مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 3

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 3
تجزیه
decomposition
کاهش یافتن
decrease
ژرف
deep
خطا، نقص
defect
تعریف
definition
ورتابیدن
deflect
ورتابش
deflection
درجه
degree
درنگ
delay
تحویل دادن
deliver
چگالی
density
موتور – دری
Deri motor
آشکار ساز
detector
تجهیز، وسیله
device
نفوذ
diffusion
ضریب نفوذ
diffusion coefficient
ثابت نفوذ
diffusion constant
جریان نفوذ
diffusion current
عمق نفوذ
diffusion depth
طول نفوذ
diffusion length
مسیر نفوذ
diffusion path
ولتاژ نفوذ
diffusion potential
فرآیند نفوذ
diffusion process
روش نفوذ
diffusion technique
زمان نفوذ
diffusion time
سرعت نفوذ
diffusion velocity
ولتاژ نفوذ
diffusion voltage
ناحیه نفوذ
diffusion zone
رقمی
digital
نور کم کن
dimmer
دیود
diode
جریان دیود
diode current
دو قطبی
dipole
مستقیم، دائم
direct
جریان دائم
direct current
گرمایش مستقیم
direct heating
روشنایی مستقیم
direct illumination
روشنایی مستقیم
direct lighting
تابش مستقیم
direct radiation
ولتاژ d.c
direct voltage
راستا، سو
direction
جهت جریان
direction of current
جهت نیرو
direction of force
جهت حرکت
direction of motion
جهت تابش
direction of radiation
جهت پیچش
direction of screwing
جهت بردار
direction of vector
راهنمای پرونده
directory
بار زدایی
discharge
مدار تخلیه
discharge circuit
جریان تخلیه
discharge current
منحنی تخلیه
discharge curve
پتانسیل تخلیه
discharge potential
فضای تخلیه
discharge space
جرقه تخلیه
discharge spark
ولتاژ تخلیه
discharge voltage
تخلیه
Discharging
زدودن رنگ
Discolour / discolor
رنگزدایی
Discolouration / Discoloration
جدا کردن
disconnect
سکسیونر، سواساز، کلید قطع
Disconnector, Disconnect Switch, Sectionner
فروپاشی
disintegration
ثابت فروپاشی
disintegration constant
زمان فروپاشی
disintegration time
گسستگی
disjunction
گرده
disk
جابجایی
displacement
زاویه جایجایی
displacement angle
جریان جابجایی
displacement current
ضریب جابجایی
displacement factor
میدان جابجایی
displacement field
شار جایجایی
displacement flux
اختلاف فاز
displacement of phase
نمایش دادن
display
رله دیستانس
distance relay
چولگی
distortion
پخش کردن
distribute
پخش، تقسیم، توزیع
distribution
جعبه تقسیم
distribution box
کابل پخش
distribution cable
مدار پخش
distribution circuit
منحنی پخش
distribution curve
ضریب پخش
distribution factor
قانون پخش
distribution law
شبکه پخش
distribution network
پخش انرژی
distribution of energy
نقطه پخش
distribution point
خانگی
domestic
وسیله خانگی
domestic appliance
کاربرد خانگی
domestic application
مصرف خانگی
domestic consumption
دوتایی
double
دو قطبی
double pole
دو برابر کننده
doubler
افت
drop
افت پتانسیل
drop of potential
افت فشار
drop of pressure
خشک
dry
اصطکاک خشک
dry friction
نیروییک
dynamics
مولد جریان دائم
dynamo
آرمیچر دینام
dynamo armature
جاروبک دینام
dynamo brush
دینامو الکتریک
dynamoelectric
ورق دینام
dynamo sheet
توان سنج
dynamo meter
دین (واحد نیرو)
Dyne
زمین، اتصالی به زمین
earth
ظرفیت زمین
earth capacitance
مدار زمین
earth circuit
سیم زمین
earth conductor
بزمین بسته
earth connected
اتصال زمین
earth connection
کنتاکت زمین
earth contact
جریان زمین
earth current
الکترود زمین
earth electrode
مدار زمین
earth loop
پتانسیل زمین
earth potential
برگشت زمین
earth return
به زمین بسته
earthed
بزمین بندی
earthling
پژواک
echo
جریانهای گردابی
eddies
گرداب کوچک
eddy
جریان گردابی
eddy current
مؤثر، کارآیند
effective
ظرفیت مؤثر
effective capacity
بار مؤثر
effective charge
جریان مؤثر
effective current
قطر مؤثر
effective diameter
میدان مؤثر
effective field
شار مؤثر
effective flux
توان نامی
effective output
قدرت مؤثر
effective power
پهنه مؤثر
effective range
توان نامی مؤثر
effective rating
مقدار مؤثر
effective value
ولتاژ مؤثر
effective voltage
بازده، کارایی
efficiency
کشسان
elastic
کشسانی
elasticity
برقی، کهربایی
electric
قوس الکتریکی
electric arc
زنگ الکتریکی
electric bell
ترمز الکتریکی
electric brake
بار الکتریکی
electric charge
مدار الکتریکی
electric circuit
ساعت برقی
electric clock
اتصال الکتریکی
electric connection
اجاق برقی
electric cooker
جریان برق
electric current
دو قطبی الکتریکی
electric dipole
تخلیه الکتریکی
electric discharge
مته برقی
electric drill
محرک الکتریکی
electric drive
انرژی الکتریکی
electric energy
تحریک الکتریکی
electric excitation
چشم الکتریکی
electric eye
میدان الکتریکی
electric field
شار الکتریکی
electric flux
نیروی الکتریکی
electric force
کوره الکتریکی
electric furnace
مولد (برق)
electric generator
اجاق برق
electric hearth
خط الکتریکی
electric line
بار الکتریکی
electric load
ماشین الکتریکی
electric machine
کنتور برق
electric meter
موتور برق
electric motor
شبکه الکتریکی
electric network
نوفه الکتریکی
electric noise
کوره برق
electric oven
تأ سیسات برق
electric plant
قطب الکتریکی
electric pole
پتانسیل الکتریکی
electric potential
توان الکتریکی
electric power
کمیت الکتریکی
electric quantity
ضربه الکتریکی
electric shock
نیروگاه
electric station
تنش الکتریکی
electric stress
منبع الکتریکی
electric supply
واحد الکتریکی
electric unit
فشار برق
electric voltage
برقی
electrical
وسایل برقی
electrical appliances
اتصال الکتریکی
electrical connection
مهندس برق
electrical engineer
مهندسی برق
electrical engineering
تجهیزات الکتریکی
electrical equipment
تجهیزات برق
electrical equipment
سیمکشی
electrical installation
گشتاور الکتریکی
electrical moment
برقکار
electrician
کهربا
electricity
الکتریسیته مالشی
electricity by friction
کنتور برق
electricity meter
کهربایش
electrification
کهربوده
electrified
کهرباییدن
electrify
الکترود
electrode
الکترولیتی
electrolytic
آهنربای الکتریکی
electromagnet
کاهنربایی
electromagnetic
کاهنرباییک
electromagnetics
الکتروموتوری
electromotive
نیزوی الکتروموتوری
electromotive force
شدت میدان
electromotive intensity
موتور الکتریکی
electromotor
الکترون
electron
جریان الکترون(ها)
electron current
کمبود الکترون
electron deficit
چگالی الکترون
electron density
پخش الکترون
electron distribution
انتشار الکترون
electron emission
انتشار صوت
electron of sound
طیف انتشار
electron spectrum
امیتر
emitter
مدار امیتر
emitter circuit
جریان امیتر
emitter current
الکترود امیتر
emitter electrode
ناحیه امیتر
emitter region
پایانه امیتر
emitter terminal
ولتاژ امیتر
emitter voltage
کارمایه، ورزه
energy
مصرف انرژی
energy consumption
تبدیل انرژی
energy conversion
پخش انرژی
energy distribution
جریان انرژی
energy flow
کنتور برق
energy meter
کوانت انرژی
energy quantum
بازیابی انرژی
energy recovery
منبع انرژی
energy source
انتقال انرژِی
energy transfer
ماشین، موتور
engine
مهندس
engineer
مهندسی
engineering
متعادل کننده
equalizer
معادله
equation
سازوبرگ، تجهیزات
equipment
همپتانسیل
equipotential
سطح همپتانسیل
equipotential surface
هم ارزی
equivalence
مدار هم ارز
equivalence circuit
هم ارز
equivalent
خطا
error
دیود اساکی
Esaki diode
تحریک
excitation
جریان تحریک
excitation current
پتانسیل تحریک
excitation potential
منبع تحریک
excitation source
حالت تحریک
excitation state
کلید تحریک
excitation switch
ولتاژ تحریک
excitation voltage
محرک، تحریک کننده
exciter
مدار تحریک
exciter circuit
میدان تحریک
exciter field
دستگاه تحریک
exciter set
نیاد انحصاری
exclusive code
(یا) انحصاری
exclusive OR
آروین
experience
آزمایش
experiment
آروینی (آزمایشی)
experimental
ویژستار
expert
پژوهیدن
explore
انفجار
explosion
نمایی
exponential
منحنی نمایی
exponential curve
پخش نمایی
exponential distribution
تابع نمایی
exponential function
بیرونی
external
مدار خارجی
external circuit
هادی خارجی
external conductor
جریان خارجی
external current
تخلیه هاله ای
external discharge
پسخوراند خارجی
external feedback
میدان خارجی
external field
نیروی خارجی
external force
تأثیر خارجی
external influence
عایقسازی خارجی
external insulation
سیگنال خارجی
external signal
ولتاژ خارجی
external voltage
اطفاء، خاموشی
Extinction
ساختن
fabricate
ساخت
fabrication
ارزش ساخت
fabrication cost
روش ساخت
fabrication procedure
فن ساخت
fabrication technique
تکنولوژی ساخت
fabrication technology
ضریب
factor
ضریب اطمینان
factor of assurance
ضریب القاء
factor of induction
ضریب لختی
factor of inertia
ضریب احتمال
factor of probability
ضریب کیفیت
factor of quality
ضریب اطمینان
factor of safety
فارنهایت
Fahrenheit
فاراد
Farad
فاراده
Faraday
قفس فاراده
Faraday cage
ثابت فاراده
Faraday constant
استوانه فاراده
Faraday cylinder
اثر فاراده
Faraday effect
قانون فاراده
Faraday law
ثابت فاراده
Faraday number
چرخش فاراده
Faraday rotation
قفس فاراده
Faraday shield
ظرفیت سنج
faradmeter
خطا، عیب
fault
جریان خطا
fault current
آشکار ساز خطا
fault detector
عیب یابی
fault finding
محل خطا
fault location
توان اتصال کوتاه
fault power
ولتاژ خطا
fault voltage
بی عیب
faultless
تغذیه (تغذیه کردن)
feed
لوله تغذیه
feed pipe
نقطه تغذیه
feed point
پمپ تغذیه
feed pump
سیستم تغذیه
feed system
سیم تغذیه
feed wire
پسخوراند (پسخوراندن)
feedback
خط تغذیه
feeder
کابل تغذیه
feeder cable
خط تغذیه
feeder line
تغذیه
feeding
پل تغذیه
feeding bridge
جریان تغذیه
feeding current
تلف تغذیه
feeding loss
نقطه تغذیه
feeding point
انرژی فرمی
Fermi energy
تابع فرمی
Fermi function
انتگرال فرمی
Fermi integral
سطح فرمی
Fermi level
موتور فراری
Ferraris motor
فریت
ferrite
آنتن فریت
ferrite aerial
هسته فریت
ferrite core
فروالکتریسیته
ferroelectricity
فرومغناطیسی
ferromagnetic
مدار فرومغناطیسی
ferromagnetic circuit
ماده فرومغناطیسی
ferromagnetic material
وفاداری، دقت
fidelity
میدان، حوزه
field
شتاب میدان
field acceleration
زاویه میدان
field angle
چگالی میدان
field density
جهت میدان
field direction
تخلیه میدان
field discharge
جابجایی میدان
field displacement
چولگی(اعوجاج) میدان
field distortion
اثر میدان
field effect
ترانزیستور با اثر میدان، ترانزیستور اثر میدانی
field effect transistor
معادله میدان
field equation
تحریک میدان
field excitation
دست آزمایی
field experience
بی میدان
field free
بسامد تصویر
field frequency
ناهمگنی میدان
field inhomogeneity
شدت میدان
field intensity
خط میدان
field line
آهنربای میدان
field magnet
حوزه میدان
field of application
میدان نیرو
field of force
حیطه کاربر
field of use
میدان دید
field of view
صفحه میدان
field plate
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.