مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷۲
کد مقاله
IND72
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT
نام انگلیسی
An Improvement of Numerical Result of Crashing CPM/PERT Network
تعداد صفحه به فارسی
۲۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۶
کلمات کلیدی به فارسی
روش مسیر بحرانی, تحلیل مسیر بحرانی, تکنیک ارزیابی و تجدید نظر در پروژه ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Critical Path Method, Critical Path Analysis, Program Evaluation and Review Technique
مرجع به فارسی
ژورنال علوم و فناوری
دپارتمان ریاضی، کالج علوم و فناوری، دانشگاه مالزی
دپارتمان مهندسی الکترونیک صنعتی، کالج مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، دانشگاه فنی ملاکا، مالزی
مرجع به انگلیسی
Journal of Science and Technology; Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, University Malaysia Terengganu; Industrial Electronic Engineering Department, Faculty of Electronics and Computer Engineering, University Teknikal Malaysia Melaka.
کشور
مالزی

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

چکیده
این تحقیق اقدام به ارائه و توسعه یک تکنیک مدل سازی ریاضیاتی با استفاده از بسط مرتبه اول خطی شده تیلور نموده و نوعی راه حل را از طریق روش سیمپلکس عرضه می نماید. هدف اصلی به حداقل رسانی زمان بدبینانه فعالیت قرار گرفته در مسیر بحرانی از طریق سرمایه گذاری مقدار بیشتر پول در پروژه می باشد. هفت مقدار مختلف پول شامل ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰، ۲۰۰۰۰،  ۲۵۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ۳۵۰۰۰ قابل سرمایه گذاری در این پروژه بوده، تا از این طریق نشان داده شود که مقدار افزایشی پول سرمایه گذاری شده در این پروژه قابلیت به حداقل رسانی زمان بدبینانه، به منظور کاهش زمان مورد انتظار و مدت پروژه، را خواهد داشت. متعاقباً و در عین حال، چنین موردی همچنین سبب کاهش واریانس و انحراف معیار آن خواهد شد. در نتیجه این تحقیق، این مورد سبب افزایش احتمال، یا درصد، تکمیل پروژه در زمان یا حتی قبل از زمان مشخص شده می گردد. PERT و توزیع نرمال نشان دهنده تفاوت های بین مقادیر پولی سرمایه گذاری شده در پروژه می باشند.

کلمات کلیدی: روش مسیر بحرانی، تحلیل مسیر بحرانی، تکنیک ارزیابی و تجدید نظر در پروژه ها

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

 

۱- مقدمه
در سال ۱۹۵۸، نوعی تکنیک کنترل و برنامه ریزی مدیریت جدید توسعه یافت که تحت عنوان PERT نامیده شد. این تکنیک (که بنام تکنیک ارزیابی و تجدید نظر در پروژه  یا  برنامه  خوانده   می شود) به عنوان یک ابزار مدیریتی برای تعریف و هماهنگی حرکت ها یا امورات انجام شده به منظور تکمیل فعالیت های یک پروژه در زمان مشخص شده می باشد. استفاده از این سیستم محدود به دنیای تجاری نمی باشد. چنین مؤلفه ای را می توان برای هر نوع تلاشی دیگری بکار گرفت که نیازمند، برنامه ریزی، کنترل و همچنین الگوهای کار یکپارچه می باشد.
PERT به منظور فراهم آوردن اطلاعات مدیریتی در ارتباط با مشکلات حقیقی و مشکلات قریب الوقوع در خصوص تکمیل یک پروژه طراحی شده است. در صورتی که مدت فعالیت ها با قطعیت مشخص نشوند، PERT را می توان جهت ارزیابی این احتمال بکار گرفت که پروژه قابلیت تکمیل با استفاده از یک فرجه زمانی خاص را خواهد داشت. فی نفسه، قابلیت PERT پیش بینی عملکرد آتی و پتانسیل مشخص سازی مشکلات متعاقب از طریق گزارش دهی مکرر  ویژگی های  مشخص  شده می باشد که معرف نوعی عزیمت اساسی از تکنیک های برنامه ریزی و کنترل قبلی می باشد که خود به میزان شدیدی بر روی داده های تاریخی اتکا داشته اند.
به غیر از این موضوع، فشردگی شبکه با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM) برای برنامه ریزی و کنترل پروژه های دارای مقیاس بزرگ ارائه شده  است.  فرایند  فشردگی  در CPM  به معنای آن  می باشد که با انتخاب فعالیت یا فعالیت های دارای پایینترین شیب هزینه، قابلیت کوتاه سازی مسیر بحرانی به وجود خواهد آمد. این راهکار تا زمانی ادامه می یابد که پروژه تا اندازه مکفی کوچک شده باشد، یا آنکه هزینه ای که می بایست قابلیت کوتاه کردن پروژه را داشته باشد فراتر از مزیت های مورد نظر گردد. ایده فشردگی یک پروژه در PERT، که در آن برآوردهای زمان تصادفی بکار گرفته شده باشد، ارائه نمی شود. برآوردهای احتمال برای تکمیل یک پروژه در یک زمان خاص به عنوان نزدیک ترین موردی برای PERT به شمار می آیند که می بایست قابلیت مخاطب قرار دادن مشکلات را داشته باشد.
شبکه های فشردگی PERT به وسیله تعدادی از محققین مورد بررسی قرار گرفته است، نظیر Cho و Yum [1]، Ghaleb و Adnan [3]، Johnson و Schou [8]، Keefer و Verdini [9]، Saman [11]. مفهوم فشردگی در CPM برای شبکه های PERT نیز بکار گرفته شده است تا بدین وسیله قابلیت کاهش مدت پروژه به وجود آید، و همچنین امکان افزایش احتمال تکمیل پروژه در زمان مقرر یا قبل از زمان تکمیل نیز حاصل آید که با توجه به مقادیر بیشتر پول صرف شده، برای فعالیتی که در مسیر بحرانی قرار گرفته است، مد نظر خواهد بود.

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

 

۲- ایجاد مدل
بر مبنای تکنیک PERT متعارف احتمال یک پروژه مشخص که شامل یک برنامه زمانبندی TS، برای یک رخداد خاص می باشد برابر با f(Z) است، که این احتمال را می توان به شرح ذیل تشریح نمود:

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

 

۳- خطی سازی ریاضیاتی
مدل ریاضیاتی از معادله (۱۶) را می توان با استفاده از بسط مرتبه اول تیلور خطی ساخت. بنابراین،  به شرح ذیل ارائه می گردد:

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

 

۴- نتیجه عددی
در اینجا ویژگی هایی نظیر خوش بینی (a) بیشترین احتمال (m)، بدبینی (b) و ویژگی های مربوط به ۴۲ فعالیت قبلی (*) وجود دارند.
پس از آن، PERT و CPM برای هر کدام از ۴۲ فعالیت محاسبه می شوند. و متعاقباً داده ها معرف آن هستند که مجموع مدت مورد انتظار پروژه به منظور اتمام کل پروژه برابر با ۴۲۱ روز می باشد.

بهینه سازی نتیجه عددی شبکه فشردگی CPM/PERT

 

۵- مباحث و نتیجه گیری
احتمال تکمیل پروژه در ظرف ۴۱۵ روز از ۶۱/۲۰% الی ۳۳%، ۲۵/۴۳%، ۱۹/۵۳%، ۲۶/۶۰%، ۰۶/۶۴%، ۳۶/۶۷% و ۷۹/۶۸% در ارتباط با سرمایه گذاری مقادیر پول به ترتیب به میزان ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰، ۲۰۰۰۰، ۲۵۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰ دلار افزایش یافته است.
از جدول ۴ـ۵، مدت مورد انتظار پروژه به طور موفقی از ۴۲۱ روز به ۴۱۲ روز در پی افزایش مقدار پول از ۵۰۰۰ به ۳۵۰۰۰ دلار کاهش یافت. علاوه بر آن، شکل ۴ـ۳ الی ۴ـ۱۰ (تصاویر در صفحات بعد نشان داده شده اند) معرف آن می باشند که ناحیه تحت توزیع نرمال به هنگامی که مدت مورد انتظار پروژه به قدر کافی در ارتباط با زمان های برنامه ریزی شده کاهش یابد بزرگتر خواهد شد.
متأسفانه، نتایج احتمال تکمیل پروژه در ظرف ۴۱۵ روز برای سرمایه گذاری بیشتر ۳۰۰۰۰ دلار متفاوت از مرجع [۳] گزارش شده است. این تفاوت به میزان ۳۶/۶۷% و ۳۵% بوده است. با این وجود، بر مبنای جدول حاصله از مرجع [۱۰]، این احتمال که پروژه زودتر از زمان مورد انتظار تکمیل گردد ۱ الی ۵۰% می باشد، در حالی که احتمالی که پروژه بعد از زمان مورد انتظار تکمیل شود ۵۰ الی ۹۹% خواهد بود. با این وجود، از مراجع [۲، ۴، ۶ و ۷]، مثال ارائه شده مشخص کننده آن است که احتمال این موضوع که پروژه دیرتر از موعد مقرر تکمیل شود به میزان ۵۰ الی ۹۹% می باشد.

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.