ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات شیمی بخش ۱

در این قسمت  لغات شیمی بخش ۱ عرضه شده است.

لغات شیمی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات شیمی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات شیمی - ایران ترجمه

لغات شیمی بخش ۱
ایزومری هندسی
geometric isomerism
پلیمر- بسپار
polymer
ترکیب چپ ‌بر
levorotatory compound
ترکیب راست ‌بر
dextrorotatory compound
تکسپار
monomer
طیف سنج جرمی
mass spectrometry
صابونی شدن
saponification
مولکول کایرال
chiral molecule
واکنش استخلافی
substitution reaction
واکنش افزایشی
addition reaction
واکنش جانشینی
displacement reaction
واکنش گرینیارد
Grignard reaction
همبسپار
Copolymer
درشت مولکول
macromolecule
سنتز فریدل- کرافت
Friedel-Crafts synthesis
کراکینگ
Cracking
پیکر بندی
Configuration
پیوندهای دو گانه پیاپی
Cumulated double bonds
آروماتیک
Aromatic
خصلت آروماتیکی
Aromaticity
هیدرولیز
Hydrolysis
ایزومر
Isomer
الکترونگاتیوی
Electronegativity
الکتروفیل ، الکتروندوست
Electrophile
کشش الکتروفیلی
Electrophilic pull
تعادل
Equilibrium
استری شدن
Esterification
نوآرایی پنیاکولی
Pinacol rearrangement
قطبی
Polar
محصول
Product
کیفی
Qualitative
کمی
Quantitative
راسمیک
Racemic
راسمیک شدن
Racemization
رادیکال
Radical
نوآرایی
Rearrangement
واکنشگر
Reagent
نشان دار
Labeled
قاعده مارکونیکوف
Markownikoff’s rule
فعالیت نوری
Optical activity
چرخش نوری
Optical rotation
انانتیومر
enantiomer
فضا ایزومر
Stereo-isomer
کربوکاتیون
Carbo cation
آلکان
alkane
آلکن
alkene
آلکین
alkyne
ایزومر فضایی
Stereo isomer
ایزومر ساختاری
Structural isomer
بسپارش افزایشی
addition polymerization
بسپارش تراکمی
Condensation polymerization
اسید سیستم حلالی
solvent-system acid
باز سیستم حلالی
solvent-system base
ماده آمفی پروتیک
amphiprotic substance
خنثی کردن (شدن)
neutralization
آبکافت
hydrolysis
اثر یون مشترک
common ion effect
ثابت تفکیکی آب‌
dissociation constant of water
ثابت تفکیک اسید
dissociation constant of acid
ثابت تفکیک باز
dissociation constant of base
درجه تفکیک
degree of dissociation
شناساگر اسید- باز
acid –base indicator
معادله هندرسون – هاسل باخ
Henderson Hassel Balch equation
منحنی تیتراسیون
Titration Curve
نقطه پایانی
end point
نقطه هم‌ارزی
equivalence point
PH
PH
PK
PK
POH
POH
آمفوتریسم
amphoterism
اثر نمک
salt effect
ثابت ناپایداری
instability constant
حاصلضرب انحلال پذیری
solubility product
حاصلضرب یونی
Ionic product
مول
mole
حلال
solvent
غلظت
Concertation
ماده حل شده
solved substance
محصول
Product
معادله شیمیایی
Chemical equation
مولاریته
molarity
واکنش دهنده
reactant
تیتراسیون
titration
رسوب کردن
precipitate
محلول استاندارد
Standard solution
نرمالیته
normality
نمک
salt
نمک اسیدی
acidic salt
نمک خنثی
neutral salt
وزن هم‌ارز
equivalent weight
یون هیدرونیوم
Hydronium ion
بهره نظری
Theoretical yield
بهره درصدی
percent yield
بهره واقعی
actual yield
آنتالپی
enthalpy
آنتالپی تشکیل
enthalpy of formation
قانون هس یا قانون جمعبندی ثابت گرما
Hess,s law
قانون نسبتهای معین
law of definite proportions
قانون پایستاری
Law of conservation of mass
انرژی
Energy
دما
temperature
ظرفیت گرمایی
Heat capacity
گرما
Heat
گرماسنج
Calorimeter
گرماشیمی
thermochemistry
گرمای ویژه
specific heat
مقیاس دمای سلسیوس
Celsius temperature scale
مقیاس دمای فارنهایت
Fahrenheit temperature scale
مقیاس دمای کلوین
Kelvin temperature scale
اصل عدم قطعیت
uncertainty principle
تابش الکترومغناطیسی
Electromagnetic radiation
عدد کوانتومی اصلی
main quantum number
عدد کوانتومی مغناطیسی
magnetic quantum number
فوتون
photon
کوانتوم
quantum
آنتالپی تصعید
Enthalpy of sublimation
چرخه بورن هابر
Born-Haber cycle
اتمسفر
atmosphere
اصل آووگادرو
Avogadro’s principle
پاسکال
Pascal
تور
torr
توزیع ماکسول- بولتسمان
Maxwell- Boltzmann
ثابت گازهای ایده‌آل
Ideal gas constant
جذر میانگین مجذور سرعت
root-mean-square speed
حجم مولی استاندارد
standard molecular volume
دمای بحرانی
Critical temperature
ضریب تراکم پذیری
Conversion factor
فشار
Pressure
فشار بحرانی
Critical pressure
فشار جزئی
Partial pressure
قانون آمونتون
Amonton’s Law
قانون بویل
Boyle ,s law
قانون ترکیب حجمی گیلوساک
Gay-Lussac’s low of combining
قانون شارل
Charles’ Law
قانون فشارهای جزئی دالتون
Dalton’s Law of partial pressure
قانون نفوذ گراهام
Graham’s Law of effusion
کسر مولی
mole fraction
مسافت آزاد میانگین
mean free path
معادله واندروالس
van der Waals equation
نظریه جنبشی گازها
Kinetic theory of gases
آنتالپی تبخیر
Enthalpy of vaporization
آنتالپی تبلور
Enthalpy of crystallization
آنتالپی ذوب
Enthalpy of fusion
آنتالپی میعان
Enthalpy of condensation
تبخیر
Vaporization
تصعید
Sublimation
تعادل
equilibrium
فشار بخار
vapor pressure
معادله کلازیوس- کلاپیرون
Clausius- Clapeyron equation
نقطه انجماد
Solidify point
نقطه جوش
boiling point
نقطه ذوب
melting point
نقطه سه گانه
triple point
آبپوشی
Hydration
آزئوتروپ
Azeotrope
آنتالپی آبپوشی
Enthalpy of hydration
آنتالپی انحلال
Enthalpy of solution
اسمز
Osmosis
اصل لوشاتلیه
Le,chatelier,s principle
تقطیر
Distillation
خواص غلظتی
Colligative properties
ضریب وانت- هوف
Van’t Hoff factor
قانون رائول
Raoult’s  Law
قانون هنری
Henry’s Law
اسید
Acid
اسید چند پروتون
Polyprotic Acid
اکسایش
Oxidation
اکسید اسیدی
acidic Oxide
اکسید بازی
basic Oxide
باز
base
عدد اکسایش
Oxidation number
شبکه بلور
Crystal lattice
سلول واحد مکعبی ساده
simple cubic unit cell
سلول واحد مکعبی پر
body – Centered cubic unit cell
سلول واحد
unit cell
چند شکلی بلور
Crystal allotrope
جامدات بی‌شکل
amorphous solids‌
نقص بلور
Crystal defect
نورکافت
Photolysis
نظریه میدان بلور
Crystal field theory
شلات یا کی لیت
chelate
آمونیاک کافت
ammonolysis
ایزومری اتصال
Linkage isomerism
اصل طرد پاولی
exclusion principle of Pauli
ایزومری یونش
ionization isomerism
ایزومری سیس- ترانس
Cis – Trans isomerism
قائده هوند
Hund’s rule
روش (اصل) بناگذاری
Aufbau method
پوسته انرژی
energy shell
پوسته فرعی
sub shell
مرتبه پیوند
bond Order
بار قراردادی
Formal charge
پیوند کووالانسی
Covalent bond
الکترونگاتیوی
Electronegativity
ساختار لوییس
Lewis structure
اوربیتال مولکولی
Molecular Orbital
اوربیتال مولکول پیوندی
bonding molecular
اوربیتال مولکولی ضد پیوندی
Anti-bonding molecular Orbital
جفت الکترون پیوندی
bonding pair of electron
جفت الکترون ناپیوندی
nonbonding pair of electron
الکترون
Electron
شبه فلز ، نیمه فلز
metalloid
فلز قلیایی
Alkali metal
نوترون
Notron
پروتون
Proton
عدد جرمی
Mass number
قانون پایستاری جرم
Law of Conservation of mass
قانون تناوبی
Periodic Law
نافلز
nonmetal
فرمول شیمیایی
Chemical formula
عدد کوانتومی اصلی
principal quantum number
عنصر واسطه
Transition element
عنصر واسطه درونی
inner transition element
ماده پارامغناطیس
Paramagnetic substance
ماده دیا مغناطیس
diamagnetic substance
حالت برانگیخته
excited state
حالت پایه
ground state
انرژی شبکه
Lattice energy
انرژی یونش
ionization energy
طول پیوند
bond distance
شعاع اتمی
atomic radius
شعاع یونی
ionic radius
محل درون حفره‌ای
interstitial position
آب آهکی
alcorous water
آب اسیدی
acid water
آب‌فشان
wash bottle
آب بلور
crystal water
آبدار
Hydrous
آب ژاول
Javelle water
آب سخت
Hard water
آب مقطر
distilled water
آتشفشانی
volcanic
آزمایشگاه
Laboratory
آزمون و خطا
trial and error
آشکارسازی
detection
آفت کش
pesticide
استخراج
extraction
الاستیک
elastic
باتری انباره‌ای
accumulator battery
باکتری کش
bactericide
تصفیه شده
raffinate
تضفیه فاضلاب
waste water treatment
تصفیه کردن
refine
تفاله
residue , pulp
تقطیر با بخار آب
steam distillation
تقطیر جزء به جزء
fractional distillation
تقطیر خشک
dry distillation
تقطیر ساده
simple distillation
تنظیم PH
adjusting PH
تیزاب سلطانی
aqua regia
چرم
leather
چرم آستری
lining leather
چرم آلدئیدی
aldehyde leather
چرم اصیل
genuine leather
چرم با رخ زبر و خشن
grainy leather
چرم پرداخت شده
finished leather
چرم تمساح
alligator leather
چرم دباغی شده با کروم
chrome tanned
چرم دباغی شده با مواد دباغی گیاهی
chrome tanned
چرم دباغی شده
protected leather
چرم رویه
upper leather
چرم زیره
sole leather
چرم ساخته شده
finished leather
چرم سبک
light leather
چرم سنگین
heavy leather
چرم ضد آب
water proof leather
چرم طبیعی
natural leather
چرم مصنوعی
imitation leather
چرم نرم مخصوص دستکش
Castor leather
چرم ورنی
dash leather
چسب
gum , glue , adhesive
چکش خوار
malleable
خارج کردن آب اضافی
hydro-extraction
خوردگی
corrosion
دباغی شده
tanned
دباغی
tanning
رنگ بری
dye
رنگپایه
binder
رنگدانه
pigment
رطوبت
moisture , humidity
رطوبت مطلق
absolute humidity
رطوبت زدایی
dehumidification
رطوبت نسبی
relative humidity
آلدوز
Aldose
جایگاه فعال
active site
آنابولیسم
Anabolism
آنزیم آلوستریک
allosteric Enzyme
کاتابولیسم
catabolism
کوآنزیم
Coenzym
کوفاکتور
Cofactor
دی ساکارید
disaccharide
آنزیم
enzyme
اسیدهای آمینه ضروری
essential amino acids
تخمیر
fermentation
گلوکونئوژنز
gluconegenesis
گلیکولیز
glycoysis
هگزوز
Hexose
لیپوپروتئین
Lipoprotein
لیپید
Lipid
متابولیت
metabolite
اولیگومر
oligomer
پپتید
peptide
پورین
Purine
پیریمیدین
pyrimidine
ایزومرهای فضایی
stereoisomers
تریوز
triose
چرخه اوره
urea cycle
زیموژن
zymogen
افکتور
effector
بیوشیمی
Biochemistry
اسیدآمینه
amino acid
اسیدچرب
fatty acid
پروتئین ساده
Simple protein
واکنش انرژی‌خواه
endergonic
واکنش انرژی‌زا
exergonic reaction
هولوآنزیم
Holoenzyme
بافر
buffer
بیومولکول
biomolecule
لغات شیمی بخش ۱
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.