مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 16

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 16 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 16
حكم تحلیلی
Analytical judgment
روش های تحلیلی
Analytical methods
تحلیل معروفیت – محبوبیت
Analyzing the familiarity and favorability
آناپلاسما
Anaplasma
آناپلاسموز
Anaplasmosis
گروه های آناستوموسیس
Anastomosis groups
ایران باستان
Ancient Iran
هنر باستان
Ancient art
تمدن باستان
Ancient civilization
فرهنگ های باستانی
Ancient cultures
جغرافیای باستان
Ancient geography
اقوام باستانی
Ancient people
فیلسوفان قدیم
Ancient philosophers
فلسفه قدیم
Ancient philosophy
سفال باستانی
Ancient pottery
آندالوزیت، آندالوسیت
Andalusite
اندلس
Andalusia
بادسنج
Anemometer
خشم
Anger
خشم (روانشناسی)
Anger (Psychology(
غضب
Anger / indignation / wrath
رگ زایی
Angiogenesis
اندازه‌گیری زاویه
Angle measurement
آنگلزیت
Anglesite
تكانه زاویه ای
Angular Momentum
بیماری های انگلی حیوانی
Animal Parasitic diseases
بافت های حیوانی
Animal Tissues
سن حیوان
Animal age
كالبدشناسی حیوانی
Animal anatomy
اصلاح نژاد حیوان
Animal breeding improvement
بیماری های حیوانی
Animal diseases
بوم شناسی جانوری
Animal ecology
رویان‌های جانوری
Animal embryos
باروری حیوان
Animal fertility
الیاف حیوانی
Animal fibers
ژنتیك حیوانی
Animal genetics
رشد حیوان
Animal growth
اصلاح رشد حیوان
Animal growth improvement
دامپروری
Animal husbandry
مدل های حیوانی
Animal models
ریخت شناسی حیوانی
Animal morphology
خوراك دام
Animal nutrition
تغذیه حیوان
Animal nutrition
نماتود انگلی حیوان
Animal parasitic nematode
قارچ های بیماری زای حیوان
Animal pathogenic fungi
آسیب شناسی حیوانی
Animal pathology
فیزیولوژی حیوانی
Animal physiology
پروتئین حیوانی
Animal protein
بقایای حیوانی(باستانشناسی)
Animal remains (Archaeology)
تولید مثل حیوان
Animal reproduction
عملكرد تولیدی حیوان
Animal reproductive performance
رده بندی جانوری
Animal taxonomy
توكسوپلاسموز حیوانی
Animal toxoplasmosis
واحد دامی
Animal unit
حیوان ها
Animals
نقاشی های متحرك
Animated cartoons
متحرك سازی
Animation
آنیون ها
Anions
محیط ناهمسانگرد
Anisotropic medium
ناهمسانگردی
Anisotropy
آسیب های مچ پا
Ankle injuries
الحاق
Annexation
فرایندهای پخش – فنا
Annihilation – diffusion processes
آند
Anodes
اكسایش آندی
Anodic oxidation
قطبش آندی
Anodic polarization
بی ‌هنجاری ‌ها
Anomalies
آنوی هنجاری ها
Anomalies
آنومالی ها
Anomalies
بی كاسگان
Anostraca
الگوریتم مورچگان
Ant colony algorithms
سیستم اجتماع مورچگان
Ant colony system
قارچ های آنتاگوینستی
Antagonistic fungi
آنتاگونیست ها
Antagonists
آرایه آنتن
Antenna array
تغذیه آنتن
Antenna feed
عامل تغذیه آنتن
Antenna feeder
الگوی تابش آنتن
Antenna radiation pattern
آنتن ها
Antennae
آنتن ها (الكترونیك)
Antennas (electronics(
بساك
Anther
آنتراكنوز
Anthracnose
آنتراكوئینون 2-كربوكسیلیك اسید
Anthraquinone-2.carboxilic acid
سیاه زخم
Anthrax
آنتی ژن محافظ سیاه زخم
Anthrax protective antigen
انسان شناسی
Anthropology
انسان سنجی
Anthropometry
اندازه گیری بدن انسان
Anthropometry of man
خاصیت ضد میكروبی
Anti-microbial property
طراحی حفاظت ضد جزیره ای
Anti-islanding Protection
آنتی بیوتیك
Antibiotics
پادتن
Antibody
واچرخند
Anticyclone
عوامل ضد كف
Antifoaming agents
خاصیت ضد قارچی
Antifungal property
آنتی ژن
Antigen
پادگن جی.پی 51
Antigen gp51
پادگن ها
Antigens
آنتیموان
Antimony
آنتیموان تری استات
Antimony Triacetate
آنتیموان تری گلیكولات
Antimony Triglyeolate
آنتی اكسیدان ها
Antioxidants
تركیبات پاداكسایشی
Anti-oxidative compounds
داروهای ضد انگل
Anti-parasitic agents
آنتی پورترها
Anti-porters
برنامه ضد فقر
Antipoverty programs
آنتی سنس آر. ان. آ
Antisense RNA
آنتی سنس نوكلئیك اسید
Antisense nucleic acids
آنتی سنس الیگونوكلئوتید
Antisense oligonucleotides
گندزدایی
Antisepsis
برابرنهاد
Antithesis
انسان انگاری
Anthropomorphism
اضطراب
Anxiety
پروتئین آ.پ.ا.اف
Apaf-1 protein
ساختمان‌ های آپارتمانی
Apartment buildings
آپاتیت
Apatite
آنتن روزنه‌ای
Aperture antenna
ماهی گورخری
Aphanius sophiae
شته
Aphid
شتگان
Aphididae
آفیس فابائه
Aphis fabae
آفیس گوسیپی ای
Aphis gossypii
آفیس اسپیره كولا
Aphis spiraecola
زنبورداری
Apiculture
آپوآنزیم
Apoenzyme
جمعیت ادبی آپولو
Apollo Literary Society
آپوپتوزیس
Apoptosis
ارتداد
Apostasy
اشتها
Appetite
درختان سیب
Apple trees
سیب ها
Apples
ریاضیات كاربردی
Applied mathematics
آموزش های علمی و كاربردی
Applied science and technology
فناوری مناسب
Appropriate technology
الگوریتم تقریبی
Approximate algorithm
الگوریتم تقریب
Approximation algorithm
نظریه تقریب
Approximation theory
هسته های زردآلو
Apricot kernels
زردآلوها
Apricots
ماتقدم
A priori
پرورش حیوانات دریایی
Aquaculture
آبزی پروری
Aquaculture
آكواریوم های عمومی
Aquariums (Public(
بی مهرگان آبزی
Aquatic invertebrates
موجود زنده آبزی
Aquatic organism
كشت گیاهان آبزی
Aquatic plant culture
گیاهان آبزی
Aquatic plants
ورزش های آبی
Aquatic sports
فاز آبی
Aqueous phase
محلول آبی
Aqueous solutions
آسیب پذیری آبخیز
Aquifer vulnerability
آبخوان ها
Aquifers
آبده ها (شیمی )
Aquifer (Chemistry(
لایه های آبدار، سفره های آب
Aquifers
زبان شناسان عرب
Arab philologists
شاعران عرب
Arab poets
شبه جزیره عربستان
Arabian Peninsula
اسب های عربی
Arabian horses
نسخه های خطی عربی
Arabic Manuscripts
شعر مذهبی عربی
Arabic Religious Poetry
نمایشنامه عربی
Arabic drama
شعر حماسی عربی
Arabic epic poetry
داستان های عربی
Arabic fiction
كتاب های چاپی عربی
Arabic imprints
زبان عربی
Arabic language
مدیحه و مدیحه سرایی عربی
Arabic laudatory poetry
ادبیات عربی
Arabic literature
نام های عربی
Arabic names
داستان نویسان عربی
Arabic novelists
نقیضه ‌های عربی
Arabic parodies
شعر عربی
Arabic poetry
شعر سیاسی عربی
Arabic political poetry
نثر عربی
Arabic prose literature
طنز عربی
Arabic satire
داستان های كوتاه عربی
Arabic short stories
عروض عربی
Arabic versification
آرابیدوپسیس تالیانا
Arabidopsis thaliana
زمین مزروعی / زراعی
Arable land
اعراب
Arabs
اراك
Arak
پالایشگاه اراك
Arak refinery
روش اختیاری لاگرانژ – اولر
Arbitrary Lagrangian – Eulerian Mapping
داوری
Arbitration
قرارداد داوری
Arbitration agreement
صلاحیت قضایی داور
Arbitrator jurisdiction
شرط داوری
Arbitration clause
دستگاه آزمون اربیترول
Arbitral test device
باغ گیاه شناسی
Arboretums / Botanical gardens
كمان (ریاضیات)
Arc (Mathematics(
قوس (الكتریكی)
Arc (electric(
كوره قوسی
Arc Furnaces
مسئله مسیر دهی در كمان
Arc Routing Problems (ARP(
سازه قوسی
Arch
پیامران اوالعزم
Arch prophets / Ulul azm Anbiya
تاریخگذاری باستان شناسی
Archaeological dating
كاوش های باستان شناسی
Archaeological excavations
آثار باستانی
Archaeological sites
باستان شناسی
Archaeology
ضرایب آرچی
Archie coefficients
قانون آرچی
Archie’s law
صوت شناسی ساختمانی
Architectural acoustic
معماری تزیینی
Architectural decoration and ornament
طراحی معماری
Architectural design
معماری
Architecture
معماری و جامعه
Architecture & Society
معماری و كودكان
Architecture & children
معماری و اقلیم
Architecture & climate
معماری و طبیعت
Architecture & nature
معماری و فلسفه
Architecture & philosophy
معماری و تكنولوژی
Architecture & technology
زبان توصیف معماری
Architecture Description Language (ADL)
زبان های توصیف معماری
Architecture description languages
طرح های معماری
Architecture drawings
طرح های معماری
Architecture drawings
آموزش معماری
Architecture education
معماری در سینما
Architecture in motion pictures
معماری صفویه
Architecture of Safavid
مدرسه معماری
Architecture school
دانشجویان معماری
Architecture students
معماری و سالمندان
Architecture& the aged
آرشیوها
Archives
اقیانوس منجمد شمالی
Arctic Ocean
اندام های هوایی (گیاهان)
Arial organs
منطقه خشك
Arid regions
مناطق خشك
Arid zones
كد كننده حسابی
Arithmetic coder
رتبه حسابی
Arithmetic rank
حلقه حسابی
Arithmetical ring
تسلیحات
Armaments
آرمیچرها
Armatures
نیروهای مسلح
Armed forces
ارمنستان
Armenia
دانش آموزان ارمنی زبان
Armenian – speaking students
سرودهای ارمنی
Armenian hymns
ارامنه
Armenians
ارتش
Army
ترك مخاصمه، آتش بس
Armistice
كنترل سلاح
Arm control
تركیبات آروماتیك
Aromatic compounds
هیدروكربن های آروماتیك
Aromatic hydrocarbons
گیاهان معطر
Aromatic plants
آروماتیك، عطری
Aromatic
آروماتیك شدن، معطر سازی
Aromatization
برانگیختگی
Arousal
آرایه
Array
اندازه گیری آرایه ای
Array measurement
توری موجبرآرایه‌ای
Arrayed waveguide grating
آریتمی
Arrhythmia
استكبار
Arrogance
آرسنات‌ها
Arsenates
آرسنیك
Arsenic
تركیبات آرسنیك
Arsenic compounds
هنر
Art
هنر و انسان شناسی
Art & anthropology
هنر و ادبیات
Art & literature
هنر و اسطوره شناسی
Art and Mythology
هنر و فناوری
Art and technology
مراكز هنری
Art centers
نقد هنر
Art criticism
گالری های هنری
Art galleries
باغ هنر
Art garden
صنایع دستی هنری
Art handicrafts
تاریخ هنر
Art history
موزه های هنری
Art museums
اشیای هنری ساسانی
Art objects of Sassanid / Sassanid Art objects
فلسفه هنر
Art philosophy
سبك های هنری
Art styles
نظریه های هنری
Art theories
آثار هنری
Art works
هنر قرون وسطا
Art, Medieval
كاخ اردشیر اول
Artaxerxes I palace
آرتمیا
Artemia
آرتمیا اورمیانا
Artemia urmiana
آرتمیزیا
Artemisia
درمنه كوهی
Artemisia aucheri Bioss
آرتمیزینین
Artemisinin
پلاك شریان ها
Arteries plaque
شریان ها
Arteries
تصلب شرایین
Arteriosclerosis
آرترودرماتاسه
Arthrodermataceae
بندپایان
Arthropoda
فیبریلاسیون دهلیزی
Atrial fibrillation
حرف تعریف
Article
مقاله ها
Articles
تولید (آوا)
Articulation
چاپرون های مصنوعی
Artificial chaperones
تلقیح مصنوعی
Artificial insemination
هوش مصنوعی
Artificial intelligence
استخراج مصنوعی
Artificial lift
غشاهای مصنوعی
Artificial membranes
اندام های مصنوعی
Artificial organs
اشخاص حقوقی
Artificial persons
آبگیری مصنوعی
Artificial recharge
ماهواره ها در كشاورزی
Artificial satellites in agriculture
ماهواره های نقشه برداری
Artificial satellites in surveying
شیرین‌كننده‌های مصنوعی
Artificial sweeteners
آرتینی (ریاضیات)
Artinian
فعالیت های هنری
Artistic activities
خلاقیت هنری
Artistic creativity
فرهنگسراها
Artistic cultural centers
طرح هنری
Artistic design
پژوهش هنری
Artistic research
هنرمندان
Artists
هنر و كودكان
Arts & Children
آریل وینیل اتر
Aryl vinyl ether
آریل دار كردن
Arylation
كولون بالارونده
Ascending colon
زهد
Asceticism
زهد در ادبیات
Asceticism in literature
بچه آزادماهی
Jerkin
بیت المقدس
Jerusalem
عیسی مسیح
Jesus Christ
جت
Jet
روش تزریق فواره ای
Jet grouting method
اسكله كوچك
Jetty
زیورها
Jewelry
فرهنگ یهودی
Jewish culture
ادبیات یهود
Jewish literature
جواهر ها
Jewels
یهودیان
Jews
جیگ
Jig
قید و بست‌های صنعتی
Jigs & fixtures
سازمان جهاد كشاورزی
Jihad Keshavarzi Organization
مدل ویژگی های شغل
Job characteristics model
تبعیض شغلی
Job discrimination
عملكرد شغل
Job performance
رضایت شغلی
Job satisfaction
تولید كارگاهی
Job shops
فشار روانی كار
Job stress
آموزش حرفه‌ ای
Job training
ماشین خرمن كوب جاندیر 1165
John Deer Combine 1165
تجارت مشترك
Join ventures
اتصال
Joining
مالكیت مشاع
Joint (ownership(
مالكیت مشاع(فقه)
Joint (ownership) (Islamic Law)
اتصال (اجزای سازه ای)
Joint(Structural components(
سنگ درزه دار
Jointed rock
اتصالات
Joints
مفصل ها
Joints
درزها
Joints
منحنی وارونگی ژول – تامسون
Joule – Thomson Inversion Curve
روزنامه نگاران
Journalists
یهودیت
Judaism
عرفان یهودی
Judaism mysticism
ادبیات فارسی یهودی
Judeo-Persian literature
آرای حقوقی
Judgments
قاضیان
Judges
قضاوت
Judgment
احكام قضایی
Judicial decisions
آثار حقوقی
Judicial effects
اشتباه قضایی
Judicial error
صورت گرایی قضائی
Judicial formalism
حقوق قضایی
Judicial law
سیاست قضایی
Judicial policy
قوه قضائیه
Judicial power
رسیدگی قضایی
Judicial proceeding
امنیت قضایی
Judicial security
نظارت قضایی
Judicial supervision
توسعه نظام قضایی
Judicial system development
اختیار قضایی
Judicium
جودو
Judo
بزهكاری نوجوانان
Juvenile delinquency
انحراف پرش
Jump deviation
دانش آموزان مدرسه راهنمایی
Junior high school students
مدرسه های راهنمایی
Junior high schools
جونیپروس
Juniperus
جونیپروس اكسلسا
Juniperus excelsa
ژوراسیك
Jurassic
صلاحیت قضایی
Jurisdiction
رویه قضایی
Jurisprudence
روزنامه نگاری
Journalism
تولید درست به موقع
Just in time production
عملكردهای به موقع
Just-in-time systems
عدالت
Justice
توجیه
Justification
داستان های نوجوانان
Juvenile fiction
خوشاوندی
Kinship
خویشاوندی
Kinship
اصطلاح شناسی خویشاوندی
Kinship terminology
انتگرال كیرشهف
Kirchhoff integral

 

لغات بین رشته ای بخش 16
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.