مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 50

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 50 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 50
Economic obligations
تعهدات اقتصادی
Economic planners
برنامه ریزان اقتصادی
Economic resources
منابع اقتصادی
Economic system
نظام اقتصادی
Economic units
واحدهای اقتصادی
Efficiency of the operations
كارایی عملیات
Employees
كاركنان
Employer
کارفرما
Entity
شخصیت
Entity assumption
فرض شخصیت تجاری
Entity concept
مفهوم شخصیت تجاری
Entry
ثبت
Equipment
اثاثه ـ تجهیزات
Equities
حقوق مالی
Evaluate
ارزیابی كردن
Exchange price
قیمت مبادله
Expected future benefits
منافع منتظره آتی
Expense
هزینه
External users
استفاده كنندگان خارج
Financial accounting
حسابداری مالی
Financial accounting concepts
مفاهیم حسابداری مالی
Financial accounting principles
اصول حسابداری مالی
Financial Accounting Standards Board
هیات استانداردهای حسابداری مالی
Financial activities
فعالیتهای مالی
Financial assets
دارائیهای مالی
Financial data
داده های مالی
Financial position
وضعیت مالی
Firm
شركت
Formal financial statements
صورتهای مالی رسمی
Framework of concepts
چهارچوب مفاهیم
Future operations
عملیات آتی
Generally Accepted Accounting Principles
اصول پذیرفته شده حسابداری
Goods sold
كالاهای فروخته شده
Government accountant
حسابدار دولتی
Government agencies
موسسات دولتی
Governmental accounting
حسابداری دولتی
Governmental Accounting Standards Board
هیات استانداردهای حسابداری دولتی
Governmental bodies
شركتهای دولتی ـ نهادهای دولتی
Historical data
اطلاعات تاریخی
Income statement
صورت سود و زیان
Increase
افزایش
Independence
استقلال
Independent audit
حسابرسی مستقل
Independent auditor
حسابرس مستقل
Inflows of cash
جریانات ورودی وجه نقد
Information system
سیستم اطلاعاتی
Informed decision
تصمیم آگاهانه
Informed judgment
قضاوت آگاهانه
Integrity
درستی ـ امانت ـ راستی
Internal auditing
حسابرسی داخلی
Internal auditor
حسابرس داخلی
Internal Revenue Service
اداره دارائی
Internal users
استفاده كنندگان داخلی
Interpret
تفسیر كردن
Investment
سرمایه گذاری
Investment decisions
تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری
Investor
سرمایه گذار
Invoice
فاكتور
Journal
دفتر روزنامه
Journal entry
ثبت روزنامه
Land
زمین
Ledger
دفتر كل
Ledger account
حساب دفتر كل
Legal entity
شخصیت حقوقی
Lending decisions
تصمیمات مربوط به اعطای وام
Liability
بدهی
Liable
بدهكار ـ مدیون ـ مقروض
Liquidity
نقدینگی
Management
مدیریت
Management advisory services
خدمات مشاوره مدیریت
Management reports
گزارشات مدیریت
Managerial accountant
حسابدار مدیریت
Managerial accounting
حسابداری مدیریت
Managers
مدیران
Measuring
اندازه گیری
Merchandise purchased
كالای خریداری شده
Modern accounting
حسابداری نوین (پیشرفته)
Monetary unit
واحد پولی
Money
پول
Money measures
واحدهای پولی
Moral principles and values
اصول و ارزشهای اخلاقی
National Association of Accountants
انجمن ملی حسابداران
Net income
سود خالص
Net loss
زیان خالص
Note payable
سند پرداختنی
Note receivable
سند دریافتنی
Obligations
تعهدات
Office equipment
اثاثه اداری
On credit
نسیه
Ongoing operations
عملیات مداوم و مستمر
Outflows of cash
جریانات خروجی وجه نقد
Owner
مالك
Owner’s capital
سرمایه مالك
Owner’s equity
حقوق مالك
Ownership
مالكیت
Ownership interest
حق مالكیت
Partner
شریك
Partnership
شركت تضامنی
Payment
پرداخت
Periodic preparation of reports
تهیه ادواری گزارشات
Planning
برنامه ریزی
Posting
نقل(ارقام)
Prepaid insurance
پیش پرداخت بیمه
Principle of usefulness
اصل سودمندی
Private accountant
حسابدار خصوصی
Private accounting
حسابداری غیر حرفه ای
Process of earning revenue
فرآیند كسب درآمد
Process of generating revenue
فرآیند ایجاد درآمد
Professional ethics
آیین رفتار حرفه ای حسابرسی ـ اخلاق حرفه ای
Profit
سود.
Profitability
سودآوری
Profit-making businesses
شركتهای انتفاعی
Public accountant
حسابدار رسمی ـ حسابدار حرفه ای
Public accounting
حسابداری رسمی – حسابداری حرفه ای
Public company
شركت سهامی عام
Purchase
خرید
Quantitative information
اطلاعات مقداری
Receipt
دریافت
Recognition
شناسایی ـ شناخت
Record
ثبت كردن(فعل) ـ مدرك(اسم)
Rent expense
هزینه اجاره
Report
گزارش
Report format of the balance sheet
ترازنامه بشكل گزارش
Residual claim
ادعا (حق مالی) باقیمانده
Recourses
منابع
Retained earnings statement
صورت سود انباشته
Revenue
درآمد
Right
حق
Rules of debit and credit
قواعد بدهكار و بستانكار
Salaries payable
حقوق پرداختنی
Sale
فروش
Securities and Exchange Commission
كمیسیون اوراق بهادار و بورس
Separate legal entity
شخصیت حقوقی جداگانه
Services rendered
خدمات ارائه شده
Shares of stock
اوراق سهام
Simple entry
ثبت ساده
Single proprietorship
موسسه انفرادی
Sole proprietor
مالك موسسه انفرادی
Sole proprietorship
موسسه انفرادی
Stability of the measurement unit
ثبات واحد اندازه گیری
Statement of cash flows
صورت گردش وجوه نقد
Statement of equity
صورتحساب سرمایه
Statement of owner’s equity
صورتحساب سرمایه
Stockholder
سهامدار
Stockholder’s equity
حقوق صاحبان سهام
Summarize
تلخیص كردن
Suppliers
فروشندگان ـ عرضه كنندگان
Supplies
ملزومات
Tax planning and preparation
برنامه ریزی و انجام امور مالیاتی
Tax services
خدمات مالیاتی
Transaction
معامله
Trial balance
تراز آزمایشی
Unit of measurement
واحد اندازه گیری
Withdraw
برداشت كردن
Withdrawal
برداشت
Worksheet
كاربرگ
Asset valuation
ارزیابی دارایی
Balance
موازنه بودن (فعل) ـ تراز بودن (فعل) – مانده (اسم)
Balancing
مانده گیری
Balance of the account
مانده حساب
Balance sheet date
تاریخ ترازنامه
Bank loan
وام بانكی
Book
دفتر
Book of original entry
دفتر ثبت اولیه
Buildings
ساختمانها
Business document
سند و مدرك تجاری
Change in procedure
تغییر در روش
Chart of accounts
فهرست حسابها
Classification issue
بحث طبقه بندی
Classify
طبقه بندی كردن
Closing journal entries
ثبتهای روزنامه بستن حسابها
Compound journal entries
ثبت مركب روزنامه
Collection
وصول
Concept of materiality
مفهوم اهمیت
Correcting entry
ثبت اصلاحی
Correction of errors
اصلاح اشتباهات
Credit amount
مبلغ بستانكار
Credit balance
مانده بستانكار
Credit entry
ثبت بستانكار
Current asset
دارائی جاری
Current liability
بدهی جاری
Current market value
ارزش جاری بازار
Data
اطلاعات
Debit amount
مبلغ بدهكار
Debit balance
مانده بدهكار
Debit entry
ثبت بدهكار
Debt-paying ability
توانائی پرداخت بدهی
Description column
ستون شرح
Digit
رقم
Discovery of errors
كشف اشتباهات
Double-entry accounting system
سیستم حسابداری دو طرفه
End-of-period capital
سرمایه پایان دوره
Explanation
شرح ـ توضیح
Financial information
اطلاعات مالی
Financial strength
توانائی (استحكام) مالی
Footing
جمع عمودی ـ جمع ستونی
Future prospects
چشم اندازهای آتی
General journal
دفتر روزنامه عمومی
General ledger
دفتر كل
In balance
موازنه ـ تراز
Insurance expense
هزینه بیمه
Insurance policy
بیمه نامه
Interested parties
گروههای علاقه مند
Issue
منتشر كردن ـ صادر كردن
Journalize
ثبت كردن در دفتر روزنامه
Long-term liability
بدهی بلند مدت
Manual accounting system
سیستم دستی حسابداری
Materiality
اهمیت
Mortgages payable
دیون رهنی پرداختنی
Normal balance
مانده عادی
Numbering
شماره گذاری
On account
نسیه
Organizing
سازماندهی
Pay
پرداخت كردن
Periods of rapid inflation
دوره های تورم سریع
Periods of stable prices
دوره های قیمتهای ثابت
Posting reference column
ستون عطف
Prepaid expenses
پیش پرداخت هزینه ها
Property, plant and equipment
اموال، ماشین آلات و تجهیزات
Recognition issue
بحث شناخت درآمد
Record
مدرك
Relative importance
اهمیت نسبی
Repayment
باز پرداخت
Resale value
ارزش فروش مجدد
Significant
با اهمیت
Sorting
دسته بندی
Source documents
اسناد و مدارك ماخذ
Title of the account
عنوان حساب
Transfer
انتقال دادن
Transposition
اشتباه ناشی از جابجائی ارقام یك عدد
Unadjusted trial balance
تراز آزمایشی اصلاح نشده
Unexpired insurance
حق بیمه منقضی نشده
Valuation issue
بحث ارزشیابی
Wages payable
دستمزد پرداختنی
Accrual accounting
حسابداری تعهدی
Accrual-basis accounting
حسابداری تعهدی
Accrual basis of accounting
روش تعهدی حسابداری
Accruals
اقلام تعهدی(اقلام ثبت نشده و پرداخت نشده)
Accrued expense
هزینه تحمل شده اما ثبت و پرداخت نشده
Accrued liabilities
بدهیهای ثبت و پرداخت نشده
Accrued revenue
درآمد تحقق یافته اما ثبت و دریافت نشده ـ درآمد دریافتنی
Adjusted trial balance
تراز آزمایشی اصلاح شده
Adjusted trial balance columns
ستونهای تراز آزمایشی اصلاح شده
Adjusting process
فرآیند اصلاح حسابها
Adjustments
اصلاحات ـ تعدیلات
Adjustments columns
ستونهای اصلاحات
Allocate
سرشكن كردن
Allowance method
روش ذخیره گیری
Analysis
تجزیه و تحلیل
Annual accounting period
دوره حسابداری سالانه
Apportion
تخصیص دادن ـ تسهیم كردن ـ تقسیم كردن
Bad debts
مطالبات لاوصول (مشكوك الوصول)
Bad debts loss
زیان ناشی از لاوصول ماندن مطالبات
Balance sheet columns
ستونهای ترازنامه
Beginning inventory
موجودی كالای ابتدای دوره
Benefit
منفعت ـ نفع ـ فایده ـ استفاده
Bonds
اوراق قرضه
Bookkeeping procedures
روشهای دفتر داری
Book value
ارزش دفتری
Calendar year
سال تقویمی
Carry forward
نقل به بعد كردن
Cash-basis accounting
حسابداری نقدی
Cash basis of accounting
روش نقدی حسابداری
Cash payments
پرداختهای نقدی
Cash receipts
دریافتهای نقدی
Closing entries
اقلام بستن حسابها
Closing process
فرآیند بستن حسابها
Commission
كمیسیون ـ حق العمل
Commitment
تعهد
Consumption
مصرف
Continuity assumption
فرض تداوم فعالیت
Contra account
حساب كاهنده
Contra asset
دارائی منفی ـ كاهنده دارائی
Controlling account
حساب كنترل
Cost of goods sold
بهای تمام شده كالای فروش رفته
Current accounting period
دوره حسابداری جاری
Current portion
حصه جاری
Default
قصور در پرداخت بدهی ـ نكول كردن
Deferrals
اقلام انتقالی به دوره های آتی(از قبیل درآمد، هزینه یا بدهی)
Deferred charges
مخارج انتقالی به دوره های آتی
Deferred credits
درآمدهای انتقالی به دوره های آتی
Depreciation expense
هزینه استهلاك
Disclose
افشاء كردن
Disclosure
افشاء
Discount on common stock
كسر سهام عادی
Earn
كسب كردن
Economic life
عمر اقتصادی
Ending inventory
موجودی كالای پایان دوره
Ending owner’s capital
سرمایه مالك در پایان دوره
Estimated amount of depreciation
مبلغ برآوردی استهلاك
Exchange
مبادله كردن ـ معاوضه كردن ـ رد و بدل كردن
Expenditures
مخارج
Expiration
انقضاء
Expire
منقضی شدن
External transactions
معاملات خارجی(معامله با اشخاص خارج از سازمان)
Fiscal period
دوره مالی
Fiscal year
سال مالی
Future accounting period
دوره حسابداری آتی
Future benefits
منافع آتی
Future revenues
درآمدهای آتی
Going concern concept
مفهوم تداوم فعالیت
Goodwill
سرقفلی
Income
درآمد
Income statements columns
ستونهای صورت سود و زیان
Income summary account
حساب خلاصه سود و زیان
Income tax laws
قوانین مالیات بر درآمد
Income taxes payable
مالیات بر درآمد پرداختنی
Incorporated enterprise
شركت به ثبت رسیده
Incur
متحمل شدن ـ تحمل كردن
Intangible assets
دارائی های نامشهود
Interest
بهره
Interim statements
صورتهای میان دوره ای
Inventory
موجودی كالا
Long-term obligations
تعهدات بلند مدت
Machinery
ماشین آلات
Manipulate profits
دستكاری كردن سود
Marketable securities
.اوراق بهادار قابل دادو ستد
Matching principle
اصل تطابق هزینه های یك دوره با درآمدهای همان دوره
Matching rule
قاعده تطابق
Materiality concept
مفهوم اهمیت
Merchandise
كالا
Merchandising business
شركت فروشنده كالا
Natural business year
سال تجاری طبیعی ـ سال مالی و تجاری عادی
Net earnings
سود خالص
Net income figure
رقم سود خالص
Nominal accounts
حسابهای اسمی
Nonzero balance
مانده غیر صفر
Office supplies
ملزومات اداری
Operating cycle
چرخه عملیاتی
Overstate
بیش از واقع بیان كردن
Payroll taxes payable
مالیات حقوق و دستمزد پرداختنی
Periodic reports
گزارشهای ادواری
Permanent accounting records
مدارك دائمی حسابداری
Permanents accounts
حسابهای دائمی
Post-closing trial balance
تراز آزمایشی اختتامی
Prepay
پیش پرداخت كردن
Prior periods
دوره های قبل
Property
مال ـ دارائی
Real accounts
حسابهای حقیقی ـ حسابهای دائمی ـ حسابهای واقعی
Realization principle
اصل تحقق ـ اصل شناخت
Recognition rule
قاعده شناخت
Recognize
شناسایی كردن
Recorded data
اطلاعات ثبت شده
Relevant data
اطلاعات مربوط
Reporting period
دوره مورد گزارش
Residual value
ارزش اسقاط
Revering entries
ثبتهای معكوس
Service fees
حق الزحمه خدمات
Services received
خدمات دریافتی
Statement of changes in financial position
صورت تغییرات در وضعیت مالی
Statement of financial position
صورت وضعیت مالی
Statement of source and use of funds
صورت منبع و مصرف وجوه
Stock dividends
سود سهمی
Straight-line method
روش خط مستقیم
Supplies on hand
ملزومات موجود- موجودی ملزومات
Supporting documents
اسناد و مدارك مثبته
Tax debts
دیون مالیاتی
Temporary accounts
حسابهای موقت
Trial balance columns
ستونهای تراز آزمایشی
Understate
كمتر از واقع بیان كردن
Unearned revenues
درآمدهای تحقق نیافته(كسب نشده)
Unpaid obligations
تعهدات پرداخت نشده
Unrecorded expense
هزینه ثبت نشده
Unrecorded revenue
درآمد ثبت نشده
Update
بهنگام نمودن ـ به روز كردن
Useful life
عمر مفید
User of information
استفاده كننده اطلاعات
Working paper
كاربرگ ـ ورقه كار
Zero balance
مانده صفر
لغات حسابداری بخش 50
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.