مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 8

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 8 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 8
ساختار شکست کار
Work Breakdown Structure – WBS
ارزش حاصله/ ارزش افزوده
Earned Value – EV
مدیریت ارزش افزوده
EVM. Earned Value Management
ساختار سازمانی اجرائی
OBS. Organizational Breakdown Structure
مدیریت پروژه یا مدیر پروژه
PM. Project Management or Project Manager
راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش
PMBOK. Project Management
Body of Knowledge
انجمن مدیریت پروژه – انجمن تخصصی
PMI .Project Management Institute – professional association
مدیریت پروژه حرفه ای
PMP .Project Management Professional
بیمه کیفیت
QA. Quality Assurance
کنترل کیفیت
QC. Quality Control
شرح کار یا صورت وضعیت
SOW. Statement of Work
بیانیه کار، شرح کل کاری که بایستی انجام شود
SOW – statement of work
ذی نفعان
Stakeholders
شاخص عملکرد جدول زمانبندی
SPI – schedule performance index
قلمرو پروژه، بازه محصولاتی است که پروژه تولید میکند
project scope
قلمرو خزنده، روندی است که هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه اجازه دهد که حتی تغییرات کوچک هم وارد قلمرو پروژه شوند
creep scope
تایید قلمرو، روندی که طی آن مشتری پروژه محصول پروژه را میپذیرد
scope verification
هدف پروژه، بیان نتیجه روشنی که پروژه باید به آن دست پیدا کند
project goal
شروع پروژه، یک جلسه یا جشن برای معرفی پروژه
project kickoff
مرکز اطلاعات پروژه، در این اتاق مرکزی مجموعه ایی از مواد و موارد مرتبط با پروژه قرار دارد
project information center
دفتر مدیریت پروژه، نقش PMO از دو جنبه مهم است: 1- خدمات سنتی مدیریت پروژه را در کل سازمان ارائه میکند. 2- به عنوان کمیته هادی پروژه در کل سازمان عمل میکند
PMO – project management office
نمودار شبکه ایی پروژه، نقشه سیال کاری است که باید انجام شود
PND – project network diagram
فاز طرح ریزی پروژه، سنگ بنای یک پروژه موفق فاز طرح ریزی آن است.
project planning phase
حامی پروژه، بنیانگذار پروژه، عامل اتصال مستقیم مدیر پروژه با مدیریت سازمان
project sponsor
چشم انداز پروژه، در اصطلاح مدیریت پروژه توانائی دید روشن نسبت به محصولات پروژه و شناسائی راههای تولید آنهاست
Project vision
بیانیه هدف، بیانیه ایی است که به بیان دلیل تحقیق و انعکاس آن در پروژه پیشنهادی می پردازد
propose statement
تقاضای پیشنهاد طرح، تقاضای رسمی از طرف شرکت مشتری به پیمانکار برای ارائه طرحی که در آن، طرح پیشنهادی انجام کار و تخمین هزینه آمده است
RFP – request for proposal
تقاضای لیست قیمت، درخواست خریدار از فروشنده برای ارسال لیست قیمت کالای تولید شده یا خدمات است
RFQ – request for quote
تقویم منابع، در آن تعطیلات، محدودیتهای قرارداد کاری درباره کارها و سایر موارد آورده می شود
resource calendar
مسیر بحرانی، ترتیب رخدادهایی است که تاریخ تکمیل پروژه را تعیین می کنند.
critical path
روش مسیر بحرانی، یکی از مرسوم ترین راهها برای محاسبه زمان پایان پروژه است.
CPM – critical path method
قیود تعیین تاریخ
date constraints
قیود نیمه انعطافی، این الزامات زمان ضرب العجل همراه خود دارند که لازمه انجام آنها این است که کار در تاریخ تعریف شده شروع و خاتمه یابد
Semi-flexible constraints
قیود قابل انعطاف، در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است، بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند
Flexible constraints
ضرب العجل قابل انعطاف، ضرب العجلی است که تاریخ خاصی را برای زمان خاتمه تعیین نکرده است
flexible dead line
شناور. زمان یا کاری با وقفه – بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد
float – time or task
کارهایی که رابطه ss دارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند
SS – start to start
در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست، کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد
SF – start to finish
به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است
SNET – start no earlier than
به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.
SNLT – start no later than
در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند
FF – finish to finish
در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود
FS – finish to start
الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست
FNET – finish no earlier than
الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست
FNLT – finish no later than
فاصله زمانی، زمان بین کارهای پروژه است
lag
قانون پارکینسون، بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد
Parkinson law
الزامات منابع، هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید.
resource constraints
روش دلفی، یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه
Delphi technique
طرح امکان سنجی، سند توضیحی و حاصل تحقیقی است که انجام داده اید. این طرح جهت تعیین اعتبار پروژه تدوین میشود
feasibility plan
پیش بینی، یک تخمین علمی از زمان تکمیل پروژه که میتواند معرف تعیین میزان هزینه انجام پروژه هم باشد
forecasting
نمودار گانت، تداخل کارها در انجام کار تکمیل پروژه را نشان میدهد. همینطور نمایانگر درصد پیشرفت فعالیتها و کل پروژه است.
Gant chart
گرت، تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی، موفقیتهای شرطی، شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است
GERT – graphical evaluation and review technique
پرت، تکنیک بررسی و برآورد برنامه، یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند
PERT – program evaluation and review technique
نمودار تاثیر، این نمودار مشکلات تصمیم را آشکار میکند. تمامی اجزای متغییرها، تصمیمات و اهداف و تاثیر هرکدام را بر دیگری تعریف میکند.
influence diagram
اهداف کوتاه مدت، رسیدن به این اهداف واسط نشان دهنده اتمام کاری بخصوص و برطبق جدول زمانبندی است
milestones
تیم پیشاهنگ، یک دسته از افراد که قابلیت عملیاتی کردن محصول قبل از اینکه در دسترس همه سازمان قرار بگیرد را دارند و این فرصت را به مدیر پروژه میدهند که مطابقت محصول با هدف پروژه را ارزیابی نماید
pilot team
گزارش نهایی پروژه، مجموعه تمامی گزارشات فازهای کاری پروژه بعلاوه چند مورد اضافی است
final project report
ممیزی پس از پروژه، هدف از این ممیزی تحلیل پروژه تکمیل شده، اثربخشی تیم پروژه، موفقیت پروژه، ارزش محصولات پروژه و تائید کل پروژه توسط مشتری است.
post – project audit
پذیرفتن
Accept
پذیرش
Acceptance
معیار های پذیرش
Acceptance criteria
پاسخگویی
Accountability
دقت
Accuracy
فعالیت
Activity
ویژگی فعالیت
Activity attribute
كد فعالیت
Activity code
تعریف فعالیت
Activity definition
شرح فعالیت
Activity description
مدت فعالیت
Activity duration
تخمین/برآورد مدت زمان فعالیت
Estimating
شاخص فعالیت
Activity identifier
لیست فعالیت
Activity list
توالی فعالیت­ها
Activities Sequencing
فعالیت بر پیكان
Activity-on-arrow – AOA
فعالیت بر گره
Activity-on-node
برآورد منابع فعالیت­ ها
Activities Resource Estimating
هزینه واقعی
Actual cost
هزینة واقعی كار انجام شده
Actual Cost of Work Performed – ACWP
مدت زمان واقعی
Actual duration
تاریخ شروع واقعی
Actual start day
تاریخ پایان واقعی
Actual Finish Date – AF
تخمین قیاسی
Analogous estimating
حوزه كاربرد
Application area
تلاش توزیع شده
Apportioned effort
درخواست تغییر تایید شده
Approved change request
پیكان
Arrow
روش نمودار سازی پیكانی
Arrow diagramming method
تاریخ برسی وضعیت
As-of date
اختیارات – قدرت
Authority
ماتریس انسوف
Ansoff Matrix
تصویب و تأیید
Approve
دیاگرام وابستگی
Affinity Diagram
مفروضات
Assumptions
تحلیل مفروضات – فرضیات
Assumption analysis
سازمان ماتریسی متعادل
Balanced Matrix Organization
نمودار میله ای
Bar chart
مبنا
Baseline
طرح مبنا
Baseline Plan
تاریخ پایان خط مبنا
Baseline finish date
تاریخ شروع خط مبنا
Baseline start date
عقب­تر از برنامه
Behind Schedule
طوفان فكری
Brainstorming
برآورد از پایین به بالا
Bottom-up Estimating
بودجه در پایان كار
Budget at Completion- BAC
ریسك بودجه
Budget Risk
هزینة‌ كار انجام شده
Budgeted Cost of Work
Performed- BCWP
بودجه مورد نیاز برای كارهای باقیمانده
Budgeted Cost of Work Scheduled- BCWS
دیوان سالاری
Bureaucracy
اندوخته
Buffer
خریدار
Buyer
كمیته كنترل تغییر
Chang control board
سیستم کنترل تغییر
Chang control
کنترل تغییر
Change Control
جدول تغییر
Change Log
مدیریت تغییر
Change Management
برنامة راهبردی كسب و كار
Business Strategic Plan
درخواست تغییر
Change Request
جدول حساب ها
Chart f accounts
كد حساب ها
Code of account
منشور
Charter
چك لیست
Check list
ادعا
Claim
گزارش پایانی
Close-out Report
خاتمه پروژه
Close project
گروه فرآیند پایانی
Closing Process Group
هم مكانی
Co-location
دلیل مشترک
Common cause
برنامه مدیریت ارتباطات
Communications management plan
برنامه ریزی ارتباطات
Communication planning
ارتباطات
Communications
سازمان مرکب
Composite Organization
غرامت
Compensation
جزء
Component
سیستم مدیریت پیكر بندی
system Configuration management
مفهوم
Concept
محدودیت
Constraint
زمان/ بودجه احتیاطی – ذخیره-
Contingency Time/ Budget
قرارداد
Contract
اداره قرارداد
Contract administration
خاتمه قرارداد
Contract closure
برنامه مدیریت قرارداد
Contract management plan
بیانیه كار قرارداد
Contract statement of work
ساختار شکست كار قرارداد
Contract work breakdown structure
کنترل
Control
حساب کنترل
Control account
برنامه حساب کنترل
Control account plan
نمودار کنترل
Control chart
حدود کنترل
Control limit
اقدامات اصلاحی
Corrective action
معیار سیستم­ های کنترل زمان بندی و هزینه
Cost/ Schedule Control Systems
خط مبنای هزینه
Criteria Cost baseline
بودجه بندی هزینه
Cost budgeting
کنترل هزینه
Cost control
برنامه مدیریت هزینه
Cost management plan
هزینه کیفیت
Cost of quality
شاخص عملکرد هزینه
Cost performance index
هزینه بعلاوه سود
Cost-plus-fee
قرارداد هزینه بعلاوه سود ثابت
Cost-plus-fixed-fee
قرارداد هزینه بعلاوه سود و مشوق
Cost-plus-incentive-fee
هزینه بعلاوه درصدی از هزینه
Cost-plus-percentage of cost
قرارداد با بازپرداخت هزینه
Cost-reimbursable contract
ساختار شکست هزینه
Cost Breakdown Structure
برآورد هزینه
Cost Estimating
ریسك هزینه
Cost Risk
تراکم
Crashing
انحراف هزینه
Cost Variance
اقدام متقابل
Countermeasure
معیار
Criteria
مسیر بحرانی
Critical path
فعالیت بحرانی
Critical activity
روش زنجیره بحرانی
Critical chain methods
معیار رضایت مندی مشتری
Customer Acceptance Criteria – CAC
ارزیابی مشتری
Customer Evaluation
نیازهای مشتری
Customer Needs
تحلیل درخت تصمیم
Decision tree analysis
تجزیه كردن
Decompose
تجزیه
Decomposition
عیب
Defect
تعمیر عیب
Defect repair
بازنگری طراحی
design review
توسعه منشور پروژه
Develop project charter
توسعه برنامه مدیریت پروژه
Develop project management plan
تهیه بیانیه محدوده پروژه – مقدماتی
Develop project scope statement
تیم توسعه پروژه
Develop project team
هدایت و مدیریت اجرای پروژه
Direct& manage project execution
انضباط
Discipline
تلاش مجزا
Discrete effort
سند
Document
رویه مستند شده
documented procedure
برنامه راهبردی پویا
Dynamic Strategic Plan
سررسید
Deadline
محصول – اقلام قابل تحویل
Deliverable
زمان بندی محصولات
Deliverables Schedule
تاریخ تحویل
Delivery Date
وابستگی­ها
Dependencies
زمان بندی تفصیلی
Detailed Schedule – DS
هزینه ­های مستقیم
Direct Costs
مدیریت پروژه انحصاری
Directive Project Management
فعالیت مجازی
dummy activity
مبدل های حرارتی
Heat Exchangers
مبدل های حرارتی لوله ای
tube heat exchanger
مبدل حرارتی دو لوله ای
Double tube heat exchanger
مبدل های حرارتی لوله مارپیچ
heliflow spiral heat exchanger
مبدل های حرارتی لوله _ پوسته
shell & tube heat exchanger
مبدل های حرارتی صفحه ای
plate heat exchanger
مبدل حرارتی صفحه و شاسی
plate & frame heat exchanger
مبدل حرارتی صفحه پره
flat plate exchanger
مشخصات درخواستی مشتری
VOICE OF THE CUSTOMER
اطلاعات  برنامه فروش طرح تجاری
BUSINESS PLAN / MARKTING STRATEGY
گزارش الگوبرداری محصول و فرآیند
PRODUCT / PROCESS BENCHMARK DATA
فرضیات مربوط به محصول و فرآیند
PRODUCT / PROCESS ASSUMPTIONS
مطالعات مرتبط با قابلیت اعتماد محصول
PRODUCT RELIABILITY STUDIES
ورودی های مشتری
CUSTOMER  INPUTs
اهداف طراحی
DESIGN GOALs
اهداف مرتبط یا کیفیت و پایایی (قابلیت اعتماد محصول)
RELIABILITY AND QUALITY GOALS
فهرست مواد اولیه
PRELIMINARY BILL OF MATERIAL
نمودار فرآیند عملیات اولیه
PRELIMINARY PROCESS FLOW CHART
لیست پارامترهای وپژه محصول و مهم فرآیند
PRELIMINARY LISTING OF SPECIAL PRODUCT AND
پشتیبانی مدیریت – برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت
MANAGEMENT SUPPORT
تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن در طراحی
D-FMEA
طراحی ساخت و مونتاژ
D.F.M & D.F.A
تصدیق طراحی
DESIGN VERIFICATION
بازنگری طراحی
DESIGN REVIW
طرح کنترل ساخت نمونه اولیه
PROTOTYPE BUILD – CONTROL PLAN
نقشه های مهندسی
ENGINEERING DRAWINGS
گروه مورد و شاهد (گواه)
‍Case and control group
گروه میانجی و شاهد
Intervention and control group
شاهد (شیمی)
blank
جایگاه ویژه
niche
مربی (دانشگاه)
Instructor / lecturer
استادیار
Assistant Professor
دانشیار
Associate Professor
استاد
Professor
استاد ممتاز
Distinguished Professor
استاد راهنما
Assistant Prof
استاد مشاور
Adviser Prof
شناسه متحد الشكل منابع
URL
(Uniform Resource Locator)
زبان نشانه گذاری توسعه پذیر
XML
(Extensible Markup Language)
چارچوب توصیف منبع
RDF
(Resource Description Framework)
فرا داده
Meta data
نگاشت
Map
كارگزار
Agent
مقاومت فشاری (عمران)
compression strength
مهندسی عمران – راه و ساختمان
Civil engineering
روش همبستگی رتبه‌ای
rank correlation method
آثار برونی، عوارض جنبی (جنبه‌های مثبت و منفی برونی انجام كار) (تاثیر بر هر گروهی كه بطور مستقیم درگیر تصمیمات اقتصادی نمی‌باشد) (هزینه‌ها و مزیتهایی كه بر روی جامعه تاثیر می‌گذارد اما در قیمت بازاری كالا یا خدمات گنجانده نمی‌شود
externalities
عوامل تاثیرگذار بر روی هزینه هر شخص در درازمدت
internalities
مبدل حرارتی
Heat exchanger
مبدل حراری صفحه‌ای
Plate heat exchanger
مبدل حراری صفحه ‌ای واشردار
Gasketed heat exchanger
مبدل حرارتی نوع شورون
Chevron- type heat exchanger
مبدل حرارتی صفحه‌ای آلیاژی (تكنیك ممزوج سازی فلزات)
Brazed plate heat exchanger
ارزش نقد سرمایه در بازار
market capitalization
زمین موضعی
geolocalization
شمول تمامی درآمدها
clean surplus
بورس اوراق بهادار
Securities Exchange
حقوق مالكیت
ownership interest
قبضه مالكیت، خرید شركت، کنترل یك شركت از سوی شركتی دیگر
takeover
درون یابی
interpolation
درون یابی درجه دوم
quadratic interpolation
شركتهای پذیرفته شده
Listed firms
شرایط پذیرش اوراق بهادار
listing requirements
هم تبخیر
Iso-evaporation
برای شركت i در سال t
for firm i in year t
یك دوره 4 ساله (سال بدون اس)
4-year period
به احتمال قوی چنین حمله‌ای بسرعت شناسایی شده
it will most likely be noticed
در هر زمان مشخص شده
at any given time
بخودی خود
in its own right
فوتوكاتالیستی
Photocatalytic
فتوکاتالیز
Photocatalysis
فوتوكاتالیست
Photocatalyst
كاتالیز كردن
Catalysis
كاتالیزور – كاتالیست
Catalyst
كاتالیزوری
catalytic
سقفهای كروكی
Overhangs
لچكی‌ها یا بستهای استحكام خرپاها
gusset
طوقه، بست
collar
خرپشته
ridge
تسمه  كلاف  ركابی
strap
خرپا،  لنگه خرپا
rafter
اتصالات  لوازم  متعلقات
fittings
تخته كوب ، (آهن) نبشی
lath
لایه یا تیرك اتصال
purlin
شیروانی چند كله
hipped roof
سه گوش ، جناغی
gable
پوشش، روكاری
cladding
خرپا
Truss
سقف شالی پوش
Thatch roof
شمع زنی، مهاربندی
Bracing
لبه بام، رخ بام
eave
دهانه، طاق‌نما
Bay
لرزش
Flutter
فندانسیون / پی/ شالوده گسترده
Raft Foundation
فندانسیون / پی/ شالوده نواری
Strip Foundation
فندانسیون / پی/ شالوده پله‌ای
stepped foundation
فندانسیون / پی/ شالوده شمعی
pile foundation
خاك رس گسترس یابنده یا منبسط شونده
expansive clay
فندانسیون / پی/ شالوده مستقل / منفرد
pad foundation
تار و پود در اینچ
Ends / picks per inch

 

لغات بین رشته ای بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.