مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 22

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 22 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 22
دوتائی
dual
سیستم دوگانه یا ترکیبی
Dual system
مجرا
duct
دسته مجاری
duct bank
چدن داکتایل
Ductile cast iron
شکل پذیری
Ductility
روش طراحی شکل پذیر
Ductility design method
ناشی از
due
ساختگی، كاذب‌
dummy
دو نسخه‌ ای‌ كردن، تكثیر كردن‌
duplicate
دوام‌
durability
پایدار ، بادوام‌
durable
مدت‌، استمرار
duration
در مدت‌
during
گرد و خاك‌
dust
وظیفه
duty
واحد زندگی (واحد مسکونی)
Dwelling
پویا
dynamic
فشار هیدرودینامیکی
Dynamic hydraulic pressure
مكانیك‌ حركت‌
dynamics
دینام‌
dynamo
هر یك‌
each
در ابتدا
early
زمین‌
earth
فشار خاک
earth pressure
اتصال زمین
Earthing
زلزله، زمین‌ لرزه‌
earthquake
ضریب زلزله
Earthquake coefficient
نیروهای جانبی ناشی از زلزله
Earthquake induced lateral forces
طرح‌های تخفیف اثر زلزله
Earthquake Mitigation
طرح‌های تدارک در برابر زلزله
Earthquake Preparedness Program
مقاوم در برابر زلزله
earthquake proof
شیر قطع لرزه‌ای
Earthquake shut-off valve
خارج‌ از مركز
eccentric
قاب باد بندی غیرهم ‌مرکز
Eccentric braced frame
خروج از مرکز
eccentricity
اقتصادی‌
economic
اقتصادی‌
economical
صرفه‌ جو
economizer
علم‌ اقتصاد
economy
لبه‌
edge
ویرایش‌
edition
اموزش‌ و پرورش‌
education
تاثیر
effect
موثر
effective
جرم مفید ساختمان (M)
Effective mass of the building
فشار سربار مؤثر
effective overburden pressure
ضریب رعنایی
effective slenderness
جرم سطحی مفید ساختمان (ma)
Effective surface mass of  building
جرم سطحی مفید جدار (mi)
Effective surface mass of  partitions
عرض موثر واشر
Effective width of gasket
بطور موثر
effectively
كارایی
effectiveness
عوامل‌
effects
بازده، راندمان‌
efficiency
كارامد
efficient
از روی‌ كفایت‌  و لیاقت‌
efficiently
آب رو
effluent
تلاش‌
effort
هریك‌ از دوتا
either
الاستیك، كشسان‌
elastic
ارتجاعی
elastic
قابلیت‌ ارتجاعی
elasticity
زانویی
elbow
انتخاب‌ كردن‌
elect
الكتریكی
electric
دستگاه گرمازای برقی
Electric heating appliance
الكتریكی
electrical
بوسیله‌ برق‌
electrically
برق‌
electricity
الكترود
electrode
الكترولیت‌
electrolyte
جزء
element
مرتفع‌
elevated
مخزن هوایی
elevated tank
ارتفاع‌
elevation
زاویه ارتفاع
Elevation angle
بالابر
Elevator/Lift
حذف‌ كردن‌
eliminate
بیضی
ellipse
بیضی شكل‌
elliptical
كشیده‌ كردن‌، دراز كردن‌
elongate
افزایش‌ طول‌
elongation
خاكریزی‌
embankment
تعبیه‌ كردن‌
embed
تعبیه‌ شده‌
embedded
تعبیه‌
embedding
بیرون آمدن
emerge
اضطراری‌
emergency
تجهیزات اضطراری
Emergency equipment
تأمین برق اضطراری
Emergency Power Supply
شیر قطع اضطراری
Emergency shut-off valve
منتشر كردن‌
emit
تایید كردن‌
emphasize
بطور قطعی
emphatically
تجربی
empirical
از روی‌ مشاهده‌ و تجربه‌
empirically
بكار گرفتن‌
employ
كارمند
employee
كارفرما
employer
خالی
empty
درمیان‌ گذاشتن‌
enclose
ضمیمه‌ شده‌
enclosed
کوره بسته
Enclosed furnace
مواجه‌ شدن‌ با
encounter
تائید کردن
endorse
دوام‌
endurance
دوام در برابر حریق
Endurance
تحمل‌ كردن‌
endure
بادوام‌
enduring
برق‌دار
energized
انرژی‌
energy
قانون ثابت انرژی
Energy constant rule
مجبوركردن
enforce
نوع (حامل) انرژی
Energy Carrier
برچسب انرژی
Energy label
موتور
engine
مهندس‌
engineer
مهندسی
engineering
بزرگ‌ كردن‌
enlarge
كافی
enough
غنی شده‌
enriched
تضمین‌ كردن‌
ensure
داخل‌ كردن‌
enter
تمام‌، درست‌
entire
كاملا
entirely
ورودی، مدخل‌
entrance
هال ورودی
Entrance hall
محیط
environment
محیطی
environmental
مساوی‌ بودن‌
equal
برابری‌
equality
بطور مساوی‌
equally
معادله‌
equation
تعادل‌
equilibrium
تجهیزات‌
equipment
مجهز
equipped
تساوی‌
equivalence
معادل‌
equivalent
روش خطی معادل
Equivalent Linearization Method
روش استاتیکی معادل
Equivalent static method
برپایی
Erection
سرسره فرار
Escape ramp
ساختمانهای ضروری
Essential buildings
ساختن،‌ برقرار كردن
established
تخمین‌ زدن‌
estimate
اتر
ether
طرح‌
plan
مسطح‌
plane
طرح‌ ریزی‌
planning
كارگاه‌
plant
پلاستیك‌
plastic
اساس پلاستیک مقطع (z)
Plastic section modulus
شكل‌ پذیری‌
plasticity
مصنوعات‌
plastics
صفحه‌
plate
بستر – زیر ساختار
platform
خلاصی داشتن‌، بازی‌ كردن‌
play
پلنوم
Plenum
دو شاخه‌
plug
شیر سماوری
Plug valve
جمعی
plural
حالت‌ تعدد
plurality
بعلاوه‌
plus
پوشش‌
pocket
نقطه‌
point
نوك‌ دار
pointed
سمی
poison
قطبی
polar
دکل
pole
خط مشی
policy
آلودگی
pollution
پلی اتیلن‌
polyethylene
مخزن‌، حوض
pond
پل شناور، پانتون
pontoon
لاغر
poor
عمومی
popular
چینی
porcelain
منفذی
pore
فشار آب حفره‌ای
pore water pressure
خلل‌ و فرج‌ دار
porous
روزنه‌، دریچه‌
port
قابل‌ حمل‌
portable
مدخل‌
portal
قسمت‌، بخش‌
portion
بخش قابل ارتعاش وزن
portion of the versatile weight
چگونگی
position
مثبت‌
positive
کمپرسور ضربه‌ای
Positive displacement compressor
جابجایی مثبت (پمپ)
Positive ventilation
مسلماً
positively
دارا بودن‌
possess
تصرف‌، دارایی
possession
امكان‌
possibility
امكان‌
possible
شاید
possibly
پست، دیرك،‌ بعدی،‌ پس، …
post
مقره اتكایی
Post Insulator
پست کمانشی
post-buckling
مقره‌ اتکایی
Post-Type Insulator For Armless Construction
آشامیدنی
potable
پتانسیل‌
potential
خطوط پتانسیل
potential lines
ترانس‌ پتانسیل
Potential transformer
بالقوه‌
potentially
ظروف‌ سفالی
pottery
ریختن‌، جاری‌ شدن‌ یا ساختن‌
pour
توان‌
power
مشعل نیرو
Power burner
نیروگاه تولید برق
Power generation plant
قابل‌ اجرا
practicable
عملی
practical
عملاً
practically
عمل‌، طرزكار
practice
احتیاط
precaution
مقدم
precedent
پیشی، قبلی
preceding
فوق‌ العاده‌
precious
ته‌ نشست‌
precipitation
با صراحت‌
precisely
اندازه‌ گیری‌ دقیق‌
precision
دلالت‌ كردن‌
predicate
قبلا پیش‌ بینی كردن‌
predict
پیش‌ بینی
prediction
غالب‌
predominant
پریود غالب زمین
predominant period of ground
قاطع‌ بودن
predominate
پیش‌ ساخته‌
prefabricated
قابل‌ ترجیح‌
preferable
بطور بهتر
preferably
مرجح‌
preferred
پیش‌ گرمكن‌
preheater
مقدماتی
preliminary
زودرس‌
premature
فرض‌ منطقی كردن‌
premise
آماده‌ سازی‌
preparation
آماده‌ كردن‌
prepare
آمادگی
preparedness
غرقاب کردن
Propounding
پیش‌ نیاز
prerequisite
تعیین‌ كردن‌
prescribe
روش تجویزی
Prescriptive Approach
حضور
presence
ارائه‌ دادن‌
present
معرفی شده‌
presented
بزودی‌
presently
نگهداری‌
preservation
فشار دادن‌
press
فشار
pressure
مصالح قسمت فشاری
pressure part material
شیر اطمینان فشار
Pressure relief valve
مخزن تحت فشار
Pressure vessel
شیر خلاء فشار
Pressure vacuum valve
فشار هوا را تنظیم‌ كردن‌
pressurize
نیروی پیش تنیده
pre-stressing force
فرض‌ كردن‌
presume
فرض‌
presumption
فرض‌ قبلی
presupposition
جلوگیری‌ كردن
prevent
جلوگیری‌
prevention
جلوگیری‌ كننده‌
preventive
اقدامات پیشگیرانه
preventive measures
قبلی
previous
قبلاً
previously
مقدمتاً
primarily
اولیه‌
primary
اصلی
principal
آسیب اساسی
principal damage
اساساً
principally
اصلی
principle
اولی
prior
اولویت‌
priority
اختصاصی
private
احتمال‌
probability
شاید
probably
مسئله
problem
رویه‌
procedure
پیش‌ رفتن‌، اقدام‌ كردن‌
proceed
پردازش‌
process
فراورده‌
processed
پردازش‌
processing
بدست‌ اوردن‌
procure
تولید كردن‌
produce
ارائه‌ كردن‌
producing
محصول
product
تولید
production
پروفیل
profile
برنامه‌
program
پیشرفت‌
progress
مترقی
progressive
پروژه‌
project
طرح‌ ریزی‌
projecting
تصویر
projection
برجسته‌
prominent
به‌ فوریت‌
promptly
حایل‌
prop
منتشر كردن‌
propagate
پروپان‌
propane
مناسب‌
proper
بطور صحیح‌
properly
خواص‌
properties
مشخصه‌
property
دیوار مشترک
Property wall
نسبت‌
proportion
متناسب‌
proportional
تناسب‌
proportionality
به‌ تناسب‌
proportionally
توزین‌ شن‌ و ماسه‌ و سیمان‌ و آب‌ جهت‌ تهیه‌ بتن‌
proportioning
پیشنهاد
proposal
پیشنهاد كردن‌
propose
نیروی‌ محركه‌
propulsion
دورنما
prospect
قطعات محافظ
Protective assembly
تجهیزات حفاظتی
Protective Equipment
رله‌ حفاظتی
Protective Relay
تحمیل‌
protrusion
تورم
protuberance
ثابت‌ كردن‌
prove
آماده‌كردن‌
provide
آماده‌، مشروط
provided
مشروط بر اینكه‌
providing
شرط
provision
مقررات‌
provisions
تحریك‌ كردن‌
provoke
نزدیكی
proximity
عموم
public
نشریه‌
publication
معبر عمومی
Public way
منتشر كردن‌
publish
غیر دمنده
Puffer
كشیدن
pull
شكسته‌ شده‌
pulled
خمیدگی
pulling
ساییدن‌
pulverize
دستگاه‌ پودر كننده‌
pulverizer
پمپ
pump
پمپاژ
pumping
پانچ
punching
خالص‌
pure
برش خالص
pure shear
جایگزینی هوا با گاز و بالعکس
Purging
تصفیه خانه و تلمبه خانه
purification and pumping plant
تاسیسات تصفیه
purification facility
تاسیسات استخر تصفیه
purification pond facilities
تصفیه‌ كردن‌
purify
قصد
purpose
فشار دادن‌
push
فشار دادن‌
pushing
قرار دادن‌
put
چهارضلعی
quadrilateral
لرزه‌
quake
صلاحیت
qualification
كیفیت‌
quality
مقدار، كمی
quantitative
كمیت‌
quantity
روش شبه استاتیکی
Quasi-static method
اسكله‌، دیوار ساحلی
quay
سریع‌
quick
شیر قطع سریع
Quick closing valve
به‌ سرعت‌
quickly
كاملا
quite
نقل‌ قول‌ كردن‌
quote
قفسه نگهدار
Rack
قفسه شن‌کش
rack rake
شعاعی
radial
پره شعاعی
Radial blade
تابش‌
radiation
ضریب تشعشعی
radiation damping
رادیاتور
radiator
رادیو
radio
رادیوگرافی
radiography
شعاع‌
radius
شاه‌ تیر زیر شیروانی
rafter
طغیان
rage
ریل‌
rail
ریل‌ راه‌ آهن‌
railroad rail
راه‌ اهن‌
railway
باران‌
rain
بالا بردن‌
raise
برجسته‌
raised
بالا آوردن‌
raising
شیار، شن کش
rake
سرازیری‌
ramp
شیب راه (رامپ)
Ramp
تصادفی
random
محدوده
range
رتبه‌
rank

 

لغات بین رشته ای بخش 22
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.