مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 27

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 27 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

 

لغات حسابداری بخش 27
H
علامت اختصاری ساعت و ارتفاع، حرف هشتم الفبای انگلیسی
H test
آزمایش H، H-آزمایش
ha
علامت اختصاری برای هکتار
Haag’s method
روش هاگ
hachure
هاشور، هاشور زدن
hacksaw
کمان اره، اره کمانی، اره آهنبر
hacksaw frame
کمان اره دستی
had we expressed a as x
اگر x را بر حسب (به صورت) a بیان کرده بودیم
Hadamard  conjecture
حدس آدامار
Hadamard  inequality
نابرابری آدامار
Hadamard  multiplication theorem
قضیه ضرب آدامار
Hadamard ‘s three circle theorem
قضیه سه دایره هادامارد
hade
زاویه انحراف از قائم
Hahn Banach theorem
قضیه هان-باناخ
half
پیشوندی به معنی نصف، نیمه، نصف، نیم
half angle
نیم (نیمه – نصف) زاویه
half angle formula
فرمول نصف زاویه
half angle substitution
جانشانی نیم (نیمه – نصف) زاویه
half closed
نیم بسته
half infinite
نیمه متناهی
half infinite interval
فاصله نیمه نامتناهی
half interval
بازه نیم باز، فاصله نیم باز، بازه نیم متناهی
half life
نیمه عمر
half line
نیمخط، خط شعاعی، پرتو
half multidimensional interval
سنگفرش نیم باز
half open
نیم باز، نیم گشوده
half open interval
بازه نیمباز
half plaid
نیمه پیچازی
half plane
نیم صفحه
half range
نیم دامنه ای
half rotation
نیم دوران
half space
نیم فضا
half-line
نیم خط
half space
نیم فضا
halt state
حالت توقف
halting problem
مسأله توقف
halve
نصف کردن
halved
نصف شده
halving
تنصیف
ham sandwich theorem
قضیه ساندویچ هام
Hamell basis
پایه همل
Hamilton canonical equation
معادله های متعارف همیلتونی
Hamilton canonical equations
معادله های متعارف همیلتون
Hamilton Cayley theorem
قضیه هامیلتون-کیلی
Hamiltonian
هامیلتونی
Hamiltonian
هامیلتونی
Hamiltonian circuit
مدار همیلتونی، دور همیلتونی
Hamiltonian function
تابع همیلتونی
Hamiltonian graph
گراف همیلتونی
Hamiltonian mechanics
مکانیک همیلتنی
hand
سمت، دست، طرف
hand held
دستی
hand nut
مهره دستی، فلکه دستی
hand print
دستنویس
hand rammer
کوبه دستی
hand reamer
برقوی دستی
hand shield
حفاظ دستی، ماسک دستی
hand tape
قلاویز دستی
handbook
کتاب راهنما، راهنما، کتاب دستی
hand built prototype
نمونه دست ساز
handing
جابجا کردن، جا به جایی، حمل و نقل
handle
به کار بردن
hang up
توقف غیر برنامه ای، توقف ناخواسته
hanging
آویزان
hanging chain
زنجیر آویزان
Hankel function
تابع هنکل
Hankel transform
تبدیل هنکل
happening
رویداد
hard copy
کپی سخت افزار، نسخه قابل رؤیت، نسخه چاپی
hard disk
دیسک سخت
hard surfacing
سختی سطحی
hardening
سخت شدن، سخت کردن، آب دادن
hardening temperature
درجه حرارت سخت کردن
harder to see
به سختی قابل رؤیت هستند
hard facing
پوشش سخت، پوشش سخت سای، سخت پوشی، سخت کردن سطحی
hardness
استحکام، سختی
hardware
ابزارآلات، سخت افزار
hardy class
فضای هاردی، کلاس هاردی
Hardy space
فضای هاردی
Hardy class
فضای هاردی
harmonic
همساز
harmonic alternating series
سری متناوب توافقی
harmonic analysis
آنالیز همساز، آنالیز هارمونیک
harmonic average
واسطه موزون
harmonic conjugate
مزدوج توافقی، مزدوج همساز
harmonic conjugates of two points
مزدوج های همساز دو نقطه، مزدوج های توافقی دو نقطه
harmonic continuation
فاصله همساز
harmonic damped oscillator
نوسان گر میرای توافقی
harmonic division
تقسیم همساز، تقسیم توافقی، تقسیم موزون
harmonic division of a line
تقسیم توافقی یک خط
harmonic function
تابع همساز
harmonic mean
میانگین توافقی
harmonic measure
اندازه همساز
harmonic motion
حرکت همساز
harmonic oscillation
نوسان هماهنگ
harmonic oscillator
نوسان گر همساز
harmonic pencil
اشعه توافقی، دسته خط توافقی، دسته خطوط توافقی، دسته خطوط موزون
harmonic points
نقطه های همساز، نقطه های توافقی
harmonic progression
تصاعد توافقی، تصاعد همساز، دنباله همساز
harmonic quadrilateral
چهارضلعی هارمونیک
harmonic quaternion
چهارگانه همساز
harmonic range
تقسیم توافقی، رشته توافقی
harmonic ratio
نسبت توافقی
harmonic row
تقسیم توافقی
harmonic sequence
تصاعد همساز، دنباله همساز
harmonic series
سری همساز، سلسله توافقی، رشته توافقی، سری توافقی
harmonic simple motion
حرکت ساده توافقی
harmonic spaces
فضا های موزون، فضاهای هماهنگ
harmonic synthesis
ترکیب همساز
harmonic tetrad
چهاره توافقی
harmony
هماهنگی، همسازی، تطابق
hatch
هاشور، هاشور زدن
hatched
هاشور خورده، آژیده
Hausdorff
هاسدورف
Hausdorff axiom
اصل موضوع هاوسدورف، دومین اصل موضوع تفکیک
Hausdorff maximal principle
اصل ماکسیمال هاوسدورف
Hausdorff space
فضای هاوسدورف، t2-فضا
Hausdorff subset
بخش مجزا
Hausdorff topology
توپولوژی مجزا
have
قرار داشتن، واقع بودن، دارای … است.
have to
بخواهیم
haversine
توان دوم سینوس نصف قوس
having
با در دست داشتن، که دارای
having completed
پس از اتمام
hazard
مخاطره، تصادف، خطر
hazard rate
میزان خطر
hazardous
خیلی خطرناک، تصادفی، اتفاقی
head
رو، شاخک، شیر، نوک، سر، رئیس، کله، کله گی، کلاهک، سرستون
head line
سرمقاله، تیتر
head on collision
برخورد رویاروی یا مستقیم
head or tail
شیر یا خط
head recursion
بازگشتی از ابتدا
head stock
پایه صفحه نظام، نگهدار مرغک ثابت، سر دستگاه
headed bush
بوش لبه دار
header
لوله پخش، لوله رابط، لوله اصلی
header node
سر گره
heading
در ابتدا
headless bush
بوس مسطح، بوش صاف
heap
حافظه پویا، حافظه آزاد
heat
حرارت، گرما
heat conduction equation
معادله رسانش گرما
heat conduction equation
معادله رسانش گرما
heat equation
معادله گرما
heat sensitive
حساس به گرما، گرما-حساس
heat treatable
عملیات حرارتی پذیر
heat treating
عملیات حرارتی، عمل با گرما
heat treatment
عملیات حرارتی، چاره کاری حرارتی، عملیات گرمایی
heater
مولد گرمایی، گرمکن
heater plates
صفحات گرم کننده
heating time
زمان گرمادهی
Heaviside unit function
تابع یکه هوی ساید
heavy shape
پروفیل سنگین
heavy string
نیم سنگین
heavy tail
دنبال سنگین
Hebrew number symbols
علایم عددی عبری
hecta
صد، صد برابر
hecta hectare
پیشوندی به معنی صد یا صد برابر هکتار، واحد سطح برابر با 104 متر مربع
hecto
صد، صد برابر، پیشوندی به معنی صد یا صد برابر
hectohedron
صدوجهی
heel
پاشنه
heel of the tool
نشیمن گاه قلم، پاشنه ابزار
heel pin clamp
گیره پایین پاشنه ای
height
ارتفاع، بلندی، قلاویژ پاشنه ای
heighten
بلند کردن، ارتفاع دادن، بلندتر نمودن
Hein Borel theorem
قضیه هاینه-بورل
Heine Borel property
خاصیت هاینه-بورل
Heine borel theorem
قضیه هاینه-بورل
Heine borel’s theorem
قضیه هاینه-بورل
helical
ارتفاع، بلندی، حلزونی، مارپیچی
helical gear
حلزونی، مارپیچی، پیچی، پیچشی، دورپیچ فلزی
helice
منحنی مارپیچی، منحنی فنری
helicoid
پیچ وار، سطح مارپیچی، مارپیچ وار
helicoid insert
مغزی مارپیچ
helix
پیچ، مارپیچ مستدیر، مارپیچ استوانه ای، منحنی مارپیچی، منحنی فنری، قرقره مارپیچی، منحنی حلزونی، مارپیچ، حلزونی، توماری
helix angle
زاویه مارپیچ
helix inversion
انعکاس
hello centric
خورشید مرکزی
hemi
پیشوندی به معنی نیم، نصف، نیمه
hemicycle
منحنی نیم دایره ای، نیم دایره
hemisphere
نیم کره
hemispherical
نیمه کروی، نیم کروی
hence
بنابراین، از این رو
hence forth
من بعد، از این پس، از این به بعد
hendecagon
یازده ضلعی، یازده گوشه
hept
هفت
hepta
هفت
heptad
هفت گانه، هفت تائی
heptagon
هفت ضلعی
heptagonal
هفت ضلعی، هفت گوشه، هفت وجهی
heptahedron
هفت وجهی
hereditary ring
حلقه موروثی
hereditary semi ring
نیم حلقه موروثی
hereditary
ارثی، موروثی
hereditary property
ویژگی موروثی
hereditary ring
حلقه موروثی
hereditary semi ring
نیمحلقه مورثی
heritable
قابل توارث، برماندپذیر
hermaphrodite caliper
اندازه گیر نر و ماده، پرگار مرکزیاب، پرگار نر-ماده، پرگار بغل، پرگار موازیکش
hermit polynomials
چندجمله ای های ارمیت
Hermite differential equation
معادله دیفرانسیل هرمیت
Hermite polynomials
چندجمله ای های هرمیت
Hermite’s theorem
قضیه هرمیت
hermitian
هرمیتی
hermitian adjoint
الصاق هرمیتی
hermitian form
صورت ارمیتی، صورت هرمیتی، فرم هرمیتی
hermitian kernel
هسته ارمیتی
hermitian matrix
ماتریس هرمیتی، ماتریس ارمیتی، ماتریس خودالحاقی
hermitian product
حاصلضرب هرمیتی
hermitian space
فضای هرمیتی، فضای هرمیتی
hermitian transformation
تبدیل هرمیتی
hermitian triangle
مثلث هرمیتی
heron’s formula
فرمول هرون
hessian determinant
دترمینان هیسین
hessian matrix
ماتریس هیسین
heterogeneity
ناهمگنی
heterogeneity of errors
ناهمگنی خطا ها
heterogeneous
نامتناجس، ناهمگن
heterogeneity
ناهمگنی
heterological
ناهمگون
heteromecic number
عدد غیری
heteroscedastic
واریانس ناهمگن
heuristic
راهنما، رهگشا، ابتکاری، غیر مستدل، راه حل حسی، ذهنی، جنبه حسی
heuristic method
روش رهگشا
heuristic model
مدل ذهنی
heuristic process
روش تجربه یافت
hew
شقه کردن، شقه، قطع کردن
hex
شش، شش تایی
hexangular
شش گوشه
hexad
شش تائی
hexagon
شش ضلعی، مسدس
hexagonal
شش ضلعی، مسدس، مسدسی
hexagonal prism
منشور، مسدس القاعده
hexagonal system
دستگاه شش ضلعی، دستگاه مسدسی
hexagonal web
بافته شش ضلعیی، بافته مسدسی
hexagram
ستاره شش پر
hexahead cap screw
پیچ کله شش گوش، پیچ سرشش گوش
hexahedra
شش وجهی
hexahedral
شش وجهی گون، شش وجهی
hexahedral group
گروه شش وجهی
hexahedron
شش وجهی
hyperbolic cosine
کسینوس هذلولوی، کسینوس هیپربولیک
hierarchy
تقدم عملیات، سلسله مراتب
high
بلند، عالی
high alloy
آلیاژ سخت
high frequency induction
فرکانس بالای القایی
high frequency resistance
مقاومت با فرکانس
high frequency spark
جرقه فرکانس
high level
سطح بالا
high order
درجه عالی
high order derivative
مشتق رتبه عالی
high order differential
دیفرانسیل مرتبه عالی
high pitch
گام بلند
high speed steel
فولاد تندبر
high speed tool steel
فولاد ابزار تندبر
higher
بلند تر، بالاتر، بیشتر
higher arithmetic
حساب عالی، تئوری اعداد
higher derivative
مشتق بالاتر
higher derivatives
مشتق های مرتبه بالاتر، مشتق های مرتبه بالاتر
higher limit
حد بالایی
higher mathematics
ریاضیات عالی
higher order
مرتبه بالاتر
higher order derivative
مشتق مرتبه بالاتر
highest
بالاترین، عالی ترین، بلند ترین
highest common divisor
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
highest common factor
بزرگترین مقسوم علیه مشترک، بزرگترین عامل مشترک
highest priority
بالاترین اولویت
Hilbert basis theorem
قضیه پایه هیلبرت
Hilbert cube
مکعب هیلبرت
Hilbert modular form
صورت مدولی هیلبرت
Hilbert space
فضای هیلبرت
Hindu Arabic numerals
ارقام هند و عربی
hint
راهنمائی
histogram
نمودار ستونی، نمودار پله ای، سابقه نما، بافت نگار، هیستوگرام، بافت نما، نمودار ستونی، بافت نگار
Hitchcock transportation problem
مسأله حمل و نقل هیچکاک
homomorphism
همریختی
hobbing
مادگی سازی، قالب سازی
holder
گیره، پایه نگهدارنده، بست، انبر، چنگک
hodograph
شتاب نگار، شتاب
hopeless
بیهوده، بی نتیجه، نومید
hoist
جرثقیل، بالابر، قلاب، زنجیری، چرخ و زنجیر، چرخ بالاکش
hold
صدق کردن، برقرار است، صحیح است
hold for
صادق بودن
hold time
زمان نگهداری
holder condition
شرط هولدر
Holder inequality
نابرابری هلدر
holder’s inequality
نابرابری هولدر، نامساوی هولدر
holding cost
هزینه نگهداری
holding time
زمان مکالمه، زمان درگیری، زمان مشغولی
hole
سوراخ، حفره، چاله
hollow
گودی، مجوف، حفره، توخالی
holo
پیشوندی به معنی کامل، تمام، مشابه
hologram
تصویر سه بعدی، تصویر لیزری، هولوگرام
holohedron
چندوجهی کاملا متقارن، حالت کریستالی، کاملا متقارن
holomorph
هلوریخت
holomorphic
تمام ریخت
holomorphic continuation
ادامه تحلیلی
holomorphic function
تابع تمام ریخت، تابع هولومرف، تابع تحلیلی
holomorphic mapping
نگاشت تمام ریخت
holomorphism
هلوریختی
holonomic
هولونرم
homeomorphic
همسان ریخت، هم شکل، هم ساختمان، همانسان
homeomorphic graph
گراف همسان ریخت
homeomorphic spaces
فضا های همسان ریخت
homeomorphism
همانریختی، همسانی، همسان ریختی، نگاشت توپولوژیک
homo
پیشوندی به معنی همجنس، نظر، مانند، هم
homocentric
هم مرکز، متحدالمرکز
homogeneity
همگونی، همگنی، تجانس
homogeneity property
خاصیت همگنی
homogeneous
یک پارچه، متجانس، همگون، همگن، یکنواخت
homogeneous coordinates
مختصات متجانس، مختصات همگن
homogeneous difference equation
معادله تفاضلی همگن، معادله دیفرانسیل همگن، معادله فاضله همگن
homogeneous differential
دیفرانسیل همگن
homogeneous differential equation
معادله دیفرانسیل همگن
homogeneous distribution
توزیع همگن
homogeneous equation
معادله همگن
homogeneous equations
معادلات همگن
homogeneous expression
عبارت همگن
homogeneous function
تابع همگن
homogeneous function of degree
تابع همگن از مرتبه ی
homogeneous function of degree n
تابع همگن از مرتبه n
homogeneous ideal
ایده آل همگن
homogeneous integral equation
معادله انتگرالی همگن
homogeneous linear system
دستگاه خطی همگن
homogeneous markov chains
زنجیره های مارکوف همگن
homogeneous polynomial
چندجمله ای همگن
homogeneous property
خاصیت همگنی
homogeneous space
فضای همگن
homogeneous system
دستگاه همگن، دستگاه متجانس
homogeneous transformation
تبدیل همگن
homogenizing
همگن کردن، یکنواخت کردن
homographic
هم نگار، هوموگرافیک
homographic function
تابع هوموگرافیک
homographic transformation
تبدیل هم نگار، تبدیل همنگاری
homography
هم نگاری
homological
همتایی، هومولوژیکی
homological algebra
جبر مانستگی
homological dimension
بعد مانستگی
homological mapping
نگاشت مانستگیی
homologically connected space
فضای مانسته بسته
homologous
همانند، متشابه، همتا، هومولوگ
homologous cycles
دور های مانسته
عنصر های متناظر
homologous elements
عنصر های متناظر
homology
همتایی، هومولوژی، همسانی، مشابهت، تناظر یک به یک، مانستگی
homology classes
رده های مانستگی
homology exact sequence
دنباله کامل مانستگی
homology group
گروه مانستگی، گروه بتی
Betti group
گروه مانستگی، گروه بتی
homology theory
نظریه مانستگی
homomorphic
همریخت، همشکل
homomorphic groups
گروه های هم ریخت، گروه های هومومرف، هومرفیسم گروه ها
homomorphic image
نگارنده هم ریخت، تصویر همسان، نگاره همدیسه
homomorphism
هم شکلی، همسانی، هم ساختمانی، هم ریختی
homomorphism of fields
هومومرفیسم هیئت، همومورفیسم هیئت ها، همسانی هیئت ها، همسانی میدان ها
homomorphism of groups
هومومرفیسم گروه ها، هومومرفیسم گروه، همسانی گروه ها
homomorphism of rings
هومومرفیسسم حلقه، همومورفیسم حلقه ها
homomorphy
همسانی، هم ساختمانی، همومورفی، اشتراک اسم
homoscedastic
واریانس همگن
homoscedastic distribution
توزیع هم واریانس
homoscedasticity
یکسانی پراش، یکسانی پراکندگی
homothetic
متجانس، همسان
homothetic figure
مجانس، شکل مجانس
homothetic figures
شکل های متجانس
homothetic transformation
تبدیل تجانسی
transformation of similitude
تبدیل تجانسی
homothety
تجانس
homothety with ratio
تجانس با نسبتِ …
homothetic center
مرکز تجانس
homotopic
هم مکان، هموتوپیک، همجا
homotopic functions
تابع های هوموتوپیک
homotopic mappings
نگاشت های هوموتوپیک
homotopic paths
مسیر های هم مکان
homotopy
هوموتوپی
homotopy class
رده هوموتوپی
homotopy equivalent systems
دستگاه های هوموتوپی-هم ارز
homotopy group
گروه هوموتوپی
homotopy set
مجموعه هوموتوپی
homotopy theorem
قضیه هوموتوپی
homotopy to a point
همجایی با یک نقطه
homotopy type
نوع هوموتوپی
hook
حلقه استوانه ای، چنگک، قلاب، کلاهک، گیره
hook’s law
قانون هوک
hop
جهش
hopper
ناودان، جهنده، قیف، قیف ناودانی، دهانه، خزینه، ناودانی، لجنگیر، محفظه خوراک دستگاه، کاسه ای
horizon
افق، سطح افق، خط افق
horizontal
افقی، ترازی
horizontal asymptote
مجانب افقی
horizontal axis
محور افقی
horizontal base
پایه افقی
horizontal direction
امتداد افقی، جهت افقی
horizontal expansion of a graph
بسط افقی یک گراف
horizontal integration
ادغام افقی
horizontal line
خط افقی
horizontal line property
خاصیت خط افقی
horizontal plane
صفحه افقی
horizontal projection
تصویر افقی
horizontal trace
اثر افقی
horizontal trimming
افقی چیدن، اصلاح افقی
horizontal vector
بردار افقی
horizontally
به طور افقی
horizontally simple
به طور افقی ساده
horizontally simple region
ناحیه به طور افقی ساده
Horner’s method
روش هورنر
horocycle
دایره زمانی
horsepower
اسب بخار
host computer
کامپیوتر میزبان
hot chamber die casting process
فرآیند دای کاست با محفظه داغ
hot cracking
ترک خوردگی داغ، ترک گرمایی، ترک برداشتن گرم
hot hardness
سختی در درجه حرارت
hot resistance
مقاومت حرارتی
hot rolled steel
فولاد نورد گرم شده
hot rolling
نورد گرم
hot runner
راهگاه گرم
hot spinning
خم کاری گرم، خراطی گرم، چرخ کاری گرم
hot spray
پاشیدن گرم
hot work steel
فولاد گرم کار
householder method
روش خانوار
housing
بدنه اصلی، محفظه، بدنه، پایه، تکیه گاه، غلاف، بست، اتاقک، دیواره
housing renewal planning problem
مسأله طرح توسعه خانه سازی
how far
چقدر، تا کجا
how long
چه مدت، چقدر، تا کی
how long take
در … طول می کشد
how often
چند بار
however
اما، با این وجود، به هر حال، ولی
hub
مرکز، توپی چرخ، مرکز چرخ، سر لوله، ماسوره، توپی
hull
قشر، غلاف، پوست، پوسته، نیام
hull kernel topology
توپولوژی هسته-غلافی
human error
خطای بشری، خطای انسانی
humidity
رطوبت
hundred
عدد صد، 100
hundreds
صدگان، صدها، مرتبه صدگان
hundreds digit
رقم صدگان
Hurwitz
هرویتس
Hurwitz criterion
معیار تصمیم گیری هارویس، معیار ترکیب بد بینانه-خوش بینانه
Hurwitz ring
حلقه هرویتس
Huygens formula
رابطه هویگنس
hybrid
پیوندی، دورگه، ترکیبی
hybrid method
روش پیوندی
hybrid search
جستجوی پیوندی، تجسس پیوندی
hydraulics
علم حرکت مایعات
hydro form press
پرس فرم هیدرولیکی
hydrodynamic
مربوط به علم القوای مایعات هیدرولیک، علم نیرو و حرکت آبگونه ها
hydrometer
آبگونه سنج، هیدرومتر، چگالی سنج
hydrostatic
هیدرواستاتیک
hydrostatic paradox
تناقض هیدرواستاتیک
hyper
فوق، فراتر، بالاتر، ابر، عالی، بالا
hyper graeco latin
فوق لاتین-یونانی
hyperbola
هذلولوی
hyperbolic
هذلولی گون
hyperbolic argument
شنا سه هذلولوی
hyperbolic cosecant
کسکانت هذلولی گون
hyperbolic cosecant inverse
عکس (معکوس) کسکانت هذلولوی
hyperbolic cosine
کسینوس هذلولی گون
hyperbolic cotangent
کتانژانت هذلولوی
hyperbolic cotangent inverse
عکس (معکوس) کتانژانت هذلولوی
hyperbolic cylinder
استوانه هذلولوی
hyperbolic cylindrical surface
رویه استوانه ای هذلولی گون
hyperbolic equation
معادله هذلولی گون
hyperbolic function
تابع هذلولوی
hyperbolic function inverse
عکس (معکوس) تابع هذلولوی
hyperbolic geometry
هندسه هذلولوی
hyperbolic identity
اتحاد هذلولوی
hyperbolic inverse
عکس (معکوس) هذلولوی
hyperbolic inverse function
تابع معکوس هذلولوی
hyperbolic logarithm
لگاریتم هذلولی
hyperbolic paraboloid
سهمی وار هذلولی گون، سهمی گون هذلولوی، سهمی گون هذلولی، زین اسبی
hyperbolic partial differential equation
معادله دیفرانسیل جزئی هذلولی
hyperbolic point
نقطه هذلولوی
hyperbolic point of a surface
نقطه هیپربولیک یک سطح
hyperbolic secant
سکانت هذلولوی
hyperbolic secant inverse
عکس (معکوس) سکانت هذلولوی
hyperbolic sector
قطاع هذلولی، قطاع هذلولی گون
hyperbolic sine
سینوس هذلولی
hyperbolic sine inverse
عکس(معکوس) سینوس هذلولوی
hyperbolic spiral
مارپیچ هذلولوی
hyperbolic substitution
جانشانی هذلولولی
hyperbolic tangent
تانژانت هذلولوی
hyperbolic trigonometry
مثلثات هذلولی
hyperboloid
هذلولی گون
hyperboloid of one sheet
هذلولی گون یک پارچه، هیپربولوئید یک پارچه
hyperboloid of revolution
هذلولی گون دوار
hyperboloid of revolution of one sheet
هذلولی گون دوار یک پارچه
hyperboloid of two sheets
هذلولی گون دو پارچه
hyper complex
فوق مختلط
hyper complex number
عدد مختلط چند برگی
hyper complex numbers
اعداد فوق مختلط
hypercube
ابرمکعب، فوق مکعب
hyper elliptic
زبر بیضی گون
hyper elliptic differential equation
معادله دیفرانسیل ابر هندسی
hyper elliptic integral
انتگرال ابربیضوی
hypereutectoid
روی شبه هم گداز، روی بوتکتویید، هایپربوتکتویید
hyper exponential
فوق نمایی
hyper exponential distribution
توزیع فوق نمایی
hyper exponential probability density function
تابع چگالی احتمال فوق هندسی
hypergeometric
فوق هندسی، ابر هندسی
hypergeometric differential equation
معادله دیفرانسیل فوق هندسی
hypergeometric distribution
توزیع ابر هندسی، توزیع فوق هندسی
hypergeometric equation
معادله فوق هندسی
hypergeometric function
تابع فوق هندسی، تابع ابرهندسی
hypergeometric series
سری فوق هندسی
hypergeometric
فوق هندسه
hyper parallel
اَبَر، زبرموازی
hyperplane
فوق صفحه، زبرصفحه، ابرصفحه
hyperplane coordinates
مختصات ابر صفحه
hyperplane definition
تعریف ابرصفحه
hyperspace
ابرفضا
hypersphere
فوق کره، زبرکره، ابرکره
hypersurface
هیپرسطح، ابررویه، ابرسطح، فوق سطح
hyper volume
ابرحجم، هیپرحجم، شبه حجم، زبرحجم
hyphen
کشک، خط فاصله، فاصله
hypo
زیر، تحت، کمتر از حد معمول
hypocycloid
بتو چرخزاد
hypocycloid of four cusps
درون چرخزاد با چهار تیزی
hypocycloid three cusps
تیکوسپید، هیپوسیکلوئید با سه نقطه بازگشت خم
hypocycloid with four cusps
خم ستاره ای، خم هیپوسیکلوئید با چهار نقطه عطف
hypo elliptic operator
عملگر زیربیضوی
hypoeutectoid
زیر شبه هم گذار، زیریوتکتوئید، هیپویوتکتوئید
hypograph hyperplane
هیپوگراف ابرصفحه
hypoid bevel gear
چرخ دنده مخروطی قوسی
hypotenuse
وتر مثلث قائم الزاویه، وتر، وتر زاویه قائمه، قطر
hypothesis
فرض
hypothesis of equality
فرض مساوی بودن
hypothesis of no difference
فرض نبودن تفاوت
hypothesis testing
آزمون فرضیه، آزمون فرض، آزمون کردن فرض
hypothetic
فرضی
hypothetic proposition
قضیه شرطیه
hypothetical
فرضی، پنداشتی، شرطی، احتمالی
hypothetical event
حادثه فرضی
hypothetical imperative
امر مشروط
hypothetical syllogism
قیاس استثنایی
hypotrochoid
درون چرخه زاد، هیپوتروکوئید
لغات حسابداری بخش 27
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.