و عملکرد تیمی داشته اند. با این حال، نتایج چند شاخه بوده و تصویر آشکاری از ارتباطات گوناگونی- عملکرد مستقیم را نمی توان حاصل آورد. در نتیجه، محققین سعی در باز نمودن این «جعبه سیاه» نموده و اقدام به بررسی نقش فرایندهای تیمی نمودند که گوناگونی و متغیرهای عملکرد را به هم پیوند می دهد (نظیر Kilduff و همکاران، ۲۰۰۰؛ Lawrence، ۱۹۹۷؛ Pelled و همکاران، ۱۹۹۹). اشخاص دیگر نیز هم اکنون تمرکز خود را بر روی مسایل جمعیتی تحقیقات گذاشته تا یک دیدگاه ترکیبی در زمینه تاثیرات گوناگونی در خصوص ظهور ساختارهای گروهی و نتایج آنها را حاصل آورند. (Lau و Murnighan، ۱۹۹۸). علی الخصوص این توسعه منجر به یک افزایش متنوعی از متغیرهای فرایند شده است که نویسندگان در مقالات خود شامل نموده و از این رو قابلیت قیاس چندانی بین آنها وجود ندارد. در عین آنکه بررسی ارتباطات گوناگونی- عملکرد به طور مستقیم به نظر به عهده محققین آتی گذاشته شده است، محققین امروزه نتوانستند همبستگی های مرتبط را به عنوان یک رویه ارتباطاتی مستقیم متغیرها در نظر بگیرند و بر این اساس اقدام به تست این موارد با نتایج رگرسیون کنند. برخی از عامل های محتوایی مطالعات گوناگونی انجام شده همچنان بصورت سیستماتیکی در ارتباط با نقش تعدیل کننده آنها تشریح نشده اند. در نهایت، شواهد مرتبط با ارتباطات خمیده بین گوناگونی و عملکرد به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند. این مقاله یک بررسی جامع در زمینه تحقیقات کنونی را ارائه نموده است. با توجه به نتایج ترکیبی مشاهده شده، نگارنده اقدام به بررسی ارتباطات گوناگونی- عملکرد برای همخوانی نتایج رگرسیون و همبستگی نموده است. این جفت های متغیر برحسب برآوردهای وابسته آنها تشریح می شوند. علاوه بر ارتباطات گوناگونی- عملکرد، نویسنده اقدام به جمع آوری عامل های محتوایی مطالعات گوناگونی گذشته نموده و یک مبحث فهرست وار را عرضه داشته است. با توجه به نتایج رگرسیون و همبستگی، این تحقیق متعاقبا اقدام به بررسی نقش تعدیل کننده محتوا می نماید. آمار تشریحی متغیرهای گوناگونی در نمونه ها جمع آوری شده که در آن می بایست موارد یکسان و مشابه برحسب نمونه های ساختاربندی شده ملاحظه و تعریف شوند. و در نهایت، نویسنده اقدام به بحث در خصوص این مسایل می نماید که خود فراهم آورنده شواهدی برای ارتباطات خمیده بین گوناگونی و عملکرد می باشد.
بررسی های روایتی جامع همراه با مباحث مرتبط در خصوص تحقیقات تجربی غالبا مشخص کننده نتایج رگرسیون می باشند که در آن ارتباط دو متغیر تشریح می شود. این مورد مهم تلقی می گردد چرا که تاثیرات متغیرهای واسطه ای را می توان مشخص نمود. اما، ما می بایست این نکته را در نظر بگیریم که مدل های رگرسیون قویا منوط به متغیرهایی هستند که در این مدل شامل گردیده اند. از این رو، تاثیر برآورد شده برای یک متغیر مشخص ممکن است از یک مدل به مدل دیگر و یا بین مطالعات مختلف متفاوت باشد چرا که تعداد و محتوای متغیرهای شامل شده در بررسی مدل های رگرسیون نیز می توانند به طور قابل ملاحظه ای متفاوت تلقی شوند. براین مبنا، تناسب کل مدل را می توان به صورت متفاوت مدنظر قرار داد (Backhaus و همکاران، ۲۰۰۶). بنابراین، امر مشخص نمودن ارتباطات مستقیم «صحیح» از یک مدل رگرسیون بسیار مشکل است.

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا

 

۲- سابقه تئوریکی

عبارت گوناگونی غالبا تحت عنوان «تنوع» یا «نقطه یا ویژگی که برمبنای آن موارد متمایز می گردند» به شمار می آید (Mannix و Neale، ۲۰۰۵، p. 402). این مورد جهت تشریح ترکیب یک گروه برحسب یک یا چند ویژگی اعضای آن به کار گرفته می شود. به هنگامی که در خصوص گوناگونی صحبت می کنیم، مورد مراجعه برای ترکیب را صرفا نمی توان در یک سطح مطلق به وسیله میانگین صفات و ویژگی های اعضای آن گروه توصیف نمود، همانند آنکه یک تیم نسبتا جوان است. در عوض، گوناگونی معرف تفاوت های داخل یک تیم در یک سطح نسبی منوط به ویژگی های اعضای آن گروه می باشد، همانند شناسایی یک تیم به صورت متنوع آن هم به هنگامی که اشخاص یا اعضای دارای سن مختلف گروه را مدنظر قرار می دهیم. عبارات «گوناگونی» و «ناهمگنی» یا «همگنی» به صورت معاوضه ای در این محتوا به کار گرفته می شوند. یک تیم کاملا متنوع به صورت ناهمگن ملاحظه می شود، در حالیکه یک تیم دارای گوناگونی پایین نسبتا همگن تلقی می گردند. به هنگامی که به یک گروه نگاه می کنیم، غالبا ویژگی های برجسته آنها هستند که آن گروه را به عنوان ناهمگن یا همگن مشخص می سازند (Williams و O’Reilly، ۱۹۹۸).
۱-۲٫ پردازش اطلاعات و تصمیم گیری
یک دیدگاه تئوریکی جهت تشریح تاثیرات گوناگونی به صورت یک چارچوب اطلاعاتی و تصمیم گیری مطرح می باشد (Gruenfeld و همکارن ۱۹۹۶). این دیدگاه تشریح کننده این موضوع می باشد که چگونه ناهمگنی در داخل یک گروه بر روی تبادل اطلاعات و قابلیت تصمیم گیری تاثیر می گذارد. این مورد نسبتا برمبنای دیدگاه مشابهت – جاذبه می باشد که در آن افرادی که مشابه با یکدیگر هستند از ارتباطات متوالی با یکدیگر برخوردار بوده و به احتمال بیشتری شبکه های مشابهی را برای دسترسی به منابع اطلاعاتی به اشتراک می گذارند. به علاوه، این چارچوب به مزیت های بالقوه گروه های ناهمگن اشاره دارد. اعضای گروه های متنوع به گوناگونی اطلاعات بیشتری با استفاده از تماس ها و شبکه های خارج از گروه، در مقایسه با اعضای تیم همگن یا متنجانس، دسترسی دارند. تیم های ناهمگن یا غیر متجانس همچنین به نظر به دانش، تجربه و مهارت های بیشتری از طریق ویژگی های مختلف و سوابق اعضای خود دسترسی دارند. در محیط کاری، محققین مشاهده نموده که تنوع عملکرد به میزان زیادی در ارتباط با غنی شدگی منابع گروهی می باشد.
 ۲-۲٫ الگوی مشابهت- جذب
تئوری دیگر غالبا موقعیتی را مشخص می سازد که در آن گروه های درگیر با توجه به ترکیب خود به صورت یک الگوی مشابهت- کشش یا جذب مدنظر هستند (Byrne، ۱۹۷۱). چنین موردی مشخص کننده اهمیت توزیع ویژگی های جمعیت شناختی در داخل یک گروه می باشد. منوط به این ساختار، تعاملات و فرایندهای بین فردی اعضاء ممکن است برحسب ارتباطات، پیوستگی یا جامعیت متفاوت و متغیر باشد. افراد ممکن است خود را مشابه با اعضای گروه های دیگر در زمینه سوابق و خصیصه های وابسته دانسته و براین مبنا تجارت یکسانی را در زندگی شخصی و حرفه ای خود به اشتراک بگذارند و همچنین به ارزش ها و ویژگی های خود توجه نمایند. آنها روند تعامل با گروه های مشابه را آسان دانسته و براین مبنا احساس مثبتی را تجربه نموده و قابلیت ایجاد یک میل و آرزوی مطلوب را در این زمینه خواهند داشت.
۳-۲٫ تئوری هویت اجتماعی
در بین محققین تئوری های مختلف که در زمینه تشریح فرایندهای مرتبط با تاثیرات گوناگونی بر روی عملکرد سازمانی و تیمی کار کرده اند، فرایند SIT (Tajfe و Turner، ۱۹۷۹) احتمالا جزء بیشترین موردی می باشد که بدان رجوع می شود. این مورد برمبنای این فرضیه است که یک فرد سعی در حصول یک تصویر رضایت بخش از خود یا خویشتن شناسی مطلوب از خود نموده و سعی در جستجوی یک مفهوم مثبت از خود می نماید. Festinger (1954) در ارتباط با این قضیه تحقیق نموده و در بررسی خود فرایند مقایسه اجتماعی بین افراد را در نظر می گیرد. وی در می یابد که مقایسه های بین فردی بخشی از فرایند تشکیل یا حفظ یک خویشتن شناسی مثبت می باشد که بر مبنای آن اقدام به ارزیابی خود یا دیگران می نماییم. با این وجود، Festinger این موضوع را نادیده می گیرد که یک فرد ممکن است عضو یک یا چندین گروه اجتماعی باشد و آن عضویت گروهی به صورت مثبت یا منفی بر روی مفاهیم وی تاثیر گذار باشد. SIT عضویت گروه را به رسمیت شناخته و سعی در تشریح فرایندهای حاصله از گروه و افراد می نماید.

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا

 

۳- روش این بررسی
۱-۳٫ معیار انتخاب و جمع آوری مطالعاتی
این بررسی از برخی از متغیرهای گوناگونی که به صورت مکرر مورد تحقیق قرار گرفته اند استفاده می نماید. Williams و O’Reilly (1998) اقدام به تحلیل گوناگونی سن، گوناگونی جنسیت، گوناگونی قومیت، گوناگونی سابقه عملکرد، گوناگونی سطح تحصیلی، گوناگونی تصدی گری سازمانی و گوناگونی تصدیگری تیمی در بررسی جامعه خود نمودند. این تحقیق از عامل های جمعیت شناختی و عامل های مرتبط با شغل استفاده نموده و دیگر متغیرها نظیر شخصیت یا گوناگونی ارزش را به کناری گذاشته است. تحقیق گوناگونی می بایست معیارهای بیشتری را در نظر داشته باشد تا آنکه در چنین مبحثی بتوان آن را شامل نمود. در ابتدا این تحقیق می بایست به صورت تجربی قابلیت بررسی ارتباط گوناگونی جمعیتی یا گوناگونی شغلی و عملکرد تیمی را داشته باشد. این موارد تجربی می بایست شامل آنالیز رگرسیون یا آنالیز همبستگی باشد تا شاخص بهتری در زمینه توان و کیفیت این پیوند با توجه به اندازه نمونه فراهم شود. در مواردی که چندین مدل رگرسیون برای یک ارتباط متغیر محاسبه شده باشد، مدل دارای بالاترین میزان برازندگی (R2) معتبر فرض می شود. این بررسی بر روی مدل های رگرسیون و همبستگی ها صرفا تمرکز دارد. تحلیل های کیفی در این مبحث شامل نمی شوند چرا که مقایسه آنها با اهمیت ارتباطات رگرسیون مشکل می باشد.
 ۲-۳٫ اطلاعات بررسی
به هنگامی که مطالعات منطبق در انطباق با معیارهای بررسی مشخص شدند، اطلاعاتی که نکته تمرکز آنها بر روی عامل های محتوایی بوده است استخراج شده و در جدول اطلاعاتی لیست گردیدند.
 
۱-۲-۳٫ متغیرها و براوردهای ارتباط. برای اهداف شناسایی، یک نویسنده با تجربه مرتبط و تحقیقات یک ساله در این مبحث وارد گردید. متغیر گوناگونی مستقل نیز مشخص شد و روش برآورد آن نیز تعیین گردید. کلیه نامهای متغیر استاندارد شدند: «ناهمگنی» جایگزین «گوناگونی» گردید. پس از آن متغیر عملکرد وابسته ایجاد شد. کلیه برآوردهای خروجی دارای عنوان «عملکرد تیمی» گردیده و پس از آن با یک شاخص مرتبط با متغیرهای عینی و ذهنی تعیین شدند. «تیم» مترادف با «گروه» مشخص شد. یک مطالعه ممکن است دارای ورودی های مختلفی در جدول اطلاعاتی باشد، چرا که هر نوع جفت ارتباطاتی محتمل در آن لیست شده است.
 
۲-۲-۳٫ برآوردهای استفاده شده برای ناهمگنی. به عنوان روش های مختلف برآورد که ممکن است بر روی تفاوت های ارتباطات گوناگونی- عملکرد تاثیرگذار باشند، کلیه برآوردهای گوناگونی به کار گرفته شده با توجه به متغیرهای مستقل لیست شدند. این فرمول غالبا به موارد برآورد متغیرهای دسته بندی نظر جنسیت و قومیت اشاره داشته که تحت عنوان شاخص Blau’s در باب ناهمگنی شناخته می شود، ، که در آن  به عنوان نسبت اعضای گروه در یک دسته و i تعداد طبقه بندی های مختلف که در تمی مشخص شده  است می باشد (Blau، ۱۹۷۷). از  جمله دیگر برآوردهای دسته بندی شاخص آنتروپی Teachman’s می باشد، ، که در حقیقت یک فرمول لگاریتمی به شمار می آید که در آن P و i حاوی معنی یکسانی مشابه با شاخص Blau’s می باشند.
 
۳-۲-۳٫ عامل های محتوایی. Joshi و Roh (2009) اخیرا شواهدی را دال بر نقش تعدیل کننده صنعت، وابستگی متقابل و نوع تیم در ارتباط با گوناگونی جمعیتی و عملکرد تیمی گزارش نمودند. ناهمگنی تیم ها در زمینه سن، جنسیت یا قومیت به نظر در صنایع خدمات محور عملکرد بهتری دارند. در صنایع دارای فناوری پیشرفته و در صنایع تولید، عملکرد به طور منفی بر روی گوناگونی تاثیرگذار است. به طور مشابه، تیم های ناهمگن دارای عملکرد بهتری در وظایفی دارند که از وابستگی متقابل کمتری برخوردار می باشند، در حالیکه گوناگونی در سطوح وابستگی متقابل در سطح متوسط و بالا می تواند زیان بخش باشد. در نهایت، در تیم های کوتاه مدت – مبنا گوناگونی به صورت مثبتی بر روی عملکرد تاثیر می گذارد، در حالیکه این تاثیر در تیم های طویل المدت- مبنا یا دیرپا منفی خواهد بود.
 
۳-۳٫ فرایند تحلیل
تحلیل ذیل اقدام به بررسی نتایج رگرسیون برای متغیرهای گوناگونی با توجه به عملکرد تیمی می نماید. به علاوه، این تحقیق همچنین دیدگاه همبستگی را در زمینه تاثیرات گوناگونی – عملکرد به حساب می آورد. این بررسی یک مقایسه کمی نتایج رگرسیون و همبستگی را به کار می گیرد. در عین آنکه این دو تاثیر منطبق نیستند، دلایل بالقوه ای ارائه می شود. برای هر دو، فرایند رگرسیون و همبستگی، می بایست به دنبال یک خط مشی در جهت ارتباط مثبت یا منفی بین متغیر گوناگونی و عملکرد بود. در اینجا عامل های محتوا نقش خود را ایفا نموده و جفت های مرتبط برای مشخص نمودن یک رویه تعدیلی برای اطلاعات جمع اوری شده مورد تحلیل قرار می گیرند. این محدودیت متعارف برای تحلیل های رگرسیون و همبستگی به صورت فرض یک وابستگی متقابل خطی بین عامل ها می باشد. همان گونه که در تحقیق قبلی مشخص شد، متغیرهای گوناگونی و عملکرد می توانند از نوعی ارتباط منحنی برخوردار باشند.

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا

 

۴- نتایج

۱-۴٫ تاثیرات گوناگونی- عملکرد
به طور کلی، ۳۰ مطالعه در انطباق معیارهای بررسی بوده و در این راستا حداقل یک مورد از هفت متغیر گوناگونی در ارتباط با عملکرد تیمی مورد بررسی قرار گرفته است. هرکدام از ۹۷ ارتباط گوناگونی و عملکرد یا با استفاده از مدل رگرسیون یا ضریب همبستگی محاسبه شده اند. هر ورودی قابلیت حاصل آوردن نتیجه رگرسیون و همبستگی را نخواهد داشت. بنابراین، تنها ضرایب موجود در این آمار به حساب می آیند. جدول ۱ مشخص کننده یک مورد بررسی شده برای متغیرهای فراوانی آزمایش شده و ارتباطات معنی دار ارزیابی شده می باشد.
 
۱-۱-۴٫ گوناگونی سن. همان گونه که در جدول ۲ نشان داده شده است ارتباط گوناگونی سن در ۱۳مطالعه برای ۱۵ بار مورد بررسی قرار گرفته است. دوازده مورد از ۱۵ ارتباطات مربوط به گوناگونی سن به عملکرد تیمی که در مدل های رگرسیون آزمایش شده اند نشان دهنده هیچگونه اهمیتی نبوده اند. سه مورد باقیمانده نیز منفی بوده اند. نتایج مقایسه همبستگی این مورد را تاکید می کند: چهار منفی یک همبستگی مثبت همراه با ده ارزش بدون معنی باقیمانده. این مورد خود مؤکد آن است که ساختار سن ناهمگن در یک گروه سبب بهبود عملکرد تیمی می شود. براین مبنا، هرچه نظم بیشتری در یک تیم داشته باشیم، وضعیت عملکرد بدتری انتظار می رود. مقادیر مختلف به کار گرفته شده به وسیله چندین گروه سنی مختلف قابلیت تبادل ایده ها و ارتباطات در یک تیم را نخواهند داشت. سن به نظر به عنوان یک عامل قدرتمند برای ایجاد یک هویت اجتماعی به شمار می آیند.

تاثیرات آمیخته گوناگونی بر روی عملکرد تیمی: مطالعه تاکید بر محتوا

 

۵- نتیجه گیری
هدف از این مطالعه در خصوص بررسی هفت متغیر گوناگونی و تاثیر آنها بر روی عملکرد تیمی می باشد. همنشینی یا تطابق براوردهای رگرسیون و همبستگی توجه خاصی را معطوف به خود نموده و علاوه براین به عامل های محتوایی نیز که ممکن است نقش معتدلی در این زمینه داشته باشند توجه شده است. برای گوناگونی های مرتبط با سن، جنسیت، سطح تحصیل و تصدیگری سازمانی، اکثریت مطالعات نشان دهنده یک تاثیر منفی بر روی عملکرد تیمی می باشند، در حالیکه شواهد مرتبط با تاثیرات گوناگونی قومی و سابقه عملیاتی تقریبا ثابت هستند. گوناگونی تصدیگری تیمی به نظر بر روی عملکرد تیم تاثیر گذار نمی باشد. با توجه به سابقه تئوریکی گوناگونی، تاثیرات تشریح شده قبلی، متغیرهای گوناگونی سطح (همانند سن و جنسیت) اصطکاک زیادی را در آن دسته از تیم هایی سبب می شوند که قابلیت فائق آمدن بر مسایل مرتبط را ندارند، پدیده ای که خود منجر به کاهش عملکرد گروه خواهد شد. این صفات آشکار برای ظهور هویت ها ضروری می باشند. با پرورش این پارامترها از طریق بهره گیری از تاثیرات مشابهت/ عدم مشابهت، افراد همسن یا افراد متعلق به یک گروه جنسیتی به احتمال بیشتری دارای تبادلات احساسی مثبت بوده و در نوعی ارتباطات سازنده دخالت بیشتری در مقایسه با اعضای گروهی دارند که در این دسته بندی ها ذکر شده اند. تصویر حاصله به وسیله مطالعات مشخص شده مؤکد استدلال مطرح شده از سوی SIT و تئوری مشابهت- جذب می باشد. گوناگونی در زمینه ویژگی های کاری و سطح تحصیلی و همچنین تصدیگری سازمانی همچنین منجر به ایجاد تعارضات و عملکرد ناکارآمد تیمی می شود. این تاثیرات ممکن است به واسطه ویژگی های پردازش اطلاعاتی و تصمیم گیری به وسیله مواردی چون هویت اجتماعی بیشتر نمود یابند، که می توان در این زمینه افرادی را که وارد سازمان می شوند و در آن موقعیت های رقابتی را سبب می گردند مثال زد. آنها سعی در حصول موقعیتی ممتاز و تاثیر گذار و کسب قدرت می نمایند. بنابراین، افراد با ویژگی های آرام و ثابت مشخص شده در این مبحث نوعی چالش را بوجود آورده و تعامل و مشارکت و همچنین ارتباطات سازنده و فرایندهای تیمی را دچار مشکل می سازند.

 

تاثیر عامل های محتوایی به عنوان تعدیل کننده های بالقوه به نظر همانگونه که انتظار می رفت آشکار نبوده است. گوناگونی برآورد عملکرد تیمی سبب تغییر تاثیر گوناگونی قومی و گوناگونی سابقه عملیاتی می شود.  در چنین موردی سوپروایزرها عملکرد، گوناگونی قومی که بر روی نتایج تیمی تاثیر گذار هستند را به صورت منفی ارزیابی می نمایند. به هنگامی که اعضای تیمی اقدام به ارزیابی عملکرد می نمایند، تاثیرات مثبتی بروز خواهد نمود. همانگونه که قبلا در مطالعات پیشین ذکر شد، تاثیرات و عملکردهای متقابل و نقش تعدیلی آنها تصدیق می گردد (Joshi و Roh، ۲۰۰۹). وابستگی متقابل بالا منجر به تاثیرات گوناگونی منفی شده در حالیکه تعامل پایین در ارتباط با نتایج بی معنی می باشد. در چندین مثال مشهود، تاثیر تعدیل کننده را می توان در ارتباط با ارتباطات مثبت و منفی مشاهده نمود. با این وجود، عامل های محتوایی در غالب مواقع قابلیت تشریح تفاوت بین نتایج معنی دار از یک طرف و نتایج بی معنی از طرف دیگر را نخواهند داشت.

 

ارتباط بین گوناگونی و عملکرد در چندین مطالعه مشخص نشده است. یک دلیل بالقوه ممکن است ناشی از این مطلب باشد که مطالعات بسیاری مشخص ننموده اند که آیا ویژگی گوناگونی بررسی شده خاص به عنوان یک ویژگی شاخص در داخل یک گروه می باشد یا خیر و بنابراین به صورت انحصاری مسئول شکل گیری گروه های مخالف بوده و سبب ایجاد تعارضات می شود. غالبا این حقیقت نادیده انگاشته می شود که توزیع و همطرازی کلیه ویژگی ها در یک گروه مشخص کننده ساختار و ترکیب آن بوده و در نهایت القا کننده تاثیرات عملکرد خواهد بود. تحقیقات آتی می بایست زمینه های مشکل زا را مدنظر قرار دهند به گونه ای که چنین مدل هایی قابلیت تعامل با ابعاد مختلف گوناگونی را بدست آورند (Lau و Murnighan، ۱۹۹۸). بنابراین، چندین ویژگی مربوط به اعضاء را می توان به صورت همزمان برای تاثیر آنها بر روی ظهور گروه های فرعی در داخل یک تیم مورد بررسی قرار داد.

 

پیشنهادات بیشتری برای تحقیقات آتی همچنان مطرح هستند. البته تمامی نویسندگان اطلاعاتی را در خصوص عامل های محتوایی مدنظر قرار نداده اند. مخصوصا، اطلاعات تشریحی در زمینه جمعیت نمونه می بایست غالبا گزارش گردد. با توجه بدانکه تحقیقات گوناگونی قبلا در ارتباط با گوناگونی – عملکرد مشخص گردیده و در آن فرایندهای مختلف مستخدمین و متغیرهای آنها و ترکیبات مقصر تعیین شده اند، لازم است تا این امر تداوم یابد. هرگونه تحقیقات جدید در این موضوع می بایست قابلیت بررسی عامل های محتوایی مختلف و ارتباطات غیر خطی را نیز داشته باشد، مخصوصا ارتباطات منحنی چرا که آنها احتمالا دلیل بسیاری از ارتباطات خطی بی معنی یافت شده در این مبحث می باشند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.