مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۴۶
کد مقاله
EDU46
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی
نام انگلیسی
Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research
تعداد صفحه به فارسی
۳۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
پایایی, روایی, مثلث بندی, ساخت, تحقیقات کیفی, تحقیقات کمی
کلمات کلیدی به انگلیسی
,Reliability, Validity, Triangulation, Construct
Qualitative, Quantitative
مرجع به فارسی
دانشگاه تورنتو، اونتاریو، کانادا
مرجع به انگلیسی
The Qualitative Report; University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, Nahid Golafshani
کشور
کانادا

 

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی
چکیده
کاربرد پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کمی پدیده ای شایع تلقی شده و هم اکنون چنین موردی در الگوی تحقیقاتی کیفی نیز به خوبی شناخته شده است. از آن جایی که پایایی و روایی ریشه در رویکرد اثبات گرایی دارد، لازم است تا چنین موردی را مجدداً برای کاربرد در رویکرد طبیعت گرایی نیز مورد تعریف مجدد قرار داد. همانند پایایی و روایی بکار گرفته شده در تحقیقات کمی، و کاربرد آنها به منظور فراهم آوردن نوعی راهکار مناسب به منظور بررسی معنای این دو عبارات در پارادایم / الگوی تحقیقات کیفی، فرآیند مثلث بندی با کاربرد در تحقیقات کمی به منظور آزمایش پایایی و روایی، قابلیت مشخص سازی برخی از روش ها جهت آزمایش یا بحداکثر رسانی روایی و پایایی یک مطالعه کیفی را خواهد داشت. بنابراین، ویژگیهای پایایی، روایی و مثلث بندی، در صورتی که آنها به صورت مرتبط در مفاهیم تحقیقاتی، مخصوصاً از نقطه نظر کیفی، مدنظر قرار گیرند را می بایست مجدداً مورد تعریف و پالایش قرار داد تا آنکه قابلیت بازتاب و مشخص سازی راهکارهای متعدد اثبات حقیقت بوجود آید.

کلمات کلیدی: پایایی، روایی، مثلث بندی، ساخت، تحقیقات کیفی، تحقیقات کمی

 

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

 

مقدمه
این مقاله کاربرد پارامترهای پایایی و روایی در الگو یا پارادایم تحقیقات کیفی را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا، معانی تحقیقات کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرند. متعاقباً، پایایی و روایی در تحقیقات کمی به عنوان روشی جهت فراهم آوردن نوعی تخته پرش به منظور بررسی معانی این دو عبارت و چگونگی آزمایش آنها در پارادایم یا الگوی تحقیقاتی کیفی، مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله از طریق نشان دادن کاربرد فرآیند مثلث بندی در این دو پارادایم (کمی و کیفی) به علت جهت گیری پرداخته و نشان می دهد که چگونه تغییرات بر روی درک ما در زمینه پارامترهای پایایی، روایی و مثلث بندی در مطالعات کیفی تاثیر داشته است.
تحقیقات کمی چیست؟
محققینی که از ویژگیهای اثبات گرایی منطقی استفاده نموده اند یا آنکه از تحقیقات کمی بهره گرفته اند اقدام به بکارگیری روشهای تجربی و برآوردهای کمی جهت تست کلیات فرضی نموده (Hoepfl، ۱۹۹۷)، و بر این مبنا بر روی اندازه گیری و تحلیل ارتباطات علی یا سببی بین متغیرها تاکید داشته اند (Denzin و Lincoln، ۱۹۹۸). به منظور نشان دادن معنای تحقیقات کمی برای کاربرد آن در خصوص تشریح مشکلات اجتماعی، Bogdan و Biklen (1998) خاطر نشان نموده اند که:
نمودارها و گراف ها نشان دهنده نتایج تحقیقات هستند، و مفسران از کلماتی نظیر “متغیرها”، “جمعیت ها” و “نتیجه” به عنوان بخشی از لغات روزمره خود استفاده می نمایند … حتی در صورتی که ما غالباً از این موضوع آگاهی نداشته باشیم که معانی دقیق این عبارات چیستند … [اما] از این موضوع آگاهی می باشیم که چنین موردی به عنوان بخشی از فرآیند انجام تحقیقات مدنظر است. تحقیقات، با توجه به موردی که به صورت عمومی شناخته می شود، به عنوان مترادفی برای تحقیقات کمی به شمار می آید (صفحه ۴).
تحقیقات کمی به محققین اجازه می دهد تا قابلیت آشنایی با مشکل یا مفهومی که می بایست مطالعه شود را داشته باشند، و احتمالاً بتوانند نسبت به ایجاد فرضیه هایی جهت تست مشکلات اقدام نمایند. در این پارادایم: (۱) تاکید بر روی حقایق و علل رفتار می باشد (Bogdan و Biklen، ۱۹۹۸)، (۲) اطلاعات در قالب اعدادی است که قابلیت مشخص سازی و خلاصه سازی آنها وجود دارد، (۳) فرآیند ریاضی به عنوان هنجاری برای تحلیل داده های عددی به حساب می آید و (۴) نتیجه نهایی در واژگان آماری بیان می شود (Charles، ۱۹۹۵).

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

 
پایایی و روایی در تحقیقات کمی
“ابزارهای پایایی و روایی به عنوان ابزارهای فلسفه اثبات گرایی به شمار می آیند”
(والتینگ (Watling) ، همانگونه که در وینتر (Winter)، ۲۰۰، صفحه ۷ ذکر شده است)
پایایی
جُپ ( Joppe) (2000) پایایی را به شرح ذیل تعریف نموده است:
… میزانی که بر مبنای آن نتایج سازگار با زمان می باشند و یک شاخص دقیق جمعیت کلی تحت مطالعه که به عنوان پایایی خوانده می شود و در صورتی که نتایج یک مطالعه را بتوان تحت یک روش مشابه مجدداً حاصل آورد، بنابراین ابزار تحقیقاتی تحت عنوان موردی خوانده می شود که دارای روایی می باشد (صفحه۱).
در این مضمون چنین امری نهفته شده است که ایده قابلیت تکرارپذیری نتایج یا مشاهدات وجود خواهد داشت.
Kirk و Miller (1986) سه نوع از پایایی را خاطر نشان نمودند که به تحقیقات کمی اشاره داشته و در ارتباط با: (۱) میزانی می باشد که بر مبنای آن یک اندازه گیری، به صورت تکراری، قابلیت تحصیل ویژگی های یکسانی را خواهد داشت (۲) ثبات یک اندازه گیری در خلال زمان، و (۳) مشابهت اندازه گیری در خلال یک دوره مشخص شده زمانی (صفحات ۴۱ الی ۴۲).

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

 
روایی
معیارهای سنتی برای روایی ریشه خود را در سنت اثبات گرایی یافته اند، و تا اندازه ای نیز، مکتب اثبات گرایی به وسیله یک تئوری سیستماتیک روایی تعریف شده است. با توجه به لغت شناسی اثبات گرایان، روایی در بین چنین پدیده ای وجود داشته و به عنوان نتیجه تجمع مفاهیم دیگر تجربی مدنظر است: قوانین جهانی، شواهد، عینیت، حقیقت، واقعیت، استنتاج، استدلال، حقیقت و داده های ریاضیاتی که این موارد صرفاً تعداد اندکی از مشخصه های ارائه شده به شمار می آیند (Winter، ۲۰۰۰).
Joppe (2000) توضیح ذیل در ارتباط با آنچه راهکار روایی در تحقیقات کمی مدنظر می باشد را ارائه داده است:
روایی مشخص کننده آن است که آیا تحقیق به درستی اقدام به برآورد چیزی نموده است که نیت از چنین تحقیقی اندازه گیری آن بوده است، و همچنین مشخص نمودن میزان واقعی بودن نتایج تحقیقات نیز از جمله این موارد به شمار می آید. به عبارت دیگر، آیا ابزار تحقیقاتی به شما اجازه می دهد تا قابلیت به دست آوردن اهداف تحقیقاتی خود را داشته باشید؟ محققین به طور کلی اقدام به مشخص سازی روایی از طریق طرح یکسری از سوالات نموده و عمدتاً در تحقیقات دیگران اقدام به یافتن پاسخ های مربوطه می نمایند (شکل ۱).
تحقیق کیفی چیست؟ 
تحقیق کیفی از رویکرد طبیعت نگرانه استفاده می نماید که سعی در درک پدیده ها در یک مجموعه خاص محتوی مبنا، نظیر “جهان واقعی” می نماید [که در آن] محققین سعی در دستکاری پدیده مورد نظر خود نخواهند داشت (Patton، ۲۰۰۱، صفحه ۳۹). تحقیق کیفی، بطور گسترده ای تعریف کننده راهکارها می باشد، «یعنی هر نوع از تحقیقی که قابلیت ارائه یافته هایی را داشته باشد که این یافته ها را نتوان با استفاده از رویه های آماری یا دیگر راهکارهای کمی مشخص ساخت (Strauss و Corbin، ۱۹۹۰، صفحه ۱۷) و در مقابل، نوع تحقیقی که قابلیت ایجاد یافته ها حاصله از یک مجموعه مشخص از دنیای واقعی را خواهد داشت، که در آن “پدیده مورد نظر بصورت طبیعی آشکار می باشد” (Patton، ۲۰۰۱، صفحه ۳۹). برخلاف محققین کمی، که سعی در یافتن مشخصه های سببی یا علی می نمایند، و اقدام به پیش بینی و عمومیت دادن یافته های خود می کنند، محققین کیفی در مقابل به دنبال روشن سازی، و برآورد برونی موقعیت های مشابه خواهند نمود (Hoepfl، ۱۹۹۷).
پایایی و روایی در تحقیقات کیفی
جهت درک معنی پایایی و روایی، لازم است تا تعاریف مختلف پایایی و روایی که به وسیله محققین بیشمار کمی ارائه شده است را از نظر ویژگیهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
پایایی
با وجود آنکه کلمه “پایایی” به عنوان مفهومی مدنظر است که برای آزمایش یا ارزیابی تحقیق کمی مورد استفاده قرار می گیرد، این ایده عمدتاً در کلیه تحقیقات استفاده می شود. در صورتی که ایده آزمایشی را به عنوان راهکاری جهت استخراج اطلاعات در نظر بگیریم، بنابراین مهمترین آزمایش هر مطالعه کیفی می تواند شامل کیفیت باشد. یک مطالعه کیفی مناسب می تواند به ما در زمینه “درک یک موقعیت کمک نماید که در غیر اینصورت سبب بروز سردرگمی و ابهام خواهد شد” (Eisner، ۱۹۹۱، صفحه ۵۸). چنین موردی در ارتباط با مفهوم یک تحقیق دارای کیفیت خوب می باشد آن هم به هنگامی که پایایی به عنوان مفهومی جهت ارزیابی کیفیت در مطالعه کمی با توجه به “هدف موارد توصیفی” به شمار می آید، در حالی که مفهوم کیفیت در مطالعه کیفی شامل “موارد حاصله می باشد” (Stenbacka، ۲۰۰۱، صفحه ۵۵۱). تفاوت اهداف ارزیابی کیفیت مطالعات در تحقیقات کمی و کیفی یکی از دلایلی به شمار می آید که مفهوم پایایی به صورت غیرمرتبط در تحقیق کیفی مدنظر خواهد بود. بر مبنای نظر Stenbacka (2001)، “مفهوم پایایی حتی در تحقیق کیفی نیز ممکن است ما را دچار گمراهی نماید. در صورتی که یک مطالعه کیفی با استفاده از پایایی به عنوان یک معیار مورد بحث قرار گیرد، نتیجه آن خواهد بود که چنین مطالعه ای چندان مناسب نمی باشد” (صفحه ۵۵۲).
روایی
مفهوم روایی به وسیله محدوده گسترده ای از عبارات در مطالعات کیفی تشریح شده است. این مفهوم به عنوان یک مفهوم واحد، ثابت یا کلی به حساب نمی آید، بلکه “در مقابل دارای یک ساختار احتمالی می باشد، که به صورت ضروری ریشه در فرآیندها و تمایلات مرتبط با روش های تحقیقاتی خاص و پروژه های خاص است” (Winter، ۲۰۰۱، صفحه ۱). با این وجود برخی از تحقیقات کیفی این بحث را مطرح می نمایند که عبارت روایی برای تحقیقات کیفی قابلیت کاربرد ندارد، اما در عین حال، آنها نیاز برای برخی از کنترل کیفی یا برآورد کیفی برای تحقیقات خود را خاطرنشان ساخته اند. به طور مثال، Creswell و Miller (2000) مشخص می سازد که روایی تحت تأثیر ادراک محققین در ارتباط با روایی مطالعاتی یا انتخاب خود در زمینه فرضیه پارادایم یا الگو خواهد بود. در نتیجه، بسیاری از محققین اقدام به ایجاد مفاهیم خاص خود در ارتباط با روایی نموده و عمدتاً دست به ایجاد یا پذیرش آنچه زده اند که آنها به عنوان عباراتی مناسب تر قلمداد نموده اند، نظیر کیفیت، دقت زیاد و همچنین قابلیت اعتماد (Davies  و Dodd، ۲۰۰۲؛ Lincoln و Guba، ۱۹۸۵؛ Mishler، ۲۰۰۰؛ Seale، ۱۹۹۹؛ Stenbacka، ۲۰۰۱).
آزمایش پایایی و روایی
تاکنون، مفاهیم پایایی و روایی با توجه به پالایش آنها جهت استفاده در تحقیقات کیفی ارائه شده است. هم اکنون، سئوالاتی که همچنان بدون پاسخ مانده اند عبارتند از: ” چگونه می بایست نسبت به آزمایش یا به حداکثررسانی روایی در نتیجه پایایی یک مطالعه کیفی اقدام نمود؟”
درک ما
از مباحث در حال جریان، ارتباط پارادایم یا الگوی کمی با تحقیقات کیفی از طریق پایایی و روایی سبب تغییر درک ما در ارتباط با معنی سنتی پایایی و روایی از نقطه نظر محققین کیفی شده است. پایایی و روایی تحت عنوان قابلیت اطمینان، دقت و کیفیت در الگوی کیفی تعبیر می شوند. علاوه بر این از طریق این ارتباط به عنوان راهکاری جهت حاصل آوردن پایایی و روایی یک تحقیق دیدگاه های محققین کیفی تحت تأثیر قرار گرفته اند که بر مبنای آن قابلیت حذف سوگیری و افزایش دقت و صحت تحقیق وجود خواهد داشت که به عنوان تناسبی از برخی از پدیده های اجتماعی با استفاده از فرآیند مثلث بندی به شمار می آید (Denzin، ۱۹۷۸). این فرآیند به عنوان “یک راهکار روایی که در آن محققین اقدام به جستجوی همگرایی در بین منابع متعدد و مختلف اطلاعات نموده تا آنکه تم ها یا دسته بندی های یک مطالعه را تشکیل دهند” (Creswell و Miller، ۲۰۰۰، صفحه ۱۲۶). بنابراین پایایی، روایی  و مثلث بندی، در صورتی که آنها را بتوان به عنوان مفاهیم مرتبط تحقیقاتی خواند، مخصوصاً از نقطه نظر ویژگی های کیفی، را می بایست مورد پالایش و تعریف مجدد قرار داد به گونه ای که آنها با نظم قابل مشاهده قابلیت بازتاب دادن راهکارهای متعدد ایجاد صحت و درستی را داشته باشند.

درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.