مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش ۱

در این قسمت  لغات بیمه بخش ۱ عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش ۱
Accident & health
حادثه  و درمان
Act of God
حادثه  قهری، بلای آسمانی
Actuary
آکچوئر، محاسب  نرخ  بیمه
Agent
نماینده  بیمه
All risks
تمام  خطر
Annuity
مقرری  بیمه  عمر
Average clause
قاعده  نسبی
Benefit
سرمایه  بیمه  زندگی
Betterment
هزینه  استهلاک
Broker
دلال  بیمه ; کارگزار
Buildings insurance
بیمه  ساختمان
Capacity
ظرفیت  شرکت  بیمه
Captive insurer
شرکت های  بیمه  اختصاصی
Certificate
گواهینامه
Claim
ادعای  خسارت
Co-insurance
بیمه  مشترک
Collective life policies
بیمه نامه های  تجمعی  زندگی
Commission
کارمزد
Comprehensive insurance
بیمه  جامع
Conditions
شرایط بیمه نامه
Consequential loss
خسارت های  تبعی
Contents policy
بیمه نامه  اثاث  منزل
Contingent annuities
شرط مستمری
Convertible term
شرط قابل  تبدیل
Cover note
گواهی  موقت
Critical illness
بیمه  بیماری  وخیم
Decreasing term insurance
بیمه  عمر زمانی  نزولی
Deferred annuities
مستمری  معوق
Disability benefit
سرمایه  از کارافتادگی
Employer’s liability coverage
پوشش  مسؤولیت  کارفرما
Endorsement
الحاقیه
Endowment policy
بیمه نامه  عمر مختلط پس انداز
Excess of loss policy
بیمه نامه  مازاد
Exclusion
استثنائات
Extra payment
پرداخت ارفاقی
Fidelity guarantee policy
بیمه نامه  صداقت  و امانت  کارکنان
General insurance
بیمه  غیر زندگی
General liability insurance
بیمه  مسؤولیت  عمومی
Green card
کارت  سبز
Group life insurance
بیمه  عمر گروهی
Group permanent health insurance
بیمه  درمانی  گروهی
Group personal pensions
بیمه  بازنشستگی گروهی
Holiday insurance
بیمه تعطیلات
Home service
بیمه  منزل  مسکونی
Immediate annuities
مستمری  آنی
Increasing term
بیمه با سرمایه افزایشی
Indemnity
اصل  جبران  غرامت
Index-linked
سرمایه  براساس  شاخص
Individual permanent health insurance
بیمه  از کارافتادگی  دایم
Individual policy
بیمه نامه  انفرادی  زندگی
Insurable interest
نفع  بیمه پذیر
Insurance
بیمه
Insurance company
شرکت  بیمه
Insured
بیمه  شده
Insurer
بیمه گر
Intermediary
واسطه  بیمه ای
Investment
سرمایه گذاری
Investment income
درآمد سرمایه گذاری
Key person insurance
بیمه  عضو مؤثر
Legal expenses insurance
بیمه  هزینه های  پیگرد قانونی
Level premium
مقدار حق  بیمه
Liability
مسؤولیت
Life expectancy
امید به  زندگی
Lloyd’s members
اعضای  لویدز
Lloyd’s of London
لویدز لندن
Loading
حق  بیمه  مازاد
Long-term care insurance
بیمه  مراقبت های  طولانی
Long-term insurance
بیمه های  بلند مدت
Loss adjuster
بازرس  خسارت
Loss assessor
ارزیاب  خسارت
Marine aviation and transport
بیمه  بدنه  کشتی  و هواپیما
Marine insurance
بیمه  باربری  دریایی
Maturity
موعد پرداخت
Mechanical breakdown insurance
بیمه  خراب  شدن  ماشین آلات
Mortgage indemnity insurance
بیمه  غرامت  رهن
Mortgage payment protection policy
بیمه نامه تضمین پرداخت  اقساط وام
Mortgage protection policy
بیمه نامه  مانده  بدهکار
Mortgage-related policies
بیمه نامه های  جامع  وام  رهنی
Motor insurance
بیمه  مسؤولیت  مدنی  دارندگان  وسایل  نقلیه
Mutual
متقابل
New-for-old
بیمه  جایگزینی  با نو
No claim discount; bonus
تخفیف  عدم  خسارت
Occupational pensions
بیمه  مستمری  گروهی
Pecuniary loss
بیمه  زیان  پولی
Pension
مستمری
Pension annuities
مستمری  سالیانه
Permanent health insurance
بیمه  از کارافتادگی  دایم
Persistency
نرخ  تداوم
Personal accident insurance
بیمه  حوادث  شخصی
Personal pension
مستمری  انفرادی
pluvious insurance
بیمه  بدی  آب  و هوا
Policy
بیمه  نامه
Policyholder
بیمه گذار
Pool re
بیمه  زیان  ناشی  از عملیات  تروریستی
Premium
حق  بیمه
Private medical insurance
بیمه  درمان  خصوصی
Product liability policy
بیمه نامه  مسؤولیت  محصول
Professional indemnity insurance
بیمه نامه  جبران  خسارت حرفه ای
Property damage
بیمه  اموال
Proposal form
برگه  پیشنهاد
Proposer
پیشنهاد دهنده
Public liability policy
بیمه نامه  مسؤولیت  عمومی
Rate
نرخ
Reinsurance
بیمه  اتکایی
Renewable single premium policy
بیمه نامه  با قابلیت  حق  بیمه  یکجا
Renewable term
شرط تمدید
Renewal notice
اعلام  برای  تمدید بیمه نامه
Reversionary bonus
سرمایه  افزوده
Saving policies
بیمه نامه های  پس انداز
Single premium policy
بیمه نامه  با حق  بیمه  یکجا
Solvency margin
توان  مالی  برای  ایفای  تعهدات
Subrogation
اصل  جانشینی
Sum insured
سرمایه  تحت  پوشش  بیمه
Surrender value
سرمایه  مخفف
Syndicate
سندیکا
Temporary policy
بیمه  نامه  زمانی
Third party
شخص  ثالث
Trading result
سود تجاری
Underinsurance
کم  بیمه شدگی
Uninsurable risk
ریسک  بیمه ناپذیر
Utmost good faith
کمال حسن  نیت
Waiver of premium
معافیت  از پرداخت  حق  بیمه
Warranty insurance
بیمه  ضمانت  کالا
Whole life policy
بیمه نامه  تمام  عمر
With-profit bonds
بیمه نامه  همراه  با سود
Write-off
خسارت  کلی
Yearly premium
حق  بیمه  سالیانه
Claim
ادعای خسارت
Surrender Value
ارزش باز خریدی
Exclusions
استثنائات
Endorsement
الحاقیه
loss adjuster
بازرس خسارت
Insurance
بیمه
Fire Insurance
بیمه آتش سوزی
Reinsurance
بیمه اتکایی
Compulsory Insurance
بیمه اجباری
Permanent Health Insurance
بیمه از کار افتادگی دایم
Property Insurance
بیمه اموال
Marine Insurance
بیمه باربری دریایی
Increasing Term Insurance
بیمه با سرمایه افزایشی
Aviation and Marine Transport
بیمه بدنه کشتی و هواپیما
All Risk Insurance
بیمه تمام خطر
Comprehensive Insurance
بیمه جامع
New-for-old
بیمه جایگزینی کهنه با نو
Personal Accident Insurance
بیمه حوادث شخصی
Private Medical Insurance
بیمه درمان خصوصی
Group Permanent Health Insurance
بیمه درمانی گروهی
Pecuniary Loss
بیمه زیان پولی
Building Insurance
بیمه ساختمان
Insured
بیمه شده
Mechanical Breakdown Insurance
بیمه شکست ماشین آلات
Policyholder
بیمه گذار
Insurer
بیمه گر
Decreasing Term Insurance
بیمه عمر زمانی نزولی
Group Life Insurance
بیمه عمر گروهی
Liability Insurance
بیمه مسئولیت
Motor Insurance
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
Employers Liability Insurance
بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان
Annuity
بیمه مستمری عمر
Co-insurance
بیمه مشترک
Policy
بیمه نامه
Individual Policy
بیمه نامه انفرادی زندگی
Whole Life Policy
بیمه نامه تمام عمر
Professional Indemnity Insurance
بیمه نامه جبران خسارت حرفه ای
Loss of Excess Policy
بیمه نامه مازاد
Mortgage Protection Policy
بیمه نامه مانده بدهکار
Public Liability Policy
بیمه نامه مسئولیت عمومی
Long Term Insurances
بیمه های بلند مدت
Mortgage Insurance Policy
بیمه وثیقه
Co-payment
پرداخت مشترک
Cover
پوشش بیمه ای
Hazard
تشدید خطر
No Claim Discount
تخفیف عدم خسارت
Warranties
تعهدات
Negligence
تقصیر
Frequency
تواتر خسارت
Subrogation
جانشینی
Accident
حادثه
Act of God
حادثه قهری، بلاهای آسمانی
Limit
حد
Utmost Good Faith
حد اعلای حسن نیت
Material Fact
حقایق مهم بازگوکردنی
Premium
حق بیمه
Yearly Premium
حق بیمه سالیانه
Loading
حق بیمه مازاد
Bodily Injury
خسارت بدنی
Write-off
خسارت کلی
Physical Damage
خسارت مادی
Peril
خطر
Risk
خطر
Moral Hazards
خطرات اخلاقی
Uninsurable Risks
خطرهای بیمه ناپذیر
Self-Insurance
خود بیمه گی
Investment Income
درآمد سرمایه گذاری
Broker
دلال رسمی بیمه
Beneficiary
ذینفع
Mortgagor
راهن
Particular Risks
ریسکهای خاص
Pure Risks
ریسکهای خالص
Speculative Risks
ریسکهای سوداگرانه
Fundamental Risks
ریسکهای عام
Benefit
سرمایه بیمه زندگی
Sum Insured
سرمایه تحت پوشش
Contribution
سهم بیمه ای
Severity
شدت خسارت
Captive Insurance
شرکتهای بیمه اختصاصی
Conditions
شرایط بیمه نامه
Convertible Terms
شرایط قابل تبدیل
Renewable Term
شرط تمدید
Third Party
شخص ثالث
Proximate Cause
علت بلافصل
Indemnity
غرامت
Application Form
فرم تقاضای بیمه
Commission
کارمزد
Deductible
کاستنی
Value of Diminution
کاهش ارزش
Mortgagee
مرتهن، وام دهنده
Premium level
مقدار حق بیمه
Pension
مستمری
Risk Management
مدیریت ریسک
Waiver of Premium
معافیت از پرداخت حق بیمه
Subject Matter of Insurance
موضوع بیمه ای
Maturity
موعد پرداخت
Rate
نرخ
Persistency
نرخ تداوم
Combined Ratio
نرخ ترکیبی
Loss Ratio
نرخ خسارت
Insurable Interest
نفع قابل بیمه
Agent
نماینده بیمه
Betterment
هزینه استهلاک

 

لغات بیمه بخش ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *