مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۷
کد مقاله
CVL37
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری
نام انگلیسی
Project strategy – strategy types and their contents in
innovation projects 
تعداد صفحه به فارسی
۴۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۹
کلمات کلیدی به فارسی
استراتژی پروژه، استقلال / خود مختاری، پیچیدگی، افراد ذینفع، پروژه های نوآوری
کلمات کلیدی به انگلیسی
project strategy, autonomy, complexity, stakeholders, innovation projects
مرجع به فارسی
دانشگاه فن آوری و مدیریت صنعتی، هلسینکی، فنلاند
مرکز تحقیقاتی BIT، دانشگاه فن آوری، هلسینکی، فنلاند
مرجع به انگلیسی
Helsinki University of Technology; Industrial Management , Finland ,Helsinki University of ; Technology BIT Research Centre; Finland
کشور
فنلاند

 

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

چکیده
آیا پروژه ها را می توان به صورت دائمی به عنوان یک مبحث سرویس دهنده / خادم مطیع برای استراتژی ها و اهداف یک سازمان واحد تلقی نمود؟ در عین آنکه مباحث قبلی در خصوص استراتژی پروژه به میزان زیادی چنین دیدگاهی را مورد پذیرش قرار داده اند، مقاله کنونی این پروژه ها را به عنوان مخدومین استراتژی های خود، با توجه به محتویات آنها، مدنظر قرار داده است. بر این مبنا مطالعه کنونی نسبت به آنالیز مباحث قبلی، در خصوص مضامین مختلف پروژه بر حسب استقلال یا خود مختاری پروژه و پیچیدگی های افراد ذینفع در آن، اقدام می کند. ما چهار نوع از موقعیت های جایگزین که پروژه ها می توانند در محتویات خود از آنها بهره برند را توصیف می نماییم: پروژه های تابع شرکت مادر یا پروژه های مستقل، و پروژه های دارای یک موقعیت ضعیف یا مستقل در محیط پیچیده افراد مختلف ذینفع. مبحث مدیریت نوآوری و مثال های انتخابی آن مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد تا آنکه دستورالعمل ها و معیارهای موفقیت برای محتویات و مضامین مختلف استراتژی پروژه آشکار  شود. این مطالعه از طریق رها سازی پروژه ها از مفاد ایزوله و منفک مفهومی خود و ارائه راهکارهایی جهت اعمال مطالعات تجربی زمینه- آگاه در استراتژی پروژه، در این بررسی مشارکت می نماید.

 

کلمات کلیدی: استراتژی پروژه، استقلال / خود مختاری، پیچیدگی، افراد ذینفع، پروژه های نوآوری

 

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

مقدمه
امروزه، مباحث مدیریت پروژه ارائه دهنده یک تعریف باریک در خصوص مفهوم استراتژی پروژه به عنوان یک استراتژی مرتبط با یک پروژه واحد می باشد. در مطالعات کنونی، پروژه ها به نظر دارای یک نقش تاکتیکی، به عنوان ادواتی غیر استراتژیک و غیر خود- هدایت شده، در بافت شرکت مادر می باشند. با چنین فرضی، استراتژی صرف یک پروژه منطبق با روش های عملیاتی شرکت مادر باقی می ماند. استراتژی یک پروژه واحد بر مبنای اهداف سازمان مادر عنوان می گردد که خود در فازهای اولیه پروژه ایجاد شده و پس از آن نیز به صورت پایدار تداوم می یابد (Cleland 1990، ۲۰۰۴، Jamieson و Morris 2004، Shenhar و همکاران، ۲۰۰۵، Patanakul و همکاران، ۲۰۰۶، Milosevic و Srivannaboon 2006).

 

مطالعات مدیریت پروژه موجود قابلیت مشخص نمودن و تثبیت پروژه ها در محتوای سازمانی آنها را نداشته اند. به جای آن، مبحث کنونی به میزان زیادی استراتژی پروژه را از دیدگاه برنامه ریزی مدنظر قرار می دهد، آن هم از طریق شناسایی پروژه ها تنها به عنوان ابزارهای تاکتیکی که به یک شرکت مادر در زمینه اجرای استراتژی خود کمک می نمایند. در این مطالعه، ما تعداد گسترده ای از تعاریف استراتژی پروژه که به وسیله Artto و همکاران (۲۰۰۷) ارائه شده، با قابلیت تفاسیر گسترده تر استراتژی پروژه، را مدنظر قرار داده ایم. پروژه ها ممکن است دارای چندین فرد / گروه ذینفع قدرتمند باشند که در جستجوی استراتژی مختلف برای یک پروژه خاص، به جای صرف تبعیت از یک شرکت مادر، هستند. یک پروژه ممکن است معرف سازمان مستقلی باشد که اقدام به ایجاد نوآوری در محتوای سازمانی خود از طریق دستورالعملی نموده باشد که  در آن محیط و موقعیت پروژه مد نظر قرار گرفته است. متغیرهای اساسی ۱) استقلال / خودمختاری یک پروژه و ۲) محیط افراد / گروه های ذینفع در پروژه، در مبحث فوق الذکر، به عنوان متغیرهایی که  آشکارا  بر روی محتوای استراتژی پروژه موثرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. با این وجود، کمبودی در مباحث و تحلیل های آکادمیکی در خصوص ضروریات این دو متغیر مهم برای استراتژی تجاری وجود دارد.

 

در این بررسی ما محیط مستقل و پیچیده اشخاص ذینفع، به عنوان متغیرهای مفهوم مرکزی به هنگام تعریف مفهوم استراتژی پروژه، را مد نظر قرار می دهیم. با توجه به آنکه تحقیقات اولیه پروژه به صورت مکفی شامل مباحث مدیریت نوآوری نبوده اند و محتویات مرتبط با بحث استراتژی پروژه را شامل نشده اند، ما مضامین استراتژی پروژه، مخصوصا در ارتباط با پروژه های نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم.
 

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

اهداف و سوالات تحقیقاتی
هدف از این مقاله آنالیز مضامین مختلف پروژه بر حسب خود مختاری / استقلال پروژه و پیچیدگی محیط افراد ذینفع ، توصیف چهار نوع موقعیت  جایگزین برای پروژه ها با توجه به بافت آنها و نشان دادن استراتژی های مختلف پروژه از طریق مستندات و مثال ها از مدیریت نوآوری می باشد. هدف ما توسعه و مطرح نمودن ایده هایی در زمینه تحقیقات تجربی در خصوص استراتژی پروژه وکسب رویه های بهتر در تنوع مضامین پروژه می باشد. مطالعه ما بر مبنای سوالات تحقیقات ذیل تمرکز دارد:
چگونه امر خود مختاری و پیچیدگی یک محیط مربوط به افراد ذی نفع یک پروژه بر روی استراتژی پروژه تاثیر گذار است؟
موقعیت های جایگزینی که پروژه ها با توجه به محتویات آنها می توانند داشته باشند چیست؟
بافت و طبیعت استراتژی های مختلف پروژه، مخصوصا در ارتباط با مباحث مدیریت نوآوری چیست؟
ما در ابتدا اقدام به تشریح استقلال و پیچیدگی محیط افراد ذی نفع در یک پروژه به عنوان متغیرهایی می نماییم که به صورت ابعادی عمل نموده و این امر را توصیف می نماییم که چگونه یک پروژه در محیط خود مستقر و اعمال می گردد. ما این دو متغیر را به عنوان عوامل اصلی انتخاب استراتژی پروژه پیشنهاد می نماییم. ما از مبحث مدیریت نوآوری موجود جهت آنالیز آن دسته از استراتژی هایی  که پروژه ها آنها در موقعیت های مختلف مد نظر قرارمی دهند و دارای این دو متغیر هستند استفاده می کنیم. به علاوه، مثال های عملی از مبحث مدیریت نوآوری جهت نشان دادن طبیعت و چگونگی استفاده از انواع مختلف استراتژی پروژه و مضامین مربوط بدان مورد استفاده قرار می گیرند.

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

عوامل تاثیر گذار یک استراتژی پروژه
در این مطالعه ما پروژه را بصورت یک دیدگاه و بعنوان یک سازمان موقت و به عنوان نقطه آغازین تحقیقات خود مد نظر قرار می دهیم (Lundin  ۱۹۹۵،Lundin و Söderholm1995). این دیدگاه در مورد پروژه بعنوان یک سازمان به ما اجازه قیاس بین پروژه ها و دیگر انواع سازمان ها را خواهد داد. دانش استراتژی نظامی قدیمی و مباحث اولیه مدیریت استراتژی بر موقعیت نسبی یک سازمان در زمینه محیط رقابتی خارجی آن تاکید دارند، که خود در حقیقت تاکیدی بر روی فعالیت های الزامی جهت حصول یک موقعیت مطلوب می باشد (Chaffee 1985). به طور مشابه، استراتژی یک پروژه می بایست متکی به اشتیاق آن پروژه، جهت حصول یک موقعیت مطلوب در محیط رقابتی گروه های ذینفع، باشد. به منظور درک استراتژی پروژه، ما می بایست قابلیت درک موقعیت پروژه در محیط خارجی آن را داشته باشیم و علاوه بر این، امکان دنبال نمودن آن به منظور تغییر و جایگزینی چنین موقعیتی را نیز کسب نماییم.
مبحث جاری در زمینه استراتژی پروژه این موضوع را در نظر می گیرد که محیط تجاری سازمان مادر نیز به عنوان بافت عملیاتی یک پروژه تلقی می گردد. با این وجود، به هنگام بررسی پروژه ها تحت عنوان سازمان های موقت، مطالعات استراتژی پروژه می بایست قابلیت تفسیر محیط داخلی سازمان مادر به عنوان یک محیط خارجی (و نه به عنوان یک محیط داخلی) برای آن پروژه را داشته باشد. مطالعات اولیه مؤکد آن هستند که دو متغیر متمایز بر روی استراتژی پروژه تاثیرگذار می باشند: میزان استقلال و موقعیت یک پروژه در ارتباط با شرکت های مادر یا گروه های ذینفع و میزان پیچیدگی محیط گروه های ذینفع در این پروژه. علیرغم این عوامل که در مطالعات اولیه ذکر شده اند، تحقیق کنونی به طور خاص این مسئله را مورد مخاطب قرار نمی دهد که چگونه ارزش های مختلف (اندک/ زیاد) این متغیرها بر محتوای حقیقی استراتژی اثر می گذارند. ما این دو متغیر را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم تا آنکه جهت استفاده از آنها، به منظور حصول استقلال / خودمختاری در پروژه های نوآوری، درک مناسبی را حاصل آوریم.

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

استقلال / خودمختاری پروژه
بر حسب نظرات  Lampel و Jha (2004)، استقلال پروژه درجه / میزانی می باشد که بر مبنای آن پروژه قابلیت پیمودن سیر ترقی خود بدون برخورداری از رویه های حمایتی، چون گزارشات و پارامترهای ورودی ثابت، از طرف سازمان مادر را خواهد داشت. وضعیت استقلال یک سازمان پروژه را می توان بعنوان یک سیستم اجتماعی و مسئولیتی تعریف نمود که قابلیت پیاده کردن اهداف مربوطه را داشته و بعلاوه دارای یک هویت اجتماعی با مرزهای مشخص و منفک شده با دیگر سیستم های اجتماعی می باشد، هویتی که از منابع خاص خود جهت انجام وظایف معین برخوردار بوده و از آزادی عمل برای سازماندهی رفتار اعضای خود بهره مند می باشد (Gemünden و همکاران، ۲۰۰۵). این بحث مطرح شده است که استقلال تیم پروژه در صورتی افزایش خواهد یافت که اعضای تیم پروژه، حق تصمیم گیری بیشتر در ارتباط با وظیفه کاری خود را داشته باشند. این تصمیمات با مشخصه های فنی و تجاری کار، تعیین محصول و میزان طراحی فرآیند، زمانبندی و بودجه بندی، اکتساب منابع، هماهنگی با دیگر گروه های ذینفع و نظارت بر پیشرفت و ارزیابی عملکرد در ارتباط می باشند (Gerwin و Moffat، ۱۹۹۷ الف). بر این مبنا، مباحث مرتبط به پروژه در ابتدا بر روی استقلال آن از سازمان قدرتمند مادر تمرکز نموده و به صورت تلویحی این فرضیه را مطرح می نمایند که محیط خارجی پروژه تنها می بایست شامل یک سازمان قدرتمند مادر باشد.

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

پیچیدگی محیط گروه های ذینفع
پیچیدگی یک سیستم ناشی از وجود عوامل مستقل بسیاری در سیستم می باشد که به طرق مختلف در تعامل با یکدیگر هستند (Waldrop 1992). محیط یک پروژه غالبا پیچیده بوده و این پیچیدگی به خودی خود از گروه های ذینفع متعددی سرچشمه می گیرد که دارای نیازهای متنوع و غالبا متعارض می باشند و بعلاوه این موضوع از برون دادهای ضروری فرآیندهای مدیریتی و از یک ابهام و سردرگمی سطح بالا نیز سرچشمه می گیرد (Thiry 2004).
چهار نوع موقعیت برای پروژه ها در خصوص محتوا و بافت آنها
بر مبنای دو متغیر مشخص شده فوق، استقلال پروژه و پیچیدگی محیط گروه های ذینفع، ما قابلیت شناسایی چهار نوع متمایز موقعیت مفهومی را خواهیم داشت که خود توانایی مشخص سازی ویژگی ها برای انواع مختلف پروژه ها و استراتژی های آتی را خواهند داشت. این موقعیت های مفهومی در شکل ۱ تشریح شده اند.
سطح استقلال یا / خودمختاری پروژه
اولین مورد موقعیت یابی مفهومی (الف) به آن دسته از پروژه هایی دلالت دارد که در محیط مربوط به گروه های ذینفع عمل می نماید و دارای پیچیدگی پایین و سطح پایین استقلال در تصمیم گیری می باشد. این انواع پروژه ها تحت عنوان پروژه های تابع شرکت مادر خوانده می شوند. بر این مبنا، منطق عملیاتی آنها بر مبنای هم طرازی و تبعیت از استراتژی و رهنمودهای مشخص شده به وسیله شرکت مادر است.
بافت و طبیعت استراتژی پروژه در موقعیت های مختلف پروژه
چهار موقعیت پروژه فوق الذکر همگی در ارتباط با انواع مختلف استراتژی ها جهت حصول موفقیت می باشند. ما استراتژی پروژه را به شرح ذیل تعریف می نماییم:”یک دستور العمل که در تعامل با موفقیت در محیط پروژه خواهد بود” (Artto و همکاران،۲۰۰۷). دستورالعمل را می توان به عنوان یک یا چند مورد ذیل تفسیر نمود: اهداف، برنامه ها، رهنمود ها، ادوات، روش ها، ابزار آلات یا سیستم های حاکمیتی و مکانیزم هایی که شامل هرگونه پاداش یا جریمه، برآورد ها و دیگر ادوات کنترلی می باشند. ما در نظر می گیریم که کلیه این اجزا شامل ظرفیتی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روی جریان پروژه تاثیرگذار خواهد بود.  اجزای  این  دستورالعمل  را  می توان بر مبنای یک اصل متوالی در پروژه تغییر داد که خود موکد پویایی آن پروژه و استراتژی مربوط به آن پروژه است.
الف. پروژه تابع شرکت مادر
تحقیقات مدیریت نوآوری با توجه به پروژه های محصول سنتی و نوآوری های افزایشی اقدام به بررسی پروژه ها و ابزار های پیاده سازی استراتژی های تجاری نموده است. هر یک از مدل های مهندسی همزمان و فرآیند های مرتبط با نوآوری به نظر موکد این موضوع هستند که استراتژی پروژه به طور نزدیکی در ارتباط با سازمان مادر می باشد (همانند Wheelwright و  Clark1992،Cooper  ۲۰۰۱، Gerwin و Moffat 1997). پروژه ها نسبت به گردآوری منابع به صورت موقت از سازمان مادر جهت حصول محصولات جدید، محصولات مشتق شده از محصول دیگر و رویه های ارتقای محصول اقدام می کنند. در این مبحث، هر پروژه ممکن است یک مورد تجاری خاص خود تلقی شود،که در عین حال، غالبا حاصل آمده از استراتژی های تجاری سطح بالاتر می باشد و یا آنکه به سطوح بالاتر سازمانی جهت تصویب ارسال می گردد (Wheelwright و Clark 1992 الف، ۱۹۹۲ب، Griffin و  Page 1996، Cooper 2001).
ب. پروژه مستقل از شرکت مادر
نوآوری هایی که هدف آنها به طور قابل توجهی تغییر شکل سازمان مادر یا مشاغل مرتبط با آن می باشند در بردارنده پروژه هایی هستند که از نوعی استقلال در سطح بالا در ارتباط با اهداف خود، روش ها و منابع خاص خود بهره مند هستند. علی الخصوص مباحث پیشرو در زمینه نوآوری های رادیکال / بنیادی در بردارنده این نوع از پروژه ها می باشند. به طور مثال تحقیقات skunk ، در زمینه سرمایه مخاطره پذیر و ایجاد مشاغل جدید یا خرید و ادغام به نظر دارای نوعی خود مختاری در محدوده محیط یک سازمان مادر می باشد (همانند Single و Spurgeon 1996، Gwynne 1997، McGrath و MacMillan 2000، Day و همکاران ۲۰۰۱). حتی در مضمون یک سازمان مادر، چنین پروژه هایی دارای آزادی سطح بالا، کنترل در زمینه منابع خاص خود، مستقل از راهکارهای عملیاتی شرکتی و حتی اهداف منحصر به فرد و نوظهور می باشند. Brady و Davies (2004) فراگیری مبتنی بر پروژه در داخل یک سازمان مادر را ارائه نمود که در ابتدا از طریق یک فاز «پروژه پیشتاز» که در تعامل با فازهای متعاقب آن بوده است و مسئول افزایش قابلیت های سازمان مادر جهت حاصل آوردن پروژه های بسیار است دنبال شده است. پروژه های پیشتاز دارای میزان زیادی از آزادی و استقلال عمل می باشند.
ج. پروژه با یک موقعیت ضعیف در محیط  پیچیده گروه ذینفع
بخشی از مبحث مدیریت نوآوری این موضوع را به عنوان یک تلاش به اشتراک گذاشته شده بین گروه های ذینفع و  بعنوان توزیع (یا کپی و تولید / تقلید) محصولات جدید و روش ها در یک محتوای سازمانی می دانند. این پروژه دارای موقعیت ضعیفی است که بر مبنای نیازها و علایق گروه های متعدد قدرتمند ذینفع شکل گرفته است. پروژه های کنسرسیوم ها نظیر استاندارد سازی سیاست گذاری و شبکه های صنعتی فراگیری به نظر دارای یک موقعیت خاص بین چندین سازمان ذینفع قدرتمند می باشند (Abrahamson 1991، Westphal و همکاران ۱۹۹۷، Guler و همکاران ۲۰۰۲،  Powell، Koput و Smith-Doerr 1996، Powell 1998).
د. پروژه مستقل در یک محیط پیچیده گروه های ذینفع
مبحث مدیریت نوآوری به طور فزاینده ای در ارتباط با حصول محصولات جدید  بدون هیچ حد و مرزی و اعمال نوآوری های باز می باشد که در آن به طور مثال مراکز رشد جدید تجاری اقدام به ایجاد شرکت های جدید، یا نرم افزارهای توسعه یافته در شبکه مرتبط با توسعه دهندگان داوطلبانه، یا نوآوری حاصله به عنوان بخشی از راهکارهای یک بخش یا جامعه می نماید. شبکه های نوآوری نظیر مواردی که در ارتباط با نرم افزار متن باز می باشند، یا تولد و رشد یک شرکت کاملا جدید، برخی از حرکت های اجتماعی، استانداردهای بین شرکتی و جوامع تحقیقات بین المللی را می توان به عنوان موارد مستقل در محیط پیچیده آنها تصور نمود (نظیر von Krogh و همکاران، ۲۰۰۳، Ulhøi 2004، Staudenmayer و همکاران۲۰۰۵).

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

مباحث
مقاله های مدیریت نوآوری آشکار کننده یک زمینه چند بعدی و تطبیق پذیر جهت مشخص نمودن محتویات مختلف پروژه و استراتژی های پروژه، در محیط های با ویژگیهای مختلف استقلال پروژه و پیچیدگی محیطی مربوط به افراد ذینفع، می باشند. رهنمودهای پروژه و موفقیت آن جزء عناصر مهم در یک استراتژی پروژه به حساب می آیند. در بالا، ما اقدام به بررسی مبحث مدیریت نوآوری نمودیم تا آنکه معیارهای جهت گیری و موفقیت در چهار نوع از پروژه ها در ارتباط با مضامین آنها را نشان دهیم.

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

نتیجه گیری و تحقیقات آتی
مشارکت ها در زمینه تئوری
تحقیق جاری در زمینه استراتژی یک پروژه واحد به میزان زیادی از منطقی استفاده نموده است که خود دنبال کننده پروژه هایی هستند که در محدوده یک سازمان مادر دنبال می شوند. تحقیق ما موکد آن است که منطق مرتبط با استراتژی های پروژه در محیط های پیچیده تر افراد ذینفع کاملا متفاوت بوده و دارای قوائد کاملا جدیدی می باشد. چنین موردی به خودی خود به عنوان یک تعامل یا مشارکت مهم در زمینه مباحث استراتژی پروژه نوظهور به حساب می آید (همانند Cleland 1990، ۲۰۰۴، Wheelwright و Clark 1992، Turner 1999، Anderson و Merna 2003، ۲۰۰۵، Morris و Jamieson 2004، Jamieson و Morris 2004، Shenhar و همکاران ۲۰۰۵، Patanakul و همکاران ۲۰۰۶، Milosevic و Srivannaboon 2006).
ما میزان استقلال و پیچیدگی محیط افراد ذینفع به عنوان عوامل تاثیرگذار بر مطالعات قبلی در زمینه موقعیت یابی پروژه های نوآوری را بررسی نمودیم. از طریق این مقاله ما دیدگاه های نوظهور و محتمل الوقوع در باب چنین پروژه هایی را مورد بررسی قرار داده (Shenhar، ۲۰۰۱) و مضامین مربوط با تشکیل استراتژی پروژه را با توجه به شرایط قبلی به بحث گذاشته ایم. این مفاهیم فراهم آورنده مبنایی نوین و مفید برای مطالعات تجربی آتی می باشند.
بر مبنای موقعیت یابی ضمنی پروژه ها، ما اقدام به مشخص نمودن چارچوبی برای چهار نوع مختلف مشخصه ها و موقعیت های مربوط به پروژه ها نمودیم: پروژه تابع شرکت مادر ، پروژه مستقل از شرکت مادر، پروژه دارای موقعیت ضعیف در داخل محیط پیچیده افراد ذینفع و پروژه مستقل در محیط پیچیده افراد ذینفع. ما محتویات استراتژی متمایز پروژه در این چهار نوع از پروژه های نوآوری را مورد آنالیز قرار داده و برای این کار پارامترهایی همچون جهت گیری / رهنمودها و موفقیت آنها را مد نظر دادیم که خود معرف مضامین ضروری مفهوم استراتژی پروژه می باشند. موارد مکمل بررسی ما در خصوص پروژه ها در بردارنده سازمان های موقتی می باشند (Lundin 1995، Lundin و Söderholm 1995) که از طریق مشخص سازی ایدئولوژی استراتژی و موفقیت پروژه ها اقدام به ارزیابی این مورد می نماییم. شاخص سازمانی سبب گسترش مباحث سنتی در خصوص پروژه ها با توجه به حرکت از سیستم های بسته به سمت پروژه هایی با سیستم های باز می شود که به صورت فعال در یک محیط متنوع در تعامل با یکدیگر می باشند.

استراتژی پروژه- انواع استراتژی و محتویات آنها در پروژه های نوآوری

 

ایده هایی برای تحقیقات آتی
این مطالعه از مبحث نوآوری جهت یافتن محتویات پروژه های کلی نوآوری استراتژی استفاده می نماید. ما برای تحقیقات آتی پنج ناحیه اصلی را ارائه مینماییم. در ابتدا، تحقیقات تجربی متعاقب مورد نیاز خواهند بود که مشخص کننده چارچوب مطالعاتی می باشند. پروژه های موردی تجربی را نیز می بایست در این چارچوب دخیل نمود و استراتژی های آنها را نیز باید در یک حالت قیاسی همانند آنالیز پروژه های نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. چنین مطالعات تجربی سبب تعمیق درک ما در زمینه های ذیل خواهد شد: پروژه های منفرد در زندگی حقیقی چه نوعی از مضامین استراتژیکی را در محتویات خاص خود دارا می باشند. چگونه و چرا پروژه ها محیط های خود را بدین صورت درک می کنند و چگونه چنین ادراک هایی سبب توجیه یا حرکت به سمت چنین محتویات انتخابی استراتژی میگردد.
در مرحله دوم، تحقیقاتی در زمینه استراتژی پروژه در انواع پروژه های دیگر مورد نیاز خواهد بود. به طور مثال، جستجوی مباحث به صورت مفهومی با استفاده از مباحث دیگر بر مبنای کاربرد های متفاوت دیگر (نظیر تغییر سازمانی، توسعه فرآیند و پیاده سازی سیستم IT) را می بایست انجام داد. علاوه بر این به تحقیقات تجربی در زمینه انواع خاص پروژه نیز نیاز خواهد بود همانند پروژه های تحویل ادوات، پروژه های سرمایه گذاری، پروژه های جامعیت سیستم و IT یا پروژه های ساخت و ساز. بعلاوه، تحقیقات بعدی می بایست نگاه دقیق تری را به انواع مختلف پروژه های نوآوری از نقطه نظر کاربرد های مختلف صنعتی یا نواحی کاربردی داشته باشد.
سوم، ما پیشنهاد می نماییم که تحقیقات استراتژی پروژه می بایست به دنبال تامین پشتیبانی و به عنوان راه گشایی جهت تحقیقات اصلی در زمینه استراتژی باشد. به طور مثال، تحقیقات آتی می بایست اقدام به بررسی ارتباطات بین پروژه ها، سازمان های مادر و استراتژی های افراد ذینفع نماید تا اینکه درک بهتری از ظهور استراتژی ها در سازمان های موقت داشته باشیم. کلیه تحقیقات بعدی می بایست قابلیت ارتقای درک بیشتر ما در زمینه شکل گیری استراتژی و پیاده سازی  مباحث جاری در پروژه های وابسته را داشته باشند. بررسی آنکه چگونه سازماندهی موقت را می توان در مبحث استراتژی اصلی مد نظر قرار داد می تواند سبب مشخص نمودن توضیحاتی جهت کسب موفقیت و یا حتی شکست پروژه ها در موقعیت های تجاری گسترده تر شود.
چهارم، تحقیقات تجربی می بایست بر روی شناسایی تاثیرات استفاده از استراتژی های پروژه های مختلف در زمینه عملکرد پروژه ها از نقطه نظرات مختلف، همانند دست آوردها، مزیت های مربوط به مشتری، فراگیری و نوآوری، موارد مرتبط با نفع عمومی و مزیت های بعدی اقدام نماید. مدل های تئوریکی با مقیاس کامل را می بایست جهت درک و تست ارتباط بین موقعیت های پروژه های مختلف، انواع استراتژیها و نتایج عملکرد آنها در محتویات مختلف مورد بررسی قرار داد.
در نهایت، تحقیقاتی در خصوص تکامل و دینامیک استراتژی های پروژه پیشنهاد می شود. مطالعات تجربی می بایست قابلیت مخاطب قرار دادن عوامل خاصی را داشته باشند که مشخص خواهند نمود که کدام یک از موقعیت های یک پروژه در ارتباط با محیط خارجی آنها عمل نموده و چگونه تغییرات مربوط به موقعیت در طی چرخه حیات یک پروژه می تواند به وقوع بپیوندد. از این دیدگاه، استراتژی پروژه را می توان به عنوان مسیری جهت تغییر موقعیت پروژه، همانند اکتساب یک رویه مستقلانه بیشتر، مد نظر قرار داد. بعلاوه، تحقیقات تجربی را می بایست مورد استفاده قرار داد تا آنکه محرک هایی که سبب بروز تغییر استراتژی پروژه در طی چرخه حیات آن می شوند را مشخص ساخت. این امر همچنین سوالی را در خصوص این موضوع پیش می آورد که افراد استراتژیست در این پروژه ها چه کسانی هستند که خود می تواند به عنوان موضوع تحقیقات آتی مد نظر باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.