مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدل تنش – کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده – مختصر شده

مدل تنش – کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده – مختصر شده

مدل تنش – کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده – مختصر شده – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۱۵
کد مقاله
CVL115
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مدل تنش – کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده  – مختصر شده
نام انگلیسی
Stress-strain model for Confined High-Strength Concrete
تعداد صفحه به فارسی
۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۲
کلمات کلیدی به فارسی
مدل تنش – کرنش,  بتن فراتوانمند محصور شده
کلمات کلیدی به انگلیسی
Stress-strain model, Confined High-Strength Concrete
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه شربروک، کانادا
مرجع به انگلیسی
Dept. of Civ. Engrg., Univ. of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada
کشور
کانادا
 

مدل تنش کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده

 مختصر شده
چکیده
در این مقاله، یک مدل تنش – کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده ارائه گردیده و با توجه به نتایج آزمایش ۵۰ ستون بست دار بتن فراتوانمند بزرگ مقیاس تحت بارگذاری همگرا کالیبره و تنظیم شد. تاثیرات تاب تراکمی بتن، مقاومت تسلیم بست، پیکربندی بست، ضریب آرماتور عرضی، فاصله گذاری بست و ضریب آرماتور طولی با توجه به مدل تنش – کرنشی پیشنهادی در نظر گرفته شده است. مشخص سازی استحکام و شکل پذیری بتن محصور شده برمبنای محاسبه فشار محصور شدگی کارآمد در نظر گرفته شده است، که خود منوط به تنش در آرماتور عرضی با توجه به مقاومت حداکثری بتن محصور شده می باشد. بعلاوه مشخصه مربوط به مساحت بتن محصور شده و ویژگی های کارآمدی آن نیز لحاظ شده است. یک روش جهت محاسبه تنش در آرماتور عرضی با درنظرگیری مقاومت حداکثری بتن محصور شده پیشنهاد می شود.

مدل تنش – کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده – مختصر شده

 

مقدمه
رفتار تنش – کرنش ستون های بست دار بتن دارای مقاومت معمولی (NSC) بطور گسترده ای در خلال سالیان اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر روی رفتار بتن محصور شده نیز کاملا بررسی شده اند. مدل های مقید سازی یا محصور سازی تنش – کرنشی پیشنهادی، بر مبنای نتایج آزمایشی از ستون های NSC، ممکن است برای ستون های بتن دارای مقاومت بالا (HSC) که دارای یک رفتار تنش – کرنشی کمتر شکل پذیری هستند در حد کفایت نباشد. از طرف دیگر، داده های انتشار یافته در خصوص رفتار تنش – کرنش ستون های بست دار HSC بزرگ مقیاس نیز اندک هستند. بررسی مدل های محصور سازی موجود (Cusson و Paultre، ۱۹۹۳) برای هر دو مورد ستون های بست دار NSC و HSC مشخص کننده نیاز به توسعه یک مدل محصور سازی جدید می باشد.

 

نتایج حاصله از آزمایشات تراکم محوری بر روی ۳۰ بتن بست دار HSC (4/1 ´ ۲۳۵ ´ ۲۳۵ mm) بوسیله Cusson و Paultre (1994) و همچنین بر روی ۲۰ ستون بست دار HSC (715 ´ ۲۳۵ ´ ۲۳۵ mm) بوسیله Nagashima و همکاران (۱۹۹۲) جهت تنظیم و کالیبره سازی یک مدل مقید سازی جدید ارائه شده است. گونه های آزمایش شده بوسیله Cusson و Paultre (1994) با توجه به تاب تراکمی حداکثری بتن در محدوده ای از ۶۰ الی ۱۲۰ MPa حاصل آمده و بعلاوه در این زمینه مقاومت تسلیم آرماتور عرضی در محدوده ای از ۴۰۰ الی ۸۰۰ MPa نیز در نظر گرفته شده است. نمونه های آزمایش شده بوسیله Nagashima (1992) با استفاده از بتن دارای تاب تراکمی حداکثری در محدوده ای از ۶۰ الی ۱۲۰ MPa انجام شده و در این راستا تقویت عرضی با توجه به مقاومت تسلیم در محدوده ای از ۸۰۰ الی ۱۴۰۰ MPa نیز در نظر گرفته شده است.
 

مدل تنش – کرنش برای بتن فراتوانمند محصور شده – مختصر شده

 

نتیجه گیری
یک مدل تنش – کرنشی تحلیل برای HSC محصور شده ارائه گردیده است. پاسخ های ارائه شده نشان دهنده توافق خوبی با نتایج آزمایشی مختلف می باشد. مقاومت و شکل پذیری بتن محصور شده معرف همبستگی قدرتمندی با توجه به شاخص محصور شدگی کارآمد fle/feo، می باشد. این شاخص اجازه رده بندی ستون های HSC به سه دسته مختلف را می دهد: دسته دارای محصور شدگی اندک، متوسط و بالا. بعلاوه این مورد نیز نشان داده شده است که سطح تنش در آرماتور عرضی در سطح مقاومت پیک بتن محصور شده الزاما به سطح تنش تسلیم نمی رسد. یک راهکار تحلیلی جهت محاسبه این تنش در آرماتور عرضی با توجه به مقاومت حداکثری بتن محصور شده پیشنهاد شده است. با توجه به این رویه، مشخص گردید که افزایش در مقاومت تسلیم می تواند سبب ایجاد استحکام و سفتی معنی داری در ستون های محصور شده مکفی شود. بنابراین، با استفاده از بست های فولادی فراتوانمند در گونه های نسبتا محصور شده نمی توان مقاومت و شکل پذیری مکفی را حاصل کرد.

 

شکست ستون های HSC بر مبنای شکل گیری یک شکست برشی مایل در سطح، جدایش هسته بتن به دو بخش محصور شده عرضی بوسیله قفسه آرماتوری، توصیف می شود. با توجه به برآورد حاصله از محور عمودی، زاویه خمیدگی سطح شکست برشی از ۲۵ درجه برای گونه های محدود شده بصورت سبک تا ۴۵ درجه برای گونه های محدوده شده در سطح بالا متفاوت می باشد. این خمیدگی سطح شکست برشی نشان دهنده همبستگی مناسبی با شاخص محصور شدگی موثر می باشد. یک ارتباط نیز جهت پیش بینی تنش محوری بتن، fcu، در نظر گرفته شده است که مترادف با شکل گیری کامل سطح خرابی برشی است. این موضوع نیز در نظر گرفته شده است که fcu برابر با مقاومت بتن محدود شده، fcc ، برای ستون های HSC کاملا محصور شده می باشد. در چنین موردی، ستون های بتنی فراتوانمند محصور شده نشان دهنده یک رابطه تنش – کرنشی با یک پاسخ پسا – پیکی کاملا شکل پذیر و فلت – تاپ می باشد.      
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.