مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کیفیت آموزش الکترونیک تعهد سازمانی عملکرد سازمانی

کیفیت آموزش الکترونیک تعهد سازمانی عملکرد سازمانی

کیفیت آموزش الکترونیک تعهد سازمانی عملکرد سازمانی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۶
کد مقاله
IND26
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
رابطه کیفیت آموزش الکترونیک و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در صنعت خدماتی تایوان
نام انگلیسی
The relationship of Training in E-learning and Organizational Commitment to Organizational Performance in the Taiwan Service Industry
تعداد صفحه به فارسی
۱۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
کیفیت آموزش الکترونیک, تعهد سازمانی, عملکرد سازمانی, صنعت خدمات
کلمات کلیدی به انگلیسی
Training quality of e-learning, organizational commitment, organizational performance, service industry
مرجع به فارسی
دپارتمان توسعه منابع انسانی- انستیتو مدیریت و بهداشت چینگ کائو
دپارتمان تکنولوژی و آموزش صنعتی- دانشگاه آموزش و پرورش ملی چانگائو
الزویر
مرجع به انگلیسی
International Conference on Future Computer Supported Education; Dept. Human Resource Development, Ching Kuo Institute of Management and Health, Taiwan; Elsevier
کشور
تایوان

 رابطه کیفیت آموزش الکترونیک و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در صنعت خدماتی تایوان

چکیده
هدف این مطالعه توصیف ارتباط بین خلاقیت سازمانی در کیفیت آموزش الکترونیک و تعهد سازمانی در تایوان می باشد. یک بررسی بر پایه پرسشنامه در مورد صنعت خدمات در تایوان بر اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد. در کل ۱۵۰۰ پرسشنامه بین مدیران، کارکنان عمومی و پرسنل منابع انسانی در ۱۵۰ شرکت توزیع شد؛ در کل ۵۴۳ نمونه معتبر. نرخ برگشت معتبر ۳۶٫۲% بود. داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری آنالیز شدند. بر اساس نتایج یافته ها بشرح ذیل می باشند: (۱) برخی از متغیرهای مربوط به پیشینه سازمانی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت آموزش الکترونیک دارند، (۲) متغیرهای پیشینه سازمانی مختلف هیچ گونه تأثیری بر تعهد سازمانی ندارند، (۳) برخی از متغیرهای پیشینه سازمانی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی دارند، (۴) کیفیت آموزش الکترونیک همبستگی معنی داری با تعهد سازمانی دارد، (۵) کیفیت آموزش الکترونیک همبستگی معنی داری با عملکرد سازمانی دارد، (۶) تعهد سازمانی همبستگی معنی داری با عملکرد سازمانی دارد، (۷) کیفیت نسبی آموزش الکترونیک همبستگی معنی داری با عملکرد سازمانی و اثرات غیرمستقیم تعهد سازمانی دارد.

واژگان کلیدی: کیفیت آموزش الکترونیک- تعهد سازمانی- عملکرد سازمانی- صنعت خدمات

 

۱- مقدمه
از نقطه نظر توسعه ملی و سازمانی بودجه آموزش منابع انسانی مستلزم سرمایه گذاری مستمر است تا بدین ترتیب توانایی توسعه آتی ارتقاء یابد. با این حال، با توجه به نیاز به سرمایه گذاری آموزشی و ضروریات مرتبط با کیفیت، لازم است تا منابع مالی بیشتری در این زمینه تخصیص یابد. بنابراین تعیین محدوده ترجیحی آموزش منابع انسانی و کنترل های سیستم کیفیت در آموزش الکترونیک مستلزم برنامه ریزی پیشرفته است تا قابلیت حصول نتایج و ارزش های آموزشی وجود داشته باشد ]۱[. هنگام تلاش برای توسعه و اصلاح ویژگیهای سازمانی، ایجاد تعهد سازمانی و محیط اجتماعی داخلی برای رهبران جهت ارتقای فرهنگ سازمانی و نیز توسعه اهداف مقطعی بسیار سودمند خواهد بود ]۲-۳[. مدیران تجاری معمولاً اهمیت سرمایه گذاری پرسنلی و تأثیر مثبت آموزش الکترونیک پرسنل  بر عملکرد سازمانی را درک می کنند. در سال ۲۰۰۰  انجمن آمریکایی آموزش و توسعه (ASTD) داده هایی از ۲۵۰۰ شرکت در مورد انواع آموزش، روشهای آموزش و ابزار آموزش جمع آوری و داده ها را تحلیل کرده و هزینه شرکت ها برای آموزش الکترونیک کارکنان را گزارش نمود. نتایج نشان داد که برای شرکت هایی که در نیمه بالایی دسته بندی هستند بازگشت سرمایه سهامداران ۳۶٫۹% خواهد بود، درحالیکه بازگشت سرمایه شرکت هایی که در نیمه پایینی دسته بندی هستند تنها ۱۹٫۸% خواهد بود ]۴[.
۱-۱- حوزه تحقیق
در مبحث کیفیت آموزش الکترونیک و تعهد سازمانی، هدف این مطالعه تمرکز بر رابطه بین کیفیت آموزش الکترونیک و تعهد سازمانی در تایوان، از نقطه نظر کیفیت و ارزش آموزش می باشد. علاوه بر مرور مقالات، این مطالعه معانی و شاخص های کیفیت آموزش الکترونیک و تعهد سازمانی را نیز بر اساس مصاحبات انجام شده با مدیران، متخصصین و پژوهشگران تعریف کرده است.

کیفیت آموزش الکترونیک تعهد سازمانی عملکرد سازمانی

 

۲- تئوری و فرضیه ها
۲-۱- بررسی اثرات آموزش
آموزش جامع و تجربه تأثیر مثبتی بر عملکردهای پرسنل و توسعه سازمانی دارد ]۵[. اثر بخشی آموزش الکترونیک در مواردی چون ارزیابی کیفیت آموزش، طراحی رشته و تجربه یادگیری نمود می یابد؛ در حالیکه رضایت کارکنان مربوط به محیط کار، ارزشهای شرکت و مسئولیت پذیری شغلی است ]۶[. پرسنل منابع انسانی می توانند پیشرفت یادگیری را ارزیابی کنند تا فرایند یادگیری کارکنان در آموزش الکترونیک را درک کرده و به صورت فعال به کارآموزان اجازه دهند آنچه یاد گرفته اند به کار گیرند و از آموزش الکترونیک تجربه کسب کنند.
۲-۲- تعهد سازمانی
برحسب وجود مبنانی مشترک بین اعضاء و مدیران سازمان، بهره گیری از ویژگیهای مستخدمین و استفاده از عرف های روانی می تواند بعنوان راهکاری سودمند در مبحث مکانیزم تعهد کامل کارکنان و مدیریت کیفیت مد نظر قرار گیرد ]۱۱[. تعهد سازمانی به معنی پیوند روحی کارکنان با محیط کاری آنها می باشد ]۱۲-۱۳[. ارتقای عملکرد سازمانی از تعهد سازمانی به عملیات داخلی، اجرای برنامه و طرح های اقتضایی مشخص می شود. هرچند این امر باید بر اساس یک برنامه توسعه آموزش مؤثری اعمال شود که شامل تمام پرسنل خواهد بود ]۱۴[. وقتی تعهد روحی یک کارمند از بین برود، اثربخشی کیفیت داخلی سازمان نیز همراه با آن نابود خواهد شد ]۱۵-۱۶[. در آماده سازی جهت تغییر شکل سازمانی، لازم است تا مواردی چون تعهد سازمانی، روابط اجتماعی، فرآیندهای مناسب را مد نظر قرار داده و مخصوصا برنامه ریزی از قبل باید به صورت پیشرفته انجام گیرند. مدیران باید اعتماد و نگرش سازمانی خوبی نشان دهند تا موقعیت خود را در ابتدای فرآیند تغییر سازمانی بدست آوردند ]۱۷[. تعهد مدیران ارشد و پشتیبانی از رفتارهای رهبری از نظر کنترل کیفیت تأثیر مثبتی بر سازمان خواهد داشت ]۱۸-۲۰[.
۲-۳- عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی باید از طریق اندازه گیری های چند بعدی تعیین شود تا یک تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی مؤثر ساخته و توسعه یابد ]۲۱[. اندازه گیری عملکرد سازمانی باید با سطوح تحلیلی متمایز شود و متغیرهای عملکرد باید با مرجع خاصی سازگاری داشته باشند ]۲۲[. این نوع کارت امتیاز متوازن را می توان به عنوان یک رفتار مؤثر برای مدیریت منابع انسانی (HR) جهت تعیین عملکرد سازمانی در نظر گرفت ]۲۳[. هرچند عملکرد اجرایی از جمله نگرانی های شرکت ها است، استانداردهای اندکی برای اندازه گیری و تعریف عملکرد عملیاتی واقعی وجود دارد . موارد ارزیابی گیری شده در هر حوزه بصورت ناسازگار بوده اند ]۲۴[.

 

۲-۴- طرح تحقیق
این مطالعه شامل سه جنبه می باشد: (۱) کیفیت آموزش الکترونیک شامل سه متغیر ؛ رضایت از آموزش، فرایندهای آموزش و نتیجه آموزش؛ (۲) تهد سازمانی شامل سه متغیر؛ تعهد به ارزش، تعهد به تلاش و تعهد به ماندن / حفظ یا ابقای پست یا مسئولیت؛ (۳) عملکرد سازمانی شامل سه متغیر؛ عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد منابع انسانی. پیشنهاداتی برای تحلیل شرایط موجود در کیفیت آموزش الکترونیک در صنعت خدمات تایوان مطرح شد و این مسئله که آیا کیفیت آموزش الکترونیک می تواند به طور غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر بگذارد مورد بحث قرار گرفت. فرضیات در ادامه ارائه شده اند: فرضیه ۱: کیفیت آموزش همبستگی زیادی با تعهد سازمانی دارد. ۱-۱- رضایت از آموزش همبستگی زیادی با تعهد سازمانی دارد. ۱-۲- فرایند آموزش همبستگی زیادی با تعهد سازمانی دارد. ۱-۳- نتیجه آموزش همبستگی زیادی با تعهد سازمانی دارد. فرضیه ۲: کیفیت آموزش همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. ۲-۱- رضایت از آموزش همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. ۲-۲- فرایند آموزش همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. ۲-۳- نتیجه آموزش همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. فرضیه ۳: تعهد سازمانی همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. ۳-۱- تعهد به ارزش همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. ۳-۲- تعهد به تلاش همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. ۳-۳- تعهد به ماندن همبستگی زیادی با عملکرد سازمانی دارد. فرضیه ۴:  تعهد سازمانی در سازمان اثرات واسطه ای میان کیفیت آموزش و عملکرد سازمانی دارد.
۲-۵- روش تحقیق
این تحقیق یک مطالعه کمّی بوده و ابزار تحقیق در آن یک پرسشنامه است. علاوه بر این، تحلیل تاییدی عاملی (CFA) و تحلیل رگرسیون چندگانه مدل معادلاتی ساختاری اتخاذ گردید. CFA از مقیاس اندازه گیری هر متغیر برای تعیین اینکه آیا مدل داده ها به صورت مورد انتظار این مطالعه است یا نه استفاده می کند، و نیز دارای توابعی از تأیید اعتبار تئوری و ارزیابی قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار آزمایش می باشد.

کیفیت آموزش الکترونیک تعهد سازمانی عملکرد سازمانی

 

۳- نتایج و تحلیل نتایج
آنالیز و تحلیل نتایج بر اساس داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها انجام شد. در ابتدا متغیرها برای ابزار اندازه گیری طبقه بندی شدند، سپس مشخصات و حالت توزیع نمونه ها توصیف شد و در نهایت نتایج حاصل از پرسشنامه ها بر اساس اهداف تحقیق و فرضیه ها مورد تحلیل قرار گرفت.
۳-۱- تأثیر کیفیت آموزش الکترونیک بر تعهد سازمانی
تحلیل رگرسیون متغیرها، همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده است، وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای زیر مجموعه کیفیت آموزش الکترونیک و تعد سازمانی را نشان می دهد. فرضیه های ۱، ۱-۱، ۱-۲ و ۱-۳ تأیید می شوند.
۳-۲- تأثیر کیفیت آموزش الکترونیک بر عملکرد سازمانی
همانطور که در جدول ۲ نشان داده شده است تحلیل رگرسیون وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فرایند آموزش الکترونیک و عملکرد مالی و نیز بین فرایند آموزش و عملکرد سازمانی را نشان می دهد. بین کیفیت آموزش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. فرضیه های ۲ و ۲-۲ تأیید می شوند در حالیکه فرضیه های ۲-۱ و ۲-۳ رد می شوند.
۳-۳- تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی
تحلیل رگرسیون جدول ۳ وجود تأثیر مثبت و معنی داری بین متغیرهای زیرمجموعه تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی را نشان می دهد. بنابراین فرضیه های ۳، ۳-۱، ۳-۲ و ۳-۳ تأیید می شوند.

کیفیت آموزش الکترونیک تعهد سازمانی عملکرد سازمانی

 

۳-۴- تأثیر کیفیت آموزش بر عملکرد سازمانی- تأثیر غیرمستقیم / واسطه ای تعهد سازمانی
  • تحلیل واریانس اثرات واسطه ای/ غیرمستقیم تعهد سازمانی بر فرایند آموزش الکترونیک و عملکرد مالی : (۱) در M2 تأثیر مدل F بر ارزش های فرایندهای آموزشی و تعهد ارزش به عملکرد مالی معنی دار است (F=28.194, p‹۰٫۰۵) که R2= 0.326، ضریب فرایند آموزش β=-۰٫۱۳۵ است که نشان می دهد فرایند های آموزش الکترونیک تأثیر منفی معنی داری بر عملکرد مالی دارند؛ و ضریب تعهد به ارزش β=۰٫۰۸۴ است که نشان می دهد تعهد به ارزش تأثیر معنی داری بر عملکرد سازمانی ندارد. (۲) در M2 تأثیر مدل F از ارزش فرایند آموزش و تعهد به تلاش بر عملکردهای مالی معنی دار است (F=28.306, p‹۰٫۰۵) که R2= 0.327، ضریب فرایند آموزش  (p‹۰٫۰۵)β=-۰٫۱۳۷ است که نشان می دهد فرایند آموزش تأثیر منفی معنی داری بر عملکرد مالی دارد؛ ضریب تعهد به تلاش  (p‹۰٫۰۵)β=۰٫۹۵ است که نشان می دهد تعهد به تلاش تأثیر مثبت معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد. (۳) ) در M2 تأثیر مدل F  بر ارزش فرایند آموزش و تعهد به ماندن بر عملکردهای مالی معنی دار است (F=28.743, p‹۰٫۰۵) که R2= 0.330، ضریب فرایند آموزش  (p‹۰٫۰۵)β=-۰٫۱۵۲ است که نشان می دهد فرایند آموزش الکترونیک تأثیر منفی معنی درای بر عملکرد مالی دارد، ضریب تعهد به ماندن (p‹۰٫۱۰)β=۰٫۱۱۵ است که نشان می دهد تهد به ماندن تأثیر مثبت معنی داری بر عملکرد مالی دارد.
نتایج فوق از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که کیفیت آموزش نسبی الکترونیک از طریق اثرات غیرمستقیم / واسطه ای تعهد سازمانی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی دارد. بنابراین، فرضیه ۴ تا حدودی تأیید می شود. این یافته با این بحث که تعهد سازمانی تأثیر برانگیزاننده ای بر فرایند آموزش کارکنان و تأثیر مثبت معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد مطابقت می کند. در نتیجه تعهد سازمانی نقش یک کاتالیزور را در رشد سازمانی ایفا می کند. به هنگام ایجاد سیستم های مدیریتی از جمله سیاست های انسانی سازمانها باید محیطی سالم با اتمسفری مثبت ایجاد کنند تا قابلیت شکل دهی فرهنگی انگیزشی در ارتباط با تعهد سازمانی را داشته باشند.
 
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.