ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش ۲۴

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۲۴ عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۲۴
 جریان انتشار، جریان مواد
 CIRCULATION
 جریان کناره ای
 CONTOUR CURRENT
 جریان کوات، به جریان مایع موجود بین دو سطح اتلاق می شود بطوریکه این دوسطح متحرک باشند
 COUETTE FLOW
 جریان هوا، جابجائی توده های هوای سرد وگرم راگویند
 CIRCULATION OF AIR
 جسم کلوئیدی را که به حالت انعقاد درآمده پس از انعقاد آب موجود از ماده کلوئیدی جدا می گردد
 CAILLOT
 جلا داده، صاف
 CLOSSING
 جلای صخره ها، سنگها، پاره سنگ ها
 CLAP
 جوش آتشفشانی
 CRUMB
 چاله بسته فرورفتگی بسته، قسمتی از زمینی که از هر سو بوسیله، زمین های بلند محدود شده است
 CLOSE DEPRESSION
 چاله هایی که بوسیله آبهای ساحلی رودخانه ها بوجود می آید
 CHAVE
 چاه آرتزین، چاهی است که آب منحصراً از سفره های محصور تامین می شود
 CONFINED WATER WELL
 چرت های موجود در آهک های دوره کربونیفر
 CARBONOUS
 چرت، سنگ آتش زنه، سنگ چخماق
 CHERT
 چرخه کادومین، چرخه کوهزایی پره کامبرین که با فاز پایانی کادومین مشخص می گردد
 CADOMIAN CYCLE
 چرخه کالدونین
 CALEDONIAN CYCLE
 چرخه، دور
 CYCLE
 چرنوزیوم، یک گروه از خاک های منطقه زونال که افق سطحی آن ضخیم و تیره رنگ وگاهی اوقات سیاهرنگ می باشد و مقدار مواد آلی آن بسیار زیاد است
 CHERNOZEM
 چسبندگی، جاذبه ملکولی
 COHESION
 چسبیدگی، چسبندگی، کوهرانس
 COHERENCE
 چسبیده، چسبیدگی ذرات به یکدیگر و تاثیر متقابل آنها راگویند
 COHERENT
 چست نات، شاه بلوط
 CHESTNUT
 چشم کراپودسی . به کنکرسیون های فروژینوزدار در لایه های متحدالمرکز گفته می شود
 CRAPAUDS EYES
 چشم گربه ای، منظور کانی کوارتز می باشد
 CATS EYE
 چشمه ای که آب نسبتاً گرمی داشته و در باتلاق ها و چمنزارها دیده می شود و در فصل زمستان یخ نمی زند
 CHOUDANNA
 چگالش، تغلیظ،
 CONDENSATION
 چگالش استتاری
 CONDENSATION
 چگالی برخورد عده برخوردهایی که در واحد حجم و واحد زمان ضمن عبور یک شار نوترونی از داخل یک جسم اتفاق می افتد
 COLLISION DENSITY
 چگالی جریان
 CURRENT DENSITY
 چمن اطراف بناها و ساختمان ها
 CHAUMAT
 چمنزار مطلوب و نمناک با خاک های چسبیده اسفنجی
 CAFFES
 چمنزارهای ارتفاعات را گویند، فضای کشت نشده
 COUDERG
 چمنی که خاک مرغوب دارد
 COUENNE
 چند ضلعی که محدود به خطوط منحنی است
 CURVILINEAR POLYGON
 چند ضلعی محدب
 CONCAVE POLYGON
 چند ضلعی مقعر
 CONVEX POLYGON
 چهارمین شخمی که به تاکستان ها داده می شود
 CARTGER
 چیزی که آهک دارد
 CALCARIFEROUS
 چیزی که از لابلای صافی بسیار تنگ و فشرده می گذرد
 COLATURE
 چیزی که به زمین بستگی دارد.یکی از الهه های متعدد زیرزمینی
 CHTHONIEN
 چیزی که در تمام سطح زمین وجود دارد
 COSMOPOLITE
 چیزی که مانند ستون بوده و به شکل عمودی ویا منشورهای عمودی با ستیغ های فرسایش یافته است
 COLOMNAIRE
 چین پوششی
 COVERING FOLD
 چین دار، خمیده، دارای چین و چروک
 CRUMPLING
 چین غلافی، چین استوانه ای
 CYLINDER FOLD
 چینه بندی چلیپائی، چینه بندی متقاطع
 CROSS BEDDING
 چینه بندی متقاطع
 CURRENT BEDDING
 چینه بندی مورب
 CROSS LAMINATION
 چینه بندی هم شیب، لایه بندی موازی
 CONFORMABLE STRATIFICATION
 حاشیه انجماد، حاشیه منجمد شده
 CONGEALED BORDER
 حاشیه های موئینه ای، فرانژ موئینه ای، سفره آب زیرزمینی
 CAPILLAIRE FRINGE
 حجره
 CHAMBER
 حد تعادل کربنات ها
 CARBONATE COMPENSATION DEEPTH
 حرکت قاره ای
 CONTINENTAL MOBILITY
 حشرات چهارپای حفار که در باغ ها سبب سست ونرم بودن خاک می شوند و موجب قطع ریشه نباتات نیز می شوند
 COURTILIERE
 حفاری ضربه ای
 CABLE DRILLING
 حفره، فرورفتگی خاک های مرطوب
 CROT
 حفره زیرزمینی، غار بزرگ
 CAVERN
 حفره مرواریدی
 CAVERN PEARL
 حفره، گودال دره کوچک با بستر مدور
 CROUOS
 حفره، گودال، چاله ظرف آب
 CROT
 حوضه زغالی، حوضه زغال سنگدار ناحیه ای که برای بهره بردای زغال سنگ اختصاص دارد
 COAL BASIN
 خاک آهکی
 CALCAREOUS SOIL
 خاک توربی کلی دار
 CLAY PEATY SOIL
 خاک جگن دار، خاک هوموس دار
 CAREX EARTH
 خاک رس، نوعی خاک رس که در ساختن کوزه و مواد سفالین از آن استفاده می کنند
 CHINA CLAY
 خاک رس، خاک رس چسبنده
 CLAY
 خاک رس، خاک رس آهک، خاک های فقیر که اغلب به صورت لکه های جزیره مانند دیده می شوند
 CHAMIANT
 خاک رس، ذرات کوچکی که کم و بیش خاصیت چسبندگی داشته و در اثر مرطوب شدن خواص کلوئیدی از خود ظاهر می کند
 CLAY
 خاک سرامیکی، خاکی که در تهیه سرامیک وکوزه گری مورد بهره برداری قرار می گیرد
 CERAMIC EARTH
 خاک سرد، اراضی سرد
 COLD EARTH
 خاک سولونچاک نهانی، معمولاً در چنین خاک هائی نمک ها در درون خاک مشاهده می شوند، در چنین حالتی پلان آب در بخش عمقی خاک قرار دارد
 CRYPTO SOLONCHAK
 خاک شاه بلوطی، خاک چست نات
 CHESTNUT EARTH
 خاک قهوه ای آهکی
 CALCAREOUS BROWN SOIL
 خاک قهوه ای بر روی سنگ بستر آهکی
 CALCIC BROWN SOIL CALCAREOUS BROWN ON THE SOIL
 خاک قهوه ای شاه بلوطی، خاک بلوطی
 CHESTNUT BROWN SOIL
 خاک کاپ، اصطلاح کانادایی قسمتی از خاک بین سنگ های صخره ای را گویند
 CAP EARTH
 خاک کرونومورف، خاک هایی که کیفیت تحول ژنتیکی آن به عامل زمان بستگی دارد که رابطه نزدیکی با اقلیم دارد
 CHRONOMORPH SOIL
 خاک کلوخه دار
 CLAYEY EARTH
 خاک کوچکی که بازمانده پوشش نباتی فشرده و متراکمی (بشکل بالش)می باشد که در درز و شکاف صخره ها و سنگ ها به وجود می آید
 CUSHION RENDZINA
 خاک کوزه گری
 CERAMIST
 خاک کوزه گری
 CERAMIC
 خاک منطقه سرد
 COLD AREA SOIL
 خاک هائی که محتوی رس و مقدار فراوان آهک می باشند
 CALCEROUS MARL
 خاک های آهک، سیلیس
 CALCAREOSILICIOUS SOIL
 خاک های آهکی
 CALCIFEROUS
 خاک های آهکی سنگ دار را گویند
 COSSE
 خاک های آهکی قابل نفوذ و گرم
 CHAUFFERETTES
 خاک های پیچیده و کمپلکس را گویند
 COMPLEX SOIL
 خاک های تورب زاری که حاوی هوموس های خام است
 CARR
 خاک های حمل شده ای که در حاشیه یا کناره مزارع دیده می شود
 CHEVASSINE
 خاک های راندزینی سنگ دار
 CHARP
 خاک های رسی
 CLAYEY EARTH
 خاک های رسی
 CLYTE
 خاک های رسی سیلیس دار
 CHALCAREOSILICIOUS CLAY
 خاک های رودخانه ای حاصلخیز
 CHAMBON
 خاک های سنگی، خاک های سنگدار
 CHANEPEIRA
 خاک های سولونچاک مرطوب وچمنی که شوره در سطح خاک ها نمایان می شود
 CHAK
 خاک های قرمز رنگ راگویند که از تخریب و تجزیه سنگ های آذرین بدست می آید
 CASCAJO
 خاک های قرمز موجود در اراضی آهکی را گویند
 CAUSSANEL
 خاک های قرمزی که بر روی گل های سفید قرار گرفته است
 CAUSSONAL
 خاک های کارال
 CHARRAL SOIL
 خاک های که به صورت کلوخه های کوچک می باشند
 CASSON
 خاک های که توسط آب شسته وکشیده می شوند و تولید جریان های سیلابی را می کنند
 CORRU
 خاک های لاتریتی را گویند که از دگرسانی و هوازدگی سنگ های گنایس تولید می گردد
 CABOOK
 خاک های ماسه ای را گویند که خشک و قرمز رنگ است
 CHOTTE
 خاک های مرطوب، اراضی مرطوب
 CHOUCO
 خاک های مملو از درختان رزین دار که می توان چنین زمین های را آباد کرد
 CROT
 خاک هوموس دار
 CHAUDRONNEOUS EARTH
 خاکی سنگریزه های کوچک دارد
 CALCULOUS
 خانواده گیاهی کاروفیت ها
 CHARACEA
 خزش، مورمورشدن، خزش کند و آرام اراضی سست و نرم همراه خاک های دربرگیرنده اش
 CREEPING
 خشک شدن، نوعی چمن را گویند که دارای خاک خشک می باشد
 CREMADOU
 خشک و سخت
 CASSE
 خط الرس زمین شخم خورده
 CROTON
 خط ساحلی، کناره دریا، دریاکنار
 COAST LINE
 خلل و فرج موئینه ای
 CAPILLARY PORE SPACE
 خلیج کوچک با کناره های سنگی و شیب تند
 CALANQUE
 خمیدگی انحنا
 CURVE
 خمیدگی، پیچش، قوس
 CURVATURE BENDING
 خنک کننده
 COOLING
 خنک کننده، سرد کننده
 COLLER
 خواص شیمیایی خاک
 CHEMICAL SOIL PROPERTIES
 دالان کشیده و راست با شیب تند
 CHABLOZ
 دانش شیمی خاک
 CHEMICAL PEDOLOGY
 دایره ها،
 CIRCLES
 در اراضی که مورد آبیاری قرار می گیرند تخته های آبیاری با پشته های خاکی محافظت شده راگویند
 CALANT
 در تاکستان های شیب دار، تخته سنگ های افقی کوچک وجود دارد که سبب جلوگیری فرسایش و انحراف آب های دامنه ای می گردد
 CHARROI
 در رگه های نیترات به لایه های ریگ و ماسه دار گفته می شود
 CHUCA
 در رگه های نیترات، لایه های ماسه ای وکنگلومرائی را گویند
 COSTRA
 در قسمتی از هوموس ها وجود دارد و به وسیله اسید راسب نمی گردد
 CYTOSINE
 در مهندسی معدن به ظرفی که بواسطه طناب در هوا حرکت کرده و مواد را حمل می کندگفته می شود
 CARRIER
 درجه حرارت بحرانی، دمای بحرانی
 CRITICAL TEMPERATURE
 درز انقباض
 CONTRACTION JOINT
 درز، شکاف، کافت
 CREVICE
 درصد بحرانی
 CRITICLA PERCENTAGE
 درلغت به معنی طرف سفالین است
 CLYPAN
 دره عمیق، فرورفتگی های طویلی را گویند که با دیواره های تند همراه است
 COULOIR
 دره عمیق و طویل، تنگه طویل و عمیق، کانیون
 CANYON
 دره کوچک، دره های کوچک با ته نسبتاً‌ پهن که از سمت چپ و راست وب الادست دارای شیبی تند بوده ودره های خشک را بوجود می آورد
 COMB
 دریاچه آتشفشانی
 CRATER LAKE
 دریچه با سطح سرآب ثابت
 COSTANT
 دریچه چرخ زنجیری، نوعی دریچه غلطان است که در آن غلطک های رهنمون همانند زنجیر به دنبال هم قرار گرفته است
 CATERPILLAR GATE
 دستگاهی است که برای اندازه گیری رطوبت خاک به کار می رود و بوسیله دستگاه الکتریکی انجام می گیرد
 COLMAN AND HENDRICKS
 دستگاهی که برای آنالیز گرانولومتری ذرات ریز مورد استفاده قرار می گیرد
 COLLAN APPAREIL
 دسته درخت ها، درخت های فشرده و متراکم، انبوه درختان
 CLUMP
 دشت، منطقه گسترده و بازآهکی را گویند
 CAMPAIGN
 دشت های سنگی آهکی
 CARSO
 دماغه
 CAPE
 دو کفه ایها
 CRYPTODONTES
 دودکش جین، ستون خاکی را گویند
 CHIMNEY ROCK
 دوره اقلیمی
 CLIMATIC CYCLE
 دوره کربونیفر
 CARBONIFEROUS
 دولین
 CHOURUN
 دهانه آتشفشانی، نام قسمت بالائی مجرای آتشفشان است
 CRATER
 دهلیز بهمن
 CHALANCHA
 دیاگرام سطری یا ستونی مرکب
 COMPOUND BAR CHART
 دیاگرام طبقه بندی یا نمودار طبقات، نموداری که اجزا یک مجموعه و رابطه متقابل آنها را با یکدیگر نشان می دهد
 CLASSIFICATION CHART
 دیک بزرگ، تیان، فرورفتگی نسبتا گردی که در درون ماسه ها قرار دارد.
 CALDARIA
 ذوب
 CONGRUENT
 رانش موئینگی دفع موئینگی، دفع کاپیلاری
 CAPILLARY REPULSION
 راه های شوسه سنگفرش شده را گویند
 CAUSS
 رخ، سطح شکست، سطح تورق کیلواژ
 CLEAVAGE PLANE
 رده، طبقه، نوعی طبقه بندی خاک در آمریکا
 CATEGORY
 ردیفی از خاک های متفاوت که معمولاً از مواد مادری مشابهی حاصل شده اند ولی پستی وبلندی وزهکشی آنها متفاوت است
 CATENA
 رس
 CLAYEY ARGILLE
 رس خاک های رسی
 CONROI
 رس کلریتی، کلریت رس داری که اگر ورقه های آن از یکدیگر جدا شوند
 CHLORITIC CLAY
 رسانائی
 CONDUCTIBILITY
 رسانائی موئینگی
 CAPILLARITY CONDUCTIVITY
 رسوب آهک خام
 CRAPA
 رسیف مرجانی
 CORAL REEF
 رشته
 CHEBKA
 رشته کوه، زنجیرهای کوهستانی
 CHAIN
 رطوبت معادل گریز ار مرکز
 CENTRIFUGE MOISTURE EQUIVALENT
 رطوبت موئینه ای، رطوبتی که در اثر کشش سطحی جذب ذرات شده و بصورت پیوسته وجود دارد و قابل استفاده گیاهان می باشد وبصورت آزد تحت تاثیر نیروی موئینه ای حرکت می کند
 CAPILLARY MOISTURE
 رگه هائی که به اشکال گوناگون دیده می شود
 CHINE
 رنگ شکلاتی
 CHOCOLATE
 روانه های خاکی
 COULAIA
 روزنه با فشردگی کامل
 CONTRACTED ORIFICE
 روش آبیاری حوضچه های موازی خط تراز
 CONTOUR CHECK METHOD
 روش همراه بخش و تزریق
 COMBINED METHOD OF SPREADING AND INJECTION
 روشن، صاف، قسمتی از جنگل را گویند که پوشش درختی آن کم بوده و اغلب پوشیده از خاکهای تخریب شده می باشد
 CLEARING
 روشی است برای بررسی اراضی
 CRUISE
 ریشه کنی با سوزاندن
 CHAR PIT METHOD
 زغال سنگ
 COAL CARBON
 زغال سنگ اسپور و تیره رنگ
 CHANDELLE COAL
 زغال سنگ اسپور و تیره رنگ با سطح شکست صدفی
 CANNEL
 زمخت، سنگلاخی
 CRAFE
 زمین بارخیز
 CONDEMINE
 زمین بایر را یه زیر کشت در آوردن
 CERNAZ
 زمین بسیار حاصلخیز
 CRETULEUX
 زمین سخت
 CAUCHE EARTH
 زمین شناسی مقایسه ای
 COMPARATIVE GEOLOGY
 زمین کشت نشده
 CHAUMARD
 زمین مسطح جلگه، فلات، دشت
 CAMPAIGN RUN
 زمین های آبرفتی و حاصلخیز
 CAMOO
 زمین های دوره کرتاسه
 CRETACEOUS EARTH
 زمین های سنگلاخی و خشک که جیرجیرک ها در آن مشغول آوازه خوانی باشند!
 CANTAGREL
 زمین های سیاه رنگ
 COMBANIERAS
 زمین های لغزنده
 COULA
 زمین های لغزنده
 COULAGNA
 زمین های نرم سستی که محتوی پاره سنگ های کوچک است و در رگه های نیترات سدیم مشاهده می شود
 COBA
 زمینی که از خرده سنگ های فراوان تشکیل یافته و از نقطه نظر شیمیایی اندکی حاصلخیز است
 COTTILE
 زمینی که بر اثر طغیانهای سیلابی کنده شده است
 CHARRAGAL
 زمینی که به کشت شاهدانه اختصاص دارد
 CLIOS
 زمینی که جوی یا نهر در آن جاری است
 COULIERE
 زندگی مشترک
 CENOTIC
 زنگار آهکی، در خاک های مدیترانه ای اندود نازک آهک را گویند
 CALCAREOUS PATINA
 زهکش جمع کننده
 CARRIER DRAIN
 زهکش عمودی
 CHIMNEY DRAIN
 زیرزمین، سرداب، آبکند، گودال
 CELLAR
 زیستمندانی که در درون غارها و حفره های موجود در سنگ ها زندگی می کنند
 CAVERNICOLE
 سائیدگی سطحی خاک
 CHACROTTER
 سائیدن، سفت و متراکم شدن زمین در اثر تردد ارابه ها
 CANRAYER
 ساخت کاتاکلاستیک
 CATACLASTIC STRUCTURE
 ساخت کنگرسیون دار، ساخت کنگرسیونی
 CONCRETIONARY STRUCTURE
 ساختمان، ساختمان و وضع طبیعی
 CONSTITUTION
 ساختمان کلوخه ای
 CLOD STRUCTURE
 ساختمان متلاشی شده، ساختمان تخریبی
 COLLAPSE STRUCTURE
 ساختمان و وضع طبیعی
 CONSTITUENT COMPONENT
 ساطور، تبر، آلتی که برای شکستن و خرد کردن از آن استفاده می کنند
 CHOPPER
 ستون فشرده و متراکم که سنگ های آن متناسب با گراویه بوده و مقدار رس و ماسه در حدود ۲۰تا۳۵ درصد و با آب ولیمون نیز مخلوط می گردد.
 CONCRETE EARTH
 ستیغ، بلندترین قسمت های یک رشته کوه را گویند
 CREST
 سخت، متراکم، کمپاکت
 COMPACT RAID
 سخت پوستان، رده بزرگی از بندپایان می باشند
 CRUSTACEA
 سراتیت ها
 CERADTITES
 سراتیت های گل سفید
 CHALK CERATITIDAE
 سرامیک، غلاف های موجود در خاک های پخته را گویند
 CASETTE
 سرزمین های وسیع
 COTE
 سرعت بحرانی (آب زیرزمینی )
 CRITICAL VELOCITY
 سروسیت، کربنات سرب
 CERUSITE
 سروسیت، کربنات سرب
 CERUSSITE
 سری تیوم، از انواع شکم پایان که دارای صدف کشیده بوده و گونه های بسیاری از آن از دوران سوم به حالت فسیل باقی مانده است
 CERTHIUM
 سری حفره ها و چاله هائی که اختلاف سطح آنها حدود یک متر و حدود چندین متر طول دارند و در نتیجه پوشش گیاهی تولید می شود
 CULBUTES
 سری های چگالیده
 CONDENSED SERIES
 سریت نام متداول و عمومی است که به گونه ای از سری تیوم و اشکال مشابه اطلاق می گردد
 CERITHE
 سریوم
 CERIUM
 سزیوم
 CESIUM
 سزیوم
 CAESIUM
 سفره اسیر
 CAPTIVE SHEET
 سلانتره ها، کیسه تنان، گروه بزرگی از جانوران بی مهره بوده که عده ای در عهد حاضر وبرخی در دوره های گذشته زمین به صورت کلنی یا آزاد زندگی می کرده اند
 COELENTERATA
 سلولز کربوهیدارات خالص
 CELLULOSE
 سنستوم
 COENOSTEUM
 سنگ آتش زنه
 CAILLEU CORNU
 سنگ آهک
 CALCAREOUS
 سنگ پوششی، پوش سنگ
 CAPPING
 سنگ پوششی، پوش سنگ
 CAP ROCK
 سنگ درون گیر، سنگهائی که بوسیله توده های مذاب قطع شده باشد
 COUNTRY ROCK
 سنگ روشن، سنگ اسیدی
 CLEAR ROCK
 سنگ سترگ
 CROMLECH
 سنگ سفید رنگ
 CISSITE
 سنگ فرش
 CAUSEWAY
 سنگ لوحی شیستی که دارای صفحات صیقلی و صاف می باشد
 CHIAPPA
 سنگ های آواری، سنگ های تخریبی
 CLASTIC ROCKS
 سنگ های بلورین، سنگ های متبلور، به سنگ های اطلاق می گردد که از پهلوی هم قرار گرفتن بلورها به وجود آمده باشد
 CRYSTALLINE ROCKS
 سنگ های زیر خاکی
 CLOBENC
 سنگ های سیمانته، سنگ هائی که کانی ها ومواد سازنده آن بوسیله سیمانی بهمدیگر چسبیده اند
 CEMENTED ROCKS
 سنگ های شیستی
 CAGAREL
 سنگ های شیمیایی، سنگ های رسوبی را گویند
 CHEMICAL ROCKS
 سنگ های کاتاکلاستیکی، سنگ هایی که متحمل شکستگی شده و خرد و متلاشی شده اند
 CATACLASTIC ROCKS
 سنگ های کربن دار، سنگ های زغالی
 CARBONACEOUS ROCKS
 سنگ های کربنات دار غیرفعال که دارای دانه های درشت و مقاوم بوده و تولید ماسه هائی را می کند که در آب های انیدریک کربنیک دار محلول نمی باشد
 CARBONATE (INACTIVE)
 سنگ های کنگرسیون دار
 CONCRETIONARY ROCKS
 سنگ های متراکم و تل مانندی که در اثر پدیده های سیلابی به وجود می آیند
 COUMPEIRES
 سنگ های مقاوم، پایدار
 CONSOLIDATED
 سنگ های مقاوم، پایدار
 CONSOLIDATE
 سنگ های مکمل
 COMPLEMENTARY ROCKS
 سنگریزه، اراضی سنگریزه دار
 CAILLE
 سنگریزه، پاره سنگ، تخته سنگ زاویه دار
 CANTO
 سنگریزه، کلوخه
 COTOUL
 سنگریزه و پاره سنگ های کوچک وصاف
 CAILLOT
 سنگریزه ها و ته مانده های گرد و مدور زغال سنگ را گویند
 COAL BALLES
 سنگریزه های سخت وسیلیسی
 CAIL
 سنگریزه های گرد
 CONHO
 سنگریزه های گرد و مدور
 CAILLOUASSE
 سنگریزه های گرد و مدور را گویند، زمین خشک و بایر
 COUSSOU
 سنگریزه، کلوخه
 COUADE
 سنگفرش، توده کردن، آنباشتن
 CLAMPING RUBBLEWORK
 سنگواره درختی که در نهشته ها و رسوبات دریائی (درون ماسه لای و لجن) قرار گرفته باشد
 CANAILLON
 سنگهای الوان قیمتی
 COLOURED STONE
 سنگی که در جاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد
 CHALINE
 سنگی، مکان سنگی
 CHAIROUS
 سنگی است بسیار متراکم وسخت ریزدانه که از اوپال یا کالسدوئن تشکیل یافته است
 CHERT
 سودای تجارتی، کربنات سدیم تجارتی
 COMMERCIAL SODA
 سوراخ و منفذ پر از آب درخاک
 CAFRE
 سوراخ یا فرورفتگی که در اثر رد پای حیوان بر سطح گل و لای باقی می ماند.
 CLLOC
 سولفید مس کریستالیزه شده در سیستم هگزاگونال را گویند
 COVELLITE
 سه تاسه ها، آب باران
 CETACEA
 سیبولن، مرمر سفید
 CIPOLIN
 سیتم کلوئیدی، کمپلکس کلوئیدی
 COLLOIDAL COMPLEX
 سیتوهوموس
 CYTOHOMUS
 سیداروئید، گروهی از خارپوستان منظم از جنس سیداریس ها
 CIDAROIDS
 سیرک، دره باریک
 CIRQUE
 سیرنا، از دوکفه ایهای گروه ناجور دندان ها که هم اکنون در آب های شیرین ولب شورزندگی می کنند
 CYRENA
 سیکلوتم، سکانس رسوبی که با یک دوره کوچک رسوبگذاری مطابقت دارد
 CYCLOTHEME
 سیکلوستوما از سنگواره شکم پایان از کرتاسه تا حال وجود دارد
 CYCLOSTOMA
 سیکلوسیلیکات
 CYCLOSILICATE
 سیگل، ستون بالائی ماسه سنگ یا پودنگ
 CIGLE
 سیلت پوششی، سیلتی که فلات یا تپه ها را زیر پوشش خود قرار داده است
 COVERED SILT
 سیلت شکاف دار
 CRACKED SILT
 سیمان
 CEMENMT
 سیمان شدن با سیلیس
 CEMENTED PAN SILIFICATION
 سیمانی شدن، حالتی که ماده یا یک جسم بصورت سیمانی در می آید که بوسیله یک سیمان طبیعی یا مصنوعی روی می دهد
 CEMENTATION
 سیمانی شده
 CEMENTED
 سیمولیت
 CIMOLITE
 سینابر
 CINNBAR
 سینابر
 CINABAR
 شابازیت، کابازیت
 CHABAZITE CHABASITE
 شاتین، از تقسیمات چینه شناسی دوران سوم
 CHATTIAN
 شاخه طنابداران، شاخه ای از جانوران می باشند که در دورانی از زندگی دارای طناب پشتی هستند
 CORDATA

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۲۴
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.