مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 4

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 4 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 4
پرستار
Nurse
مراقبت های تخصصی پرستاری
Nursing home
خانه سالمندان
Nursing Home Complex
دفتر دادرسی و استیناف ) او اچ ا)
Office of Hearings and Appeals
(OHA)
دفتر بازرسی کل  )او آی جی)
Office of Inspector General  (OIG)
دفتر اداره بین المللی )او آی او)
Office of International Operations (OIO)
دفتر مدیرت و بودجه )او ام بی)
Office of Management and Budget (OMB)
دفتر لازمه سیستم )او اس آر)
Office of Systems Requirements
(OSR)
مامورین
Officers
)صاحب منصب ها) شركت
(Officers) corporation
خنثی كردن (یک مبلغ دریافتی – مبلغ دریافتی دیگر را خنثی میکند(
Offset
فرزند
Offspring
) او اچ ا ) دفتر دادرسی و استیناف
(OHA) Office of Hearings and
Appeals
)او آی جی ) دفتر بازرس كل
(OIG) Office of Inspector General
غالب اوقات
Often
)او آی او ) دفتر اداره بین المللی
(OIO )Office of International Operations
سالخورده
Old age
(بزرگترین (سن
Oldest
)او ام بی ) دفتر مدیریت و بودجه
(OMB )Office of Management and Budget
اصلاح بوجه عامه قانون سال ١٩٩0 )او
بی آر ا)
Omnibus Budget Reconciliation
Act of 1990 (OBRA)
یک توقفه
One stop
نصف حمایت
One-half support
مزایای مداوم
Ongoing benefits
روی خط اینترنت
Online
شروع از کار افتادگی
Onset of disability
روش اختیاری
Optional method
مكمل اختیاری ایالت
Optional State Supplement
مبدا
Origin
موسس
Originator
)او اس آر( دفتر لا زمه سیستم
OSR) ) Office of Systems Requirements
بیمار سرپایی بیمارستان
Outpatient
سرویس ورزش درمانی سرپایی
Outpatient physical therapy
services
خارج از ایالت متحده
Outside the U.S
پرداخت اضافی
Overpayment
بازیافت پرداخت اضافی
Overpayment recovery
پس دادن پرداخت اضافی
Overpayment refund
دستگاه تنظیم كننده ضربان قلب
Pacemaker
بسته مزایا
Package of Benefits
گویچه های خونی بسته ای
Packed red blood cells
كف دست، در دسترس
Palm of hand
تپش
Palpitation
رساله چاپی، جزوه
Pamphlet
قانون كاهش كار نوشتنی
Paper Work Reduction Act
پرستاری نیمه وقت سالخورگان
Part time nursing care
قضاوت ناتمام
Partial adjudication
شركت كردن
Participating
بیمارستان شرکت کننده
Participating hospital
شریک با
Parties to
مشاركت
Partnership
)پس) برنامه رسیدن به خودمختاری
(PASS) Plan for Achieving Self-
Support
پاسپورت
Passport
چرا، چریدن
Pasture
صفات پدری
Paternity
پاتولوژی
Pathology
بیمار
Patient
پرداخت بر اساس روزانه
Pay as you go basis
پس پرداخت
Pay Back
ته چک
Pay stub
قابل پرداخت
Payable
دریافت كننده وجه
Payee
پرداخت
Payment
پرداختهایی که با پول نقد نمیباشد.
(مثال: کس دیگری پول برق شما را
پرداختن(
Payments in kind
)پیبز) بیانیه تخمین درآمد و مزایای شخص
Personal Earnings and (PEBES)
Benefit Estimate Statement
لیست حقوق
Payroll
سازمان بررسی کننده خدمات مدیکر
Peer Review Organization
معاینه لگن
Pelvic Examination
جریمه
Penalty
کسر کردن جریمه
Penalty deductions
حقوق بازشنستگی
Pension
طرح حقوق بازشنستگی
Pension plan
درصد
Percentage
اجرا کردن
Perform
مدت زمان مزایا
Period of benefits
مدت زمان از کار افتادگی
Period of disability
حسابداری متناوب
Periodic accounting
از کار افتادگی دایمی كلیه
Permanent kidney failure
بیانیه تخمین درآمد و مزایای شخص )پیبز)
Personal Earnings and Benefit
Estimate Statement (PEBES)
اثر و نتیجه شخصی
Personal effects
هزینه های شخصی
Personal expenses
نظافت شخصی
Personal grooming
مصاحبه شخصی
Personal interview
قانون اصلا ح مسئولیتهای شخصی و فرصتهای کاری سال ١٩٩6
Personal Responsibility & Work Opportunity Reconciliation Act of 1996
دارویی
Pharmaceutical
دارو فروش
Pharmacist
التهاب وریدها
Phlebitis
ورزش درمانی
Physical therapy
ورزش درمانی و کار مستقل
Physical therapy and independent practice
پزشك
Physician
)پی آی ا) مبلغ اولیه بیمه
Primary Insurance Amount (PIA)
نرخ تكه
Piece rate
اساس نرخ تكه
Piece rate basis
طرزکار
Piece work
برنامه رسیدن به خودمختاری )پس)
Plan for Achieving Self-Support   (PASS)
برنامه و طریقه  )دستمزد)
Plan or system  (wages)
)بازی) نقش
(Play) role
لطفا ً به ما اطلاع بدهید
Please notify us
ذات الریه
Pneumonia
متخصص پا
Podiatrist
گزارش پلیس
Police report
شماره بیمه نامه
Policy number
در آمد به حساب آوردن
Pooled income
جمعیت
Population
لازم به تمبر پستی نمی باشد
Postage free
آگهی، پوستر
Posters
متولد شده پس از مرگ پدر
Posthumous
وکالتنامه
Power of attorney
مقدم
Precedent
ترجیحی
Preferential
حاملگی
Pregnancy
حامله
Pregnant
حق بیمه
Premiums
قبل از بازنشستگی
Pre-retirement
تجویز كردن
Prescribe
نسخه
Prescription
مزایای داروی تجویزی
Prescription drug benefit
داروی تجویزی
Prescription drugs
احتمال
Presumption
از کار افتادگی احتمالی
Presumptive Disability
كشیش
Priest
اولیه
Primary
مبلغ اولیه بیمه )پی آی ا)
Primary Insurance Amount ( PIA)
چاپ كردن
Print to
چاپ گر
Printer
حق تقدم
Priority
قانون خصوصی نگه داشتن اطلاعات مردم
Privacy Act
بیمه خصوصی
Private insurance
بیمه گر خصوصی
Private insurer
مشاور خصوصی طبی
Private medical counselor
آزمایش حسن رفتار و آزمایش صلاحیت
Probation
مراحل مختلف چیزی
Process to
تولید
Production
سود
Profit
مدیر برنامه
Program Manager
برنامه خدمت مركز  )پی اس سی(
(PSC) Program Service Center
بیماری پیشرفته
Progressive illness
یاداشت وابسته به تعهد یا قول
Promissory note
مدرك
Proof
مدرك سن، هویت، تبعیت و اقامت قانونی
Proof of age, identity, citizenship
or legal residence status
دارایی
Property
مالیات بر دارایی
Property tax
ارزیابی دارایی
Property valuation
به نسبت تقسیم كردن
Prorate
پرداخت مربوط به آینده
Prospective payment
سرطان پروستات
Prostate Cancer
آماده كردن  )برای)
Provide (to)
تهیه خدمات
Provide services
تامین درمان برای معتاد به مواد مخدر و الکلی
Provide treatment for drug addicts
and alcoholics
مهیا كننده پاتولوژی بدنی و گویایی
Provider of physical and speech
pathology
مهیا كننده خدمات
Provider of services
ماده قانون
Provision of law
تهیه -اسباب
Provisions -supplies
)پی اس سی) برنامه خدمت مركز
(PSC) Program Service Center
روانپزشك
Psychiatrist
پرداخت کمک عمومی
Public assistance payments
از کار افتادگی اجتماعی
public disability
قانون ملی
Public law
دفتر ملی اجتماعی
Public office
مدارك عمومی
Public record
مرض سل ریه
Pulmonary tuberculosis
تلفن با شماره دکمه فشاری
Push-button telephone
ازدواج مورد قبول عامه
Putative marriage
)کیو ام بی) شخص ذینفع دارای شرایط لازم مدیکر
Qualified Medicare Beneficiary (QMB)
شورای مشورتی چهار سال یكبار سوسیال
سکیوریتی
Quadrennial Social Security
Advisory Council
نهاد قابل شرایط برگزیده
Qualified Designated Entity
سه ماه های زیر پوشش (در سال هر سه ماه بخاطر اینکه شما کار میکنید و مالیاتهای سوسیالسکیوریتی را میپردازید ما به شما یک اعتبارمیدهیم(
Quarters of coverage
پرداخت مشکوک
Questionable pay
بازنشستگی مشکوک
Questionable retirement
عالم یهودی
Rabbi
درمان با اشعه
Radiation Therapy
رادیولوژی
Radiology
استخدام توسط راه آهن
Railroad employment
صنعت راه آهن
Railroad industry
بازنشسته از راه آهن
Railroad retirement
هیئت مدیره راه آهن
Railroad Retirement Board
)بار اوردن) فرزند
(Raise) children
(بار آوردن) محصول
(Raise) crops
املاک زمین
Real estate
فروشنده املاک زمین
Real estate salesman
هزینه های منطقی
Reasonable charges
تكذیب
Rebuttal
رسید
Receipts
دریافت كننده
Recipient
محاسبه مجدد
Re-computation
تجدید نظر
Reconsideration
تماس مجدد
Re-contact
ثبت شده
Recorded
مدرك پزشکی
Records Clinical/Medical
بهبود یافتن و دوباره بدست اوردن
Recover or recoup
باز رخ دادن
Recur
گلبول قرمز خون
Red blood cells
کم کردن
Reduce
مزایای کسر شده
Reduced benefits
حق دادن مجدد
Re-entitlement
ورود مجدد
Reentry permit
مراجعه
Referral
اصلاحات
Reforms
پناهنده سیاسی
Refugee
فرم پس دادن
Refund form
دوباره بدست اوردن
Regain
ثبت كردن
Register
پشیمانی
Regret
خدمات منظم
Regular services
قانون
Regulation
باز پرداخت
Reimburse
دوباره گماشتن
Reinstate
خویشاوند بدلیل ازدواج
Related by marriage
خویشاوند با
Related to
ارتباط
Relationship
خویشاوند
Relatives
مرخص شدن )از بیمارستان(
Release (from medical facility)
) انتشار) اطلاعات
Information (Release)
تعیین مجدد محل
Relocate
احضار كردن
Remand
اظهار نظریه ها
Remarks
ازدواج مجدد
Remarriage
پاداش، اجر
Remuneration
ناتوانی کلیه
Renal Failure
پیوندزدن کلیه
Renal Transplant
کمیسیون برا ی تجدید
Renewal commission
اجاره
Rent
درآمد از کرایه
Rental income
موجر
Renter
جایگزین كردن
Replace
میزان جایگزینی
Replacement rate
گزارش فعالیت کاری
Report of work activity
گزارش رویداد
Reporting events
نماینده دریافت كننده وجه
Representative payee
تفاضای دادرسی
Request for hearing
درخواست تجدید نظر
Request for reconsideration
درخواست بموقع ثبت نشده
Request not timely filed
نیازمندی
Requirement
وجوه رزروی
Reserve fund
محل اقامت
Residence
وضعیت اقامت
Resident status
مواظبت مسكونی
Residential care
محل تسهیل مواظبت مسكونی
Residential health care facility
باقیمانده میزان قابل كارکردن
Residual functional capacity
منبع
Resource
کمک پرستاری برای راحتی
Respite care
مسئولیت
Responsibility
آسایشگاه
Rest home
تلافی
Restitution
کشورهای ممنوع
Restricted countries
عمل ممنوع
Restricted function
ادامه پرداخت ها
Resumption of payments
عقب افتاده (از لحاظ هوش و رشد بدنی(
Retarded
بازنشسته (از(
Retire (to)
بازنشسته
Retired
بازنشستگی
Retirement
این تست درامد شامل اشخاصی می شود که زیر سن کامل بازنشستگی میباشند اگر دستمزد سالانه شما بالاتر ازحد مشخص شده باشد سوسیال سکیورتی مبلغی از مزایایی که به شما می پردازد نگه خواهد داشت. این حد مشخص شده هرساله به خاطراینکه هزینه زندگی عوض میشود همچنین عوض میشود. اگر زیرسن کامل بازشستگی میباشید حد مشخص شده برای سال200٧ مبلغ ١٢،٩60 دلار و اگر در سالی هستید که به سن کامل بازنشستگی میرسید حد مشخص شده 34،440دلار میباشد.
Retirement Earnings Test
بیمه بازنشستگی
Retirement insurance
برنامه ریز بازنشستگی
Retirement Planner
معطوف به گذشته
Retroactive
معطوف به گذشته ای
Retroactivity
بهاگذاری مجدد دارایی
Revaluation of assets
برگشت
Reversal
رسیگی، مرور
Review
ریب – مخفف مزایای بیمه بازنشستگی به زبان آمریکایی
Rib
حق به استیناف
Right to a hearing
محل زندگی و اغذیه
Room and board
روت کانال (عمل روی دندان(
Root canal
حق الا متیازها
Royalties
قاعده
Rule
حكم
Ruling
درمانگاه تندرستی روستایی
Rural health clinics
استخدامی حقوق بگیر
Salaried employment
حقوق
Salary
فروش
Sale
حساب پس انداز
Savings account
انجمن حساب پس انداز
Savings association
كمیاب
Scarce
صورت
Schedule for (IRS)
فهرست
(Schedule) taxes
برنامه زمانی
(Schedule) time
جنون جوانی
Schizophrenia
مبتلا بجنون جوانی
Schizophrenic
كمك هزینه دانشجویی
Scholarship
حضور در مدرسه یا آمورشگاه
School attendance
عصب سیاتیک (عرق النساء(
Sciatic nerve
وسعت
Scope
فصلی
Seasonal
دو ماه متوالی
Second consecutive month
نظریه دوم
Second opinion
مدارک ثانوی
Secondary evidence
موافقت مقدماتی که بطور عادی برای اداره كردن امنیت پیام ارسالی روی اینترنت استفاده میشود. )اس اس ال)
Secured Sockets Layer  (SSL)
حمله ناگهانی مرض  )تشنج)
(Seizure) convulsion
انتخاب
Selection
پاکت با تمبر و آدرس شما
Self Addressed Stamped
Envelope
خود تجزیه کردن
Self-dialysis
شغل آزاد داشتن، خود اشتغال
Self-employment
درامد حاصل از شغل آزاد
Self-employment earnings
دخل حاصل از شغل آزاد
Self-employment income
اظهار نامه مالیاتی شغل آزاد
Self-employment tax return
نیمسال
Semester
سینیور سیتی زن (افراد ٦0 سال و بهتر(
Senior Citizen
چك بانكی جدا
Separate check
ترتیبی
Sequential
)سرور) کامپیوتر
(Server) computer
شركت خدمات هیئت رئیسه
Service Corporation of Retired Executives
سرویس حمل و نقل
Service delivery
توافق
(Settlement) legal
وضعیت طاقت فرسا
Severe condition
شدت معیوبیت
Severity of impairments
(اس جی ا )كار با درآمد پر منفعت و قابل توجه زمانیکه شما از کارافتادگی میگیرید اگر کار کنید و درآمد شما ازحد معیین شده بالا برود آن درآمد” قابل توجه” به حساب خواهد آمد و روی مبلغ دریافتی از کارافتادگی سوسیالسکیوریتی شما تأثیر خواهد گذاشت
(SGA) Substantial gainful activity
کشاورزی مشارکتی (شخصی که زمین را از کشاورز دیگراجاره کرده و محصول میکارد و فقط یک اجاره ثابت به زمین دار میدهد.(
Share farmer
سهم
Share of
)سهم) سهام
(Shares) stocks
كارگاه محافظت شده – محل کاری میباشد که به افراد معیوب یاد میدهند جطور کار کنند و کمک در یادگیری عادتهای کاری می نمایند. به این اشخاص یک حقوق خیلی کم میدهند و اگر عادتهای کاری را یاد بگیرند به عنوان کارگر دایم استخدام میشوند ولی انتظارات کاری از این اشخاص تقریبا ١0 درصد نسبت به کارگر معمولی میباشد
Sheltered workshop
شانه
Shoulder
مرخصی استعلا جی
Sick leave
پرداخت در زمان بیماری
Sick pay
امضاء كننده
Signatory

 

لغات بین رشته ای بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.