مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارسال فایل جهت ترجمه

فرم برآورد ترجمه

لطفا فرم ذیل را تکمیل کنید.

با تکمیل این فرم ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت (بغیر از روزهای تعطیل) برآورد قمیت و زمان مورد نیاز جهت ترجمه انجام و نتیجه آن به ایمیل مشخص شده از طرف شما در این فرم ارسال خواهد شد.

ارسال فایل جهت ترجمه

ارسال فایل PDF (اصل و کامل) مقاله علمی جهت برآورد قیمت و زمان ترجمه
  • درج نام و نام خانوادگی
  • جواب برآورد قیمت و زمان ترجمه به این ایمیل ارسال می شود. بنابر این در تایپ دقیق آن کوشا باشید.
  • جهت تماس احتمالی
  • درج هرگونه توضیح
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
    انتخاب فایل جهت ترجمه
  • درج کد کپچا