ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۱۴

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۱۴ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۱۴
نقطه جرم‌دار
 mass point
طیف‌سنج جرمی
 mass spectrometer
طیف‌سنجی جرمی
 mass spectrometry
طیف‌نمای جرمی
 mass spectroscope
طیف جرمی
 mass spectrum
ذره مادی
 material particle
طیف‌نمای ریزموج
 microwave spectroscope
طیف‌شناسی ریزموج
 microwave spectroscopy
خط نوترون‌چکی
 neutron drip-line
گونه‌هسته
 nuclide/ nuclear species/ species
شوک مایل
 oblique shock
موج ضربه‌ای مایل
 oblique shock wave
هسته فرد ـ فرد
 odd-odd nucleus
مدار باز
 open circuit
عالم باز
 open universe
همیوغی فاز اپتیکی
 optical phase conjugation
موج‌بر نور
 optical waveguide
فروافت مداری
 orbital decay
الکترون مداری
 orbital electron/ planetary electron
صفحه مدار
 orbital plane
گیراندازی الکترون مداری
 orbital-electron capture/ k-capture/ k-electron capture
پارامتر نظم
 order parameter
دمای نظمی
 ordering temperature
عالم نوسانی
 oscillating universe
بستگی فرابحرانی
 overcritical binding
میدان الکتریکی فرابحرانی
 overcritical electric field
فرافشار
 overpressure
فراجهش
 overshoot
دوبرابرشوی دوره
 period doubling
تصویر فازهمیوغ
 phase-conjugate image
سامانه فازهمیوغ
 phase-conjugate system
اثر نورکشسانی
 photoelastic effect
نورکشسانی
 photoelasticity
نورکشسانی
 photoelasticity
طیف‌شناسی فوتوالکترونی
 photoelectron spectroscopy
فوتوگسیل
 photoemission
پیل فوتوگسیلشی
 photoemissive cell
فوتوگسیلندگی
 photoemissivity
فوتوگسیلنده
 photoemitter
فوتوبرانگیزش
 photoexciation
فوتوشکافت
 photofission
واکنش فوتوهسته‌ای
 photonuclear reaction
بلور فشاربرقی
 piezoelectric crystal
پسماند فشاربرقی
 piezoelectric hysteresis
نیم‌رسانای فشاربرقی
 piezoelectric semiconductor
ارتعاشگر فشاربرقی
 piezoelectric vibrator
فشاربرق
 piezoelectricity
جرم نقطه‌ای
 point mass
ذره نقطه‌ای
 point particle
گسیل پوزیترون
 positron emission
طیف‌شناسی پوزیترون‌گسیلی
 positron emission spectroscopy
پوزیترونیم
 positronium
شارش پتانسیلی
 potential flow
عدد کوانتومی اصلی
 principal quantum number
خط پروتون‌چکی
 proton drip-line
نوسانگر دمشی
 pump oscillator
دمش
 pumping
بسامد دمش
 pumping frequency
تابش دمشی
 pumping radiation
اثر اشتارک مجذوری
 quadratic Stark effect
اثر زیمان مجذوری
 quadratic Zeeman effect
کاستی کوانتومی
 quantum defect
عدد کوانتومی
 quantum number
گیراندازی تابش‌زا
 radiative capture
برخورد تابش‌زا
 radiative collision
تصحیح تابشی
 radiative correction
تعادل تابشی
 radiative equilibrium
بازترکیب تابش‌زا
 radiative recombination
انتقال تابشی
 radiative transfer
گذار تابش‌زا
 radiative transition
ترابرد تابشی
 radiative transport
باریکه رادیویی
 radio beam
بسامد رادیویی
 radio frequency
سپرگذاری بسامد رادیویی
 radio-frequency shielding
پراش بازتابشی
 reflection diffraction
اثربخشی نسبی زیستی
 relative biological effectiveness
میدان باقی‌مانده
 residual field
یونش باقی‌مانده
 residual ionization
تابش باقی‌مانده
 residual radiation/ restrahlen
برد باقی‌مانده
 residual range
مقاومت باقی‌مانده
 residual resistance
تنش باقی‌مانده
 residual stress/ internal stress
واجهندگی
 resilience
بافه حفاظ‌دار
 shield cable
سپرشبکه
 shield grid
جفت حفاظ‌دار
 shielded pair
رگبار
 shower
طیف‌سنج
 spectrometer
طیف‌سنجی
 spectrometry
قانون جابه‌جایی طیف‌شناختی
 spectroscopic displacement law/ Sommerfield-Kossel displacement law
طیف‌شناسی
 spectroscopy
پژواک اسپینی
 spin echo
اثر اشتارک
 Stark effect
جرم زیربحرانی
 subcritical mass
پارامتر نظم ابررسانشی
 superconducting order parameter
میدان ابربحرانی
 supercritical field
شاره ابربحرانی
 supercritical fluid
جرم ابربحرانی
 supercritical mass
ابرجریان
 supercurrent
هم‌گامی
 synchronism
همگام‌سازی
 synchronization
موتور همگام
 synchronous motor
دوشکستی کرنشی
 tensional birefringence
اثر گرمامغناطیسی
 thermomagnetic effect
زمان‌پا
 timer
زمان‌گیری
 timing
پراش تراگسیلی
 transmission diffraction
طیف‌شناسی ارتعاشی
 vibrational spectroscopy
برگشت جبهه موج
 wavefront reversal
نور سفید
 white light
برش‌نگاری پوزیترون‌گسیلی
 positron emission tomography/ PET
آلودگی نوفه‌ای
 noise pollution
قرص ایری
 Airy disc/ Airy disk
قرص پراش
 diffraction disc/ diffraction disk
تراگذار صوتی
acoustic transducer
پادباریون
antibaryon
پادنوترینو
antineutrino
پادکوارک
antiquark
فروپاشی مصنوعی
artificial disintegration
رسانندگی بی‌تقارن
asymmetrical conductivity
واحد بی‌تقارن
asymmetric unit
بی‌تقارنی
asymmetry
باریون‌زایی
baryogensis
باریون
baryon
بی‌تقارنی باریونی
baryon asymmetry
عدد باریونی
baryon number
هشت‌تایی باریونی
baryon octet
تشدید باریونی
baryon resonance
تابش باریکه‌ای
.(beamstrahlung  /  Beamstrahlung (de
تنش دومحوری
biaxial stress
بهره شکافت زنجیری
chain fission yield
نور قطبیده دایره‌ای
circular polarized light
پرتوزایی خوشه‌ای
cluster radioactivity
detrusion → shear strain
پخشگر
diffuser
تشابه دینامیکی
dynamic similarity
نوترینوی الکترونی
electron neutrino
نوترون فراگرمایی
epithermal neutron
واکنشگاه فراگرمایی، رآکتور فراگرمایی
epithermal reactor
بهره شکافت
fission yield
شارش برین‌‌صوتی
hypersonic flow
برین‌‌صوت‌شناسی
hypersonics
سرعت برین‌‌صوتی
hypersonic speed
نوترینوی میونی
muon neutrino
نوترینو
neutrino
بهره هسته‌ای
nuclear yield
هسته‌زایی
nucleosynthesis
آنتن ناوشی
nutating antenna
ناوش، رقص محوری
nutation
دوره ارتعاش
period of vibration
کُرنش صفحه‌ای
plane strain
تنش صفحه‌ای
plane stress
نور قطبیده
polarized light
پیمانه فشار، فشارسنج
pressure gage / pressure gauge
محور اصلی کُرنش
principal axis of strain
محور اصلی تنش
principal axis of stress
صفحه اصلی تنش
principal plane of stress
کُرنش اصلی
principal strain
تنش اصلی
principal stress
شبه‌تقارن
pseudosymmetry
برش خالص
pure shear
چگالی‌‌سنج، چگالی‌سنج مایع
pycnometer
syn. pyknometer
چگالی‌سنجی، چگالی‌سنجی مایع
pycnometry
pyknometer → pycnometer
کوارک
quark
کاف جرقه فرونشانشی
quenched spark gap
فرونشانی
quenching
سایه‌نگاری
shadowgraph 1
سایه‌نگاشت
shadowgraph 2
syn. shadowgram
تعادل دیرپا
secular equilibrium
shadowgram → shadowgraph2
کُرنش برشی
shear strain
syn. detrusion
تابش صوتی
sonic radiation
صوت‌پردازی
sonics
اتاقک جرقه صوتی
sonic spark chamber
شارش زیربحرانی
subcritical flow
شارش زیرصوتی
subsonic flow
سرعت زیرصوتی
subsonic speed
اَبَرگریزانه
supercentrifuge
شارش اَبَربحرانی
supercritical flow
آئرودینامیک اَبَرصوتی
supersonic aerodynamics
پخشگر اَبَرصوتی
supersonic diffuser
شارش اَبَرصوتی
supersonic flow
شتابدهنده دومرحله‌ای
tandem accelerator
شتاب مماسی
tangential acceleration
سرعت مماسی
tangential velocity
مسیر موج مماسی
tangential wave path
نوترینوی تاؤ
tau neutrino
کُرنش کششی
tensile strain
استحکام کششی
tensile strength
تنش کششی
tensile stress
سطح مقطع گرمایی
thermal cross section
پخش گرمایی
thermal diffusion
انرژی گرمایی
thermal energy
واکنشگاه گرمایی، رآکتور گرمایی
thermal reactor
ضریب بهره‌وری گرمایی
thermal utilization factor
تراگذار
transducer
تعادل گذرا
transient equilibrium
انرژی انتقالی
translational energy
تعادل انتقالی
translational equilibrium
تراجهش
transmutation
شارش تراصوتی
transonic flow
گستره تراصوتی
transonic range
سرعت تراصوتی
transonic speed
پدیده‌های ترابُرد
transport phenomena
نظریه ترابُرد
transport theory
شارش تلاطمی
turbulent flow
مرز دوقلویی
twin boundary
بلور دوقلو
twin crystal
نظریه دومؤلفه‌ای نوترینو
two-component neutrino theory
استحکام نهایی
ultimate strength
استحکام کششی نهایی
ultimate tensile strength
فراگریزانه
ultracentrifuge
پژواک فراصوتی
ultrasonic echo
ثابت توری فراصوتی
ultrasonic grating constant
مدوله‌ساز فراصوتی نور
ultrasonic light modulator
ریزبین فراصوتی، میکروسکوپ فراصوتی
ultrasonic microscope
تابش فراصوتی
ultrasonic radiation
فراصوت‌شناسی
ultrasonics
تراگذار فراصوتی
ultrasonic transducer
بلور تک‌محوره
uniaxial crystal
تنش تک‌محوری
uniaxial stress
رسانندگی یکسویه
unilateral conductivity
نور ناقطبیده
unpolarized light
انرژی ارتعاشی
vibrational energy
تراز ارتعاشی
vibrational level
عدد کوانتومی ارتعاشی
vibrational quantum number
طیف ارتعاشی
vibrational spectrum
حالت ارتعاشی
vibrational state
گذار ارتعاشی
vibrational transition
جابه‌جایی مجازی
virtual displacement
کار مجازی
virtual work
تاره
whisker
بهره
yield1
تسلیم
yield2
نقطه تسلیم
yield point
تنش تسلیم
yield stress
لغات فیزیک بخش ۱۴
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.