ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۱۲

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۱۲ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۱۲
 متغیر الحاقی
adjoint variable
مقاومت تنظیم‌پذیر
adjustable resistor
پمپ برجذبی
adsorption pump
نیم‌رسانای اریخت
amorphous semiconductor
گزینشگر دامنه
amplitude selector
عدسی ناستیگمات‌ساز
anastigmatic lens/ anastigmat lens/ anastigmat
عملگر نابودی
annihilation operator
تابش نابودی
annihilation radiation
ناهمفرودی
anticoincidence
پادتشدید
antiresonance
خط‌های پادـ استوکس
anti-Stockes lines
انرژی دسترس‌پذیر
available energy
گرمای دسترس‌پذیر
available heat
پیچه توازن
balance coil
پل متوازن
balanced bridge
مدار متوازن
balanced circuit
جریان‌های متوازن
balanced currents
خط متوازن
balanced line
بار متوازن
balanced load
شبکه متوازن
balanced network
خط انتقال متوازن
balanced transmission line
ولتاژهای متوازن
balanced voltages
باتری‌پرکن
battery charger
عدسی دوکانونه
bifocal lens
نوار دوفلزه
bimetallic strip
دوچشمی
binocular
ریزبین دوچشمی
binocular microscope
لوله دوچشمی
binocular tube
دوربین دوچشمی
binoculars
انتقال‌به‌آبی
blueshift
طول پیوند
bond length/ bond distance
شارش لایه‌مرزی
boundary-layer flow
جدایش لایه‌مرزی
boundary-layer separation
انشعاب
branching
جعبه‌خازن
capacitance box
پل خازنی
capacitance bridge
کلاهک خازنی
capacitance hat
جفت‌شدگی خازنی
capacitive coupling
میان‌بند خازنی
capacitive diaphragm
تقسیم‌گر خازنی
capacitive divider
بار خازنی
capacitive load
بارگذاری خازنی
capacitive loading
دریچه خازنی
capacitive window
ربایش مویینگی
capillary attraction
موج مویین
capillary wave
مقاومت کربنی
carbon resistor
گسیل کاتدی
cathode emission
پرتو کاتدی
cathode ray
نوسان‌نمای پرتوکاتدی
cathode-ray oscilloscope
لامپ پرتوکاتدی
cathode-ray tube/ CRT
علیت
causality
اصل علیت
causality principle
عدد کاواکی
cavitation number
برخورددهنده دایره‌ای
circular collider
انبوهش خوشه‌ای
cluster aggregation
عملگر جابه‌جایی‌پذیر
commuting operator
مقاومت ترکیبی
composition resistor
خنک‌ساز
coolant
تصحیح سرمایشی
cooling correction
خم سرمایش
cooling curve
استخر سرمایش
cooling pond
چگالی جریان
current density
پالایه دوفام
dichroic filter
آینه دوفام
dichroic mirror
موج پراشیده
diffracted wave
حلقه‌های پراش
diffraction rings
دوقطبی
dipole
تابش دوقطبی
dipole radiation
گذار دوقطبی
dipole transition
جریان رانشی
drift current
تحرک رانشی
drift mobility
حرکت رانشی
drift motion
صفحه رانش
drift surface
دوقطبی الکتریکی
electric dipole
عملگر انرژی
energy operator
چشمه گسترده
extended source
فوران پرتوگاما
gamma-ray burst/ GRB
فورانگر پرتوگاما
gamma-ray burster
آشکارساز پرتو گاما
gamma-ray detector
لیزر پرتوگاما
gamma-ray laser/ graser
چشمه پرتوگاما
gamma-ray source
طیف‌سنجی پرتوگاما
gamma-ray spectrometry
تلسکوپ پرتوگاما
gamma-ray telescope
عملگر هامیلتونی
Hamiltonian operator
رسانندگی گرما
heat conductivity/ thermal conductivity
ماشین گرمایی
heat engine
تبادل گرما
heat exchange
تبادلگر گرما
heat exchanger
شارش گرما
heat flow
شار گرما
heat flux
دوقطبی القایی
induced dipole
تصویر وارون
inverted image/ reversed image
چرخه برگشت‌ناپذیر
irreversible cycle
اتلاف انرژی برگشت‌ناپذیر
irreversible energy loss
فرایند برگشت‌ناپذیر
irreversible process
شتاب‌دهنده خطی
linear accelerator/ linac
برخورددهنده خطی
linear collider
دوقطبی مغناطیسی
magnetic dipole
تحرک
mobility
عملگر تکانه
momentum operator
تک‌چشمی
monocular
تحلیلگر بس‌کاناله
multichannel analyser
نانوحباب
nanobubble
نانوبلور
nanocrystal
نانوتار
nanofibre
نانوذره
nanoparticle
نانومقیاس
nanoscale
نانولوله
nanotube
نانوسیم
nanowire
تجزیه نوترون‌کنانشی
neutron activation analysis
شارش نیوتونی
Newtonian flow
شاره نیوتونی
Newtonian fluid
شاره نانیوتونی
non-Newtonian fluid
شارش نانیوتونی
non-Newtonian fluid flow
هشت‌قطبی
octupole
منشور چشمی
ocular prism
تندمیرایی
overdamping
تشدید موازی
parallel resonance
بس‌بلور
polycrystal
ماده بس‌بلورین
polycrystalline material
جمعیت ترازها
population of levels
عملگر مکان
position operator
پراش پودری
powder diffraction
دوربین پراش پودری
powder diffraction camera
روش پودری
powder method
نقش پودری
powder pattern
چگالی جریان احتمال
probability current density
چگالی احتمال
probability density
روش شبه‌پتانسیل
pseudopotential method
نظریه شبه‌پتانسیل
pseudopotential theory
شبه‌نرده‌ای
pseudoscalar
جفت‌شدگی شبه‌نرده‌ای
pseudoscalar coupling
مزون شبه‌نرده‌ای
pseudoscalar meson
ذره شبه‌نرده‌ای
pseudoscalar particle
ارتفاع تپ
pulse height
تحلیلگر ارتفاع تپ
pulse-height analyser
گزینشگر ارتفاع تپ
pulse-height selector
طیف ارتفاع تپ
pulse-height spectrum
تپ‌ساز
pulser
تصحیح تابشی
radiation correction
آسیب تابش
radiation damage
آلایش‌زدایی تابش
radiation decontamination
میدان تابش
radiation field
شدت تابش
radiation intensity
پایشگری تابش
radiation monitoring
حفاظت در برابر تابش
radiation protection
ایمنی تابشی
radiation safety
چشمه تابش
radiation source
جعبه‌مقاومت
resistance box
باقی‌ماندگی
retentivity
تورک
reticle/ reticule/ graticule
میدان صوت بازآوایشی
reverberant sound field
اتاقک بازآوایش
reverberation chamber
زمان بازآوایش
reverberation time
چرخه برگشت‌پذیر
reversible cycle
ماشین برگشت‌پذیر
reversible engine
ماشین گرمایی برگشت‌پذیر
reversible heat engine
مسیر برگشت‌پذیر
reversible path
تشتک موج
ripple tank
زمان خیزش
rise time
چگالی شار اشباعی
saturation flux density
القای اشباعی
saturation induction
شدت اشباع
saturation intensity
مغناطش اشباعی
saturation magnetization
قطبش اشباعی
saturation polarization
توری کاو ناستیگمات
stigmatic concave grating
عدسی ناستیگمات
stigmatic lens
ناستیگماتی
stigmatism
خط‌های استوکس
Stockes lines
آشفتگی گرمایی
thermal agitation
پراکندگی گرمایی
thermal scattering
تقریب تنگ‌بست
tight-binding approximation
وارونگی زمانی
time inversion
وارونی زمان
time reversal
ناوردایی وارونی زمان
time-reversal invariance
تقارن وارونی زمان
time-reversal symmetry
برخورد سه‌تایی
triple collision
اتم فراسرد
ultra-cold atom
مولکول فراسرد
ultra-cold molecule
نوترون فراسرد
ultra-cold neutron
فاجعه فرابنفش
ultraviolet catastrophe
فرایند واگرد
Umklapp process/ U-process/ flip-over process
انرژی دسترس‌ناپذیر
unavailable energy
کندمیرایی
underdamping
خازن ارتعاشی
vibrating capacitor
تراگذار صوتی
acoustic transducer
پادباریون
antibaryon
پادنوترینو
antineutrino
پادکوارک
antiquark
فروپاشی مصنوعی
artificial disintegration
واحد بیتقارن
asymmetric unit
رسانندگی بیتقارن
asymmetrical conductivity
باریون‌زایی
baryogensis
باریون
baryon
بی‌تقارنی باریونی
baryon asymmetry
عدد باریونی
baryon number
هشت‌تایی باریونی
baryon octet
تشدید باریونی
baryon resonance
تابش باریکه‌ای
beamstrahlung/ Beamstrahlung (de.)
تنش دومحوری
biaxial stress
بهره شکافت زنجیری
chain fission yield
نور قطبیده دایره‌ای
circular polarized light
پرتوزایی خوشه‌ای
cluster radioactivity
نوترینوی الکترونی
electron neutrino
نوترون فراگرمایی
epithermal neutron
واکنشگاه فراگرمایی
epithermal reactor
بهره شکافت
fission yield
برین‌صوت‌شناسی
hypersonics
نوترینوی میونی
muon neutrino
نوترینو
neutrino
بهره هسته‌ای
nuclear yield
هسته‌زایی
nucleosynthesis
آنتن ناوشی
nutating antenna
ناوش
nutation
دوره ارتعاش
period of vibration
کرنش صفحه‌ای
plane strain
تنش صفحه‌ای
plane stress
نور قطبیده
polarized light
پیمانه فشار
pressure gage/ pressure gauge
محور اصلی کرنش
principal axis of strain
محور اصلی تنش
principal axis of stress
صفحه اصلی تنش
principal plane of stress
کرنش اصلی
principal strain
تنش اصلی
principal stress
شبه‌تقارن
pseudosymmetry
برش خالص
pure shear
چگالیسنج
pycnometer/ pyknometer
چگالیسنجی
pycnometry
کوارک
quark
کاف جرقه فرونشانشی
quenched spark gap
فرونشانی
quenching
تعادل دیرپا
secular equilibrium
کرنش برشی
shear strain/ detrusion
تابش صوتی
sonic radiation
اتاقک جرقه صوتی
sonic spark chamber
صوت‌پردازی
sonics
ابرگریزانه
supercentrifuge
شتاب‌دهنده دومرحله‌ای
tandem accelerator
شتاب مماسی
tangential acceleration
سرعت مماسی
tangential velocity
مسیر موج مماسی
tangential wave path
نوترینوی تاؤ
tau neutrino
کرنش کششی
tensile strain
تنش کششی
tensile stress
سطح مقطع گرمایی
thermal cross section
پخش گرمایی
thermal diffusion
انرژی گرمایی
thermal energy
واکنشگاه گرمایی
thermal reactor
ضریب بهره‌وری گرمایی
thermal utilization factor
تراگذار
transducer
تعادل گذرا
transient equilibrium
انرژی انتقالی
translational energy
لغات فیزیک بخش ۱۲
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.