مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 3

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 3 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 3
مو
Hair
دست
Hand
ناقص
Handicap
شخص ناقص
Handicapped individual
قادر به انجام دادن )فعل)
(Handle) verb
اذیت
Harassment
دیسک سخت (قسمتی در کامپیوتر(
Hard Disk
ادعای سختی (این پرونده شخصی است که مدعی دچارمشکلات مالی میباشد(
Hardship case
سر
Head
برنامه هد استارت (برنامه ای برا ی ترقی کودکان از زمان تولد تا سن پنج سالگی(
Head Start Program
عنوان
Heading
اداره ء كل دارایی بهداشتی  )اچ سی اف ا)
Health Care Financing Administration (HCFA)
بیمه بهداشتی
Health Insurance
قانون جوابگویی و قابلیت انتقال بیمه بهداشتی (هیپا(
Health Insurance Portability and(Accountability Act ) HIPAA
سازمان نگهداری سلا مت )اچ ام او)
Health Maintenance Organization  (HMO)
جلسه دادرسی
Hearing
کمک شنوایی )دستگاه کوچکی که در گوش میگذارید و کمک میکند بهتر بشنوید(
Hearing aid
مامور دادرسی
Hearing officer
اقدامات دادرسی
Hearing proceedings
مراحل دادرسی
Hearing process
قلب
Heart
سکته قلبی
Heart attack
زمزمه قلبی (یک نوع مرض قلبی(
Heart Murmur
پاشنه
Heel
وقفه
Hiatus
فشار خون بالا
High blood pressure
دیسک با تراكم زیاد (دیسک با حافظه زیاد(
High density disk
مفصل ران
Hip
هیپا قانون جوابگویی و قابلیت انتقال بیمه
)بهداشتی(
(HIPAA)  Health Insurance Portability
and Accountability Act
(اچ ای وی ) ویروس كمبود مصونیت بدن بشر
Human Immunodeficiency Virus (HIV)
سازمان نگهداری سلامت ) اچ ام او )
Health Maintenance Organization (HMO)
سرگرمیها
Hobbies
ترتیب دادن جلسه دادرسی
Hold a hearing
تعطیلی
Holiday
کمک با هزینه برق
Home energy assistance
آژانس بهبودی در خانه
Home Health Agency
کمک بهبودی در خانه
Home health aid
مراقبت های بهداشتی خانگی
Home health care
سركشی بهداشتی خانگی
Home health visit
بی خانه – آواره
Homeless
آدم كشی
Homicide
مرخصی / انفصال آبرومندانه از ارتش
Honorable Military Discharge
اقامتگاه سالمندان بیمار
Hospice care
اطاق بیمارستان
Hospital room
بیمارستان ماندن
Hospital stay
بیمارستان خوابیدن
Hospitalized
میزبان
Host
خط سریع )خط تلفنی که بیست و چهارساعته اطلاعات سریع درمورد موضوع مخصوص دراختیار میگذارد(
Hotline
مجلس نمایندگان
House of Representatives
خانگی
Household
كارهای عادی و روزمره خانگی
Household Chores
خرجهای خانگی
Household expenses
لوازم خانگی
Household goods
در خانه کس دیگر
Household of another
کارگر خانگی
Household worker
مالك خانه – سر خانه
Householder, Head of Household
کمک مسکن
Housing assistance
هاد (اداره نوسازی و املاک شهری(
(HUD) Department of Housing
and Urban Development
ویروس نقص ایمنی اكتسابی انسان – ویروس عامل اختلال درنظام دفاعی بدن انسان
Human Immunodeficiency Virus
(HIV)
بیماری فشار خون
Hypertension
بیرون آوردن زهدان یارحم
Hysterectomy
هویت
Identity
سرقت هویت
Identity Theft
غیر قانونی
Illegal
بچه غیر مشروع
Illegitimate child
ادعای فوری برداشتن (بخشی درسوسیال سکیوریتی که ادعای شما را تلفنی قبول می نماید(
Immediate Claims Taking
مدارکهای مهاجرتی
Immigration records
معیوبی
Impairment
هزینهای کاری ناشی از معیوبیت )ای ار دابلیو یی( )هزینه هایی که بخاطر اینکه معیوب می باشید تحمل مینمایید برای مثال برای انجام دادن کارتان به دستگاهها و لوازم مخصوص احتیاج دارید(
Impairment Related Work Expense (IRWE)
از پیش
In advance
درآمد (ناخالص(
Income (gross)
درآمد )خالص(
Income (net)
مالیات درآمد
Income tax
برگشت مالیات بر درآمد
Income tax return
بی كفایت
Incompetent
موجب (خرج یا ضرر یا تنبیه و غیره) شدن
Incur
سرویس مستقل آزمایشگاهی
Independent laboratory services
اطلاع دادن
Inform
اطلاعات تكنولوژی (علوم وابسته به تکنولوژی(
Information Technology
انواع مخصوص کمک و رسیدگی )کمک غیر مادی(
In-Kind support and maintenance
رسیدگی
Inquiry
اقسط
Installments
وضع بیمه ای
Insured Status
اداره مالیات بر درآمد داخلی  )ای ار اس(
Internal Revenue Service (IRS)
اینترنت
Internet
مصاحبه
Interview
روده
Intestine
دستگاه برای درون زهدانی
Intrauterine Device
سرمایه گذاری
Investment
)ای ار اس ) اداره مالیات بر درآمد داخلی
(IRS) Internal Revenue Service
هزینهای کاری ناشی از معیوبیت ای ار (دابلیو یی) (هزینه هایی که بخاطر اینکه معیوب می باشید تحمل مینمایید .برای مثال برای انجام دادن کارتان به دستگاهها و لوازم مخصوص احتیاج دارید(
(IRWE) Impairment Related
Work Expense
در معرض گذاشتن
Is subject to
تصمیم در موضوع
Issue a decision
رقم
Item
جزء به جزء نوشتن
Itemize
کسریات جزء به جزء
Itemized deductions
فك
Jaw
جواهر
Jewelry
آموزش کاری
Job training
هئیت مشترك معتبر ساختن بیمارستان
Joint Commission on the
Accreditation of Hospitals
مالکیت مشترک
Joint ownership
سرمایه گذاری مشترک
Joint venture
مفصلها
Joints
قاضی
Judge
حوزه قضایی
Jurisdiction
خدمت ژوری
Jury duty
امین صلح، قاضی صلحیه، دادرس دادگاه بخش
Justice of the Peace
نگه داشتن
Keep
نگه داشتن رکورد
Keep records
هم پا شدن با
Keep up with
تایپ زدن  )کامپیوتر وماشین تحریر(
Keying (computer, typewriter)
كلیه
Kidney
پیوندزدن كلیه
Kidney transplant
زانو
Knee
آزمایشهای آزمایشگاه
Laboratory tests
نداشتن، كسری
Lack (to)
ضعیف
Lack of severity
شبكه محلی
(LAN) Local Area Network
زمین
Land
صاحبخانه
Landlord
مقیم قانونی
(LAPR) Lawfully admitted
permanent resident
اسم فامیل )اسم بزرگ(
Last name, surname
ورود قانونی
Lawful admission
وضعیت قانونی غیرشهروندی
Lawful non-citizen status
مقیم دائمی قانونی
Lawful Permanent Resident
)لار) مقیم که قانونی وارد شده
Lawfully admitted permanent resident (LAPR)
وکیل
Lawyer
اخراج / تعلیق )کارگر(
Lay off worker
سال لیپ (سالی که یک روز اضافه دارد(
Leap year
اجاره
Lease
پا
Leg
تعلق قانونی
Legal dependency
دایه قانونی
Legal guardian
مشروع )بچه(
Legitimate (child)
مشروع
Legitimize
قرض دهنده
Lender
خارجی قانونی وارد شده
Legally admitted alien
درس
Lessen
نامه ای که به شما می گوید ادعای شما را رد کردیم
Letter of denial
میزان مواظبت
Level of care
میزان سختی
Level of severity
وصول مالیات
Levy
مسئولیت
Liability
رابطه
Liaison
گواهینامه )اجازه نامه(
License (permit)
محل مسکونی مراقبت های بهداشتی مجاز
Licensed residential health care
facility
آسایشگاه با جواز
Licensed rest home
حق گرویی
Lien
طول عمر
Life expectancy
بیمه نامه بیمه عمر
Life insurance policy
مادام العمر
Lifetime
رزرو مادام العمر
Lifetime reserve
کارسبک
Light work
حد
Limit
پیوند
Link
لب
Lip
)لیش) در یک خانه زندگی کردن
(LISH) Living in the same household
فهرست
List
فهرست رویدادها
Listed events
دعوی قضایی
Litigation
كبد
Liver
احشام، چارپایان اهلی
Livestock
مقدمات زندگی
Living arrangement
هزینه های زندگی
Living expenses
زندگی با
Living with
وام ها
Loans
كارت عبور از مرز محلی
Local border crossing card
دفتر کمک بخش محلی
Local county assistance office
اداره بهداشت محلی
Local Department of Health
قرار داده
Located
مسكن
Lodging
نگهداری از منافع شخصی
Looking after your interests
زیان
Loss
قادر به داوری نبودن
Loss of judgment
قادر به كارهای عمده نبودن
Loss of major functions
از دست دادن حافظه
Loss of memory
از دست دادن قوه ناطقه
Loss of speech
چک گم شده
Lost check
کمر درد
Low Back Pain
کل مبلغ پرداختی بخاطر درگذشت (سوسیال سکیوریتی به همسری که در زمان مرگ باموتفی زندگی میکرد یا افراد دیگر که واجد شرایط میباشند برای سال ٢00٦ مبلغ ٢55دلار برای یکیار میپردازد(
Lump-sum death payment
کم در آمد
Low-income
کلیه
Lung
اقلام تجملی
Luxury items
كلا غ زنگی رسانه ها
Mag Media
گزارش مغناطیسی رسانه ها
Magnetic media reporting
طنین مغناطیسی تصویر )آم آر آی)
Magnetic Resonance Imaging (MRI)
نوار مغناطیسی
Magnetic tape
اسم زمان دوشیزه گی
Maiden name
صندوق پستی
Mailbox
نشانی پستی
Mailing address
فهرست پستی
Mailing list
نگهداری از مدرك
Maintain records
نگهداری، تعمیر  )خانواده(
Maintenance of a household
نگهداری در تجزیه
Maintenance dialysis
مفصلهای عمده
Major joints
پرداختن
Make payment
مطمئن شدن
Make sure
خطرناك
Malignant
سوء تغذیه
Malnutrition
این یک برنامه بیمه ای برای کسانی است که مدیکر دارند
Managed Care Plan )Medicare)
اداره
Management
مدیر مزرعه
Manager of farm
قتل نفس
Manslaughter
وضعیت ازدواجی
Marital status
مشخص و محدودیت شدید کار کردن
Marked and severe functional limitation
ارزش بازار
Market value
ازدواج با خویشاوند
Marriage to a blood relative
مطابقت
Match
واقعیت اساسی
Material fact
مشاركت عمده
Material participation
حداكثر مقدار
Maximum amount
حداكثر كاهش
Maximum reduction
قادر بودن
may
ماه مه ماه آمریکایهای قدیمی میباشد
May is Older Americans Month
محل اقامت دراز مدت قابل قبول توسط مدیکر
Medicaid approved long term facility
اسباب طبی
Medical appliances
گواهینامه طبی
Medical certificate
مشاور طبی
Medical Consultant
پوشش طبی
Medical coverage
تجهیزات طبی
Medical equipment
بهبود طبی
Medical improvement
نظریه طبی
Medical opinion
دلایل طبی
Medical reasons
منبع طبی
Medical sources
قابل تعیین از لحاظ طبی
Medically determinable
(مدیکر) )بیمه درمانی، این بیمه ای است که دولت به اشخاصی که ٦5 سال و ٦5 سال به بالا میباشند عرضه میکند(
(Medicare) health insurance
کارتهای داروی تخفیفی تصویب شده توسط مدیکر
Medicare approved drug discount cards
پوشش بیمه مصیبت بار مدیکر
Medicare Catastrophic Coverage
طرح داروهای تجویزی مدیکر
Medicare Prescription Drug Plan
برنامه داروهای تجویزی مدیکر
Medicare Prescription Drug
Program
داروهای تجویزی مدیکر، قانون٢003 بهبودی و نوسازی
Medicare Prescription Drug, Improvement
and Modernization Act of 2003
پرداخت كننده ثانوی
Medicare Secondary Payer
کارتهای داروی تخفیفی تصویب شده توسط مدیکر
Medicare-approved drug discount cards
(برآورده سازی) احتیاجات
(Meet) requirements
انجام آزمون
Meet a test
برآورده سازی احتیاجات
Meet requirements
اختلالات روحی
Mental impairment
بی كفایت از نظر روانی
Mental incompetence
عدم رشد فكری
Mental retardation
قابله
Midwife
ترخیص از ارتش
Military discharge
اوراق ترخیص از ارتش
Military discharge papers
نظام وظیفه در ارتش
Military service
حداقل دستمزد
Minimum wage
صغیر
Minors (age)
شخص گم شده
Missing person
سوء تفاهم
Misunderstanding
سوء استفاده
Misuse
سوء استفاده ازمزایا
Misuse of benefits
خانه متحرك/ تریلر
Mobile home
دستور اصلا ح شده
Modified formula
پول
Money
حواله پول
Money order
ماه انتخابات
Month of election
مزایای ماهیانه
Monthly benefit
معیاردرآمد ماهانه (اگر زیر سن کامل بازنشستگی میباشید و کارمیکنید درآمد بیشتر از حد معین شده روی مبلغ دریافتی شما تأثیر خواهد گذاشت(
Monthly earnings test
حق بیمه ماهیانه
Monthly premium
مهلت قانونی
Moratorium
رهن
Mortgage
رهن )به)
Mortgage( to)
مادر
Mother
مادر زن، مادر شوهر
Mother-in-law
وسیله نقلیه موتوری
Motor vehicles
دهان
Mouth
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی
(MRI) Magnetic Resonance
Imaging
دروازه چند زبانه
Multi-Language Gateway
چند رنگ
Multicolor
چندین شماره سوسیال سکیوریتی
Multiple SSN
بی صدا، بی زبان
Mute
افسانه
Myth
ناخن
Nail
نام
Name
بایگانی ملی
National Archives
انجمن ملی انبار اتوماتیکی
National Automated Clearinghouse Association
ماه ملی آگاهی استخدام ناتوانان
National Disability Employment
Awareness Month
مرورملی كارایی
National Performance Review
کنفرانس مطبوعات ملی
National Press Conference
گواهینامه حق تابعییت
Naturalization Certificate
گردن
Neck
احتیاج
Need
درآمد خالص
Net earnings
درآمد خالص از شغل آزاد
Net earnings from self-
employment
درآمد خالص ازمزرعه
Net farm income
درآمد خالص از شغل آزاد
Net income from self-employment
زیان خالص
Net loss
سود خالص
Net profit
شبكه ارتباطی
Network
بدون در نظر گرفتن هر چه تا حالا گفته شده
Nevertheless
خبرنامه
Newsletter
مدرك روزنامه نگاری
Newspaper record
ارزش اسمی
Nominal value
غیر شهروند
Non-citizens
شغلی که به حساب نمی آید
Non-covered work
سازمان بدون منفعت
Non-profit organization
دریافت نشده
Non-receipt
تجدید نشدنی
Non-renewable
روزی که کار نکرده اید
Non-work day
هزینه غیر قابل جایگزینی بانک خون
Non-replacement charge blood
bank
بینی
Nose
(نوتاری) توسط دفترخانه صادر شد
Notarized
دفترخانه
Notary
ذینفعهای متولد (بین سالهای ١٩١٧ – ١٩٢١
مزایای اشخاص متولد بین این سالها اشتیاه محاسبه شده(
Notch Babies
اخطار، خبر
Notice
خبرآدرس جدید
Notice of new mailing address
اخطار برای نداشتن پوشش
Notice of Non-Coverage
اخطار برای اطلاع از اقدام عمل
Notice of Planned Action
اگاه ساختن
Notify

 

لغات بین رشته ای بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.