مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 3

در این قسمت  لغات بیمه بخش 3 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 3
boiler and pressure vessel
بیمه بویلر و ماشینهای بخار
boiler drum
مخزن دیگ بخار  دیگ بخار مخزنی
boiler explosion insurance
بیمه انفجار بویلر
boiler scale
رسوبات داخل بویلر
bona fde
حسن نیت
bona fde mistake
خطای عمدی
bona vacatia (L)
اموال بلاصاحب
bonded values
ارزش کالای به گرو گذاشته شده
در صورت آسیب دیدن چنین کالایی امکان دارد این ارزش بجای ارزش ناخالص کالا مورد استفاده قرار بگیرد
bonus
پاداش
bordereau
بوردرو
border line
خط مرزی
border river or boundary river
رودخانه مرزی
both to blame collision clause
شرط مسئولیت متقابل در صورت تصادم  شرط تقصیر مشترک     مسئولیت مشترک در تصادم کشتی
bottom
شناور یا کشتی
Bottomry
گروگذاشتن کشتی وثیقه گذاشتن کشتی و کرایه بار آن با هم برای تحصیل وام
عقد رهنی که صاحب کشتی در مقابل گروگذاردن کشتی دریافت میدارد و اگر کشتی غرق شد حق هیچگونه مطالبه نداشته ولی در صورت بازگشت کشتی به سلامت پوشش را دریافت میدارد.  عقد یادشده یکی از انواع اولیه بیمه های باربری بوده است که اینک منسوخ گردیده.  وامی تقریبا معادل ارزش کشتی بوده که مالک آن با بهرهای بیشتر از وام  های معمول اخذ و ضمنا کشتی خود را نزد وام دهنده وثیقه میگذارده است
bottomry and respondentia bonds
قرارداد رهن تأمین شده درآمد (سند یا قراردادی است که به موجب آن کشتی و یا کالای آن در رهن وام دهنده قرار میگیرد ولی اگر کشتی در یک سفر خاص غرق شود وام گیرنده ملزم به پرداخت وام نخواهد بود )
bottomry bonds
قرارداد وثیقه وام دریایی  وام دریانوردی
bouquet
قراردادهای دسته ای /  کلی /  تلفیقی /  بوکه
bow
قسمت جلو کشتی سینه کشتی
branch  / office
شعبه
breach of contract
نقض کردن قرارداد
breach of statutory duty
نقض وظیفه قانونی
breach of warranty burden of proof
نقض کردن التزام  نقض تعهدات در بیمه دریایی
breakage
شکست کالا  شکست
breakdown clause
شرط موارد نقص و خرابی کشتی  شرط ازکارافتادگی (بیمه دریایی)
break – down maintenance
تعمیرات خرابی
break up voyage
سفر کشتی برای اوراق شدن
bridged with spark gaps
اتصال با دهانه جرقه
broker
کارگزار دلال واسطه  دلال و واسطه  دلال بیمه  دلال  کارگزار بیمه
brokerage
حق دلالی  دلالی  کارمزد دلالی
brokerage clause
شرط پرداخت حق دلالی و نرخ آن
broker companies
شرکتهای واسطه
building insurance
بیمه ساختمان
bulk cargo
فله
bulk cargo carrier
کشتی فله بر (بیمه دریایی)
bulk oil clauses
شروط حمل نفت به صورت فله
bunker shafts
شکست میل لنگها (بیمه دریایی)
bunkers
سوخت کشتی (بیمه دریایی) اسناد مربوط به کرایه و سوخت
burden of proof
وظیفه اثبات
burglary
سرقت با شکستن  دزدی با شکستن حرز  دزدی
burglary and general accident
دزدی و حوادث عمومی (متفرقه)
burglary insurance
بیمه سرقت  بیمه دزدی با شکست حرز
burning cost
هزینه تمام شده
هزینه حتمی خسارت
هزینه قطعی خسارت
burning cost method
روش قیمت تمام شده خسارت  هزینه های حتمی خسارت روش
business custom
عرف بازرگانی
business interruption
توقف در کار
business interruption insurance
بیمه وقفه کار
بیمه جلوگیری از اختلال در فعالیت شرکت
buyer’s interest
نفع خریدار (بیمه دریایی)
by blank indorsement
صرفا بهصورت امضاء
by sacrifice
مبالغی که بابت تلف کالا و یا آسیب های وارده در اثر تفدیه جبران میشود
caking
شكركردن
cancellation
فسخ قرارداد
cancellation clause
شرط فسخ
cancelling date
تاریخ فسخ
cancelling returns onlyشرطی است كه در بیمههای اتكایی بدنه كشتی گنجانده میشود و براساس آن
در صورت فسخ قرارداد به غیر از مبالغی كه در صورت فسخ عادی قابل بازپرداخت است.
مبلغ دیگری به واگذارنده پرداخت نمیشود
cancelling return
برگشت حق بیمه
capable of and available for work
توانا و آماده انجام كار
capacity
ظرفیت  ظرفیت بیمه پذیری
capital assured
سرمایه بیمه
capital stock ins company
شركت بیمه سهامی
capital sum
سرمایه بیمه
capital value maintenance
حفظ ارزش سرمایه
captains protest
اظهارنامه ناخدا
captive insurance company
شركت بیمه وابسته
شركت بیمه اختصاصی
captive insurer
شركت بیمه كپتیو
captives
شركتهای بیمه وابسته یا انحصاری  شركتهای بیمه وابسته  شركتهای بیمه محصور  شركتهایی هستند كه معمولاً مؤسسات بزرگ تأسیس میكنند و تأمین مالی ریسكهای مربوط به مؤسسه مادر را به عهده دارند
capture and seizure
تصرف و ضبط
capture clause
شرط تصرف و توقیف
car accident
حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی
cargo
محموله كشتی محموله  كالا
cargo all risk clauses
مجموعه شرایط تمام خطر كالا
cargo all risks insurance
مجموعه شرایط تمام خطر كالا   بیمه تمام خطر كالا
cargo claims indemnity
ادعای خسارت كالا
cargo declaration
اعلامیه یا آگهی حمل
cargoes exude gases or vapor
كالاهایی كه گاز و بخار متصاعد میكنند
cargoes liable to stain other cargoes
كالاهایی كه باعث لك كردن سایر كالاها میشوند
cargoes susceptible to «sweat» (condensation)
كالاهایی كه مستعد تعرق هستند
cargoes susceptible to taint
كالاهایی كه مستعد آلوده شدن هستند
cargo f P A clauses
مجموعه شرایط اف پی آ
cargo insurance
بیمه كالا
cargo interest
نفع بیمه پذیر در كالا
cargo mixed
كشتی مختلط
cargo passage
مسیر كالا
cargo plan
بارچینی كالا
cargo policy
بیمه نامه حمل كالا
cargo proportions of general average (CGA )
سهم خسارت همگانی
cargo ship
كشتی باری
cargo, ship’s materials and store for fuel
كالا  مواد و ذخائر كشتی كه به عنوان سوخت بكار میرود
cargo species
محمولات گرانبها
cargo syndicate
سندیكای بیمه گران كالا
cargo W A  clauses
مجموعه شرایط دبلیو آ  كالا
cargo worthiness
قابلیت قبول كالا
cargo worthy
منظور از این اصطلاح مناسببودن متعارف كشتی نسبت به حمل كالای بیمه شده است كه از جمله تعهدات ضمنی در بیمه نامه در آغاز سفر دریایی است
carpenter cover یاspread loss
شرط فوق بر پایه خسارت استوار است  واگذارنده ریسكها را طبقه بندی كرده و هر طبقه سهم معینی به عنوان طرحی برای خود نگه میدارد و باقی را به بیمه گران اتكایی واگذار میكند
carriage of goods
حمل کالا
carriage of goods by sea
حمل و نقل دریایی  حمل كالا از طریق دریا
carriage paid to (named place of destination)
كرایه حمل توسط فروشنده تا بندر مقصد تعیین شده در قرارداد پرداخت شده است
carried forward of losses
خساراتی كه باید تا استهلاك كامل سال به سال منتقل شوند
carrier
متصدی باربری  حمل كننده جادهای  حمل كننده
carrier’s legal liability
مسئولیت قانونی متصدی حمل
carriers liability clause
شرط مسئولیت حمل كنندگان
carrier’s liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی
carriers liability to cargo
مسئولیت حمل كننده در قبال محموله
carrier’s lien
حق رهن حمل كنندگان
carry forward of losses
انتقال خسارت به سالهای بعد
carry forward term
شرط انتقال خسارت به سالهای آینده
cash claims
خسارات نقدی
cash deposit
سپرده نقدی
cash deposit withheld (retained)
سپرده های نقدی نگهداشته شده (تقسیم نشده)
cash flow
نقدینگی  گردش نقدینگی  جریان نقدینگی
cash flow underwriting
بیمه گری بر مبنای سود سرمایه گذاری
cash losses
خسارتهای نقدی
cash paid (received)
وجوه پرداختی (دریافتی)
cash payment
پرداخت فوری سهم خود از تصادف
cash refund annuity
مستمری بیمه عمر (بازنشستگی) با پرداخت نقدی
cash value
ارزش نقدی
casket death insurance
بیمه عمر حفاظت قدرت مالی خانواده به هنگام مرگ
casualty insurance
بیمه سوانح
بیمه حوادث
casualty risk
ریسك تصادفات
casua proxima (L)
علت اصلی و اولی
catastrophe
خطر فاجعه
فاجعه
catastrophe area
محدوده فاجعه
catastrophe excess of loss (XL)
پوشش اتكایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز  بیمه مازاد خسارت فاجعه
catastrophe risks
خطرات فاجعه آمیز ریسكهای فاجعه آمیز
catastrophe risks of nature
ریسكهای طبیعی
catastrophic
فاجعه آمیز
catastrophic exposures
خطرات فاجعه آمیز
catastrophic variation
تغییرات مربوط به خطرات فاجعه
categories of jobs
گروههای مشاغل
category of risks
طبقه بندی ریسكها
causality
علیت
causal link
پیوستگی سببی
causa proxima (L) = proximate cause
علت بلافصل رابطه علیت؛ رابطه مستقیم
causa proxima, non remota, spectatur (L)
ملاحظه عامل مستقیم و نزدیك و نه عامل غیرمستقیم و دور
causa sine qua non (L)
عامل غیرمستقیم یا دور
cedant
واگذارنده  واگذاركننده
cedant’s claims cost
هزینه خسارتهای واگذارنده
cede (to)
عمل واگذاری
ceding company
شركت واگذاركننده  شركت واگذارنده
ceding company’s net liability
مسئولیت خاص شركت بیمه واگذارنده
certainty equivalence
روش معادل اطمینان
certificate
گواهینامه  گواهی بیمه ای
certificate of damage
گواهینامه خسارت (آسیب) گواهی آسیب دیدگی
certificate of insurance practice (CIP)
یكی از مدارك مؤسسه چارتر بیمه لندن كه برای اخذ آن موفقیت در پنج درس ضروری است
certificate of non – delivery
گواهی عدم تحویل كالا
certificate of origin
گواهی مبداء
certificate of registry
سند ثبت كشتی سند تابعیت
certificate of sea worthiness
گواهی قابلیت دریانوردی
cessation of work
تعطیل كار
cesser clause
شرط مربوط به موقوف شدن مسئولیت مستأجر
cession
واگذاری
cession limit
ظرفیت واگذاری
cession limit zones
مناطق سقف واگذاری
chain rail
ریل زنجیری
change of road
تغییر راه
change of voyage
تغییر سفر
تغییر سفر دریایی
changes in writing ratio
نسبت تغییر در بیمه پذیری
characteristics of portfolio
خصوصیات پرتفوی
character of insurance contract
خصلت قرارداد بیمه
charge per revenue passenger mile
درآمد مسافر از هر مایل
chartered
اجاری
chartered freight
مال الاجاره كشتی  اجاره كشتی
hire
اجاره بهای كشتی
charterer
اجاره كننده  اجاره كننده كشتی مستأجر (كشتی) جهازگیر
charter hire
مال الاجاره كشتی
chartering agents
نمایندگان متخصص اجاره كشتی
charter party
قرارداد كرایه كشتی  اجاره كشتی
charter party agreement
قرارداد اجاره كشتی
charter party bill of lading
بارنامه هایی كه برای حمل كالا با كشتیهای استیجاری صادر میشوند
checked registered baggage
بار و اثاثیه كنترلشده
check in
تشریفات پروازی
chemical wear
سایش شیمیایی
children’s endowment
بیمه نامه سرمایه فرزندان
child’s assurance
بیمه عمر كودكان
child’s deferred assurance
بیمه عمر اختیاری كودكان
child’s differed insurance
بیمه جهیزیه
chronic unemployment
اثر دودكش
cinema insurance
بیمه سینما
CIF
سیف
civil commotion
اغتشاش، آشوب
civil company
شركت مدنی
civil engineering completed risks (CECR)
بیمه ریسكهای تكمیل شده ساختمانی
بیمه مهندسی  ریسكهای تكمیل شده
civil liability
مسئولیت مدنی
civil liability for oil pollution damage
مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از آلودگی نفت
civil war
جنگ داخلی
claim
خسارت  ادعای خسارت بیمه گذار و یا بیمه شده ادعای خسارت
claimant
خسارت دیده  مدعی خسارت
فرد مدعی
claims – free
بدون خسارت
claim form
فرم اعلام خسارت
claim paying ability
توانایی پرداخت خسارت
claim procedure
دستورالعمل پرداخت خسارت
claim reserve
ذخیره خسارت
claim right insurance
بیمه حق خسارت دیده
claim settlement period
دوره تصفیه خسارت
claims adjusters
تعدیل كنندگان خسارت
claims advice
اعلام خسارات
claims – commutation clause
شرط محاسبه خسارت
claims control clause
شرط مشاركت در تعیین میزان خسارت
claims co – operation clause
شرط همكاری واگذارنده با بیمه گر اتكایی در خصوص خسارتهای واقع شده
claims department
اداره خسارت
claims documents
اسناد خسارت
claims expenses
هزینه تصفیه خسارت
claims for loss of license
خسارات مربوط به از دست دادن گواهینامه
claims handling expenses
هزینه های رسیدگی به خسارات
هزینه های رسیدگی به خسارتها
claims incurred
خسارتهای واقع شده
claims incurred but not reported (i B N R)
خسارتهای واقع شده ولی اعلام نشده
claims made basis
براساس اتفاق و اعلام خسارت  براساس خسارت
claims ratio
ضریب خسارت
claims reporting clause
شرط گزارش خسارت
claims settlement
تصفیه خسارت
clandestine passengers
افرادی كه به طور پنهانی وارد كشتی میشوند
clandestine theft
دزدی مخفی
classification
طبقه بندی كشتی  طبقه بندی
classification societies
مؤسسات طبقه بندی كشتیها
classified vessels
كشتیهای طبقه بندی شده
class or type of business
طبقه یا رشته بیمه ای
class rating-co – insured
نرخ گذاری برمبنای طبقه بندی ریسك
claused (fouled dirty) bill of lading
بارنامه دریایی مخدوش یا مشروط  بارنامه دریایی ناپاك (اصطلاحی كه گاهی به بارنامه دریایی مشروط گفته میشود)
clean
پاك  بدون نقص
clean bill of lading
بارنامه دریایی پاك یا صحیح یا غیرمخدوش  بارنامه دریایی غیرمخدوش
بارنامه بدون قید  بارنامه توصیف نشده  بارنامه دریایی غیرمشروط
clean cut method
روش تصفیه كامل یا قطعی
clean cut system
روش اقلام قطعی
clearance of debris
پاكسازی ضایعات
clearing agent
ترخیص كار كالا
closed containers
كانتینرهای بسته
closing devices
ادوات خودبست
coaster
كشتیهای كناررو ساحلی
cocktails
تلفیقی از قرارداد مشاركت و مازاد سرمایه یا مازاد خسارت
coded excesses
مازادهای طبقه بندی شده
coefficient system average
سیستم ضریب متوسط
co – insurance
بیمه مشترك
co – insurance clause
شرط بیمه مشترك
co – insurance pool
صندوق بیمه مشترك
co – insured  /  co – insurers
بیمه گذار مشترك
co – insurers
بیمه گران مشترك
collapse
فروریختگی
آوار، تخریب
collection arrangement
روش وصولی
collective insurance
بیمه نامه گروهی
collective life policies
بیمه نامه های تجمعی زندگی
collective life policy
بیمه نامه جمعی زندگی
collective policy
بیمه نامه مشترك
collective risk model
مدل خطر نمونه
نمونه خطر
collecting charge =collecting costs
هزینه های وصول حقبیمه
collision
تصادم دو كشتی یا تصادم كشتی با جسم شناور دیگر تصادم، تصادف، تصادفات
collision at sea
تصادم در دریا
collision costs
هزینه های تصادم
collision deductible clause
شرط سهم بیمه گذار در خسارات ناشی از تصادف
collision liability
مسئولیت تصادم  مسئولیت ناشی از تصادم
combined bill of lading
بارنامه مركب
combined excess of loss treaties
قراردادهای مازاد خسارت مركب
combined liability policy
بیمه نامه مسئولیت مركب
combined policies
بیمه نامه های مركب (تركیبی)
combined quota share and surplus treaties
قرارداد اتكایی مشاركت تركیبی
پوشش اتكایی مختلط مشاركت و مازاد سرمایه
combined single limit (CSL)
سقف خسارت در یك حادثه
combustible materials
مواد قابل اشتعال
combustion engines
موتورهای احتراقی
commencement and termination clause
شرط شروع و خاتمه قرارداد
commercial credit insurance
بیمه اعتبارات بازرگانی
commercial customs
عرف بازرگانی
commercial documents
اسناد بازرگانی
commercial insurance
بیمه تجاری
commercial invoice
برگ خرید تجاری  سیاهه تجاری
commercial motor insurance
بیمه خودروهای تجاری
commercial prime
حقبیمه تجاری
commission
كارمزد
commission agents
حقالعمل كاران
commissioner
حقالعمل كار
commissioner of insurance
متصدی دولتی ناظر بر امور بیمه
commissioner’s method
روش نمایندگان
commissioner’s reserve valuation method
روش تعیین ارزش اندوخته
commissioning period
دوره بهره برداری
commission payable
كارمزد پرداختنی
common account
حساب مشترك  مازاد خسارت
common account cover
پوشش حساب مشترك
common adventure
خطر عمومی
common average
خسارت عام
common carrier
مالك كشتی ای كه به طریقی غیر از قرارداد اجاره كشتی به حمل كالای دیگران اقدام مینماید.
باربری عمومی  مؤسسه حمل و نقل عمومی
common carrier’s legal liability
بیمه مسئولیت مؤسسه حمل و نقل عمومی
common disaster clause
شرط فوت همزمان
common law
قوانین عرفی  مقررات عرف
common pool
صندوق مشترك
common safety
ایمنی مشترك یا رفع خطر
community rating
نرخگذاری جمعی
commutation clause
شرط تبدیل
commutation function
تابع تبدیل
commutation table
برای تسهیل محاسبه براساس ضرایب جدول مرگومیر، جدول دیگری تهیه شده كه در آنها
ارزش فعلی هر سرمایه احتمالی نشان داده میشود، این جدول اخیر را ما جدول ضرایب بیمه
عمر مینامیم
commutative principle
اصل تناسب كمكهای تأمین اجتماعی با میزان حقبیمه دریافتی
compensate  reimbursement
جبران

 

لغات بیمه بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.