ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۹

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۹ عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۹
بهره حلقه باز
Open Loop Gain
فرکانس ترانزیت، فرکانس عبوری
Transit Frequency
فرکانس قطع
Cut–Off Frequency
مدار مجتمع
Integrated Circuit
گیت َﻧند
NAND-Gate
گیت نور
NOR-Gate
مقایسه گر ولتاژ
Voltage Comparator
آشکارساز گذر از صفر
Zero-Crossing Detector
تقویت کننده معکوس
Inverting Amplifier
زمین مجازی
Virtual Ground
تقویت کننده غیرمعکوس، تقویت کننده ناوارونساز
Non-Inverting Amplifier
تقویت کننده تفاضلی
Differential Amplifier
ضرب کننده در دو ربع
Two Quadrant Multiplier
ضرب کننده در چهار ربع
Four Quadrant Multiplier
ضریب دو قطبی
Bipolar Coefficient
پیرو ولتاژ
Voltage Follower
نویز، اغتشاش
Noise
تراشه
Chip
مدارهای مجتمع
Integrated Circuits (IC)
مجتمع سازی در مقیاس کوچک
Small Scale Integration
مجتمع سازی در مقیاس متوسط
Medium Scale Integration
مجتمع سازی در مقیاس بزرگ
Large Scale Integration
مجتمع سازی در مقیاس بسیار بزرگ
Very Large Scale Integration
رقم دودویی
Binary digit (Bit)
جمع کننده کامل
Full Adder
کری، حمل
Carry
بیستابل (دارای دو حالت پایدار)، دو پایدار
Bistable, Bi-stable
شیفت رجیستر
Shift Register
کلاک
Clock
فلیپ فلاپ حساس به لبه
Edge Triggered Flip Flop
ریست (بازگشت به حالت نخست)
Reset
پورت، گذرگاه ورودی خروجی
Port
گذرگاه داده، باس داده، دیتا باس
Data Bus
شمارنده برنامه
Program Counter (PC)
برنامه مفسر
Assembler
راکتور آب تحت فشار
Pressurized Water Reactor (PWR)
راکتور آب جوشان
Boiling Water Reactor (BWR)
طرح های هیبرید (ترکیبی / دورگه) گداخت – شکافت
Fission-Fusion Hybrid plans
پلاسمای گرماهسته ای
Thermonuclear Plasma
گداخت با روش محصورسازی مغناطیسی
Magnetic Confinement Fusion (MCF)
گداخت با روش محصورسازی لختی
Inertial Confinement Fusion (ICF)
شرط لاوسون
Lawson’s Criterion
توکاماک
Tokamak
راکتور آزمایشی گرما هسته ای بین المللی
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
واکنش گرما هسته ای
thermonuclear reaction
جریان مستقیم با ولتاژ زیاد
High Voltage Direct Current
حق انحصاری
Monopoly Franchise
بهره بردار مستقل سیستم
Independent System Operator (ISO)
بازار یکپارچه برق
Power Pool
هادی آلومینیومی با مغزی فولادی
Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR)
خطوط باندل
Bundle lines
راکتورهای کنترل شده با تریستور
Thyristor Controlled Reactors (TCR)
جبران کننده استاتیکی توان راکتیو
Static var compensator (SVC)
کنترل اتوماتیک تولید
Automatic Generation Control
کنترل اولیه
Primary Control
ولتاژ ضد محرکه، نیروی برق وارانی
Back EMF
قطب صاف
non-salient pole
قطب برجسته
salient pole
اریب
skewed
لغزش
Slip
رلوکتانسی سوئیچ شونده
Switched Reluctance
خطی تغییرناپذیر با زمان
Linear Time Invariant
سیستم های مکانیکی تعادلی
Balanced mechanical systems
پایداری سیستم
System stability
فیدبک، بازخورد
Feedback
پانکراس
Pancreas
عملگر
Actuator
کدگذار
Encoder
ورودی عملگر
Operator Input
بیوالکترونیک
Bioelectronics
بیومکانیک
Biomechanics
بیوانفورماتیک
Bioinformatics
بیومواد
Biomaterials
مهندسی بالینی
Clinical Engineering
یون لیتیوم
Lithium-Ion
نوسان ساز قلبی
Pacemaker
واحد مراقبت ویژه
Intensive Care Unit (ICU)
شمیت تریگر
Schmitt-Trigger
ولتاژ حد بالایی
Upper Threshold voltage
ولتاژ حد پایینی
Lower Threshold voltage
ولتاژ هیستریزه
Hysteresis voltage
کابل خود نگه دار هوایی
Aerial Bundled Cable  (ABC)
سیم نگه دارنده عایق شده
Insulated Messenger Wire System (IMWS)
مقدار تقریبی
Approximate value
مواد گرما سختی، گرماسخت
Thermoset or elastomeric
گیره نگهدارنده مرجع
Reference anchor
آزمایش جاری
Routine Test
آزمایش نمونه
Sample Test
آزمایش نوعی
Type test
آزمون اسپارک یا جرقه
Spark test
آلومینیوم مخصوص ساخت هادی الکتریکی با درجه خلوص ۹۹٫۵
EC 1350 H 12-0
آمپر. واحداندازه گیری جریان الکتریکی
A
اشعه فرابنفش خورشید
UV (Ultra Violet)
اهم برکیلومتر. واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی واحد طول
Ω/Km
پلی اتیلن شبکه ای شده
Cross Link Polyethylene (XLPE)
جریان مستقیم
Direct Current
درجه سلسیوس. واحد اندازه گیری دما
°C
دستگاه سختی سنج (برای آزمون سوراخ شدگی عایق)
Durometer penetrator
دقیقه. واحداندازه گیری زمان
Min
دوده. دوده افزدنی برای رنگ سیاه عایق
Carbon black
رواداری. مقدار مجازخطا یا تلرانس در اندازه گیری
Tolerance
ساعت. واحد اندازه گیری زمان
H
سوراخ شدگی
Perforation
علامت محل درج سطح مقطع نامی هادی روشنایی معابردرکابل خود نگه دارنده
+ L
علامت محل درج سطح مقطع نامی هادی فاز درکابل خود نگهدار
۳+A     یا  ۱+A
علامت محل درج سطح مقطع نامی هادی نول و نگه دارنده درکابل خود نگهدار
+ M&N
علامت مشخصه جهت پیچش لایه. چپ گرد
S
علامت مشخصه جهت پیچش لایه.راست گرد
“Z”
فشرده
Compact
کد آلومینیوم آلیاژی – منیزیم سیلیسیوم معادل گرید AL3
۶۱۰۱
کیلوگرم برکیلومتر
Kg/Km
گرماسخت
Thermos
مگاپاسکال
MPa
میکروثانیه
µs
میلیمتر
Mm
میلیمتر مربع
Mm۲
نانو اهم
NΩ.m
نگهدارنده، سیم مهار یا بکسل
Messenger
نوع گرید عایق پلی اتیلن شبکه ای شده
TIX-5
نیروی چسبندگی عایق رشته نگه دارنده به هادی
Tf
نیروی چسبندگی عایق رشته نول نگهدارنده به هادی
Tg
نیوتن
N
نیوتن برمیلیمتر مربع
N/mm۲
ولت برآمپر برکیلومتر
V/A/Km
هرتز، واحد اندازه گیری فرکانس
Hz
یک بردرجه کلوین، واحد اندازه گیری ضریب انبساط حراراتی طولی
K
روش تابع انرژی گذرا
Transient Energy Function (TEF) Method
چهارچوب مرجع مرکز اینرسی
Center of Inertia (COI) Reference Frame
نقطه تعادل ناپایدار
Unstable Equilibrium Point
زمان رفع خطای بحرانی
Critical Clearing Time
حاشیه انرژی گذرا
Transient Energy Margin
روش مرز سطح انرژی پتانسیل
Potential Energy Boundary Surface (PEBS) Method
نقطه خروجی
Exit Point
سیستم در حین خطا
Faulted System
رفع خطا
Post-Fault
معادلات سخت
Stiff equations
پایداری نوسان اول
First Swing Stability
سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایت
Single-Machine-Infinite-Bus (SMIB)
ارزیابی دینامیکی امنیت
Dynamic Security Assessment
نیم رخ
Silhouette
درجه تباین
Contrast
توازن
Balance
پوسته قابل دید
Visual hull
کانتورهای آشکار
Apparent Contours
نقاط سطح رنگی
Colored Surface Points
کنده کاری وکسل
Voxel Carving
دوربین های مشاهده گر
Visible Cameras
تنظیم، کالیبره کردن
Calibration
زاویه حمله
Angle of Attack
سرعت رانش
Drift velocity
میدان ضعیف
Low field
میدان قوی
High field
شدت میدان
field strength
ضریب تناسب
proportionality factor
اتلاف توان، افت توان
power loss
چگالی اتلاف توان
power loss density
حالت روشن
on-state
حالت خاموش
off-state
حالت روشن افت ولتاژ
on-state voltage drop
حالت روشن چگالی جریان
on-state current density
ماشین تقویت شده / اصلاح شده
compensated machine
نیمه هادی تقویت شده / اصلاح شده
compensated semiconductor
میدان های کولمب دافعه و جاذبه
attractive and repulsive Coulomb fields
تقریب بورن
Born approximation
تقریب موج بورن ناهموار
Distorted Wave Born Approximation
پیوند-pn
pn-junction
پیوند دیودی – pn
pn-junction diode
عبور از صفر
Cross zero
آپ امپ، آپامپ
Opamp
آپ امپ دو طبقه
two-stage Opamp
روش جبران سازی میلر
Miller compensation method
گین حلقه باز، بهره حلقه باز
open-loop gain / open loop gain
بهره حلقه
loop gain
حد فاز
phase margin
حد بهره
Gain margin
جایدهی قطب ها
Pole placement
پیش فاز
lead
پس فاز
lag
فاز افست ایستا
Static phase offset
حلقه قفل شده با تاخیر
Delayed locked loop
حلقه قفل فاز
Phase locked loop
خازن جبرانساز
compensating capacitor
نیم صفحه راست
right half plane
فرادیود
Ultradiode / ultra-diode
نیم جمع کننده
Half adder
نیم مدار
half circuit / half-circuit
گین بالا، بهره بالا
high gain
ضریب حذف حالت مشترک
common mode rejection ratio
شدت میدان قوی
high-field strength
عناصر با شدت میدان قوی
high-field strength elements
بار پیرامونی، بار فضایی
space charge
معادلات انتقال جریان
Current Transport Equations
قانون اول فیک
Fick’s first law
رابطه انشتین
Einstein relation
گرادیان غلظت
concentration gradient
حامل های غیر متعادل
Non-equilibrium Carriers
تولید- بازترکیبی
Recombination-Generation
قدرت نامی، قدرت اسمی
power rating
عملکرد خطی
linear operation
منبع ولتاژ
voltage source
منبع جریان
current source
حاشیه پایداری ولتاژ
voltage stability margin
حاشیه ولتاژ
Voltage margin
حاشیه جریان
Current margin
جریان همهمه گرای پارازیتی
parasitic stray
توان فرکانس، فرکانس قدرت
frequency power
توان فرکانس بالا
high frequency power
ترانسفورماتور فزاینده
Step up transformer
مبدل فزاینده
Step up converter
مبدل فوق فزاینده
High step up converter
تابع تبدیل حلقه بسته
Closed-loop transfer function
مبدل جای داده
interleaved converter
مدار محدود کننده
clamp circuit / clamping circuit
مبدل بوست
Boost converter
القاگر جفت، سلف زوج
coupled-inductor
دوره های کاری حاد
extreme  duty  ratios
نسبت دور
turns-ratio
ترانسفورماتور کاهنده
Step down transformer / Step-down transformer
ترانسفورماتور فزاینده
Step up transformer / Step-up transformer
مقاومت سری هم ارز
equivalent series resistance
مدار رزونانس کمکی
auxiliary resonant circuit
سوئیچینگ ولتاژ صفر
Zero voltage switching (ZVS)
سوئیچینگ جریان صفر
Zero current switching (ZCS)
انرژی سلف – نشتی
leakage-inductor energy
حالت خاموش
off-state
حالت روشن
on-state
مقاومت حالت – روشن
on-state resistance
ولتاژ مستقیم
forward voltage
نیم ظرفیت، نیم بار
half load
چرخه نیمه بارگذاری
Half Load cycle
مولد پالس
pulse generator
سیال دی الکتریک
dielectric liquid
شکاف فعال
active gap
سایش الکتریکی
electric erosion
میدان مغناطیسی وادارنده
coercive field
ابر خازن
Super Capacitor / Super-Capacitor / Supercapacitor
نیروگاه غیرمتمرکز برق
Decentralized Power Plant
بار پالس
pulse load
فرکانس بار
Load Frequency
مالتی پلکسر فزود – فرود
Add-Drop Multiplexer
تعدیل کننده فضایی نور، مدولاتور فضایی نور
Spatial Light Modulator
ﻫﻤﺘﺎﻓﺘﮕﺮی ﻧﺎﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﻮج
Coarse Wavelength Division Multiplexing
ﻫﻤﺘﺎﻓﺘﮕﺮی چگال ﺗﻘﺴﯿﻢ طول موج
Dense Wavelength Division Multiplexing
ﻫﻤﺘﺎﻓﺘﮕﺮی تقسیم زمانی
Time division Multiplexing
ناﻫﻤﺘﺎﻓﺘﮕﺮی
Demultiplexation / demultiplexing
جدول بسامدی
Frequency grid
فیلتر بسل
Bessel filter
سوئیچ بانیان
Banyan switch
سوئیچ بچر- بانیان
Batcher-Banyan Switch
طول موج فاصله دار
spaced wavelength
شبکه دور برد
long haul network
تحمل پردارش، تلرانس پردازش
processing tolerance
بازتاب دهنده فاز
phase reflective
توری پراش
diffraction grating
انتقال دهنده، انتقالی
transmissive
دامنه تنظیم
tuning  range
تناوب فضایی، دوره فضایی
spatial period
شدت مرتبه اول
first  order  intensity
برابرسازی قدرت / توان
Power equalization
تقویت کننده نوری نیمه رسانا
Semiconductor Optical Amplifier
ترازگری وفقی، یکسان سازی وفقی
Adaptive equalization
تراز شده، برابر شده، یکسان شده
Equalized
میرایی خارج باند
Out-band attenuation
طول موج ورودی
incident wavelength
همخوانی
correspondence
همخوان
corresponding
طول موج های بهم نزدیک
closely  spaced wavelengths
نور موازی
collimated  light
بهره برداری از سیستم های قدرت
Power System Operation
دوپایداری نوری
Optical bistability
دو پایدار
Bistable
کاریر آزاد، حامل آزاد
free carrier
کاواک بلور فوتونی
Photonic Crystal Cavity
فمتوژول (سیستم متریک برابر با ۱۰−۱۵ ژول)
Femtojoule
انرژی گردشی
circulating energy
غلاف، پوشش
cladding
لایه پوششی
cladding layer
سیلیکون با پوشش گرافن
Graphene-cladded silicon
شفافیت نوری
optical transparency
ناپراکندگی
dispersionless
انتقال اپتیکی، انتقال نوری
Optical Transition
انتقال اپتیکی با ویژگی متغیر بودن گیت
gate-variable optical transition
جذب الکتریکی
electroabsorption
گیرنده های نوری
photoreceivers
تشخیص گر نوری
Photodetector
مود- قفل شدگی
mode-locking
گذار میان نواری
interband transition
واحد سطح
unit area
ثابت کاهش یافته پلانک
Reduced Planck’s constant
فرکانس درایو
drive frequency
کاهش قدرت
Detuning
تراهرتز
Terahertz
باند تراهرتز
Terahertz band
ابر پهن باند، فوق پهن باند
ultra-broadband
ﻫﻤﺘﺎﻓﺘﮕﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ فرکانس متعامد
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
چند ورودی چند خروجی
Multiple Input Multiple Output (MIMO)
شبکه های تکاملی پیشرفته بلند مدت
long term Evolution Advanced (LTE-A) networks
موج میلیمتری
millimeter wave
سیستم های ارتباطاتی موج میلیمتری
millimeter wave (mm-Wave) communication systems
انتشار در خط دید
Line-of-Sight (LOS) propagation
نور مرئی
visible light
وامدوله کردن
Demodulate
وامدوله سازی
demodulation
چالش مطرح
open challenge
نمودار ارتباطات فعالیت
Activity relationship chart
انتشار پراشیده
diffracted propagation
انتشار پراکنده
scattered propagation
انتشار انعکاسی
reflected propagation
تولید پراکنده
Distributed generation
تولید همزمان برق و حرارت و سرما، تولید همزمان گرما، سرما و توان
Combined Cold & Heat Power (CCHP)
تولید همزمان برق و حرارت، تولید  همزمان گرما و توان
Combined Heat Power (CHP)
نقطه شکست واحد
single point of failure
ترانسفورماتور قدرت
Power Transformer
محافظت دیفرانسیل
Differential Protection
جریان هجومی مغناطیسی
magnetizing inrush current
برق دار کردن
Energization
بی برق کردن
De-energization
رفع عیب خارجی
external  fault  removal
شدت زیاد
High-magnitude / high magnitude
شدت کم
Low-magnitude / low magnitude
جریان کاملا هارمونیک
harmonic-rich current
دو شیبه
dual slope
رله دیفرانسیل دو شیبه
dual slope differential relay
رله دیفرانسیل
differential relay
عیب درونی
through  fault
عیب بیرونی
external fault
جریان دیفرانسیل
differential current
معیارهای قطع و وصل (تریپ)
tripping criteria
جریان خروجی
secondary current
تبدیل فوریه سریع آنلاین
online Fast Fourier Transform
بار اولیه
pre-load
ترانسفورماتور بی بار
unloaded transformer
افزایش شار ترانسفورماتور
transformer over-fluxing
ولتاژ ورودی
supply voltage
استخراج هارمونیک
Harmonic extraction
جدول درستی
truth table
ترمینال معمولا بسته
normally closed terminal
ترمینال معمولا باز
normally open terminal
رله جریان زیاد
overcurrent relay
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۹
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.