مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 35

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 35 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 35
p
حرف شانزدهم الفبای انگلیسی
p adic
p-p ای
p adic integer
عدد صحیح p ای
p adic number
عدد p ای
p approximation
تقریب -p
p chart
نمودار درصد ضایعات
p closure
p-بستار
p fold exterior power
توان خارجی p تایی
p group
p-گروه
p.m.
بعد از ظهر
p relation
p-رابطه
p series
سری p
p Sylow subgroup
زیرگروه p سیلو
p th power mean
میانگین توانی p ام
pace
همگامی
pack
دسته کردن، بسته بندی، دسته بندی، دسته، بسته، عدلبندی
package
بسته نرم افزاری، عدل، بسته، جعبه، بسته بندی، عدلبندی، صندوق
packaging
بسته بندی
packing
بسته بندی، لایی، انباشتگی، بسته بندی، پوشالبندی، تراکم، عدلبندی، درزبندی، واشر
packing list
صورت عدل، سیاهه بسته بندی، سیاهه عدلبندی، صورت ریز محصولات، بارنامه
packing note
صورت بسته بندی
pad
صفحه، معبر، جاده، ضربه گیر، زیردستی، لایی، روبنده، زیرسری، کفشک، بالشتک
padding
پرکننده، لایه گذاشتن، لایه گذاری، لایی، بالشتک
Pade approximation
تقریب پاده
page
صفحه
paint
رنگ کردن
painting
رنگ آمیزی
pair
جفت
pair of variables complementary
زوج متغیر های مکمل
pair off
جفت کردن، شریک کردن، دو به دو یکی گرفتن
paired
زوج شده، جفت شده
paired bar
میله ای زوج
paired comparison
مقایسه دو به دو، مقایسه زوجی
paired data
داده های زوج شده
paired difference
تفاضل زوجی، تفاوت جفت شده
paired observation
مشاهده جفت شده
paired sample sign test
آزمون علامت زوج نمونه ای
pairing
دو خطی
parity
دوتایگی، زوجیت
pairwise
جفت جفت، دوبدو
pairwise coprime
دو به دو متباین
pairwise disjoint
دو به دو مجزا، جداگان، دو به دو از هم جدا
pairwise independent
دو به دو نابسته
pairwise mutually exclusive events
حوادث دو به دو ناسازگار، پیشامد های دو به دو ناسازگار
pallet
طبق، چهار چرخه باربری دستی، صفحه نگهدارنده، سینی، سینی زیر بار، صندوقچه، صندوق، سکو
pallet loader conveyor
نقاله بارگیری پالت
panel
صفحه فرمان، تابلو کنترل، صفحه کنترل، صفحه کلید ها
panel method
روش گروی
pangeometry
هندسه کامل
panning
جابجایی
pantograph
مشابه نگار، شبیه نگار
pantometer
ابزاری برای اندازه گیری کلیه زوایا
paper
مقاله تحقیقی
Pappus
پاپوس
Pappus configuration
ترکیب پاپوس
Pappus theorem
pappus’s theorem
قضیه پاپوس
par
برابری، تعادل
par value
نرخ برابری، ارزش اسمی، بهای اسمی، قیمت اسمی، ارزش صوری
parable
مقایسه، قیاس، تمثیل
parabolize
سهمی کردن، سهموی کردن، به طور تمثیل، بیان کردن
parabola
سهمی
parabola of safety
سهمی اطمینان
parabolic
سهمی، شلجمی، سهمی گون، سهمی شکل، شلجمی شکل، سهموی
parabolic coordinates
مختصات سهموی
parabolic cylinder
استوانه سهموی، رویه استوانه سهمی گون، استوانه ای سهموی، سطح استوانه ای با مقطع قائم سهمی
parabolic cylindrical surface
استوانه سهموی، رویه استوانه ای سهموی
parabolic geometry
هندسه سهموی
parabolic motion
حرکت روی مسیر سهمی
parabolic partial differential equation
معادله دیفرانسیل جزئی سهموی
parabolic point
نقطه سهموی
parabolic reflector
آینه سهموی، آینه شلجمی
parabolic segment
قطعه سهموی
parabolic spiral
مارپیچ شلجمی، منحنی نمایش تابع، مارپیچ سهموی، مارپیچ فرما
parabolically
به طور سهمی، به طور شلجمی، تمثیلا
paraboloid
سهمی گون
paraboloid of revolution
سهمیوار دوار
paraboloidal
سهمیوار، سهموی شکل، مربوط به سهموی
paraboloidal reflector
بازتابنده سهمی وار
parachute
چتر نجات
paracompact space
فضای پیرافشرده
paracompact
فشرده گون
paradox
پارادکس، باطل نما، تناقض، پارادوکس
paradox of de mere
پارادوکس دومره
paradox of Russel
تناقض راسل
paradoxes of Zenon
پارادوکس های زنون
paradoxical
متناقض
paragraph
بند
parallax
اختلاف نظر
parallax second parsec
اختلاف نظر
parallel
متوازی، موازی، فضادهنده، همگام، موازی کردن
parallel arc
یال موازی
parallel arcs
یال های موازی
parallel array
آرایه موازی
parallel axes theorem
قضیه محور های موازی
parallel axiom
اصل توازی
parallel axis
محور موازی
parallel axis theorem
قضیه محور موازی
parallel computations
محاسبات موازی
parallel configuration
تشکیل موازی
parallel coordinates
مختصات موازی
parallel displacement
جنبش همرو، تغییر مکان موازی
parallel line
خط متوازی
parallel lines
خطوط موازی
parallel loop
حلقه موازی
parallel operation
عملیات موازی، عملکرد موازی
parallel planes
صفحات متوازی، صفحه های موازی
parallel plate
با صفحات موازی
parallel plate capacitor
خازن با صفحات موازی
parallel profile
مقطع عمودی
parallel projection
تصویر موازی
parallel run
اجرای موازی
parallel samples
نمونه های همتا، نمونه های موازی
parallel surface
رویه متوازی
parallel surfaces
سطوح متوازی، رویه های موازی
parallel systems
سیستم های موازی، نظام های موازی
parallel vectors
بردار های موازی
parallelism
توازی
parallelepiped
متوازی السطوح
Parallelepipedon
متوازی السطوح
parallelism
موازات، توازی، موازی بودن
parallelism in large sense
موازی بودن به معنای دقیق
parallelize
موازی کردن
parallelogram
متوازی الاضلاع
parallelogram law
قانون متوازی الاضلاع
parallelogram of forces
متوازی الاضلاع نیرو ها
parallelogram of vectors
متوازی الاضلاع بردار ها
parallels
مدارات
paralogism
استدلال غلط، قیاس نادرست
parameter
مقدار مشخص، پارامتر، برسنج
parameter domain
قلمرو پارامتری
parameter interval
بازه پارامتری
parameter space
فضای پارامتر، فضای پارامتری
parameter space for a probability distribution
فضای پارامتر های توزیع احتمال
parameterless void function
تابع بدون پارامتر
parametric
پارامتری
parametric analysis
آنالیز پارامتری
parametric analysis of cost vector
آنالیز پارامتری بردار هزینه
parametric analysis of right hand side vector
آنالیز پارامتری بردار سمت راست
parametric coordinates
مختصات پارامتری
parametric curve
منحنی پارامتری
parametric equation
معادله پارامتری
parametric equation of a hyperbola
معادلات پارامتری یک هذلولی
parametric equations
معادله های پارامتری
parametric form
صورت پارامتری، فرم پارامتری
parametric interval
فاصله پارامتری، بازه پارامتری
parametric methods
بازده پارامتری
parametric problems
مسأله های پارامتری
parametric programming
برنامه ریزی پارامتری
parametric representation
نمایش پارامتری
parametric representation of a curve
نمایش پارامتری خم
parametric representation of a surface
نمایش پارامتری رویه
parametric statistics
آمار پارامتری، آمار معمولی
parametric test
آزمایش پارامتری
parametrically
با معادله پارامتری
parametrization
پارامتری کردن، پارامتریسازی، پارامتر سازی
parametrize
پارامتر کردن
parametrized
پارامتری
paramount
برتر، بزرگ تر
parenthesis
پرانتز، کمانک ها، ابرو
parenthesize
پرانتز گذاردن، یک عبارت را بین پرانتز نوشتن
paradox
نمود غیر متعارف
parasite
اغتشاش، طفیلی
parent
والد، پدر
parentheses
پرانتز های باز و بسته، ( )
pareto
پاریتو
pareto diagram
نمودار پارتو
pareto optimal solution
جواب بهینه پارتو
pareto optimum situation
وضع بهینه پارتو
paired observations
مشاهدات جفت شده
parint
تفکیک کردن، جدا سازنده، قطعه سازی، جداسازی، قطع کردن، جداکننده، جداشونده
parity
دوتایگی، زوجیت، هم نوع، هم خوانی، توازن، تساوی، تشابه، زوج بودن
parity of a function
جفتی یک تابع
parse tree
درخت تجزیه
parsec
پارسک، واحد اندازه گیری طول معادل 206265 برابر شعاع مدار زمین، 3.26 سال نوری، 19.2 تریلیون مایل
Parseval equality
برابری پارسوال
Parseval equation
اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال
Parseval formula
دستور پارسوال، فرمول پارسوال
Parseval identity
اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال
Parseval equation
اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال
Parseval relation
اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال
Parseval relation
اتحاد پارسوال، معادله پارسوال، رابطه پارسوال
Parseval theorem
قضیه پارسوال
Parseval equality
فرمول پارسوال، تساوی پارسوال، برابری پارسوال
Parseval formula
فرمول پارسوال، تساوی پارسوال
Parseval identity
اتحاد پارسوال، تساوی پارسوال، فرمول پارسوال
Parseval theorem
قضیه پارسوال
part
قسمت، جزء، بخش، قطعه، قطعه کار، پاره
part correlation
همبستگی جزئی
part number
شماره قطعه، شماره جنس
part of a set
قسمت یک مجموعه
part placing mechanism
مکانیسم قطعه گذاری
part print
نقشه کار
part time
پاره وقت، نیمه وقت
parted
مجزا، تقسیم شده، دو پارچه ای
partial
جزئی، پاره ای، نسبی
partial association
پیوند جزئی
partial autocorrelation
خودهمبستگی جزئی
partial confounding
اختلاط جزئی
partial correlation
همبستگی جزئی
partial correlation coefficient
ضریب همبستگی جزئی
partial correlation coefficient estimate
برآورد ضریب همبستگی جزئی
partial costing
هزینه یابی جزئی
partial derivation with respect to
مشتق گیری جزئی نسبت به …
partial derivative
مشتق جزئی، مشتق پاره ای، مشتق نسبی
partial derivative symbol
علامت مشتق جزئی، علامت مشتق نسبی
partial derivative with respect to
مشتق جزئی نسبت به
partial derivatives of higher order
مشتق های جزئی مراتب بالاتر
partial differential
دیفرانسیل پاره ای، دیفرانسیل جزئی
partial differential coefficients
ضرائب دیفرانسیل پاره ای، مشتقات پاره ای
partial differential equation
معادله دیفرانسیل جزئی
partial differential operator
عملگر دیفرانسیل جزئی
partial differentiation
مشتق گیری جزئی
partial distribution
مشتق گیری پاره ای، مشتق گیری نسبی، مشتق گیری جزئی
partial fraction
کسر جزئی
partial fraction decomposition
تجزیه به کسر های جزئی
partial fraction expansion
بسط کسر جزئی
partial fractions
کسر های ساده، کسر های جزئی، کسر ساده تر، کسر جزء
partial fractions decomposition
تجزیه به کسر های جزئی
partial function
تابع جزئی
partial function form
صورت تابع جزئی
partial integral
انتگرال نسبی، انتگرال جزئی
partial integration
انتگرال گیری جزء به جزء
partial mapping of a mapping
تحدید نگاشت، نگاشت جزئی یک نگاشت
partial order
ترتیب جزئی
partial ordering
ترتیب جزئی
partial ordering
ترتیب جزئی
partial ordering relation
نسبت ترتیبی جزئی، رابطه ترتیب جزئی
partial out
حدف کردن
partial pricing
قیمت جزئی
partial product
حاصل ضرب جزئی
partial range
حوزه جزئی
partial regression
رگرسیون جزئی
partial sum
مجموع جزئی، جمعک، مجموع، جمع، جمع کردن، حاصلجمع، جامع، حاصل، روی هم
partial summation
جمع بندی جزئی
partial summation formula
دستور جمع بندی جزئی
partially
بگونه پاره ای، جزئی، جزئا
partially balanced
به طور جزئی متعادل
partially balanced incomplete block design
طرح بلوکی ناکامل جزئا متعادل
partially differentiable function
تابع جزئتا مشتق پذیر
partially mapping
نگاشت نسبی
partially ordered set
مجموعه جزئا مرتب
partibility
بخش پذیری، قابلیت تفکیک
partible
بخش پذیر، قابل تفکیک
participation charges
مخارج شرکت
participative management
مدیریت مشارکتی
particle
ذره، جسم، نقطه مادی
particular
عمومی
particular integral
انتگرال خصوصی
particular integral of a differential equation
انتگرال خصوصی معادله دیفرانسیل
particular judgement
حکم جزئی
particular proposition
گزاره جزئی
particular root
ریشه خصوصی
particular sentence
گزاره جزئی
particular solution
جواب خاص، جواب خصوصی، جواب ویژه، حل خصوصی، حل ویژه
particular statement
گزاره جزئی
particularity
ویژگی، به ویژه، خصوصیات برجسته، جزئیات
particularization
ذکر جزئیات
particularization the law of
قانون تجرید
particularly
به ویژه
partile
جزئی
parting
تقسیم، جداسازی، تفکیک
parting dust
پودر جدایش، گرد فاصل
parting program
برنامه ساخت قطعه
partition
افراز
partition induced by statistic
افراز القا شده توسط آمار
partition of a positive integer
افراز عدد صحیح مثبت
partition of a set
افراز مجموعه، افراز یک مجموعه، تجزیه مجموعه
partition of an interval
افراز یک فاصله، پارش یک فاصله
partition of matrix
قسمت بندی ماتریس
partition or unity
فراز واحد
partitioned
افراز شده
partitioned matrix
ماتریس افراز شده
partitioning
افراز کردن، پارش کردن
partitive
جداکننده، قسمی
parts
جزء به جزء
Pascal configuration
پیکربندی پاسکال
pascal distribution
بخش پاسکال، توزیع پاسکال
pascal law
قانون پاسکال
pascal theorem
قضیه پاسکال
Khayyam- Pascal triangle
مثلث خیام-پاسکال
binomial array
آرایه دو جمله ای
pascal’s theorem
قضیه پاسکال
pascal’s triangle
مثلث پاسکال
pass
عبور کردن، گذشتن
pass band
ناحیه عبور
pass through
از … گذشتن، گذرنده از، از میان … گذشتن، مارّ بر، گذشتن از
passage
گذرگاه، معبر
passage to the limit
مرور به حد
passive
غیر فعال، بی اثر
passive repair time
زمان غیر فعال تعمیراتی
password
کلمه عبور، کلمه رمز، اسم رمز، گذر
past
بعد از
patent
انحصاری، حق اختراع، حق امتیاز، ثبت شده، اختراع ثبت شده، پروانه، حق انحصاری، دارای امتیاز، جواز
path
راه، گذر، مسیر، گذار، کانال
path connected set
مجموعه مسیری همبند، مجموعه قوسی همبند
path curves
منحنی های مسیر
path goal theory
نظریه مسیر-هدف، تئوری مسیر-هدف
path length
طول مسیر
path tracing
ردیابی مسیر
pathwise
راهی، گذری
pathwise connected set
مجموعه همبند گذروار، مجموعه مسیری همبند، مجموعه قوسی همبند
pathwise connectedness
همبندی گذروار
pattern
سرمشق، الگو، طرح، نمونه، شکل، نقشه، مدل، انگاره
pattern matching
الگوی تطبیق
pattern move
حرکت نمونه
pattern of 0s
الگویی از 0 ها، 0 ها
pattern recognition
شناسایی طرح، طرح شناسی
patternmaker
الگوساز
pavilion
غرفه، سالن
pawl
ضامن، ضامن چرخ دنده، زبانه، گیره
pawl pin
خار ضامن
pawl transfer
انتقال ضامن دار
pay increase
اضافه حقوق، اضافه دستمزد
pay off
دریافتی، بازده، تسویه حساب کردن
payout ratio
نسبت پرداخت سود سهام
pay plan
طرح حقوق و دستمزد
pay rate
پایه حقوق
pay scale
مقیاس حقوق، اشل حقوق
payback period
زمان بازپرداخت، دوره برگشت، دوره برگشت سرمایه
payment
قسط، کارسازی، پرداخت، مقرری، وجه، پول
payment by results
کارمزدی
payoff matrix
ماتریس های مبلغ دریافتی-پرداختی
payroll accounting
حسابداری حقوق و دستمزد
peak
بالاترین نقطه، حداکثر، اوج، رأس، قله، فراز، نوک
peak hour
ساعت اوج مصرف برق
peak load
بار حداکثر
peak point
نقطه قله ای
peak season
فصل پرکار
peak set
مجموعه قله ای
peaked
دارای قله، نوک تیز، کشیده
peaked function
تابع قله ای
Peano axioms
اصول موضوع پئانو
Peano continuum
پیوستار پئانو
Peano curves
خم های پئانو
Peano postulates
اصول موضوع پئانو
Peano space
فضای پئانو
Peano’s five axioms
پنج اصل پیانو، اصول موضوعه پیانو درباره اعداد طبیعی
pear shaped
گلابی شکل
Pearson distribution
توزیع پیرسن
peculiar
خالص، مستقل، خاص، ویژه، عجیب
peculiarity
به طور خاص، به خصوص، به طور مجزا، غیر معمول، به طور مستقل، انفرادا، خصوصیات، ویژگی، حالت ویژگی، غرابت، کیفیت عجیب غریب بودن
pedal
پائی، جا پائی، رکاب، پادک، پادکی
pedal circle
دایره پائی، دایره محیطی مثلث پائی
pedal curve
منحنی پائی، خم پادکی
pedal line
خط پائی
pedal triangle
مثلث پادکی
peel
پوشش، پوسته، پوستکن شدن
peer
جفت، قرین، همتا، برابر بودن با، برابر کردن، هم درجه کردن
Pell’s equation
معادله پل
pellet
ساچمه، گلوله، قرص نازک، گندله، حبه
pen plotter
رسام قلمی
penal interest
بهره جزایی، بهره دیر کرد
penalty
جریمه
pencil
دسته
pencil of circles
دسته دایره
pencil of lines
دسته خطوط، اشعه خطوط
pencil of lines through a point
دسته خطوط گذرنده از یک نقطه، اشعه خطوط
pencil of parallel lines
دسته خطوط موازی
pencil of plane algebraic curves
دسته منحنی های جبری مسطحه
pencil of planes
دسته صفحه، دسته صفحات
pencil of spheres
دسته کره
pendant
آویخته، نامعلوم، معلق، لنگه، قرین
pendant to each other
قرینه یکدیگر
pendulum
پاندول
pendulum bob
وزنه آونگ
pendulum property of a cycloid
خاصیت آونگی چرخنما
penetration
عمق جوش، تأثیر، نفوذ
pension
بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، حقوق تقاعد، مستمری، حقوق وظیفه
pent
پنج، پیشوندی به معنای پنج
Penta
پنج، پیشوندی به معنای پنج
pentad
مدت پنج روزه، دسته پنج تایی، یک عنصر
pentadecagon
پانزده ضلعی
pentagon
پنج ضلعی
pentagonal
پنج ضلعی، پنج گوش، مخمسی
pentagonal number
عدد مخمسی
pentagram
ستاره پنج پر
pentagram of Pythagoras
ستاره پنج پر فیثاغورث
pentahedral
پنج وجهی، پنج رویه
pentahedron
جسم پنج وجهی
pentangle
ستاره پنج پر حاصل از تقاطع اضلاع یک پنج ضلعی منتظم
pentangular
پنج ضلعی
penult
قبل از آخر، ماقبل آخر
penultimate
قبل از آخر، ماقبل آخر
people oriented
مردم محور
per
در هر، برای هر، از طریق، در جهت
per capita income
درآمد پولی سرانه
perambulate
گردش کردن، دور زدن، پیمودن
perambulation
گردش، پیمایش
Per annum
سالی، در سال، سالیانه
percent
درصد
percent defective
درصد ضایعات
percent error
خطای درصد
percentage
درصد
percentage distribution
توزیع درصدی، توزیع درصد
percentage error
خطای درصدی، درصد خطا
percentage point
نقطه درصدی
percentile
در صدک، صدک، صده، چندک، صدم، صد یک، درصدی، صدکی
percentile norm
نورم درصدی
percentile point
نقطه درصدی
percentile rank
رتبه درصدی
perception
ادراک، اندریافتن، ضربه، برداشت های ذهنی
percussion press
پرس تصادمی
perfect
کامل
perfect code
کد تام
perfect competition
رقابت کامل
perfect competition equilibrium
قیمت تعادل رقابتی
perfect cube
مکعب کامل
perfect field
هیأت تام
perfect graph
گراف تام
perfect group
گروه تام، گروه کامل
perfect n th power
توان n ام کامل
perfect number
عدد کامل، عدد تام
perfect power
توان کامل، قوه کامل
perfect set
مجموعه کامل، مجموعه تام
perfect square
مجذور کامل، مربع کامل
perfection
کمال
perfectly
کاملا، تماما
perforating
مشبک کاری
perforator
سوراخکن، منگنه، منگنه زن، دستگاه منگنه
perform
عمل کردن، انجام دادن، نمایش دادن، اجرا کردن
performance
سطح کارایی، راندمان، عملکرد، نحوه انجام کار، بازدهی، اجرا، کارایی، نحوه کار، نمود، بازده، انجام
performance budgeting
تنظیم بودجه طبق عملیات، تنظیم بودجه عملیاتی
performance rating
ضریب عملکرد، ارزیابی کار
performance ratio
نسبت اجرای عملیات
pericenter
فرامرکز
perigee
حضیض
perigon
2 رادیان، زاویه چهار قائمه، زاویه تمام یک دوران کامل، دوران 360 درجه
perihelion
حضیض خورشیدی
perimeter
طول محیط، محیط، پیرامون
perimeter of a polygon
محیط چندضلعی، مجموع طول اضلاع یک چندضلعی
perinelion
نقطه مرجع
period
تناوب، دوره، گردش، مدت یک نوسان، دوره تناوب
period budget
بودجه دوره ای
period curve
خم دوره ای، خم تناوبی
period in arithmetic
تناوب در حساب
period in astronomy
زمان لازم برای یک مدار گردش
period interval
فاصله تناوب، بازه تناوب
period of a function
دوره تناوب یک تابع
period of a repeating decimal
دوره کسر دهدهی دوره ای
period of an element
مرتبه یک عنصر، پریود یک عنصر
period of oscillation
دوره تناوب نوسان، مدت زمان لازم برای یک نوسان کامل
period parallelogram
متوازی الاضلاع دوره ها
periodic
دوره ای
periodic behavior
رفتار تناوبی
periodic constant
ثابت متناوب
periodic continued fraction
کسر مسلسل دوره ای
periodic decimal
دوره گردش، عدد اعشاری
periodic decimal fraction
کسر دهدهی دوره ای
periodic decimals
دوره گردش
periodic function
کسر متناوب، تابع دوره ای، تابع تناوبی، تابع متناوب
periodic function of a complex variable
تابع تناوبی با متغیر مختلط
periodic function of a real variable
تابع تناوبی با متغیر حقیقی
periodic inspection
بازدید دوره ای، بازرسی ادواری
periodic inventory system
سیستم موجودی سنجی دوره ای
periodic motion
حرکت متناوب، حرکت دوره ای، حرکت تناوبی
periodic number
عدد متناوب
periodic review system
سیستم دوره سفارش
periodical
تناوبی، متناوب
periodicity
دوره ای بودن، تناوب
periodicity of a function
دوره ای بودن تابع، تناوب تابع
periodogram
دوره نگار، دوره نما
priority rules
قوانین اولویت
peripheral
پیرامونی، محیطی، جنبی
peripheral device
دستگاه جانبی
peripheral equipment
تجهیزات برونی
peripheral speed
سرعت دستگاه جنبی
periphery
پیرامونی، محیطی، جنبی
periphery
محیط، پیرامون
periphery of a circle
محیط یک دایره، محیط پایداری، دوام
permanence
پایداری، دوام
permanence of forms
پایداری صور
permanence of functional relations
بقاء همبستگی های تابعی، بقاء تابعی
permanent
پایدار، دائمی، دائم، مداوم، پایا، ثابت
permanent mold
قالب دائمی، قالب فلزی، قالب مورد استفاده دائمی
permanent motion
حرکت مداومی
permanent storage
انبار کردن دائمی، انباشت دائمی، انباره دائمی، انبارش دائمی
permanently
به طور پایدار، به طور ثابت، دائما
permeability
نفوذپذیری، نفوذپذیری مغناطیسی
permissed
مجاز
permissible
مجاز، بلامانع
permissible value
مقدار مجاز
permit
اجازه دادن، مجاز کردن
permittivity
ترخص، ثابت دی الکتریک
permutability
تبدیل پذیری
permutable
گردش پذیر
permutable element
عنصر تبدیل پذیر
permutation
جابجایی، جایگشت، ترتیب، تقدم، تبدیل، جایگردی
permutation group
گروه جایگشتی
permutation group matrix
ماتریس گروه جایگشتی
permutation group representation
نمایش گروه جایگشتی
permutation matrix
ماتریس جایگشت
permutation representation
نمایش جایگشتی
permutation tensor
تانسور جایگشت
permutation with repetition
منظومه با تکرار، جایگشت با تکرار
permute
گردش پذیرفتن، جابجا کردن، پس و پیش کردن، تغییر ترتیب دادن
perpendicular
قائم، عمودی، متعامد، خط عمود، عمود، عمود بر هم
perpendicular bisector
عمود منصف
perpendicular curves
خم های متعامد
perpendicular line
خط عمود، خط قائم
perpendicular lines
خط های متعامد
perpendicular plane
صفحه قائم، صفحه عمود
perpendicular planes
صفحه های متعامد
perpendicular to
قائم، خط عمود بر …
perpendicularity
تعامد، عمود بودن
perpendicularity condition
شرط تعامد
perpendicularly
به طور عمود، عمودا
perpetual
پیوسته، مکرر، همیشگی، دائمی، ابدی
perpetual calendar
تقویم ابدی
perpetual inventory
مانده گیر، موجودی دائم، موجودی گیری
perpetual inventory method
محاسبه دائمی موجودی کالا
perpetual motion
حرکت بی آسایش، جنبش پیوسته
perpetuity
دوام
persistent
پایا، پا بر جا، دیر پا، پایدار، دیر پای، ماندگار
personal probability
احتمال شخصی
personal staff
ستاد شخصی، کارمندان شخصی
personnel
کارکنان، کادر، کارگزینی
personnel chart
نمودار کارگزینی، نمودار کارمندان
personnel information system
سیستم اطلاعاتی کارکنان
personnel manager
رئیس کارگزینی، مدیر کارگزینی، مدیر پرسنل
personnel review
ارزیابی کارمندان
personnel training problem
مسأله آموزش پرسنل
perspective
منظر، پرسپکتیو
perspective image
تصویر منظری
perspective mapping
نگاشت منظری
perspective projection
تصویر منظری
Per thousand
در هزار
perturbation
اختلال
perturbation function
تابع اختلال
perturbation method
روش آشفتگی
perturbation of cost vector
آشفتگی بردار هزینه
perturbation of linear operators
اختلال عملگر های خطی
perturbation of right hand side vector
آشفتگی بردار سمت راست
perturbation theory
نظریه اختلال
perturbed proportion
نسبت مساوات مضطرب، نسبت مساوات ناهموار
pessimistic
بدبینانه، بدبینی
pessimistic estimate
برآورد بدبینانه، تخمین بدبینانه
pessimistic time
زمان بدبینانه
pseudo inverse
شبه معکوس
petitio principii
مصادره بر مطلوب
petition de principe
مصادره بر مطلوب
petty cash
تنخواه گردان
pffafian
فافی، پفافی
pffafian differential equation
معادله دیفرانسیل پفافی
phase
پایه، وضعیت شبکه کریستالی فلزات، ترکیب، نمونه، نمود، صوری، حالت، فاز، نمود، مرحله، آرگومان، آوند
phase angle
اختلاف فاز، زاویه فاز
phase difference
اختلاف فاز
phase I problem
مسأله فاز I
phase II problem
مسأله فاز II
phase of a complex number
آرگومان یک عدد مختلط
phase of cosinusoidal oscillation
فاز نوسان کسینوس گون
phase of simple harmonic motion
فاز حرکت همساز ساده
phase plane
صفحه فاز
phase plate
صفحه تغییر فاز
phase portrait
رخساره فاز
phase space
فضای فاز
phase velocity
سرعت فاز، سرعت موج
phased project
پروژه مرحله ای، پروژه مرحله بندی شده
phenomenon
پدیده، رخ داد
phenomenon
پدیده، رخداد، نمود
phonetic
صوتی
phosphorescence
شب تابی
photo plotter
رسام عکسی
photoelectric tape reader
نوار خوان فتوالکتریکی
photoelectricity
فتوالکتریسیته، الکتریسیته نوری
photoluminescence
پرتو افشانی بر اثر تحریک، نوری مرئی یا نامرئی
phrase structure grammar
دستور زبان ساختار جمله ای
phrasing
بدنی، جسمانی، فیزیکی
physical
بدنی، جسمانی، فیزیکی
physical ability
توانایی جسمی
physical characteristics
خصوصیات جسمی
physical fatigue
physical inventory
کالای موجود، موجودی حقیقی
physical life
عمر خدمت
physical mechanics
مکانیک فیزیکی
physical motivation
انگیزه فیزیکی
physics
علم طبیعت، فیزیک، علم فیزیک
physiological needs
نیاز های فیزیولوژیکی
pi
?، پی، عدد پی
pic chart
نمودار کلوچه ای
picard’s method
قضیه پیکار، روش پیکارد، روش تکراری برای حل معادلات دیفرانسیل
piece work
کار قطعه ای، کار مقاطعه ای، پاره کاری، کار مقاطعه، مقاطعه کاری
pick and place mechanism
مکانیسم بردار و بگذار
pick up reel
حلقه خالی
Pico
پیشوندی به معنی 1012
pictogram
نمودار تصویری، نمودار ترسیمی
pictorial
تصویری، مصور
pictorial device
وسیله تصویری، ابزار تصویری
pictorial representation
نمایش تصویری
pictorial surface
سطح تصویری
pictorial view
نمای تصویری، نمای پرسپکتیو
pictorially
به طور تصویری
picture
پیکر، به تصویر کشیدن، نمایش دادن، نشان دادن، تصویر
picturing relation
رابطه تصویری
pie chart
نمودار کلوچه ای، نمودار دایره ای
piecewise
تکه ای، قطعه به قطعه
piecewise constant
قطعه قطعه ثابت، قطعه به قطعه ثابت
piecewise continuity
پیوستگی تکه ای
piecewise continuous
قطعه به قطعه پیوسته، پاره پاره پیوسته، قطعه قطعه پیوسته
piecewise continuous function
تابع قطعه قطعه پیوسته
piecewise differentiable
جزء جزء مشتق پذیر، قطعه به قطعه مشتق پذیر
piecewise linear
خطی جزء به جزء، خطی منفصل، قطعه به قطعه خطی، تابع خطی قطعه وار
piecewise linear and concave
تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر
piecewise linear function
تابع قطعه قطعه خطی
piecewise linear manifold
خمینه تکه ای خطی
piecewise linear mapping
نگاشت تکه ای-خطی
piecewise monotone
قطعه قطعه یکنوا، قطعه به قطعه یکنواخت
piecewise smooth
قطعه به قطعه هموار، خم هموار قطعه وار
piecewise smooth curve
خم تکه ای هموار، خم هموار قطعه وار، منحنی قطعه قطعه هموار
piecewise smooth path
گذر هموار قطعه وار، مسیر قطعه به قطعه هموار
piecewise smooth surface
سطح قطعه قطعه هموار
piecewise surface
سطح قطعه قطعه
piecewise two sided surface
سطح دو طرفه هموار
Pie-chart
نمودار تکه ای، نمودار کلوچه ای
piecing
سوراخ کردن، شکافتن، نفوذ کردن، سوراخزنی
pigeonhole
لانه کبوتری
pigeonhole principle
اصل حجره ها
Dirichlet drawer principle
اصل حجره ها
pigment
ماده رنگی، رنگدانه، رنگریزه
pile
گروه اعداد
pilot
راهنما، الگو، نمونه
pilot nut
مهره راهنما
pilot program
برنامه راهنمایی
pilot project
طرح نمونه، پروژه راهنما، طرح آزمایشی
pilot sample
نمونه مقدماتی
pilot survey
بررسی مقدماتی
pin
خار، انگشتی، میله، ثابت کردن، پرچ کردن، رزوه نر، نرینه
pin location
موضعدهی با پین
pinch off
لب به لب کردن
pinion stand
تکیه گاه چرخ دنده، قفسه چرخ دنده
pint
پاینت، واحد حجم معادل یک هشتم گالن
pipe
لوله، لوله ای، کانال، مجرا
pit
حفره، فرورفتگی، گودال، چاله، نوک
pitch
پا، گام، فاصله، پای، تقسیم، ارتفاع، گام پیچ
pitch circle
دایره گام
pitch diameter
قطر میانه، قطر گام، قطر متوسط، قطر دایره اصلی، قطر دایره گام، قطر متوسط پیچ
pitch of helix
پای مارپیچ
pitch of screw
گام پیچ، پای پیچ
pitch of the circular helix
پای مارپیچ استوانه ای
pitch of the helix
پای مارپیچ
pitting corrosion
خوردگی حفره ای
pivot
محور، لولا، پاشنه، مفصل، نقطه آویز، نقطه اتکا، چرخیدن، مدار، روی پاشنه چرخیدن، چرخاندن، محورگیری
pivot column
ستون لولا
pivot definition
تعریف محورگیری
pivot element
عنصر محوری، عنصر محور گیری، عنصر لولا
pivot entry
درایه پاشنه ای
pivot row
سطر محوری
pivotal
گرداندنی، لولایی، محوری، مداری، مدار، محور
pivotal coefficient
ضریب محوری
pivotal condensation
انقباض محوری
pivotal value
مقدار لولایی
pivotal variable
متغیر اساسی
pivoting
پاشنه گردی، محوریابی
pivoting set
محورگیری روش سیمپلکس
pixel
سلول تصویری
place
قرار دادن، وضع، وضعیت، جا، محل، موضع
place holder
جانگهدار، نمادی در یک گزاره
place value
ارزش مکانی، جا ارز
placeholder
جایبان
plaid
پیچازی
plaid square
مربع پیچازی
plaid square design
طرح مربع پیچازی
plain
تصویر افقی، هموار، ساده، پهن، مسطح، نقشه، برنامه
plain center
مرغک ساده
plain indexing
تقسیم ساده
plain mandrel
سمبه ساده، ماندرل عادی
plain rod depth gage
عمق سنج میله دار ساده
plan
تصویر افقی [هندسه ترسیمی]
plan view
نمای مقطع
planar
مسطح، واقع بر یک صفحه، مستوی، مسطح
planar graph
گراف هامنی
planar point of a surface
نقطه مسطح یک سطح
plane
صفحه
plane angle
زاویه مسطحه فرجه، زاویه مسطحه
plane coordinates
مختصات صفحه، مختصات مسطح، مختصات مستوی
plane curve
خم مسطح، خم هامنی، منحنی مسطح
plane figure
شکل مسطح
plane figures
اشکال مسطحه، اشکال مستوی
plane geometry
هندسه مسطحه
plane motion
حرکت در صفحه
plane number
عدد مسطح
plane of rational numbers
صفحه عدد های گویا
plane of reflection
صفحه تقارن
plane of symmetry
صفحه تقارن
plane polygon
چندضلعی مسطح
plane quadrilateral
چهار ضلعی مسطح
plane region
ناحیه مسطح، ناحیه هامنی
plane surface
سطح مستوی، صفحه، مسطحه
plane trigonometry
مثلثات مسطحه، مثلثات هامنی، مثلثات خطی
plane wave
موج صفحه ای، موج تخت
planet
سیاره
planetary
سیارات، سیاره ای، سیاره وار، نجومی
planetary gear
دنده خارجی، چرخ دنده خورشیدی
planetary motion
حرکت نجومی، حرکت سیارات
planetary roll
غلتک اقماری
planetoid
جرم سماوی
planetology
سیاره شناسی
planimeter
پهنه سنج، سطح پیما، مساحت سنج، صفحه سنج، مساح، زمین پیما
planimeter
اندازه گیری سطوح، هندسه مسطحه
planning
برنامه ریزی، تنظیم برنامه، طرحریزی، طراحی، نقشه کشی
planning horizon
افق برنامه ریزی
plant
تأسیسات، کارگاه، کارخانه، واحد تولیدی، تجهیزات و تأسیسات، دستگاه، ماشین
plant assets
دارایی ثابت
plant capacity
ظرفیت کارخانه
plant layout
آرایش کارخانه، جانمایی کارخانه، طراحی کارخانه
plant location
تعیین محل کارخانه
plasma arc
قوس پلاسما
plastic deformation
تغییر شکل پلاستیکی، تغییر شکل خمیری، تغییر شکل دائمی، تغییر شکل
plastic foam
متخلخل، کف پلاستیکی، اسفنج
plasticizer
نرمساز، نرمکن، نرم کننده
plasticizing
نرم کردن
plate
تنکه، رویه هموار، صفحه، ورقه، روکش کردن، متورق کردن، لوح، آبکاری، اندودن، صفحه
plate jig
الگوی کار صفحه ای، جیگ صفحه ای
plate mill
نورد صفحه، دستگاه نورد صفحه
plateau problem
مسأله پلاتو
platform hand truck
چرخ دستی
platform truck
تراک صفحه دار
platonic solids
اجسام افلاطونی
platy kurtie
منحنی پهن
plausible
محتمل، باور کردنی، پذیرفتنی
play
بازی کردن، بازی
play board
تخته سیمبندی
player
بازیکن
plinth numbers
عدد های لبنی
plot
ترسیم، رسم کردن، نقشه کشیدن، ترسیمه، نمودار، کرت، نمودار، پیدا کردن نقطه، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، نقشه، طرح، قطعه، نقطه، موقعیت
plotter
رسام، دستگاه رسم کننده، نمودار نگار
plotting
ترسیم
plotting a curve
رسم یک منحنی
plough back
سرمایه گذاری مجدد
ploughing
شکافتن
plucker coordinates of a line
مختصات خطی برداری
plucker line coordinates
مختصات پلوکری خط
plug
دو شاخه برق، درپوش، توپی، میله کف بند، روزنه بند، توپک
plug gage
قطر داخلی، سنجیده توپی، شابلون توپی، شابلون سوراخ، کالیبر داخلی، سنجه توپی
plumb
به طور عمودی، عمودی، شاقول
plural
جمع
plural description
شرح جمعی، توصیف جمعی
pluriharmonic distribution
توزیع همساز چندگانه
plurisubharmonic function
تابع زیرهمساز چندگانه
plus
باضافه، بعلاوه، به اضافه
plus infinity
بینهایت مثبت، بعلاوه بی نهایت، باضافه بینهایت
plus label arrow
پیکان با برچسب مثبت
plus sign
علامت بعلاوه، علامت جمع (+)
pneumatic
بادی، هوایی
pneumatic conveyor
نقاله بادی، نقاله کمپرسی، نقاله هوای فشرده
Poincare birkoff fixed point theorem
قضیه نقطه ثابت پوانکاره-بیرکوف
Poincare conjecture
حدس پوانکاره
Poincare duality theorem
قضیه دوگانی پوانکاره
Poincare group
گروه پوانکاره
point
نقطه
point (s) of subdivision
نقطه تقسیم
point at infinity
نقطه بی نهایت
point by point plotting of a curve
رسم خط با نقطه یابی، رسم نقطه به نقطه یک منحنی
point by point plotting of a curve
point by point plotting of a function
رسم نقطه به نقطه یک تابع
point dappui
پایه، نقطه اتکا
point estimate
برآورد نقطه ای
point estimation
برآورد کردن نقطه ای
point form
نقطه نما
point function
تابع نقطه ای
point grading system
سیستم درجه بندی امتیازی
point of a set
نقطه مجموعه
point of application
نقطه اثر
point of contact
نقطه اتصال، نقطه تماس
point of contrary flexure
نقطه عطف
point of control
نقطه کنترل
point of departure
نقطه آغاز
point of discontinuity
نقطه ناپیوستگی، نقطه انفصال
point of discontinuity of a function
نقطه ناپیوستگی یک تابع، نقطه انفصال یک تابع
point of inflection
نقطه عطف، نقطه انعطاف
point of intersection
نقطه تلاقی، نقطه تقاطع
point of osculation
نقطه بوسش، تیزه دوگانه
point of subdivision
نقطه تقسیم
point of symmetry
نقطه تقارن
point of tangency
نقطه تماس
point of view
دیدگاه، نقطه نظر
point out
خاطر نشان کردن، تذکر دادن، توجه کردن
point set topology
توپولوژی مجموعه های نقطه ای
point slope
نقطه – شیب
point slope equation
معادله نقطه -شیب
point slope form
نقطه نما، شیب نما
point space
فضای نقطه ای
point spectrum
طیف نقطه ای
point to point control
کنترل نقطه به نقطه
point transformation
تبدیل نقطه ای
point valued function
تابع برداری
pointer
عقربه، نشانگر، اشاره گر
pointer variable
متغیر اشاره گر
points of subdivision
نقطه های تقسیم
pointwise
نقطه ای، نقطه به نقطه
pointwise bounded
نقطه به نقطه کراندار
pointwise bounded sequence
دنباله نقطه به نقطه کراندار
pointwise convergence
همگرایی نقطه به نقطه
pointwise convergence sequence
دنباله همگرای نقطه وار
pointwise convergent
همگرای نقطه به نقطه، همگرای نقطه ای
pointwise convergent sequence
دنباله همگرای نقطه ای همگرا، دنباله نقطه به نقطه، دنباله همگرای نقطه ای
pointwise limit
حد نقطه ای
poise
ثبات، توازن، آونگ، وزنه ساعت
Poisson’s integral formulas
روابط انتگرال پواسن
Poisson
پواسن، پواسن
Poisson asymptotic distribution
توزیع مجانبی پواسن
Poisson distribution
توزیع پواسن، پخش پواسن، توزیع پویسان، توزیع پواسون
Poisson equation
معادله پواسون
Poisson flow
سیل پواسون
Poisson form
به صورت پواسن
Poisson formula
فرمول پواسون
Poisson index of dispersion
شاخص پراکندگی پواسون
Poisson integral
انتگرال پواسون
Poisson integral formula
دستور انتگرال پواسون
Poisson integral transform
تبدیل انتگرال پواسون
Poisson kernel
هسته پواسن
Poisson law
قانون پواسون
Poisson paper
کاغذ پواسون
Poisson probability distribution
توزیع احتمال پواسون
Poisson process
فرآیند پواسن
Poisson random process
فراروند تصادفی پواسون، فرآیند تصادفی پواسون
Poisson ration
ثابت پواسون، ضریب پواسون، نسبت پواسون
Poisson scheme
شمای پوآسن
Poisson summation formula
فرمول مجموعیابی پواسون، دستور جمع بندی پواسن
Poisson transform
تبدیل پواسن
Poisson’s equation
معادله پواسون
Poisson’s theorem
قضیه پواسون
poker
پوکر
poker hand
دسته ورق
polar
قطبی
polar angle
زاویه قطبی
vectorial angle
زاویه قطبی
polar axis
محور قطبی
polar coordinate
مختص قطبی
polar coordinate system
دستگاه مختصات قطبی
polar coordinates
مختصات قطبی
polar curve
منحنی قطبی
polar equation
معادله قطبی
polar form
شکل قطبی
polar form of a complex number
صورت قطبی عدد مختلط
polar form of complex number
صورت قطبی عدد مختلط
polar moment of inertia
گشتاور قطبی ماند، گشتاور لختی قطبی
polar of a point
قطبی نقطه
polar of a quadratic form
قطبی صورت درجه دوم
polar parametric
پارامتری قطبی
polar parametric equation
معادله پارامتری قطبی
polar plane
صفحه قطبی
polar transformation
تبدیل قطبی
polar triangle
مثلث قطبی
polar vectorial angle
زاویه قطبی
polarity
قطبیت
polarization
قطبی کردن، قطبی سازی، قطبش
polarization abelian variety
چندگونای آبلی قطبیده
polarization identity
اتحاد قطبی
polarization of light
قطبش نور
polarization on an Abelian variety
قطبی سازی چندگونای آبلی
polarized abelian variety
چندگونای آبلی قطبیده
polarized light
نور قطبیده
pole
قطب
pole and polar
قطب و قطبی
pole of a conic section
قطب مقطع مخروطی
pole of a function
قطب تابع
policy
خط مشی، سیاست، مصلحت، تدبیر، بیمه نامه، کاردانی، سند هزینه، مشی
polish notation
نمادگذاری لهستانی
poly
چند …
poly serial
پلی سریال
polya
پولیا
polyadic relation
نسبت چندتایی
polydisk
چندقرصی
polygon
چندضلعی، چندبر
polygon probability distribution
توزیع احتمال چندگوش
polygonal
چندجمله ای
polygonal arc
کمان چندضلعی
polygonal curve
خم چندبری
polygonal line
خط شکسته
polygonal number
عدد کثیرالاضلاعی
polygonal path
گذر چندضلعی
polygonally connected
چندضلعی وار همبند
Poly-harmonic function
تابع چند همساز
polyhedral
چندوجهی
polyhedral algorithm
الگوریتم چندوجهی
polyhedral angle
کنج، زاویه چندوجهی
polyhedral cone
مخروط چندوجهی
polyhedral set
مجموعه چندوجهی
polyhedron
چندوجهی
polymodal
چندنمایی
polynomial
چندجمله ای
polynomial approximation
تقریب چندجمله ای
polynomial characteristic
مشخص چندجمله ای
polynomial congruence equation
معادله همنهشتی چندجمله ای
polynomial derivative
مشتق چندجمله ای
polynomial distribution
توزیع چندجمله ای
polynomial equation
معادله چندجمله ای
polynomial expression
عبارت چندجمله ای
polynomial fit
برازش چندجمله ای
polynomial function
تابع چندجمله ای
polynomial ideal
ایده آل چندجمله ای
polynomial identity
اتحاد چندجمله ای
polynomial in n variables
چندجمله ای از n متغیر
polynomial in two variables
چندجمله ای دو متغیره
polynomial inequality
نامساوی چندجمله ای
polynomial regression
رگرسیون چندجمله ای
polynomial ring
حلقه چندجمله ای
polynomial time polyhedral
چندجمله ای-زمانی
polynomial trend
روند چندجمله ای
Poly-syllogism
قیاس مرکب موصول النتایج
polytope
چند سقفی
polytope approach
رهیافت چند سقفی
pons asinorum
پل حمار
Pontryagin duality theorem
قضیه دوگانی پونتریاگین
pontryagin numbers
اعداد پونتریاگین
لغات حسابداری بخش 35
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.