مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 53

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 53 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 53
callable bonds
  اوراق قرضه قابل بازخرید، اوراق قرضه دیداری
 certificate of bonds
  گواهی اوراق قرضه
 clearance papers
  اوراق قرضه
 collateral trust bonds
  اوراق قرضه وثیقه (سهام یا اوراق دیگر)
 combination bond
  اوراق قرضه دولتی
 console
  اوراق قرضه مادام العمر
 consolidated bond
  اوراق قرضه ای که برای جایگزین کردن دو یا چند ورقه ی قرضه ی موجود، منتشر می کنند.
 consols
  اوراق قرضه ادغامی
 constructive retirement of bonds
  بازخرید / ابطال تصنعی اوراق قرضه
 consumer debenture
  عرضه مستقیم اوراق قرضه
 conversion of debt to equity
  تبدیل بدهی به سرمایه (مثلا اوراق قرضه یا مشارکت به سهام)
 convertible bonds
  اوراق قرضه قابل تبدیل (به سهام)
 convertible debt (convertible bonds)
  اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت
 convertible preferred stock
  اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت
 convertible unsecured loan stocks
  اوراق قرضه قابل تبدیل تضمین نشده
 corporate bond
  اوراق قرضه شرکت
 corporate bond interest rate
  نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای معتبر
 corporation loan
  اوراق قرضه شهرداری ها
 corporation stocks general obligation bond
  اوراق قرضه شهرداریها
 coupon
  کوپن، نرخ بهره اوراق قرضه
 coupon bond
  اوراق قرضه بی نام، اوراق قرضه با کوپن سود تضمین شده
 coupon rate
  نرخ بهره اوراق قرضه
 covenant of equal coverage
  تعهدات مندرج در اوراق قرضه
 cushion bond
  اوراق قرضه با مصرف
 debenture
  اوراق قرضه تضمین نشده
 debenture (bond) interest
  بهره اوراق قرضه
 debenture capital
  سرمایه ناشی از فروش اوراق قرضه
 debenture holders
  صاحب اوراق قرضه
 debenture issued
  اوراق قرضه منتشر شده
 debenture issued at a deficit
  اوراق قرضه منتشره به کسر
 debenture redemption funds
  وجود بازخرید اوراق قرضه
 debenture redemption reserve
  اندوخته بازخرید اوراق قرضه
 debenture naked
  اوراق قرضه بدون تضمین / بدون وثیقه
 debentures issued at a premium
  اوراق قرضه صادر شده به صرف
 debt discount
  کسر اوراق قرضه، تخفیف بدهی
 deep discount
  کسر بسیار زیاد اوراق قرضه
 deep discount or zero-coupon bonds (notes)
  اوراق قرضه / اسناد بدون بهره یا با تخفیف هنگفت
 default-free bonds
  اوراق قرضه بدون ریسک نیکول
 deferred interest bond
  اوراق قرضه بدون بهره
 discount
  تخفیف، تنزیل، کسر اوراق قرضه
 discount and premium amortization of bonds
  استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه
 discount bond
  اوراق قرضه با کسر
 discount on bonds
  تخفیف اوراق قرضه
 early retirement of bonds
  بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید
 extendable bonds
  اوراق قرضه قابل تمدید
 face value of bond
  ارزش اسمی اوراق قرضه
 equipment bond (trust certificate)
  اوراق قرضه رهنی
 Eurobond
  اوراق قرضه خارجی، اوراق قرضه که بر پایه ی یورو منتشر شود و در حال حاضر بزرگترین بازار تامین مالی می باشد.
 ex-bond
  اوراق قرضه بدون بهره متعلقه
 ex-legal
  اوراق قرضه فاقد اظهارنظر حقوقی
 ex-warrants
  اوراق قرضه بدون برگ اختیار خرید سهام
 first mortgage debenture
  اوراق قرضه رهنی با اولویت نخست
 full coupon bond
  اوراق قرضه با نرخ بهره بازار
 general mortgage bond
  اوراق قرضه با رهن کامل
 general obligation bond
  اوراق قرضه دولتی
 gift-edged
  اوراق قرضه بسیار معتبر
 government bond calendar
  فهرست عرضه اوراق قرضه دولتی
 government bonds
  اوراق قرضه دولتی
 government securities, bonds
  اوراق قرضه دولتی
 high premium convertible debenture
  اوراق قرضه قابل تبدیل مرغوب
 high-grade bond
  اوراق قرضه بسیار معتبر
 high-yield bonds
  اوراق قرضه دارای بازده زیاد
 historical proceeds
  مبلغ پول نقدی که هنگام عرضه اوراق قرضه به دست می آید
 gross redemption yield (effective yield; yield to maturity)
  نرخ بازده داخلی اوراق قرضه که در تاریخ معین خریداری و تا سررسید نگهداری می شود.
 guaranteed bond
  اوراق قرضه تضمین شده
 limited open end mortgage bond
  اوراق قرضه با رهن محدود
 inactive bond
  اوراق قرضه غیر فعال
 income bond
  اوراق قرضه درآمدی (مبتنی بر سود)
 income bond
  اوراق قرضه مبتنی بر درآمد
 indenture
  سند (قرارداد) انتشار اوراق قرضه، توافق متقابل
 indexed bond
  اوراق قرضه با بهره متغیر
 industrial aid bond
  اوراق قرضه برای توسعه صنعت
 industrial development bond
  اوراق قرضه توسعه صنعت
 industrial development bond (IDB)
  اوراق قرضه توسعه صنعتی (صنایع)
 inter-company bonds
  اوراق قرضه بین شرکت ها
 investment grade
  اوراق قرضه دارای کیفیت خوب
 investment in bonds
  سرمایه گذاری در اوراق قرضه
 irredeemable bonds
  اوراق قرضه غیر قابل بازپرداخت
 issuance of bonds
  انتشار اوراق قرضه
 joint and several liability bond Joint bond)
  اوراق قرضه با ضمانت مشترک
 junior refunding
  اوراق قرضه درجه دوم
 junk bonds
  اوراق قرضه بنجل، اوراق قرضه با ریسک بالا
 letter bond
  اوراق قرضه غیر قابل معامله
 listed bond
  اوراق قرضه قابل معامله در بورس
 longs
  اوراق قرضه بلند مدت
 low coupon bonds
  اوراق قرضه با بازده کم
 marketable bonds
  اوراق قرضه قابل داد و ستد
 medium-term bond
  اوراق قرضه میان مدت
 mortgage bond
  اوراق قرضه رهنی
 mortgage pool
  اوراق قرضه رهنی
 municipal bond
  اوراق قرضه شهرداری ها
 open-end bonds
  اوراق قرضه آزاد
 passive bond
  قرض الحسنه، اوراق قرضه بدون بهره
 prior lien bond
  اوراق قرضه با حق تقدم
 par bond
  اوراق قرضه ای که به ارزش اسمی فروخته شود
 participating bonds
  اوراق قرضه با حق مشارکت در سود
 pay-through bonds
  اوراق قرضه دارای پشتوانه
 percentage bonds
  اوراق قرضه درصدی (بهره)
 perpetual bond
  اوراق قرضه ی مادام العمر
 placed deal
  عرضه کل اوراق بهادار یا اوراق قرضه به وسیله یک بانک یا گروهی از بانک ها
 pre funding
  بازخرید قبل از سررسید اوراق قرضه
 premium bond
  اوراق قرضه با جایزه
 premium on debenture account
  حساب صرف اوراق قرضه
 premium on debentures
  صرف اوراق قرضه
 premium value of bonds
  ارزش اوراق قرضه با صرف
 speculative-grade bonds
  اوراق قرضه با ریسک بالا
 property bonds
  اوراق قرضه مالکیت
 public issue
  عرضه سهام، اوراق قرضه یا بهادار دیگری به عموم مردم
 purchase fund
  حساب مستقل برای بازخرید اوراق قرضه
 purchase of parent bonds
  خرید اوراق قرضه شرکت اصلی
 put bonds
  اوراق قرضه قابل استرداد
 secured bonds, guaranteed bonds, mortgage bond, Collateral trust bond
  اوراق قرضه تضمین شده
 senior debt
  اوراق قرضه اولویت دار
 shortly maturing bonds
  اوراق قرضه با سررسید نزدیک
 sinking-fund bond
  اوراق قرضه وجوه استهلاکی
 tax – exempt bond
  اوراق قرضه معاف از مالیات
 terms of issue of bonds
  شرایط صدور اوراق قرضه
 trading ring
  دکه معاملات اوراق قرضه
 unamortized bonds
  اوراق قرضه مستهلک نشده
 undated bonds
  اوراق قرضه بدون تاریخ
 underlying bonds
  اوراق قرضه اصلی
 unsecured bonds, unsecured debentures, debenture, debenture bonds
  اوراق قرضه تضمین نشده
 voting bond
  اوراق قرضه با حق رای
 yield gap, yield spread
  اختلاف بازده، فزونی بازده سهام بورس بر بهره حاصل از اوراق قرضه دولتی
 yield of bonds
  بازده اوراق قرضه
 zero coupon bond (rate)
  اوراق قرضه بدون بهره، اوراق قرضه بدون کوپن
 zero-coupon security bonds
  اوراق قرضه تضمین شده بدون بهره
 saving bond
  اوراق قرضه پس انداز
 convertible bonds
  اوراق قرضه قابل تبدیل
 mortgage bonds
  اوراق قرضه رهنی
 Lehman brothers long treasury bond index(LBLTBI)
  شاخص اوراق قرضه بلند مدت خزانه برادران لهمن
 Merrill lynch mortgage-backed bond index
  شاخص اوراق قرضه با پشتوانه رهنی مریل لینچ
 sushi bond
  اوراق قرضه سوشی ژاپن
 Yankee bond
  اوراق قرضه یانکی آمریکا
 Z bond
  اوراق قرضه Z
Stock Issue Costs
هزینه های صدور سهام
Common stock
سهام عادی
preferred stock
سهام ممتاز
Warrant
گواهینامه حق تقدم خرید سهام
accountable warrant
 دستور قانونی پرداخت
bonds with warrants
 اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت
anticipation warrant
 قول زود پرداخت ، تعهد زود پرداخت
deposit warrant
 مجوز سپرده پذیری
dock warrant
 رسید انبار بار انداز
earn-out provision, subscription right (or warrant), contingent pay
 پرداخت (حق الزحمه) مشروط، پرداخت احتمالی
express warranty
 ضمانت صریح، تعهدنامه ویژه
engagement, warranty, requirement
 التزام
estimated warranty obligations
 بدهی های (تعهدات) برآوردی تضمین محصول
ex-warrants
 اوراق قرضه بدون برگ اختیار خرید سهام
Guarantee guaranty. warranty, bond, bail
 ضمانت
Guarantee, guaranty, bond. warranty, bail
 ضمانت، تعهد، وثیقه، سپرده
letter of commitment, warranty, written undertaking
 تعهدنامه
period of guarantee, warranty period
 دوره تضمین
product warranty
 تضمین فرآورده (تولید)
product warranty expense
 هزینه ضمانت تولید
representation and warranty
 تضمین شرایط خاص
risk of unwarranted reliance unwarranted reliance risk
 احتمال خطر اتکای توجیه ناپذیر
search warrant
 اجازه نامه بازرسی
share warrant
 تضمین فروش
warehouse warrant (title to the goods)
 قبض انبار (با ذکر نام مالک)
warrant for payment
 تعهد (دستور) پرداخت
warrant to bearer
 بحواله کرد حامل
warrantee, guarantee
 متعهدله
warrants and rights
 حق خرید (سهام و اوراق بهادار)
warranty
 ضمانت نامه
warranty cost allowance
 ذخیره هزینه تضمین محصول
warranty deed
 تعهدنامه
warranty expense
 هزینه تضمین کالا
warranty period
 دوره تضمین
withdrawal warrant
 مجوز برداشت
spread
دامنه تفاوت (قیمت پیشنهادی خرید و روش سهام)
debt spread
دامنه تفاوت بدهی
maturity treasury index
شاخص سررسید اوراق خزانه
dividends payout
پرداخت سود سهام
Cash dividend
سود سهام نقدی
clean surplus relation
رابطه مازاد تمیز
cost of debt
هزینه بدهی
ex-ante cost
هزینه پیش بینی شده / مورد انتظار
 Excess Return
بازده اضافی
Earning and Price Momentum Strategy
استراتژی شتاب سود و قیمت
anomaly
بی نظمی
Winner Stock
سهام برنده
 Loser Stock
سهام بازنده
Momentum
شتاب، نیروی حرکت
Price Momentum
شتاب قیمت
Earnings Momentum
شتاب سود
Downgrade Risk
ریسک کاهش رتبه اعتباری
time dividends announcement
زمان اعلان سود سهام
time earnings announcement
زمان اعلان سود
Market Reaction Efficiency
کارایی واکنش بازار
Earnings Announcement Drift ((PEAD)
تغییر قیمت پس از اعلان سود
Under-Reaction of Investors
واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران
Over-Reaction of Investors
واکنش بیشتر از حد انتظار سرمایه گذاران
corroboration effect
اثر اثباتی
accusations of fraud
اتهام تقلب
Past information
اطلاعات تاخیری
tabulated analyses
تحلیل های فهرست بندی نشده / جدول بندی نشده
equally-weighted index
شاخص با وزن مساوی
nonsynchronous trading
معاملات غیر همزمان
Default Probability
احتمال نیکول
Barrier Options
اختیار معاملات با قیمت آستانه
Call Option
اختیار خرید
Option Pricing Model
مدل های قیمت گذاری اختیار
Switching Cost
هزینه تعویض / تغییر
2-digit SIC industries
صنایع دارای کد 2-رقمی …
cost-plus pricing
قیمت گذاری افزون بر هزینه
Debt Capital
بدهی های بلند مدت
debt-liability
بدهی های بلند مدت
borrowing cost
هزینه استقراض
Public debt
بدهی عمومی
non-convertible public bond
اوراق قرضه عمومی غیر قابل تبدیل
private placement
عرضه خصوصی
asset backed bonds
اوراق قرضه با پشتوانه دارایی
asset-backed security
اوراق بهادار با پشتوانه دارایی
perpetual bonds
اوراق قرضه مادام العمر
 AA rated bonds
  اوراق قرضه معتبر
 bond pricing
  قیمت گذاری اوراق قرضه
 bond rating
  رتبه بندی (تعیین درجه یا کیفیت) اوراق قرضه
 bond ratio
  نسبت اوراق قرضه
 bond refunding
  جایگزینی اوراق قرضه
 bond sinking fund
  سپرده وجوه برای بازپرداخت اوراق قرضه
 bond swap
  معاوضه اوراق قرضه
 bond valuation
  ارزشیابی اوراق قرضه
 bond yield
  بازده اوراق قرضه
 bond-outstanding method
  مستهلک کردن کسر اوراق قرضه
 bond-refunding decision
  تصمیم جایگزینی اوراق قرضه
 bonded debt
  بدهی شرکت ناشی از انتشار اوراق قرضه
 bonds authorized -unissued
  اوراق قرضه مجاز
 bonds conversion
  تبدیل اوراق قرضه
 bonds discount
  تخفیف (کسر) اوراق قرضه
 bonds dissent amortization
  استهلاک کسر اوراق قرضه
 bonds payable
  اوراق قرضه پرداختنی
 bonds payable premium
  صرف اوراق قرضه پرداختنی
 bonds premium
  صرف (مازاد) اوراق قرضه
 bonds premium amortization, premium amortization on bonds
  استهلاک صرف اوراق قرضه
 bonds redemption
  بازخرید اوراق قرضه در سررسید
 bonds with warrants
  اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت
 bonds, debenture, bearer, securities bond debentures, debenture stock, debt bond
  اوراق قرضه
 commodity bond (note)
  اوراق قرضه، اسناد
 currency bonds, continued bonds, irredeemable bonds, perpetual bonds, perpetual debentures
  اوراق قرضه داخلی
 acquisition price of bonds
  قیمت تحصیل اوراق قرضه
 actual retirement of bonds
  بازخرید واقعی اوراق قرضه
 adjustment bond
  اوراق قرضه تعدیلی
 agency issues
  اوراق قرضه ای که یک نهاد دولتی منتشر می کند
 amortization of bond discount and premium
  تخصیص (استهلاک) صرف و کسر اوراق قرضه
 amortization of cost of issued bonds
  استهلاک هزینه های انتشار اوراق قرضه
 authority bonds
  اوراق قرضه دولتی
 baby bonds
  اوراق قرضه کم ارزش
 balloon maturity
  اوراق قرضه با سررسید نهایی دور رس
 bank quality
  اوراق قرضه با درجه اعتباری بالا
 barbell portfolios
  مجموعه اوراق قرضه
 hearer bond, coupon bonds
  اوراق قرضه بی نام
 bearer security (bearer bond)
  اوراق قرضه بی نام
 bond
  اوراق قرضه، سند، قرضه، ضمانت
 bond carrying amount, carrying value of bond
  ارزش دفتری اوراق قرضه
 bond conversion
  تبدیل اوراق قرضه
 bond discount
  تنزیل اوراق قرضه / بهادار
 bond discount and premium
  کسر و صرف اوراق قرضه
 bond fund
  صندوق اوراق قرضه
 bond holder
  صاحب اوراق قرضه
 bond indenture
  شرایط اوراق قرضه
 bond issue
  صدور اوراق قرضه
 bond issue expense (cost)
  هزینه انتشار اوراق قرضه
 bond outstanding method
  روش اوراق قرضه (در دست مردم، معوق)
 bond premium, premium on bonds
  صرف سهام قرضه (اوراق قرضه)
 bought deal
  فروش اوراق قرضه یا سهام، صورت یکجا به بانک ها
hourly basis payment
 پرداخت ساعت کاری (براساس ساعت کار)
legal basis method
 روش مبنای قانونی
maturity basis
 مبنای محاسبه
modified accrual basis
 روش تعهدی اصلاح شده
modified cash basis
 مبنای نقدی تعدیل شده، روش نقدی اصلاح شده
monetary cash basis accounting
 حسابداری نقدی تعدیل شده
on cash basis
 نقدا
preceding year basis (PYB)
 مبنای سال قبل
preceding-year basis
 مبنای سال قبل
production basis of revenue recognition
 شناسایی درآمد بر مبنای تولید
prospective basis
 تسری به دوره های آینده
retroactive basis
 بر مبنای تسری به دوره های قبل
service yield basis of depreciation
 محاسبه استهلاک براساس بازده خدمت
tax base (basis)
 پایه (مبنای) مالیات
wage rate basis
 ملاک نرخ دستمزد
External equity
سهام خارجی
return momentum
مومنتوم بازده
 block trade
معامله بلوک
 stock liquidity
نقد شوندگی سهام
return on assets
بازده دارایی ها
arithmetic weighted average
 میانگین موزون (حسابی)
capitalization-weighted market index
 شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام
equal-weighted
 درصد سرمایه گذاری مساوی در هر سهم
equal-weighted market index
 شاخص بازار با وزن مساوی
exponentially weighted moving average
 میانگین موزون متحرک
market value-weighted index
 شاخص موزون قیمت سهام
periodic weighted average
 متوسط وزنی دوره ای
price-weighted index
 شاخص موزون قیمت سهام
price-weighted market index
 شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار
time-weighted return
 بازده مبتنی بر زمان
value-weighted market index
 شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام
weighted average contribution margin per unit
 میانگین موزون حاشیه فروش هر واحد
weighted average cost of capital
 میانگین موزون هزینه تامین مالی
weighted
 سنگین وزن
weighted arithmetic mean
 میانگین موزون
weighted average
 میانگین موزون، میانگین وزنی
weighted average cost method
 روش میانگین موزون بهای تمام شده
weighted average method
 روش میانگین وزنی
weighted average pricing
 قیمت گذاری بر حسب معدل وزنی
weighted average rate
 نرخ متوسط وزنی
weighted index
 شاخص موزون
weighted mean
 میانگین موزون
weighted-average process costing method
 روش میانگین موزون هزینه یابی مرحله ای
capitalization weighted NYSE index
 شاخص موزون سرمایه ای بورس نیویورک
time weighted rate of return
 نرخ موزون زمانی بازده
time weighted return
 بازده موزون زمانی
weighted-average method
 روش میانگین موزون
Beta Value-Weighted index
شاخص موزون ارزش بتا
 Leverage-Based Approach
رویکرد اهرمی
book leverage
اهرم با ارزش های دفتری
market leverage
اهرم با ارزش های بازار
لغات حسابداری بخش 53

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.