مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 45

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 45 عرضه شده است.

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 45
topology of uniform convergence
توپولوژی همگرایی یکنواخت
tore
چنبره، تر
torsional
پیچشی
torsional strength
استحکام پیچشی
toroidal coordinates
مختصات چنبره ای
torque
گشتاور دورانی، پیچش، گشتاور، جفت نیرو، گشتاور زاویه ای، گشتاور پیچی، گشتاور پیچشی
torsion
تاب
torsion coefficients
ضریب های تاب
torsion element
عنصر تاب
torsion free
بدون تاب، بی تاب، بی پیچش، غیر دورانی
torsion free a module
a- مدول بی تاب
torsion free group
گروه بی تاب
torsion group
گروه تابدار
torsion of a curve
تاب خم
torsion of a space curve at a point
تاب یک منحنی فضائی در یک نقطه
torsion subgroup
زیرگروه تابدار
torsion submodule
زیرمدول پیچشی
torsional angle
زاویه تاب
torus
چنبره، طاق، حلقه
toss
پرتاب کردن، بالا انداختن، ریختن
toss a coin
پرتاب سکه، پرتاب کردن سکه، شیر و خط کردن سکه، ریختن سکه
tot
جمع زدن، جمع
total
کل
total area
سطح کل
total area shaded
ناحیه کل سایه زده شده
total boundedness
محدودیت
total cost
مخارج کل، کل هزینه، هزینه کل
total curvature
انحنای کل، انحنای کلی
total degree
درجه کلی
total demand
تقاضای کل
total derivative
مشتق کل، مشتق تام، مشتق کلی
total differential
دیفرانسیل کل
total energy
انرژی کل
total expectation
امید ریاضی کل
total float
شناوی تجمعی، شناوی کل، مجموع تأخیر
total graph
گراف کلی
total normal curvature
انحنای نرمال کلی
total order
ترتیب کلی
total ordering
ترتیب کلی
total order relation
رابطه ترتیبی تام
total ordering
ترتیب کلی
total ordering relation
نسبت ترتیبی کلی
total probability
احتمال کل
total probability theorem
قضیه احتمال کل
total profit
سود کل
total quality control
کنترل کیفیت جامع
total revenue
کل درآمد، درآمد کل
total space
فضای کلی
total sum of sequence
مجموع توان دوم های کل، مجموع مجذورات کل
total transform
مبدّل کلی
total utility
مطلوبیت کل
total variance
تغییرات کل
total variation function
تابع تغییرات کل
total variation of a mapping
وردش کلی نگاشت
totality
کلیه، تمامیت، کلیت، مجموع
totalization
جمع بندی، جمع زنی
totalize
جمع بستن، جمع زدن
total order
ترتیب کلی، ترتیب تمام، ترتیب صحیح، ترتیب کامل
total ordering
ترتیب کلی، نسبت ترتیبی کلی
totally
کلی، تماما، کاملا، به طور کلی
totally additive ring of sets
حلقه کلا جمعی مجموعه ها
totally bounded
کلا محدود، تماما محدود، کاملا کراندار
totally bounded set
مجموعه کلا کراندار
totally bounded uniform space
فضای یکنواخت کلا کراندار
totally differentiable function
تابع کلا مشتق پذیر
totally disconnected metric space
فضای متریک کلا ناهمبند
totally imaginary field
هیأت کلا انگاری
totally independent
تماما مستقل، رویهم نابسته
totally isotropic subspace
زیرفضای کلا یکروند
totally linearly ordered
مرتب خطی کلی
totally ordered group
گروه کلا مرتب
totally ordered set
مجموعه کلا مرتب
totally ordered subset
زیرمجموعه تماما مرتب
totally real field
هیأت کلا حقیقی
totient
نشانگر
toughness
سفتی، استحکام، دوام، سختی
tourism problem
مسأله گردش گری
tow
یدک کردن، یدک
towards
به جهت، به سمت
trace
نقطه برخورد، طی کردن، ردیابی کردن، رد، پیمودن، رسم کردن، اثر، سایه
trace of a matrix
اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس
diagonal sum of a matrix
اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس
spur of a matrix
اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس
trace of a surface
اثر رویه
trace of an element
اثر عنصر
trace of an endomorphism
اثر یک درسانی
trace of linear transformation
رد تبدیل خطی
trace of matrix
رد ماتریس، اثر ماتریس
trace out
رسم کردن
tracer
طراح، ردیاب، نقشه کش، رسام، پیرو، تعقیب کننده، پی جو
track
شیار، مسیر
tracking
تعقیب، شیار
tractrix
کشاننده
tractrix curve
منحنی کشاننده
trade credit
اعتبار تجاری
trade mark
علامت تجاری، علامت کارخانه، مارک تجارتی، مارک کارخانه، علامت تجاری
tradition
عادت
traditional
سنتی، متداول
traditional flowchart
نمودار گردشی مرسوم
traditional logic
منطق کلاسیک
traffic assignment problem
مسأله تخصیص ترافیک
traffic intensity
شدت ترافیک
trailing
مؤخر، در انتها، انتهائی
trailing submatrix
زیرماتریس مؤخر
training within industry
کارآموزی صنعتی
trajectory
مسیر، خط سیر
trammels
بیضی کش، هر وسیله برای رسم بیضی
translatory motion
حرکت انتقالی
transaction
تراکنش، دادوستد، فعالیت، معامله
transcendental
متعالی (غیر جبری)
transcendental curve
خم متعالی
transcendental curves
منحنی های متعالی، منحنی های توابع غیر جبری
transcendental element
عنصر متعالی
transcendental equation
معادله متعالی
transcendental extension
توسیع متعالی
transcendental function
تابع غیر جبری، تابع متعالی
transcendental geometry
هندسه عالی
transcendental number
عدد متعالی، عدد غیر جبری
transcendental numbers
اعداد غیر جبری، اعداد متعالی
transcendental operation
عمل متعالی
transducer
مترجم، مبدل، مبدل انرژی
transection
مقطع عرضی
transcendental number
عدد غیر جبری
transfer
ترابرد، تراگذاری، انتقال، انتقال دادن
transfer control
انتقال کنترل
transfer function
تابع انتقال
transfer measuring
اندازه گیری انتقالی
transfer molding
قالب گیری انتقالی
transfer orbit
مدار انتقال
transfer press
پرس انتقالی
transfer ram
ضربه زدن انتقالی، کوبه انتقالی
transfinite
ماوراء متناهی، تراباپایان، تراپایان، فوق محدود، فرانهایی، ماورای نهایت
transfinite cardinal number
عدد اصلی ترانسفینی، عدد اصلی ترامتناهی، عدد اصلی تراباپایا
transfinite induction
استقرای ترامتناهی، استقراء با پایان، استقراء تراباپایان، استقرای ترانسفینی، استقرای ترانسفینیت
transfinite number
عدد تراباپایان، عدد ترامتناهی، عدد فوق محدود، عدد کران گذر، عدد فرانهایی
transform
تبدیل شدن، مبدل، تبدیل کردن، مبدل کردن، متناظر، بدل، تبدیل
transform into
تبدیل کردن به
transform of a line
تبدیل یک خط
transform of a matrix
مبدَّل ماتریس
transform of a point
تبدیل یک نقطه
transform of an element
مبدَّل عنصر
transformation
تغییر و تبدیل، زاویه دوران تبدیل همدیس، تبدیل اندازه پذیر پایستار، ترادیسی، دگرگونی، گردش، تغییر شکل، انتقال
transformation formula
دستور تبدیل
transformation group
گروه تبدیل ها
group of transformations
گروه تبدیل ها
transformation matrix
ماتریس تبدیل
transformation of boundary conditions
تبدیل شرایط کرانه ای
transformation of coordinates
تبدیل مختصات
transformation of multidimensional variable
تبدیل کمیت تصادفی چند بعدی
transformation of one random variable
تبدیل یک متغیر تصادفی
transformation of two dimensional variable
تبدیل دو کمیت تصادفی
transformation range
محدوده حرارتی استحاله
transformed
مبدل، تبدیل شده، گردانده
transformed figure
شکل تبدیل شده، شکل مبدل، شکل حاصل، تصویر
transformed scores
نمره های تبدیل شده
transforming element
عنصر تغییر دهنده
Trans-granular
میان دانه ای
transient
گذرنده، تغییر پذیر، لحظه ای، گذرا، ناپایدار، موقتی
transient current
شدت جریان گذرا
transient process
فرآیند گذرا
transistor
تراینده
transit
انتقال، تحول، گذار، عبور، مرور، عبور کردن
transit rate
نرخ عبور
transition
تغییر حالت، ترایش، انتقال، عبور، تحول
transition curve
منحنی تبدیل
transition diagram
نمودار انتقال، نمودار گذار ها، گذارنما
transition function
تابع تغییر وضعیت
transition matrix
ماتریس تغییر وضعیت
transition probabilities
احتمالات انتقال
transition probability
احتمال انتقال، احتمال تغییر وضعیت
transition rate matrix
ماتریس آهنگ گذار، ماتریس آهنگ انتقال
transitional
انتقالی
transitive
تراگذار، متعدی، انتقالی، انتقال پذیر، سرایت پذیر، ترایا، تراگذری
transitive closure
بستار متعدی
transitive group
گروه ترایا
transitive law
قانون تعدی
transitive permutation group
گروه جایگشتی ترایا
transitive permutations
تبدیلات انتقالی پذیر
transitive relation
رابطه ترایا، رابطه انتقالی، رابطه انتقال پذیر، رابطه متعدی، نسبت متعدی، رابطه سرایت پذیری
transitivity
تراگذاری، خاصیت متعدی، انتقال پذیری، خاصیت تعدی، سرایت پذیری، ترایابی، تعدی
transitivity of inequalities
تعدی نامساوی ها
transitivity of subspaces
تعدی زیرفضا ها
translate
تبدیل کردن، انتقال دادن
translation
انتقال
translation equation
معادله انتقال
translation equivariant
از لحاظ انتقال هم واریانس
translation function
تابع ترجمه
translation invariance
پایای انتقال
translation model
مدل انتقال
translation of axes
انتقال محور ها
translation of origin
تغییر مبدأ، انتقال مبداء
translation operator
عملگر انتقال
translation surface
رویه انتقال
transmission
ارسال، جعبه دنده، انتقال، عبور
transport
انتقال دادن، انتقال، ترابری کردن، حمل و نقل کردن، حمل و نقل، ترابری
transportation
ترابری، حمل و نقل، توزیع، انتقال، ارسال
transportation model
مدل ترابری، مدل حمل و نقل
transportation problem
مساله ترابری
transportation theory
نظریه حمل و نقل، فرضیه توزیع
transporter
فرابر
transpose
ترانهاده
transpose matrix
ماتریس ترانهاده، ماتریس وارونه
transpose of a homomorphism
ترانهاده یک همسانی
transpose of a matrix
ترانهاد ماتریس
transpose of a vector
برگردان بردار
transposed
ترانهاده، جابجا شده، پس و پیش، مقلوب، جابجا شده، برگردان، منتقل کردن
transposed matrix
ماتریسی ترانهاده، ماتریس وارونه، ماتریس مقلوب
transposed row vector
ترانهاده بردار قطری
transposition
ترانهش
transposition of matrix
ماتریس حمل و نقل
transposition problem
مسأله حمل و نقل
transposition problem definition
تعریف مسأله حمل و نقل
transshipment
تبادل، ترابری
transshipment problem
مسأله حمل و نقل مرکب
transversable
قابل پیمایش، قابل عبور
transversable trail
گذر قابل پیمایش
transversal
خط قاطع، خط مورب
transversal intersection
اشتراک متقاطع
transversality condition
شرط تراگردی
transverse
عرضی، پیمودن، متقاطع
transverse axis
محور قاطع، محور کانونی، محور متقاطع، قطر برا، قطر قاطع
transverse axis of a hyperbola
محور کانونی هذلولی، محور قاطع هذلولی
transverse component
مؤلفه متقاطع
transverse weld
جوش عرضی
trapezium
چهار پهلو، ذوزنقه، منحرف
trapezoid
ذوزنقه
trapezoid rule
قاعده ذوزنقه ای، دستور ذوزنقه
trapezoidal
ذوزنقه ای (ذوزنقه)
trapezoidal prism
منشور ذوزنقه القاعده، منشور با قاعده ذوزنقه
trapezoidal rule
قاعده ذوزنقه ای
trapezoidal rule for integration
قاعده ذوزنقه ای برای انتگرال گیری
trapezoidal runner
راهگاه با مقطع ذوزنقه ای، راهگاه ذوزنقه ای
travel
پیمودن، طی کردن، حرکت کردن، پیش رفتن
traveling
پیمودن، پیمایش
traveling wave
موج سیار
traversal
پیمایش
traverse
حرکت عرضی، عبور کردن عرضی، عبور کردن، عرضی، پیمایش کردن، طی کردن، پیمودن، خط قاطع، قطع کردن
traversing binary tree
پیمایش درخت دودویی
treat
رفتار کردن، بحث کردن، مربوط بودن به، بررسی کردن، مورد بررسی قرار دادن، تفسیر کردن، تعبیر کردن
treatment
تفسیر، تیمار، تعبیر، بررسی، بحث، طرز عمل، رفتار، تفسیر
treble
سه برابر، سه برابر کردن، سه برابر، سه لا کردن، سه لا
trebly asymptotic triangle
مثلث سه مجانبی
tree
درخت
tree diagram
نمودار شجری، نمودار درختی
tree graph
گراف درختی
tree of the game
درخت بازی
trend
روند، انحراف، گرایش، تمایل، روال
trend analysis
تجزیه و تحلیل روندی
trepanning cutter
دایره بر، واشر بر، قلم گرد بری، سوراخ بر
tri
سه …
triad
سه گانه، سه تائی، ثلاثی، سه وجهی
triadic
سه تائی
triadic extension
گسترش سه سه ئی
triadic relation
نسبت سه تایی
trial
آزمایش، کوشش، سعی، آزمون، گذر، امتحان
trial and error
آزمون و خطا
trial balance
تراز آزمایشی
trial equation
معادله آزمایشی
trial order
سفارش آزمایشی
triangle
مثلث، سه گوش، سه پهلو، سه بر
triangle inequality
نابرابری مثلثی، نامساوی مثلث، نامساوی مثلثی
triangulable
قابل مثلثی، مثلثی شونده
triangular
مثلثی شکل
triangular array
آرایش مثلثی
triangular canonical form
شکل متعارف مثلثی
triangular decomposition
تجزیه مثلثی
triangular density function
تابع احتمال مثلثی
triangular distribution
توزیع مثلثی
triangular factorization
تجزیه مثلثی
triangular form
شکل مثلثی
triangular matrix
ماتریس مثلثی، ماتریس مثلث، ماتریس سه بری
triangular number
عدد مثلثی، عدد مثلث
triangular numbers
اعداد مثلثی
triangular pyramid
هرم مثلثی، هرم مثلث القاعده
triangular region
ناحیه مثلثی، ناحیه مثلثی شکل
triangular right prism
منشور قائم مثلث القاعده، سه گوش کردن، سه گوش
triangular system
دستگاه مثلثی
triangularity of in networks basis
پایه مثلثی در شبکه ها
triangularization
مثلث بندی، مثلثی کردن
triangularization transposition problem
مثلثی کردن مسأله انتقال
triangulate
به صورت ماتریس مثلثی در آوردن، مثلث بندی کردن، به صورت مثلث درآوردن
triangulation
مثلث بندی
triangulation of a square matrix
مثلثی کردن یک ماتریس مربع، تبدیل یک ماتریس مربع به یک ماتریس مثلثی
triangulation problem
مسأله مثلث بندی
tribology
اصطکاک سنجی
triboluminescence
تابش بر اثر اصطکاک، اصطکاک تابی
trichotomy
تثلیث، سه حالتی، تقسیم به سه بخش، تثلیث، سه گانگی
trichotomy law
قانون تثلیث، قانون سه حالتی
trichotomy property
ویژگی سه حالتی
tricuspid
هیپوسیکلوئید با سه نقطه بازگشت
trident
منحنی سه شاخه ای، سه شاخه، سه دندانه، منحنی نمایش تابع درجه سه
tridiagonal
سه قطری
tridiagonal matrix
ماتریس سه قطری
tridimensional profiles
نیم رخ های سه بعدی
tridual
همتای سوم
trieder
کنج
trigamma function
تابع سه گاما
trigger
ضامن، چاشنی، ماشه
trigon
مثلث
trigonal
مثلثاتی
trigonal lattice
مشبکه مثلث
trigonometric
مثلثاتی
trigonometric cofunction
تابع مثلثاتی متمم
complementary trigonometric function
تابع مثلثاتی متمم
trigonometric cofunction
تابع مثلثاتی متمم
trigonometric equation
معادله مثلثاتی
trigonometric form
صورت مثلثاتی
trigonometric formulas
فرمول های مثلثاتی
trigonometric function
تابع مثلثاتی، تابع دایره ای
trigonometric function inverse
عکس (معکوس) تابع مثلثاتی
trigonometric functions
توابع مثلثاتی، تابع های مثلثاتی، تابع های مستدیر
trigonometric identity
اتحاد مثلثاتی
trigonometric inequality
نامساوی مثلثاتی
trigonometric integral
انتگرال مثلثاتی
trigonometric inverse
عکس (معکوس) مثلثاتی
trigonometric inverse function
تابع معکوس مثلثاتی
trigonometric polynomial
چندجمله ای مثلثاتی
trigonometric sense
جهت مثلثاتی
trigonometric series
سری مثلثاتی
trigonometric substitution
جانشانی مثلثاتی
trigonometric survey
مساحی مثلثاتی
trigonometrical
مثلثاتی، وابسته به مثلثات
trigonometrical ratios
نسبت های مثلثاتی
trigonometry
مثلثات
trihedral
کنج سه وجهی، سه وجهی
trihedral angle
کنج سه وجهی
trihedron
سه وجهی، کنج سه وجهی، سه روی
trilateral
مثلث، سه طرفی، سه وجهی، سه جانبی، سه سطحی
trilinear
سه خطی، سه بر
trilinear coordinates
مختصات سه خطی
trillion
تریلیون، 1012 در آمریکا، 1018 در انگلستان
trim
تنظیم
trim loss
ضایعات برش
trimetric skew axonometry
محور سنجی کج سه واحدی
trimming
اصلاح، صاف کردن، چیدن، تمیز کاری، تراشیدن
trimmed
پیراسته
trimmed mean
میانگین پیراسته
trimodal
سه نمایی
trimodale
سه نمایی
trinar
سه تایی، سه جایی
trinar operation
عمل سه تایی، عمل سه جایی
trinary
سه تائی، سه برابر
trinary operation
عمل سه تایی
trinomial
سه جمله ای
trip
مسافت، راه، فاصله، مسیر
triple
سه تایی، سه گانه، سه برابر، از درجه سوم، سه برابر کردن
triple asymptote
مجانب سه گانه
triple integral
انتگرال سه گانه، انتگرال مثلث
triple point
نقطه سه گانه، نقطه مکرر از درجه سوم
triple prime
تیرس
triple product
حاصلضرب سه گانه
triple root
ریشه سه گانه
triple root an equation
ریشه سه گانه یک معادله
triple scalar product
حاصلضرب سه گانه عددی، ضرب عددی سه گانه، حاصل ضرب مختلط
triple vector product
ضرب برداری سه گانه
triplet
دسته سه تائی، سه تایی، سه برابر، سه گانه، سه گانی
triplicate
سه برابر کردن
triplicate ratio
نسبت مثلثه بالتکریر، نسبت به قوه سه
triplication
سه برابر سازی
tripoint
سه نقطه
triquetrum
سه گوشه ای
trirectangular
سه قائمه
trisect
سه بخش کردن، به سه قسمت مساوی تقسیم کردن، تثلیث نمودن
trisection
تثلیث
trisection of an angle
تثلیث زاویه
trisection of angle
تثلیث زاویه
trisectrix
سه بخشی
trisectrix of Maclaurin
ترایسکتریکس مکلورن، منحنی
triserial
تری سریال
tristate logic
منطق سه حالتی
trivariate probability density
چگالی احتمال سه متغیره
trivial
بدیهی، بیمایه، واضح، مبتذل، عادی، معمولی، صفر
trivial bundle
بافه بدیهی
trivial graph
گرافی بدیهی
trivial mapping
گسترش عادی
trivial production
قاعده تولید دستور زبان بدیهی
trivial representation
نمایش بدیهی
trivial ring
حلقه بدیهی
trivial solution
جواب صفر
trivial subsets
زیرمجموعه های بدیهی
trivial topology
توپولوژی بدیهی، توپولوژی ناگسسته
trivialization
بدیهیت
trochoid
چرخه زاد
trolley conveyor
نقاله قرقره ای
truncate pyramid
هرم ناقص
truncating
برش، کوتاه سازی
truncation
برش، کوتاه سازی، قطع
truncation error
خطای برشی، خطای سر بریدن
truncation method
روش برشی
true
صادق، درست، واقعی، صحیح، راست
true difference
تفاوت واقعی
true horizon
افق حقیقی
true linear regression equation
معادله رگرسیون خطی حقیقی
true maximum
ماکزیمم حقیقی
true mean
میانگین واقعی
true minimum
مینیمم حقیقی
true proposition
گزاره درست
true representation
نمایش صادق
true stratification
طبقه بندی درست
true value of the parameter
مقدار واقعی پارامتر
truing
صحیح کردن، تصحیح، درست کردن
truncate
بریده شدن، ریختن اضافات، کوتاه کردن، بریدن، قطع کردن
truncated
بریده، قطع شده، ناقص، شکسته
truncated cone
مخروط بریده
truncated distribution
توزیع بریده
truncated normal distribution
توزیع نرمال بریده شده
truncating
قطع
truncation
برش (برشی)
truncation error
خطای برش، خطای سر بریدن
truncation point
نقطه برش
trunk
بدن، قسمت اصلی، بدنه، تنه
truth
راستی، حق، درستی، حقیقت، صدق
truth function
تابع ارزش، تابع راستی
truth functional compound
ترکیب ارزشی
truth set
مجموعه درستی، مجموعه صدق
truth sets
مجموعه های صدق
truth table
جدول صحت، جدول درستی، جدول راستی، جدول ارزش
truth value
ارزش راستی
try to find
آیا می توان … به دست آورد، جستجو کردن
tube
لوله
Tuning fork
دیاپازون، دو شاخه
tuple
ردیف، سطر، چندتائی، تایی، گانه
tuple ordered
تایی مرتب
Turing machine
ماشین تورینگ
turn
نوبت، پیچ، چرخش، تبدیل کردن، برگرداندن، گردش، گردیدن، پیچاندن، چرخیدن، چرخه، پیچ، برگردانیدن، گردانیدن، تراش دادن، خراطی کردن، گردیدن، گام پیچ، چرخاندن
turn key
تحویل کامل، کلید به دست
turn out
معلوم شدن، ثابت کردن، نتیجه دادن
turn over jig
جیگ وارونه
turn up
پیش آمدن
turning over
برگرداندن، وارو کردن، برگردانی
turning point
نقطه برگشت
turnover
سرمایه، اخراج، بازده، گردش کار، برگرداندن
turret head
کله گی چند قلمه، سر چند ابزاره
twelve
دوازده
twelve sided polygon
دوازده ضلعی منتظم
twenty
بیست
twice
دو بار، دو برابر، دو مرتبه، دو دفعه
twin
توأم کردن، دو قلو، چند قلو، جفت، زوج، توأم، دو
twin numbers
اعداد توأمان
twisted
پیچیده، تابیده
twisted curve
خم نامسطح، خم چپ
skew curve
خم نامسطح، خم چپ
twisting
جفت کردن، پیچش
two
دو
two 3 regular graph
دو گراف 3-منتظم
two applications
دو بار استفاده از
two bin card system
سیستم دو کارت مشخصات
two bin system
سیستم ظرف ذخیره
two by two rectangle
مستطیل دو در دو
two decimal places
دو رقم اعشار
two decision problem
مسأله دو تصمیمی
two different ways
دو روش مختلف
two dimensional
دو بعدی
two dimensional Cartesian system
دستگاه مختصاتی دکارتی دو بعدی
two dimensional distribution law
قانون توزیع دو متغیره، قانون توزیع دو بعدی
two dimensional geometry
هندسه مسطحه، هندسه دو بعدی
two dimensional normal distribution
توزیع نرمال دو بعدی، توزیع نرمال در سطح
two dimensional probability density function
تابع چگالی احتمال دو بعدی
two dimensional random variable
کمیت تصادفی دو بعدی
two dimensional uniform distribution
توزیع یکنواخت دو بعدی، توزیع مستطیلی در سطح
two dimensional variable
متغیر دو بعدی، کمیت دو بعدی
two fold
دو تایی، دو لا، دو لایه
two high mill
نورد دو غلتکی
two ideal
ایده آل دو طرفه
two intercept
دو قطعی
two intercept equation
معادله دو قطعی
two jaw chuck
دو نظام
two leaved rose curve
خم گلبرگ دو برگی
two level design
طرح دو سطحی
two more
دو … دیگر
two person zero sum game
بازی دو نفره با مجموع صفر
two phase method
روش دو فازی، روش دو فاز، روش دو مرحله ای
two phase method analysis
آنالیز روش دو فازی
two phase method description
توصیف دو فازی
two phase sampling
نمونه گیری دو مرحله ای
two phase tableau
جدول دو فازی
two plate mold
قالب دو صفحه ای
two point
دو نقطه ای
two point clamp
گیره دو شاخه
two point distribution
توزیع دو جمله ای
two point equation
معادله دو نقطه ای
two point form of the equation of a line
صورت دو نقطه ای معادله خط
two point integration
انتگرال گیری دو نقطه ای
two point sample space
فضای نمونه ای دو نقطه ای
two points distribution
توزیع دو نقطه ای
two quarter
دو ربع مربع
two railed
دو طرفه
two sided
دو طرفه، دو طرفی
two sided Bayesian interval
فاصله بیزی دو طرفه
two sided generator
مولد دو طرفه
two sided ideal
ایده آل دو طرفه
two sided inverse element
عنصر وارون دو طرفه، عنصر معکوس دو طرفه
two sided test
آزمون دو طرفه، آزمون دو طرفی
two sided unit element
عنصر یکه دو طرفه
two space
فضای دو بعدی
two stage
دو مرحله ای
two stage cluster sample
نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای
two stage design
طرح دو مرحله ای
two stage experiment
آزمایش دو مرحله ای
two stage sample
نمونه دو مرحله ای
two stage sampling
نمونه گیری دو مرحله ای
two tail test
آزمون دو دنبالی
two tailed
دو دنبالی
two tailed test
آزمون دو دامنه ای، آزمون دو گوشه ای، آزمون دو دامنه، آزمون دو دومی
two theorem
قضیه دو طرفه
two things
دو نکته
two valued
دو ارزشی
two valued function
تابع دو مقداری
two valued variable
متغیر دو مقداری
two variate distribution law
قانون توزیع دو متغیره، قانون توزیع دو بعدی
two way
دو طرفه، دو راهی، دو راهه
two way analysis of variance
تحلیل واریانس دو طرفه
two way clamp
گیره دو طرفه
two way classification
رده بندی دو طرفه
twofold
دو برابر، دو قسمتی، دو جنبه ای
Tychonoff topology
توپولوژی تیخونف
Tychonov space
فضای تیخونوف
Tychonov theorem
قضیه تیخونوف
type
نوع، گونه، روش، صورت
type casting
تغییر موقت نوع
type I error
خطای نوع اول، اشتباه نوع اول
type I error probability
احتمال خطای نوع اول
type II error
خطای نوع دوم، اشتباه نوع دوم
type II error probability
احتمال خطای نوع دوم
type problem
مساله نوع
type theory
نظریه انواع
typical
نوعی، نمونه ای
typical values
ارزش های نمونه
typically
نوعا
لغات حسابداری بخش 45
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.