مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات جانور شناسی – بخش 1

در این قسمت  لغات جانور شناسی بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات جانور شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات جانور شناسی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات جانورشناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات جانور شناسی بخش 1
گربه حبشی
Abyssinian
پنگوئن ادلی
Adelie Penguin
سگ آفنپینشر
Affenpinscher
سگ تازی (شکاری) افغانی
Afghan Hound
فیل آفریقایی
African Bush Elephant
مشک زباد، گربه زباد آفریقایی
African Civet
قورباغه پنجه دار آفریقایی
African Clawed Frog
فیل جنگلی آفریقایی
African Forest Elephant
گربه زباد آفریقایی
African Palm Civet
پنگوئن آفریقایی
African Penguin
وزغ درختی آفریقایی
African Tree Toad
سگ وحشی آفریقایی
African Wild Dog
سگ آنو
Ainu Dog
سگ ترییر خرمایی
Airedale Terrier
سگ گله آکباش
Akbash Dog
سگ آکیتا
Akita Dog
سگ سورتمه آلاسکا
Alaskan Malamute
مرغابی آلباتراس
Albatross
لاک پشت بزرگ آلدابرا
Aldabra Giant Tortoise
تمساح
Alligator
سگ داچسبراک آلپ
Alpine Dachsbracke
سگ بولداگ آمریکایی
American Bulldog
سگ پاکوتاه آمریکایی
American Cocker Spaniel
سگ کونهاند آمریکایی
American Coonhound
سگ اسکیموی آمریکایی
American Eskimo Dog
سگ / تازی آمریکایی مخصوص شکار روباه
American Foxhound
سگ تریبر پیتبال آمریکایی
American Pit Bull Terrier
سگ ترییر ستفورشایر آمریکایی
American Staffordshire Terrier
سگ آبی پشمالوی آمریکایی
American Water Spaniel
سگ گله آناتولی
Anatolian Shepherd Dog
ماهی آنجلفیش
Angelfish
مورچه
Ant
مورچه خوار
Anteater
بز کوهی
Antelope
سگ گله اپنزلر
Appenzeller Dog
روباه قطبی، سگ روباه
Arctic Fox
خرگوش قطبی
Arctic Hare
گرگ قطبی
Arctic Wolf
نوعی گورکن
Armadillo
خرس سیاه آسیایی
Asian Black Bear
فیل آسیایی
Asian Elephant
زنبور سرخ بزرگ آسیایی
Asian Giant Hornet
گربه زباد / لواک آسیایی
Asian Palm Civet
سگ گاو، سگ رمه استرالیایی
Australian Cattle Dog
سگ گله (کلپی) استرالیایی
Australian Kelpie Dog
گربه پشم کوتاه استرالیایی
Australian Mist
سگ شپرد / چوپان استرالیایی
Australian Shepherd
سگ تریر استرالیایی
Australian Terrier
مرغ درازپا
Avocet
ماهی اکسولوتل
Axolotl
آی آی
Aye Aye
بابون
Baboon
شتر دوکوهانه، شتر باختری
bactrian-camel
گورکن
badger
گربه بالیایی
balinese
گربه زباد راه راه
Banded palm civet
موش باندیکوت
bandicoot
مار ماهی
Eel
فرمانرو، سلسله
Kingdom
بالافرمانرو
Superkingdom
زیرفرمانرو
Subkingdom
دامنه
Domain
دسته
Division
شاخه
Phylum
رده
Class
راسته
Order
خانواده، تیره
Family
بالا خانواده
superfamily
زیرخانواده
Subfamily
فروخانواده
Infrafamily
سرده، جنس
Genus
زیرسرده
Subgenus
گونه
Species
زیرگونه
Subspecies
بالاگونه
Superspecies
رشته
Branch
بالاشاخه
Superphylum
زیرشاخه
Subphylum
زیردسته
Subdivision
بخشه
Section
زیربخشه
Subsection
فروشاخه
Infraphylum
فرودسته
Infradivision
زیرشاخه
Microphylum
بالاهمزادان
Supercohort
همزادان
Cohort
زیرهمزادان
Subcohort
فروهمزادان
Infracohort
بالارده
Superclass
رده
Class
زیررده
Subclass
فرورده
Infraclass
کوچک رده
Parvclass
بالاهنگ
Superlegion
هنگ
Legion
زیرهنگ
Sublegion
فروهنگ
Infralegion
کلان راسته
Magnorder
بالاراسته
Superorder
بزرگ راسته
Grand-order
مه راسته
Mirorder
راسته
Order
زیرراسته
Suborder
فروراسته
Infraorder
کوچک راسته
Parvorder
بالاتبار
Supertribe
تبار
Tribe
زیرتبار
Subtribe
فروتبار
Infratribe
ریخت ویژه
Forma specialis
جوره، دیسه، ریخت
variety
زیرجوره،
Subvariety
دیسه
form
زیردیسه
Subform
سویه
Strain
زیست جوره
Biovar
ریخت جوره
Morphovar
سروم جوره
Serovar
رقم
Cultivar
آبشش‌دمان
Branchiura
اسفنجها
Porifera
آخوندک‌ها
Mantodea
بازوپایان
Brachiopod
بافته‌بالان
Plecoptera
بالتوری‌ها
Neuroptera
بزرگ‌بالان
Megaloptera
بسفایجیان
polypodiaceae
بندپایان
Arthropoda
بی‌بالان
Zoraptera
بی‌دندانان
Edentata
بی‌شاخکان
Protura
بی‌مهرگان
Invertebrata
بیدیان
Salicaceae
بینی‌سران
Rhynchocephalia
بینی‌کوتاهان
brachyrhynque
پاحبابداران
Thysanoptera
فنردمان
Collembola
پاروپایان
Copepoda
پَرآبششیان
Pterobranchia
پرتاران
Polychaeta
پرزیوگان
polyzoa
خزه ‌زیان
bryozoa
پرستوسانان
apodiformes
پرسیاوشان
Pterideae
پرندگان سوسمارنما
Archaeornithes
پریاختگان جانوری
Metazoa
پنجه‌گرگیان
Lycopodiaceae
پنیرکیان
Malvaceae
پهن‌ماهیان
Pleuronectidae
پوست‌بالان
Dermaptera
پوشیده‌کامان
Phylactolaemata
پولک‌بالان
Lepidoptera
پیچ اناریان
Bignoniaceae
پیچیده‌بالان
strepsiptera
پیش‌کامان
Enopla
تارپایان
Embioptera
تارمکان
Acanthobdellidae
تاژکداران
Flagellate
تک‌یاختگان
Protozoa
تَمیسیان
Dioscoreaceae
جوربالان
Isoptera
هم‌بالان
Homoptera
جورپایان
Isopoda
چتریان
Apiaceae
چوبک مانندها
phasmatodea
حاشیه‌بالان
Thysanoptera
حشرات
Insecta
خرچنگ‌سانان
Crustocea
خزندگان
Reptilia
خزه‌زیان
Bryozoa
دم‌چنگالان
Diplura
دم‌ریشکداران
Thysanura
دم‌فنری‌ها یا فنردمان یا پادُمان
Collembola
دم‌مویان
Microcoryphia
دوبالان
Diptera
دوزیستان
Amphibia
دوزیستان دمدار
Caudata
دوکامیان
digenea
دوکفه‌ای‌ها
Bivalvia
ده‌پایان
Decapoda
راست‌بالان
Orthoptera
راست‌حفرگان
rhabdocoelida
رتیل‌ها
Sulifugae
روزنداران
Foraminifera
ریسه‌داران
Thallophyta
ریش‌بزیان
ephedracea
ریشه‌داران
Rhizopoda
راست‌شناوران
Orthonectida
زالوها
Hirudinea
زالوسانان
bdolloidea
سپرآبششان
aspidobranchiata
سپرشکمان
aspidogastraea
ستاره‌وشان
asteroidea
سدابیان
rutaceae
سرپایان
Cephalopoda
سرخرطومی‌ها
Curculionidae
سرسپریان
Cephalaspis
سرطنابیان – نیزکیان
Cephalochordata
سرمیگوئیان
cephalocardia
سَرویان
Cupressaceae
سنجاقکها
odonata
سوزن‌بالان
Raphidioptera
سوسری‌ها
Blathodea
سوسماران
Sauria
سوسمارهای خاردم
Uromastycidae
بی‌شاخکان
Protura
شانه‌کامان
ctenostomata
شاهپسندیان
Verbenaceae
شاهترگان
Fumariaceae
شاهدانگان
Cannabinaceae
شکم‌پایان
Gastropoda
شمشادیان
Celastraceae
صدفیان
Ostracoda
طنابداران
Chordata
عنکبوتیان
Arachnoidae
قاب‌بالان
Coleoptera
کاوتنان
Coelenterata
کبوترسانان
Columbiformes
کپورماهیان
Cyprinidae
کم‌تاران
Oligochaeta
کم‌حفرگان
Alloecoela
کنجدیان
Pedaliaceae
کنه‌شکلان
Acariformes
کوتاه‌بالان
brachyptere
کیسه‌تنان
Coelenterata
کیسه‌داران
Marsupials
گربه‌سانان
Felidae
گردن‌پوزه‌ئیان
auchenorrhyncha
لوله‌بالان
Siphonaptera
ماهی نقره‌ای‌ها
Thysanur
مژکداران
Ciliophora
مژه‌پایان
Cirripedia
مژه‌داران
Ciliata
ملخهای شاخک کوتاه
Acrididae
منقارسران
mecoptera
موش‌سانان
Muridae
موی بالان
Trichoptera
ناجورپایان
Amphipoda
ناجوردندان
Heterodont
نازک‌بالان
Hymenoptera
ناژویان
Coniferae
ناقوسیان
Kamptozoa
ناوپایان
Scaphopoda
نرم‌تنان
Mollusca
نهاندانگان
Angiospermae
نهانزادان
Cryptogamia
هم‌بالان
Homoptera
یکروزه‌ها
Ephemeroptera
پادمان
 collembola
بی‌شاخکان
 protura
دم‌چنگالیان
 diplura
استطاله‌داران
 thysanura
یکروزه‌مانندها
pterygota
بهاره‌مانندها
 plecoptera
موریانه‌ها
 isoptera
موریانه مانندها
zoraptera
چوبک‌مانندها
phasmoptera
گوش‌خیزک‌مانندها
 Dermaptera
جَویده‌بالان
Psocoptera
پشم‌خواران
 Malloplaga
شپش‌ها
 Anoploura
بال‌ریشکداران
 Thysanoptera
سخت‌بال‌پوشان
 Coleoptera
سخت‌سران
stegocephalia
ناجورپایان
amphipoda
پشیزبالان
Lepidoptera
خزنده
Reptile
روزانه
Diurnal
شبانه
Nocturnal
لغات جانور شناسی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.