مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 103

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 103 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش  103
confederation of Asian and pacific accountants (CAPA)
 کنفدراسیون حسابداران آسیا و اقیانوسیه
environmental audit (green audit)
 حسابرسی محیط زیست، حسابرسی سبز
exchange rate mechanism (ERM)
 مکانیسم نرخ تبدیل
employee share ownership plan (ESOP)
 طرح مالکیت سهام کارمند
euro overnight index average (EONIA)
 میانگین شاخص شبانه یورو
European central bank (ECB)
 بانک مرکزی اروپا
Ijarah
 عقد اجاره (یکی از عقود معاملات اسلامی)
Shirkah
 عقد شرکت (یکی از عقود معاملات اسلامی)
London inter-bank mean rate (LIMEAN)
 نرخ میانگین بین بانکی لندن
Madrid stock exchange (Bolsa de madrid)
 بازار بورس مادرید اسپانیا
management discussion and analysis (MD&A)
 تجزیه و تحلیل و شرح مدیریت
European court of auditors
 دادگاه حسابرسان اروپا
European economic and monetary union (EMU)
 اتحادیه پول و اقتصاد اروپا
European monetary system(EMS)
 سیستم پول اروپا
win a tender
 برنده شدن در مناقصه
joint audit
 حسابرسی مشترک (چند موسسه با هم)
Murabaha
 مرابحه (یکی از عقود معاملات اسلامی)
Musharaka
 مشارکت (یکی از عقود معاملات اسلامی)
matrix accounting
 حسابداری ماتریسی
regressive tax
 مالیات کاهشی(نوعی مالیات که با افزایش درآمد نرخ آن کاهش می‌یابد)
progressive tax
 مالیات افزایشی(نوعی مالیات که با کاهش درآمد نرخ آن افزایش می‌یابد)
shanghai stock exchange (SSE)
 بازار بورس شانگهای
sterling overnight index average (SONIA)
 میانگین شاخص شبانه استرلینگ
Toronto stock exchange (TSX)
 بازار بورس تورنتو کانادا
Tobin′s Q (Q ratio)
 نسبت توبین (نسبت Q)
transaction file
 فایل رایانه‌ای معاملات
war loan
 وام جنگ(سهامی که دولت در زمان جنگ منتشر می‌کند و نرخ بهره آن 3.5% است)
Yankee bond
 اوراق قرضه یانکی آمریکا
above-the-line
 بالای خط(اصطلاحی برای بیان اقلام سود و زیان به جز سود خالص یا زیان خالص)
forward-rate agreement (FRA)
 قرارداد نرخ آتی
financial reporting council (FRC)
 شورای گزارشگری مالی
McKinsey matrix (GE matrix)
 ماتریس مک کینزی
general accounting office (GAO)
 اداره حسابداری عمومی
comprehensive income-tax allocation
 تخصیص مالیات میان دوره ، تخصیص مالیات بر درآمد جامع
accounting concepts
 مفاهیم حسابداری
balance-sheet equation
 معادله ترازنامه
accounting postulates
 اصول حسابداری
NASDAQ
 بورس نزدک
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD)
 سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA)
 سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
Earnings before taxes (EBT)
 سود قبل از مالیات
advantageous economical
 صرفه اقتصادی
economical
 اقتصادی ، باصرفه ، مقرون به‌صرفه
advantageous
 باصرفه
the team
 گروه اجرایی
implement Vs. installation
 مقایسه پیاده سازی با نصب کردن
bill of activities
 فهرست فعالیت‌ها
circumstance of changes
 مقتضیات تغییرات
sustaining activities
 فعالیت‌های پشتیبانی
Micro-activities
 فعالیت‌های جزئی
Macro-activities
 فعالیت‌های کلان
imperfectly correlated
 همبستگی ناقص
mutually exclusive and exhaustive
 مانعه الجمع و کامل
deregulation
 آزادسازی
regulate
 نظارت
relevant cost
 هزینه مربوط
marginal cost
 هزینه نهایی
marginal benefit
 فایده نهایی،منفعت نهایی
surrogate measures
 معیارهای جایگزین
estimating the bias
 برآورد و تخمین سوگیری(تورش)
unit-level activity driver
 محرک فعالیت سطح واحد محصول
perfect correlation
 همبستگی کامل
improve factory layouts
 بهبود نحوه استقرار ماشین آلات
excess capacity
 ظرفیت مازاد
product customization
 تولید بر مبنای سفارش مشتری، سفارشی سازی محصول
partial ABC systems
 سیستم‌های ساده هزینه یابی بر مبنای فعالیت
allocation base
 مبنای تخصیص
batch-level costs
 هزینه‌های سطح دسته محصول
facility-level costs
 هزینه‌های سطح کارخانه
current market value
 ارزش جاری بازار
non -market risk
 ریسک قابل حذف
idiosyncratic risk
 ریسک تنوع پذیر
tax rate
 نرخ مالیات
salesman
 فروشنده
bank discount
 تخفیف بانکی
build–operate–transfer (BOT)
 قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال
build-own-operate (BOO)
 قرارداد احداث، تملک، بهره برداری
build-own-operate-transfer (BOOT)
 قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال
build-transfer-operate (BTO)
 قرارداد احداث، انتقال، بهره برداری
build-transfer (BT)
 قرارداد ساخت و انتقال
buyback
 بیع متقابل
build-lease-transfer(BLT)
 قرارداد احداث، اجاره، انتقال
adjustment rate
 ضریب تعدیل
subcontractor
 پیمانکار دست دوم
world trade organization(WTO)
 سازمان تجارت جهانی
worldwide(or global) competition
 رقابت جهانی
Monte Carlo simulation
 شبیه سازی مونت کارلو
scatter diagram
 نمودار پراکندگی
stock exchange of Hong Kong(SEHK)
 بازار بورس هونگ کونگ
taxpayer
 مؤدی مالیاتی، پرداخت کننده مالیات
seed capital
 سرمایه اولیه(برای تأسیس بنگاه اقتصادی)
sales invoice
 فاکتور فروش
sales function
 بخش فروش، واحد فروش
black Wednesday
 چهارشنبه سیاه (16 سپتامبر 1992)
kinds of taxes
 انواع مالیات
bean counters
 شمارنده لوبیا(یک اصطلاح توهین آمیز برای حسابداران)
smart card
 کارت هوشمند
social audit
 حسابرسی اجتماعی
Islamic accounting
 حسابداری اسلامی
American Stock Exchange(AMEX)
 بازار بورس آمریکا(آمکس)
Australian Securities Exchange(ASX)
 بازار اوراق بهادار استرالیا
New Zealand Exchange(NZX)
 بازار بورس نیوزیلند
London Stock Exchange(LSE)
 بازار بورس لندن
payroll software
 نرم افزار حقوق و دستمزد
social accounting matrix(SAM)
 ماتریس حسابداری اجتماعی
market direction
 جهت بازار
active publication
 جمعیت فعال
intermediate goods
 کالای واسطه
whole sale dealer
 بنکداری
economic planning
 برنامه ریزی اقتصادی
price elasticity of demand
 کشش قیمتی تقاضا
applied research
 پژوهش کاربردی
A.B.A. members
 اعضای آ.ب.آ، اعضای انجمن بانکداران آمریکا
A.R
 اعلام وصول
A.C.T
 مالیات پیش پرداخت شرکت
all or none offering(AON)
 تعهد فروش تمامی سهام یا هیچ
all financial resources
 تمامی منابع مالی
adjusting journal entries(AJEs)
 تعدیل(اصلاح) ثبت‌های دفتر روزنامه
transaction entry steps
 مراحل ثبت معاملات(رویدادهای مالی)
operational accounting
 حسابداری عملیاتی
end of period adjustments
 تعدیلات(اصلاحات) پایان دوره
accounting software
 نرم افزار حسابداری
accounting teaching
 آموزش حسابداری
accounting cycle vs. operating cycle
 مقایسه چرخه حسابداری با چرخه عملیاتی
a summary of the accounting cycle
 خلاصه چرخه حسابداری
mercantilism
 مکتب مرکانتیلسم
physiocratic
 مکتب فیزیوکرات‌ها
mathematical school
 مکتب ریاضی
mathematical accounting
 ریاضیات حسابداری
scarcity
 کمیابی
free market economy
 اقتصاد بازار آزاد
invisible hand
 دست نامریی(اصطلاحی برای مکانیزم قیمت‌ها در نظام سرمایه داری)
diminishing returns law
 قانون بازده نزولی
marginal rate of transformation(MRT)
 نرخ نهایی جانشینی
normative economy
 اقتصاد دستوری
gross national product(GNP)
 تولید ناخالص ملی
stagflation
 رکود تورمی
static analysis
 بررسی ایستا
dynamic analysis
 بررسی پویا
elasticity
 کشش
demand price elasticity
 کشش قیمتی تقاضا
cross-elasticity of demand
 کشش متقاطع(ارتباطی) تقاضا
income-elasticity of demand
 کشش درآمدی تقاضا
total revenue(TR)
 درآمد کل
marginal revenue(MR)
 درآمد نهایی
marginal utility (MU)
 مطلوبیت نهایی
marginal rate of substitution(MRS)
 نرخ نهایی جانشینی
dependent variable
 متغیر وابسته
independent variable
 متغیر مستقل
marginal product of labor(MPL)
 تولید نهایی نیروی کار
average product of labor(APL)
 متوسط نیروی کار
total product of labor(TPL)
 تولید کل نیروی کار
effective financial management
 مدیریت مالی مؤثر
accounting supervisor
 سرپرست حسابداری
accounting team
 گروه حسابداری، تیم حسابداری
lead an accounting team
 رهبری تیم (گروه) حسابداری
financial position
 موقعیت مالی
small business
 کسب و کار کوچک
marginal rate of technical substitution
 نرخ نهایی جانشینی فنی
total fixed cost (TFC)
 هزینه ثابت کل
total variable cost (TVC)
 هزینه متغیر کل
average fixed cost (AFC)
 هزینه ثابت متوسط
average variable cost (AVC)
 هزینه متغیر متوسط
average total cost (ATC)
 هزینه کل متوسط
short-run total cost (STC)
 هزینه کل کوتاه مدت
long-run total cost (LTC)
 هزینه کل بلند مدت
long-run average cost (LAC)
 هزینه متوسط بلندمدت
accounting systems
 سیستم‌های حسابداری
accounting outgoing
 برون سپاری حسابداری
cascading tax
 مالیات مضاعف- مالیات آبشاری
lower of cost or market (LCM)
 اقل بهای تمام شده یا بازار
LIFO liquidation gain
 سود تسویه به روش لایفو
special purpose entity
 واحد تجاری با اهداف خاص
gearing ratio
 نسبت اهرمی
accounting for growth
 حسابداری رشد
the financial numbers game
 بازی ارقام مالی
intellectual assets
 دارایی‌های عقلانی
industrial age
 عصر صنعتی
information age
 عصر اطلاعات
intellectual capital
 سرمایه عقلانی
failure costs
 هزینه‌های ناکامی (هزینه‌هایی که ناشی از نقص محصولات است)
intangible cost unit
 واحد هزینه نامشهود
internal failure costs
 هزینه‌های ناشی از نارسایی‌ها (ناکامی‌های) داخلی
goal congruence
 همسویی هدف‌ها
external failure costs
 هزینه‌های نارسایی (ناکامی) ناشی از عوامل بیرونی
dual rate method
 روش نرخ‌های دوگانه (برای جذب هزینه‌های سربار)
direct sale
 فروش مستقیم
sales formula
 فرمول فروش
turnover and earning power
 گردش دارایی‌ها و توانایی کسب درآمد
profitability in relation to investment
 سودآوری نسبت به سرمایه گذاری
empirical analysis
 تحلیل تجربی
cash analysis and financial forecast
 تجزیه و تحلیل وجوه نقد و پیش بینی‌های مالی
deviation from expected cash flow
 انحراف از جریان نقدی مورد انتظار
steady-state model
 مدل وضعیت ایستا
sustainable growth modeling
 مدل سازی (برنامه ریزی) رشد پایدار
sustainable growth rate (SGR)
 نرخ رشد پایدار
direct cost of sales commission
 هزینه‌های مستقیم کمیسیون فروش
call feature
 ویژگی بازخرید
flotation costs
 هزینه‌های انتشار اوراق بهادار
transaction costs
 هزینه‌های معامله (دادوستد)
idle cash
 وجوه نقد مازاد
speculative motive
 انگیزه سوداگرانه
transactions motive
 انگیزه داد و ستد (معامله)
concentration banking
 بانکداری متمرکز
payroll disbursement
 پرداخت دستمزد
compensating balances and fees
 مانده‌های جبرانی و کارمزدها
collected balances
 مانده‌های دریافت شده
electronic data interchange (EDI)
 مبادله الکترونیکی داده‌ها
marketability
 بازارپذیری
default risk
 ریسک عدم وصول
investment in marketable securities
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
taxability
 مالیات پذیری
commercial paper
 اوراق بهادار تجاری
agency securities
 اوراق بهادار نمایندگی – اسناد نمایندگی
some qualifications
 چند ویژگی
direct problem variables
 متغیرهای مستقیم مسئله
standardizing the dispersion
 استاندارد کردن پراکندگی
perfect correlation
 همبستگی کامل
dependence of cash flows over time
 وابستگی جریان‌های نقدی در طول زمان
feasible combination and dominance
 ترکیبات ممکن و ترکیبات برتر
real option
 اختیار سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای
real assets
 دارایی‌های حقیقی مانند زمین، ساختمان و …
accounting education
 آموزش حسابداری
ascent of money
 ترقی پول
large taxpayer unit (LTU)
 واحد (اداره) مودیان بزرگ مالیاتی
deals
 معاملات
seasonal deals
 معاملات فصلی
allocative efficiency
 کارآیی تخصیصی
accounting for successful farm management
 حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه
agreement for sale
 پیش دریافت قراردادهای بلند مدت فروش
agricultural accounting standardization committee
 کمیته همسان سازی حسابداری کشاورزی
biological assets
 دارایی‌های زنده
consumable biological assets
 دارایی‌های زنده برداشتنی (فروشی یا مصرف شدنی)
productive assets, bearer biological assets
 دارایی‌های زنده داشتی
mature biological assets
 دارایی‌های زنده مولد
لغات حسابداری بخش  103
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.