مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات باستان شناسی بخش 2

در این قسمت  لغات باستان شناسی بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات باستان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات باستان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات باستان شناسی - ایران ترجمه

لغات باستان شناسی بخش 2
بوم‌ساخته
 ecofact
باستان‌شناسی محیطی
 environmental archaeology
باستان‌شناسی تطوری
 evolutionary archaeology
کاوش
 excavation
واحد کاوش
 excavation unit
باستان‌شناسی تجربی
 experimental archaeology
زیابوم ساخته‌ها
 faunal ecofacts
باستان‌شناسی میدانی
 field archaeology
یافته
 find
یافته‌گاه
 find-spot/ findspot/ find place
گیابوم‌ساخته‌ها
 floral ecofacts
زمین‌ساخته
 geofact
محوطه مسکونی
 habitation site
باستان‌شناسی خانمان
 household archaeology
شکارگر ـ گردآور
 hunter-gatherer
باورساخته
 ideofact
بوم‌ساخته‌های معدنی
 inorganic ecofacts
باستان‌شناسی تفسیری
 interpretive archaeology
باستان‌شناسی منظری
 landscape archaeology
کاوش گسترده
 lateral excavation/ extensive excavation
باستان‌شناسی هستان
 living archaeology
باستان‌شناسی دریایی
 maritime archaeology/ marine archaeology
باستان‌شناسی مارکسیستی
 Marxist archaeology
فرهنگ مادی
 material culture
دست‌ساخته فلزی
 metal artifact
محوطه خندق‌دار
 moated site
باستان‌شناسی نو
 new archaeology
باستان‌شناسی برون‌محوطه‌ای
 non-site archaeology/ off-site archaeology
داده‌های برون‌محوطه‌ای
 off-site data
کاوش محدوده باز
 open area excavation/ area excavation
محوطه باز
 open site
دست‌ساخته آلی
 organic artifact
بوم‌ساخته‌های آلی
 organic ecofacts
باستان‌استخوان‌شناسی
 osteoarchaeology
پس‌کاوش
 post-excavation
باستان‌شناسی پساروندگرا
 postprocessual archaeology
باستان‌شناسی روندگرا
 processual archaeology
باستان‌شناس حرفه‌ای
 professional archaeologist
باستان‌شناسی دروغین
 pseudo-archaeology/ pseudoarchaeology
دست‌ساخته‌نما
 pseudo-artifact
باستان‌شناسی کمی
 quantitative archaeology
واحد ثبت و ضبط
 recording unit
باستان‌شناسی نجات
 rescue archaeology/ salvage archaeology/ public archaeology
نمونه‌برداری
 sampling
جزء نمونه‌برداری
 sampling element
کسر نمونه‌برداری
 sampling fraction
قالب نمونه‌برداری
 sampling frame
محدوده نمونه‌برداری
 sampling universe
کاوش گزینشی
 selective excavation
توالی
 sequence
مقایسه توالی‌ها
 sequence comparison
باستان‌شناسی استقراری
 settlement archaeology
محوطه
 site
ساختار محوطه
 site structure
بررسی محوطه
 site survey
یافته ریز
 small find
باستان‌شناسی مکانی
 spatial archaeology
یافته پراکنده
 stray find
باستان‌شناسی ساختاری
 structural archaeology
باستان‌شناسی سطحی
 surface archaeology
گردآوری سطحی
 surface collection
یافته سطحی
 surface find
محوطه سطحی
 surface site
باستان‌شناسی نمادی
 symbolic archaeology
نمونه‌برداری سامانمند
 systematic sampling
فن‌ساخته
 technofact
باستان‌شناسی فراگیر
 total archaeology
محوطه شاخص
 type-site
باستان‌شناسی زیرآب
 underwater archaeology/ submarine archaeology
باستان‌شناسی باتلاقی
 wetland archaeology
تاریخ‌گذاری مطلق
 absolute dating
نوسنگی بی‌سفال
 Aceramic Neolithic
خاک انسان‌زیست
 anthropogenic soil
انسان‌نما
 anthropoid
انسان‌شناختی
 anthropological
باستان‌شناسی انسان‌شناختی
 anthropological archaeology
انسان‌شناس
 anthropologist
انسان‌شناسی
 anthropology
انسان‌سنجی
 anthropometry
انسان‌ریخت1
 anthropomorph/ anthropoid
انسان‌ریخت2
 anthropomorphic
انسان‌انگاری
 anthropomorphism
باستان‌گیاه‌شناختی
 archaeobotanical
باستان‌گیاه‌شناسی
 archaeobotany
باستان‌مردم‌گیاه‌شناسی
 archaeoethnobotany/ palaeoethnobotany
باستان‌شناسی زمین‌شناختی
 archaeological geology
بررسی باستان‌شناختی
 archaeological reconnaissance/ archaeological survey
تاریخ‌گذاری باستان‌مغناطیسی
 archaeomagnetic dating/ archaeomagnetic intensity dating
دوره عتیق
 Archaic period
دوره عتیق
 Archaic period
کهن‌نمون
 archetype
انسان‌شناسی زیست‌فرهنگی
 biocultural anthropology
عصر استخوان
 Bone Age
تاریخ‌گذاری استخوان‌شناختی
 bone dating
عصر مفرغ
 Bronze Age
تاریخ‌گذاری کربنی
 carbon-14 dating
تاریخ‌گذاری کاتیونی
 cation-ratio dating
مس‌سنگی
 Chalcolithic/ Copper Stone Age
تاریخ‌گذاری زمان‌سنجشی
 chronometric dating
دوره کلاسیک
 Classic period
عصر کلاسیک
 Classical Age
باستان‌شناسی دوران کلاسیک
 classical archaeology
دوره کلاسیک
 classical period/ classic period
پدیدار برساختی
 constructed feature
عصر مس
 Copper Age
نمونه‌برداری مغزه‌ای
 core sampling
گیاه‌نشان
 crop mark
تاریخ‌گذاری هم‌زمانی
 cross dating
انسان‌شناسی فرهنگی
 cultural anthropology
پدیدار انباشتی
 cumulative feature
بررسی سرسری
 cursory survey
دوران تاریک
 Dark Ages
تاریخ‌گذاری
 dating
نهشته‌گذاری
 deposition
محیط‌زیست نهشته‌ای
 depositional environment
مصر سلسله‌ها
 Dynastic Egypt
دوره سلسله‌ها
 Dynastic period
سلسله صفر
 Dynasty 0
عصر مفرغ آغازین
 Early Bronze Age
دوره کلاسیک آغازین
 Early Classical period
دوره سلسله‌های آغازین
 Early Dynastic period
دوره سلسله‌های قدیم
 Early Dynastic period
تاریخ‌گذاری تشدید اسپین الکترون
 electron spin resonance dating
فرانوسنگی
 Eneolithic/ Aneolithic
فراپارینه‌سنگی
 Epi-palaeolithic
فرهنگ فراپارینه‌سنگی
 Epi-palaeolithic cultures
باستان‌مردم‌شناسی
 ethnoarchaeology
تاریخ‌گذاری فلوئورـ اورانیم ـ نیتروژن
 F.U.N dating
پدیدار
 feature
بررسی میدانی
 field survey
نوسنگی واپسین
 Final Neolithic
نوسنگی معتدل نخستین
 First Temporate Neolithic
تاریخ‌گذاری فلوئوری
 fluorine dating
بررسی پیمایشی
 foot survey/ pedestrian survey/ fieldwalking
تاریخ‌گذاری دستوری
 formula dating
یخ‌نشان
 frost mark
زمین‌باستان‌شناسی
 geoarchaeology
دوره هندسی
 Geometric period
دوره جرزه‌ای
 Gerzean period
بررسی زمینی
 ground survey/ ground reconnaissance
نمودار هریس
 Harris matrix
دوره یونانی‌مآبی
 Hellenistic period/ Hellenistic
دوره کلاسیک برین
 High Classical period
باستان‌شناسی دوران تاریخی
 historic archaeology
دوران تاریخی
 Historic period
کاوش افقی
 horizental area excavation/ clearing excavation/ horizental explosure
لایه‌نگاری افقی
 horizontal stratigraphy
دوره‌های فترت
 Intermediate periods
عصر آهن
 Iron Age
محوطه کشتارگاهی
 kill site
عصر مفرغ پایانی
 Late Bronze Age
دوره کلاسیک پایانی
 Late Classical period
هندسی پایانی
 Late Geometric
دوره متأخر
 Late period
مکانه
 locus
پارینه‌سنگی زیرین
 Lower Palaeolithic
تاریخ‌گذاری مغناطیسی
 magnetic dating
باستان‌شناسی قرون وسطی
 medieval archaeology
قرون وسطی
 Medieval period/ Middle Ages
میان‌سنگی
 Mesolithic/ mesolithic
دوره آشور میانه
 Middle Assyrian period
دوره بابل میانه
 Middle Babylonian period
عصر مفرغ میانه
 Middle Bronze Age
پادشاهی میانه
 Middle Kingdom
پارینه‌سنگی میانی
 Middle Palaeolithic
عصر سنگ میانی
 Middle Stone Age
دوره آشور نو
 Neo-Assyrian period
دوره بابل نو
 Neo-Babylonian period
نوسنگی
 Neolithic
انقلاب نوسنگی
 Neolithic revolution
پادشاهی نو
 New Kingdom
عصر نوسنگی
 New Stone Age
تاریخ‌گذاری نیتروژنی
 nitrogen dating
دوره آشور کهن
 Old Assyrian period
دوره بابل کهن
 Old Babylonian period
پادشاهی کهن
 Old Kingdom
عصر سنگ کهن
 Old Stone Age
شرقی‌مآبی
 Orientalizing/ Orientalizing period
دیرین‌انسان‌شناسی
 palaeoanthropology
دیرین‌کالبدگشایی
 palaeoautopsy
دیرین‌اقلیم‌شناسی
 palaeoclimatology
دیرین‌جمعیت‌شناسی
 palaeodemography
دیرین‌بوم‌شناسی
 palaeoecology
دیرین‌معیشت
 palaeoeconomy
دیرین‌زیست‌محیط
 palaeoenvironment
بازسازی دیرین‌زیست‌محیط
 palaeoenvironmental reconstruction
دیرین‌مردم‌نگاری
 palaeoethnography
دیرین‌مردم‌شناسی
 palaeoethnology
پارینه‌سنگی
 Palaeolithic
هنر پارینه‌سنگی
 Palaeolithic art
دیرین‌فلزکاری
 palaeometallurgy
دیرین‌آسیب‌شناسی
 palaeopathology
دیرین‌خاک‌شناسی
 palaeopedology
دیرین‌سرم‌شناسی
 palaeoserology
گرده‌شناسی
 palynology
کاوش عمودی
 penetrating excavation
دوره فراعنه
 Pharaonic period
انسان‌شناسی جسمانی
 physical anthropology
تاریخ‌گذاری دسته‌چپقی
 pipe-stem dating
تاریخ‌گذاری پتاسیم ـ آرگون
 potassium-argon dating
پیش‌ازسفال
 preceramic
دوره پیش‌ازسفال
 Preceramic Period
پیش‌ازسلسله‌ها
 Predynastic
مصر پیش‌ازسلسله‌ها
 Pre-Dynastic Egyp
دوره پیش‌ازسلسله‌ها
 Pre-Dynastic period
باستان‌شناسی پیش‌ازتاریخ
 prehistoric archaeology
محوطه پیش‌ازتاریخ
 prehistoric site
پیش‌ازتاریخ
 prehistory/ prehistoric
نوسنگی پیش‌ازسفال
 Pre-pottery Neolithic
دوره پیش‌سارگونی
 Pre-Sargonid period
نمونه‌برداری احتمالاتی
 probabilistic sampling
دوره آغاز سلسله‌ها
 Proto-Dynastic period
دوره آغاز عیلامی
 Proto-Elamite period
آغاز هندسی
 Proto-geometric
باستان‌شناسی آغازتاریخی
 protohistoric archaeology
آغاز تاریخ
 protohistory/ protohistoric period
دوره آغاز نگارش
 protoliterate period
آغاز نوسنگی
 Proto-Neolithic
پیش‌نمون
 prototype
مصر بطلمیوسی
 Ptolemaic Egypt
دوره بطلمیوسی
 Ptolemaic period
عصر اهرام
 Pyramid Age
کاوش چهاربخشی
 quadrant excavation
روش چهاربخشی
 quadrant method
تاریخ‌گذاری پرتوکربنی
 radiocarbon dating
تاریخ‌گذاری پرتوسنجشی
 radiometric dating
نمونه‌برداری تصادفی
 random sampling
بررسی منطقه‌ای
 regional survey
تاریخ‌گذاری نسبی
 relative dating
دوره رومیان
 Roman period
کاوش نجات
 salvage excavation
نوسنگی پسین
 Secondary Neolithic
تاریخ‌گذاری ترتیبی
 sequence dating
سایه‌نشان
 shadow mark
محوطه سایه‌نشان
 shadow sites
بررسی شمی
 shot-gun survey
نمونه‌برداری تصادفی ساده
 simple random sampling
حوزه معیشت محوطه
 site catchment area/ site territory catchment area
بررسی بهره‌گاه محوطه
 site exploitation survey
لغات باستان شناسی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.