مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 44

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 44 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 44
t
بیستمین حرف الفبای انگلیسی
T conductor
T – هادی
t distribution
توزیع t
t equivalence of distances
هم ارزی دوری ها
t flow
طرح توسعه t شکل
t joint
اتصال t شکل، اتصال سپری
t of student
t استودنت
t score
نمره t
t test
آزمون t
t2 of hoteling
T2 هتلینگ
t2 space
فضای T2
t2 test
آزمون t2
tab
دریچه، تکه، بند، باریکه، خار، باریکه ای از فلز
tab gate
مدخل نوع برگه ای
table
فهرست، میز، جدول
table of distribution
جدول توزیع
table of distribution of random variables
جدول توزیع کمیت های تصادفی
table of distribution two dimensional random variables
جدول توزیع کمیت های تصادفی دو بعدی
table of logarithms
جدول لگاریتم
table of random numbers
جدول اعداد تصادفی
table of the area under normal curve
جدول سطح زیر منحنی نرمال
table of the normal integral
جدول سطح زیر نرمال
tableau
جدول
tableau and charts
جداول و منحنی ها، جداول و کارت ها
tables format
چارچوب جدول
tablet
لوح
tabular
جدولی، جدول، ردیفی
tabular difference
اختلاف جدولی
tabular form of set
بیان مجموعه از طریق جدول
tabular interpolation
درونیابی جدولی
tabular representation
نمایش جدولی
tabulate
در جدول، جدول بندی کردن، فهرست کردن
tabulation
جدول سازی، فهرست، جدول بندی
tacnode
نقطه بوس، نقطه تماس دو شاخه یک منحنی
tactic
تدبیر اجرایی ساده و کوتاه، تدبیر، تاکتیک
Taft Hartley act
عمل تافت-هارتلی
tag number
عدد نشانه
tail
خط، دامنه، دم، دنباله، دنبال، پشت
tail event
رویداد پایان
tail of stochastic process
دنباله فرآیند تصادفی
tail recursion
بازگشتی از انتها
tail stock
پس دستگاه، ته دستگاه
tailing
در انتها
take
اختیار کردن، فرض کردن، گرفتن، پیدا کردن، پنداشتن، برداشتن، اختیار شدن
take a value
قبول کردن یک مقدار، مقدار پذیرفتن
take advantage of
استفاده کردن از
take advantage
استفاده کردن
take as
در نظر گرفتن
take effect
اجرا شدن، انجام گرفتن
take for
در نظر گرفتن، اختیار کردن
take in the following form
به شکل … درآوردن، به صورت … نوشتن
take into account
گرفتن، با استفاده از، با توجه به
take into consideration
با توجه به، به، بخاطر داشته باشید، با در نظر گرفتن، با ملاحظه اینکه
take off
راه اندازی، خیزش، خیز، جهش
take on
پذیرفتن، قبول کردن، داشتن، حاصل شدن، اختیار کردن
take out of
جدا کردن
take out the factor x
از x فاکتور گرفتن، عامل مشترک قرار دادن x
take over
انجام شدن
take place
انجام گرفتن، انجام شدن
taken all at a time
تمام اشیاء در یک زمان انتخاب شده
taken r at a time
r به r در یک زمان
tall organization
سازمان بلند، سازمان توسعه یافته در طول
tall type organization
سازمان مرتفع
tally
تطبیق کردن، حساب، چوب خط، علامت گذاری، شمردن
tally chart
خط نشانی
tame
منظم
tandem
پشت سر هم
tang
زبانه، دُم ابزار
tangency
تماس
tangent
تانژانت، مماس
tangent bundle
کلاف مماس ها
tangent circles
دوایر مماس
tangent cone
مخروط مماس
tangent curve
خم تانژانت، خم مماس
tangent curves
منحنی های مماس
tangent externally
مماس خارج
tangent formulas in spherical trigonometry
روابط تانژانت در مثلثات کروی
tangent function
تابع تانژانت، تابع ظل
tangent graph
نمودار تابع تانژانت
tangent inflectional line
خط عطفی مماس
tangent internally
مماس داخل
tangent inverse
عکس (معکوس) تانژانت
tangent law
قانون تانژانت ها
tangent line
خط مماس
tangent of an angle
تانژانت یک زاویه
tangent plane
صفحه مماس، هامن مماس
tangent plane approximation
تقریب صفحه مماس
tangent rule
قاعده تانژانت
tangent space
فضای بردار های مماس، فضای مماس ها
tangent surface
رویه مماس ها
tangent surfaces
سطوح مماس
tangent to
مماس بر
tangent unit vector
بردار یکه مماس
tangent vector
بردار مماس
tangent vector bundle
کلاف بردار های مماس
tangent vector space
فضای بردار های مماس، فضای مماس ها
tangential
مماسی
tangential acceleration
شتاب مماسی
tangential component
مؤلفه مماسی، همنه مماسی
tangential component of acceleration
مولفه مماسی شتاب
tangential coordinates of a surface
مختصات مماسی یک سطح
tangential stress
تلاش مماسی
tangential vector
بردار مماس، بردار مماسی
tangentoid
منحنی تانژانتی
tangibility
مماس پذیری
tangible
قابل دسترس
tangible assets
دارایی ملموس، دارایی مرئی، دارای مادی
tangible fixed assets
دارایی ثابت مشهود
tangible property
دارایی ملموس، دارایی مرئی
tank
جعبه فلزی، مخزن
tanker scheduling problem tableau
مسأله زمان بندی تانکر
tannode
نقطه بوسش، تیزه دوگانه
tantology
گزاره همیشه درست
tape expression
عبارت نواری
tape plug gage
سنجه توپی شیبدار، شابلون مخروط سنج
tape set
مجموعه نوار
taper
مجموعه نوار
taper shank
ساقه مخروطی، تنه مخروطی
taper valve
شیر مخروطی
tapped hole
سوراخ رزوه شده
target
هدف، آماج، مقصد
target population
جامعه هدف
target set
مجموعه فرجام، مجموعه مقصد
tariff
فهرست قیمت ها، اجرت، عوارض، تعرفه، نرخ
task
عمل، کار، وظیفه، شغل، تکلیف
task oriented network
شبکه فعالیت مدار
task structure
ساخت وظایف، ساختار وظیفه
taste testing
آزمون کردن طعم، آزمودن طعم
Tauber theorem
قضیه تاوبر
Tauberian
تاوبری
Tauberian theorem
قضیه تاوبری
Tauberian theorems
قضایای تابر
taut
محکم بسته، کشیده، محکم کشیده
tautochrone
خم همزمانی
tautochrone problem
مساله همزمانی
tautology
(گزاره ی) راستگو
tax
مالیات
tax accounting
حساب داری مالیاتی
tax free
بی مالیات، معاف از پرداخت مالیات، معافی مالیاتی، بدون مالیات
tax rate
نرخ مالیاتی
Taylor
تیلور
Taylor expansion
بسط تیلور، بسط تیلر
Taylor formula
فرمول تیلر
Taylor series
سری تیلر، سری تیلور، سلسله تیلور
Taylor theorem
قضیه تیلر
Taylor young’s formula
دستور تیلور یانگ
Taylor’s expansion
بسط تیلور
Taylor’s formula
دستور تیلور، رابطه تیلور
Taylor’s formula with remainder
دستور تیلور با باقیمانده
teamwork
کار دسته جمعی، کار تیمی، کار گروهی
technic
فن، تکنیک، صناعت
technical
فنی، صنعتی
technical coefficient
ضریب فنی
technical consultant
مشاور فنی
technical knowhow
دانش فنی
technical knowledge
معلومات فنی
technical staff
افراد فنی، ستاد فنی، پرسنل فنی، گروه فنی
technical supervision
نظارت تخصصی، نظارت فنی، سرپرستی تخصصی
technically
از لحاظ فنی، به طور فنی
technician
صنعت گر، کارگر فنی، مهندسی ساز، تکنیسین
technique
تکنیک
technological
فنی، صنعتی
technological coefficients
ضرایب فنی
technology
فن شناسی، فن آوری، صنعت، تکنولوژی
telegraph equation
معادله تلگراف
telescope
ادغام، تلسکوپ، توی هم توی
telescoping
توی هم رونده
telescoping property
خاصیت ادغام، خاصیت توی هم روی
telescoping series
سلسله ادغامی، سری توی هم رو، رشته توی هم رونده
telescoping sum
مجموع ادغامی
tell us that
بیان می کند که
temper
بازگشت، نرم کردن، تمیز کردن، بازپخت، آبگیری
temper mill
نورد صاف کننده، دستگاه آبگیری فلز
temperature
دما، درجه حرارت، درجه گرما
temperature gradient
شیب حرارتی، گردایان حرارتی، گرادیان دما
template
بالشتک، الگو، مدل دو بعدی، قالب، نمونه
temporal
زمانی
temporary storage
انبار کردن موقت
ten
ده
ternary relation
رابطه سه تایی
tend
میل کردن، گرائیدن
tend to
میل کردن به
tendency
تمایل، استعداد، گرایش، توجه، میل
tender
مناقصیه، پیشنهاد
tenfold
ده برابر
tenon
برجستگی، زبانه
tens digit
رقم دهگان
tensile strength
قدرت کششی، استحکام کششی، توان کششی، تاب کششی، مقاومت کششی
tension
کشش
tensor
تانسور، کشان، تانسوری
tensor algebra
جبر تانسوری
tensor analysis
آنالیز تانسوری، حساب تانسوری
tensor calculus
آنالیز تانسوری، حساب تانسوری
tensor calculus
محاسبات تانسوری، آنالیز تانسوری، حساب تانسوری، حساب تانسور ها
tensor contraction
ادغام تانسوری
tensor density
چگالی تانسوری
tensor differentiation
مشتق گیری تانسوری
tensor field
میدان تانسوری
tensor form
صورت تانسوری
tensor of type
تانسور نوع
tensor product
حاصل ضرب تانسوری، ضرب تانسوری
tensor quantity
کمیت تانسوری
tensor space
فضای تانسوری
tensorial form
صورت تانسوری
tensorial set
مجموعه تانسوری
tentative
تجربی، آزمایشی
tenth
دهم، یکدهم
term
جمله، اصطلاح
term by term
جمله به جمله
term by term integrating
انتگرال گیری جمله به جمله
term by term integration
انتگرال گیری جمله به جمله
term credit
اعتبار مدت دار
term documentary credit
اعتبار اسنادی مدت دار
term of a sequence
جمله یک دنباله
terminable
پایان دار، پایان یافتنی، کرانه دار، محدود
terminal
پایانه، دوم، پایانی، نهایی، انجامی، انتهای
terminal decision rule
قاعدهی تصمیم پایانی، قاعده تصمیم نهایی
terminal node
گره پایانی
terminal picture
تصویر پایانه
terminal point
نقطه پایانی، نقطه انتهایی، نقطه منتها
terminal point of a vector
نقطه پایانی بردار، انتهای بردار
terminal salvage value
ارزش اسقاطی نهایی
terminal set
مجموعه پایانی، مجموعه پایانه
terminal velocity
سرعت نهایی
terminal vertice
رأس انتها
terminally
در انتها، در پایان، نهایتا
Terminal-point
نقطه منتها
terminate
به پایان رسیدن، منتهی شدن
terminating
پایاندار، محدود، مختوم
terminating continued fraction
کسر مسلسل مختوم
terminating decimal
کسر اعشاری مختوم، عدد دهدهی با پایان، عدد اعشاری مختوم، عدد دهدهی مختوم
termination
پایان، انقضاء، انفصال، خاتمه، ختم، فسخ
termination criterion
معیار توقف
terminology
اطلاحات علمی یا فنی، اصطلاحات، اصطلاح، مجموعه اصطلاحات
terminus
ایستگاه نهائی، پایانه
terms of a problem
صورت مسأله
terms of contract
شرایط قرارداد
terms of delivery
شرایط تحویل
termwise
جمله ای، جمله به جمله
termwise differentiation
مشتق گیری جمله به جمله
termwise integration
انتگرال گیری جمله به جمله
tern
دسته سه تائی، شیئی سه تایی
ternary
سه جائی، سه تایی، سه سه ئی، سه گانه، بر مبنای سه
ternary expansion
بسط سه سه ای
ternary notation
نماد گذاری سه سه ای
ternary number system
دستگاه سه سه ای اعداد
ternary numeration
شمارش بر مبنای سه
ternary operation
عمل سه تایی، عمل سه جایی
ternary relation
نسبت سه تایی، رابطه سه تائی
tessellation
خانه بندی، کاشه کاری
test
آزمون کردن، تجربه تصادفی، امتحان، آزمون، آزمایش، محک، معیار، امتحان کردن، محک زدن، بیازمائید، تحقیق کردن، کنترل کردن، آزمایش نمودن
test administrator
آزماینده
test data
اطلاعات آزمایشی، داده آزمایشی
test for convergence
معیار همگرا بودن
test function
تابع آزمون
test of goodness of fit
آزمون نیکویی برازاندن
test of homogeneity
آزمون فرض همگنی، آزمون فرض یکنواختی
test of hypothesis
آزمون فرض، تست فرضیه ها
test of randomness
آزمون تصادفی بودن
test of significance
آزمون معنی دار بودن
test ratio
نسبت آزمونی
test statistic
آمار آزمون، آماره آزمون
testing
آزمون کردن
testing of hypothesis
آزمون فرض
testing procedures
شیوه های آزمون
tests for convergence
آزمون های همگرایی
tetr
دارای چهار قسمت، پیشوندی به معنای چهار
tetra
دارای چهار قسمت، پیشوندی به معنای چهار، چهار …
tetrachoric coefficient
ضریب تتراکوریک
tetracuspid
ستاره گون، سیارک نما، ستاره وار، شیارک نما، دارای چهار نقطه بازگشت
tetrad
چهارتائی، چهار ارزشی، چهار
tetragon
چهارگوش، چهارضلعی
tetragonal system
دستگاه چهار گوشه ای
tetrahedral
چهاروجهی، مربوط به چهاروجهی
tetrahedral angle
کنج چهاروجهی
tetrahedral group
گروه چهاروجهی
tetrahedron
چهار وجهی
tetrahexahedron
بیست و چهار وجهی
text editor
ویرایشگر متن
th
م
than
نسبت به، از
that is why
زیرا، آنگاه، به این جهت
the converse
عکس قضیه
the dual aspect principle
اصل تساوی دارایی با بدهی و سرمایه
the equation of a general circle
معادله عمومی یک دایره
the event that
در صورتی که
the fact that
بر این اساس که
the following theorem
قضیه زیر
the infinite space
فضای لایتناهی
the job of
عمل
the law of gravitation
قانون جاذبه
the occasion of
به مناسبت
the only
منحصر به فرد
the part of
نقش
the problem is to write
مسأله نوشتن … است.
the question
بحث مربوط به، درباره ی
the same as
شبیه، همان
the same color
هم رنگ
the sum
محاسبه مجموع
the sums
مجموع
the three dimensions
ابعاد سه گانه
the unity
عدد یک
then
در نتیجه آن، به این ترتیب، در این صورت، در نتیجه، چانچه، از این پس
theodolite
دوربین مهندسی، زاویه سنج طول یاب، تئودولیت
theorem
قضیه اساسی، قضیه اصلی، قضیه
theorem about the average probability
قضیه مربوط به احتمال متوسط
theorem about the probability of hypotheses
قضیه مربوط به احتمال فرضیه ها
theorem of addition of probabilities
قضیه حاصل جمع احتمال ها
theorem of Bolzano Weierstrass
قضیه بلتزانو-وایرشتراس
theorem of completeness
قضیه کمال، قضیه تمامیت
theorem of pascal
قضیه پاسکال
theorem of Weierstrass
قضیه وایرشتراس
theorems of the alternative
قضایای دگرین
theorems on dispersion
قضایای مربوط به پراکندگی
theorems on expectation
قضایای راجع به امید ریاضی
theorems on variance
قضایا راجع به واریانس
theoretical
نظری، کلی، فرضی، نظریه، نگرش، تئوریک، نگره ای
theoretical capacity
ظرفیت تئوریکی، ظرفیت اسمی
theoretical formula
فرمول نظری
theoretical frequencies
فراوانی های نظری
theoretical frequency
فراوانی نظری
theoretical inferential
نظری استنباطی
theoretical population
جامعه نظری
theoric
نظری
theorical
نظری، نگره ای
theory
نظریه
theory of approximation
نظریه تقریب
theory of automata
نظریه اتوماتا
theory of classical probability
تئوری احتمال کلاسیک
theory of duality
نظریه دوگانگی
theory of equations
نظریه معادله ها
theory of errors
نظریه خطا ها
theory of function
نظریه تابع ها
theory of games
تئوری بازی ها، نظریه بازی ها
theory of geometric probability
تئوری احتمال های مهندسی
theory of groups
نظریه گروه ها
theory of information
نظریه اطلاعات
theory of limit distributions
تئوری توزیع های حدی
theory of limits
نظریه حدود
theory of magnetism
نظریه مغناطیس
theory of meaning
نظریه معناشناسی
theory of numbers
تئوری اعداد، نظریه اعداد
theory of probability
تئوری احتمال
theory of sets
نظریه مجموعه ها
theory of statistical inference
نظریه استنباط آماری
theory of the aggregates
نظریه مجموعه ها
theory of types
تئوری طبقات
there by
در نتیجه، به موجب آن
there exist
وجود دارد
there is an x such that
یک x وجود دارد که
there of
از آنها
therefore
بنابراین
thermal balance
بالانس حرارتی، تعادل حرارتی
thermal conductivity
گرما رسانایی، هدایت حرارتی، قابلیت هدایت حرارتی، ضریب هدایت گرمایی
thermal diffusivity
نفوذ پذیری حرارتی
thermal stress
تنش حرارتی، تنش گرمایی
thermodynamic
دماپویا، ترمودینامیک
thermoforming
شکل پذیری حرارتی، فرم دهی گرمایی
thermoluminescence
گرماتابی، خاصیت نور افشانی مواد
thermometry
دماسنجی
thermosprary
گرماپاشی
these enable us to
به کمک اینها می توانیم
thesis
برنهاد، پایان نامه، فرض، رساله، تز
theta
تتا، هشتمین حرف الفبای یونانی ?، ?
theta function
تابع تتا
thick
ضخیم، ستبر
thickness
ضخامت، ستبرا، خشن، ضخامت جداره
thimble
چرخ دستی ظریفه، بوش متحرکت، انگشتی، دسته ریز سنج، دسته
thin
باریک، نازک
thing
امر، شیء، چیز، نکته
thing language
زبان شیء
things
اشیاء
think of
پیدا کردن، فکر کردن، در نظر گرفتن، ثالث
third
یک سوم، سومین، سوم، ثلث
third boundary value problem
سومین مساله مقدار مرزی
third degree
درجه سوم
third derivative
مشتق سوم
third derivative test
آزمون مشتق سوم
third fundamental form
سومین صورت اصلی
third order derivative
مشتق رتبه سوم
third part
ثلث، ثالث
third party insurance
بیمه شخص ثالث
third quadrant
ربع سوم
third quartile
ربع سوم
thirteen
سیزده
thirteenth
سیزدهم، یک سیزدهم
thirty
سی
this
به این ترتیب
this defines a variable
به این ترتیب یک متغیر تعریف می شود که
this is equivalent
به بیان دیگر، به عبارت دیگر
this is needed
این عمل بایستی انجام شود
this is the case
چنین است
this leads us to
این منجر می شد به این که
this leaves
در نتیجه
this makes
به این ترتیب
this means that
این بدان معنی است که، معنی این مطلب این است که، به بیان دیگر
this shows that
که نشان می دهد
thoroughly
به طور کامل
though
در حالی که، با این که، اگرچه، گرچه
thousand
هزار
thousandth
هزارم، یک هزارم
thread
قطعه نخ، پیچ، دنده، رزوه کردن، رزوه، نخ پیچ
thread angle
زاویه دندانه
three
سه
three column expansion
سه بسط ستونی
three dimensional
سه بعدی
three dimensional geometry
هندسه سه بعدی، هندسه فضایی
three dimensional space
فضای سه بعدی
three high mill
نورد سه گانه
three input
به سه ورودی
three jaw chuck
سه نظام، گیره سه نظام
three leaved curve
خم سه گلبرگی
three leaved rose
گل سه پر
three or more elements
سه عضو یا بیشتر
three plate mold
قالب سه صفحه ای
three point clamp
گیره سه شاخه
three point integration
انتگرال گیری سه نقطه ای
three point problem
مسأله سه نقطه
three space
فضای سه بعدی
three variable karnuagh map
نقشه سه متغیره کارنو
three variable map
نگاشت سه متغیره
three vector
سه برداره
three way
سه راهی
three word sequences
دنباله های سه کلمه ای
threshold
آستانه
threshold of hearing
آستانه شنوایی
threshold of pain
آستانه دَرد
thrice
سه بار
throat
تنگنا، دهانه، گلو، گلویی، گلوگاه، گردنه
through
گذرنده از، از میان
through hardening
سخت کردن سرتاسری، آب دادن عمیق، سخت کردن عمقی
throughout
سراسر، تماما، بکلی
throw up
پرتاب شدن
throwback
عقب گرد
thrust
نیروی پیشران، نیروی کشش
thus
به این ترتیب، بنابراین، به این معنی که، پس، مثلا
thus obtained
حاصل
tic tac toe
تیک تک تو، دوز بازی
tide tidal
جزر و مد، جزر و مدی
tie
همرتبه، برابر، مساوی، شرط
tie breaking rule
قاعده شکستن گره
tie line
خط درجه حرارت ثابت، تای لاین
tied ranks
رتبه های پیوسته
tierce
تیرس، سوم
ties
همرتبه، مساوی
Tietze extension theorem
قضیه توسیع تیتسه
tight constraint
محدودیت تنگ
tightened inspection
بازرسی با سختگیری بیشتر، بازرسی سختگیرانه
tilde
مَد، تیلدا، موج، کلاه
tilling theorem
قضیه آجر فرش
tilting
شیبدار کردن، منحرف کردن، انحرافی، کج کردن
tilting hearth
بوته گردان
tilting table
میز انحرافی، میز متحرک
time
ضرب در، زمان، هنگام، دوران، وقت، موقع، لحظه، مرحله
time analysis
تجزیه و تحلیل زمانی
time and motion study
بررسی حرکات و زمان، مطالعه حرکت و زمان، زمان و حرکت سنجی
time constant
ثابت زمانی
time delay
تاخیر زمانی
time depreciation
استهلاک زمانی
time dilation
اتساع زمان
time domain
محدوده زمانی
time efficiency
کارایی زمانی
time estimate
برآورد زمانی
time interval
بازه زمان، فاصله زمانی
time keeping
گاهشماری، وقت پایی، ثبت اوقات
time lag
زمان تلف شده
time series
سری زمانی، سری های زمانی
time sharing
اشتراک وقت، اشتراک زمانی، سیستم اشتراک زمانی
time study
بررسی زمانی، زمان سنجی
time study analyst
کارشناس زمان سنجی
time temperature transformation
زمان-درجه حرارت-استحاله
time variable
متغیر زمانی
time wage
مزد زمانی
time zone
منطقه زمانی
timeless
بی زمان
times
ضرب در
tiny
کوچک
tip
نوک، نوکی، مشعل، سو، نازل، تیز کردن، سرمته، نکته، رأس، سر، نوک، افشانک
title of table
عنوان جدول
to
در مقابل
to approach
میل کردن، گراییدن
to be amount of
برابر است با
to be available
در دسترس قرار گرفتن، در دسترس بودن
to be consistent with
سازگار بودن با
to be contained in
مشمول شدن در
to be contrary to
مخالفت کردن، مخالف بودن
to be include
در نظر گرفتن
to make sure that
برای حصول اطمینان از این که
to matter what
هر مقدار دلخواه
to tend
میل کردن، گراییدن
to avoid confusion
برای پرهیز از ابهام
to which
که به آن
to whithin
که بدین طریق، که از میان آنها
together with
همراه با، و
toggle off
خاموش بودن
toggle on
روشن بودن
tolerance
خطای مجاز، حد مجاز خطا، مقدار خطا، تحمل، مجاز
tolerance approach
رهیافت تحمل پذیری
tolerance factor
ضریب حدود مجاز
tolerance interval
بازه تحمل
tolerance limit
حد خطا
tolerance limits
حدود تحمل، حد بازی، تفاوت مجاز، مرز روا داری، حدود لقی
tolerance sensitivity approach
رهیافت حساسیت تحمل پذیری
tolerate
شکیبیدن
ton
تن، 1000 کیلوگرم
tool
اسباب کار، کارافزرا، ابزار، وسیله، دستگاه
tool bit
نوک ابزار، نوک قلم
tool block
کشوی ابزار، بلوکه ابزار
tool crib
قفسه ابزار، جعبه ابزار
tool holder
قلم گیر، ابزار گیر
tool lifter
قلم بلند کن، ابزار بلند کن
tool post
تکیه گاه قلم، رنده بند، ابزارگاه، تیغه بند، پایه ابزار
tool rest
ابزارگاه، تکیه گاه ابزار
tool room
کارگاه ابزارسازی، انبار ابزار
tool strength
مقاومت ابزار، استحکام ابزار
toolhead
مکانیزم جا به جا کدن ابزار، مکانیزم جابجایی قلم
toolhead assembly
مجموعه ابزارگاه، مجموعه ابزارگیر، مجموعه قلم گیر
tooth space
فضای دندانه
tooth thickness
ضخامت دندانه
toothed
دندانه دار، اره ای
top
تارک، رأس، سر، نوک، اوج، قله
top down
بالا به پایین
top edge
یال بالایی
top ejection
بیرون اندازی قطعه از بالا، پران به بالا
top management
مدیریت در سطح بالا، هیئت مدیره
topic
جدول، بحث، موضوع، عنوان، مبحث
topologic
توپولوژیک
topological
مربوط به توپولوژی، مکان شناسی، توپولوژی، توپولوژیک، از لحاظ توپولوژی
topological cylinder
استوانه توپولوژیک
topological embedding
نشاننده توپولوژیک
topological equivalence
هم ارزی توپولوژیک
topological generator
مولد توپولوژیک
topological group
گروه توپولوژیک
topological image
نقش توپولوژیک
topological immersion
فروبری توپولوژیک
topological index
شاخص توپولوژیک
topological invariant
ناوردای توپولوژیک
topological isomorphism
یکسانی توپولوژیک، ایزومورفیسم توپولوژیک
topological linear space
فضای خطی توپولوژیک، فضای برداری توپولوژیک
topological manifold
خمینه توپولوژیک
topological mapping
نگاشت توپولوژیک، همانریختی، همانسانی
topological n cell
n حجره توپولوژیک، همانریختی، همانسانی
topological product
حاصلضرب توپولوژیک
topological property
ویژگی توپولوژیک
topological space
فضای توپولوژیک
topological sphere
فضای توپولوژیک، کره توپولوژیکی
topological structure
ساختار توپولوژیک
topological subspace
کره توپولوژیک، زیرفضای توپولوژیک
topological transformation
تبدیل توپولوژیک
topological vector space
فضای خطی توپولوژیک، فضای برداری توپولوژیک
topologically equivalent figures
شکل های توپولوژیک-هم ارز
topological spaces
حاصلضرب پایان دار فضاهای توپولوژیک
topology
توپولوژِی
topology associated to a total order
توپولوژی وابسته به یک ترتیب تام
topology of a metric space
توپولوژیک فضای متریک
topology of pointwise convergence
توپولوژی همگرایی نقطه به نقطه
topology of segments
توپولوژی پاره خط ها
لغات حسابداری بخش 44
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.