مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 54

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 54 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 54
earnings quality
کیفیت سود
 Excess Stock Return
مازاد بازده سهام
Excess Return
مازاد بازده
 Earnings Smoothing
هموار سازی سود
Accruals quality
کیفیت اقلام تعهدی
Value Relevance
ارتباط ارزشی
dividend payouts
پرداخت سود سهام
persistent earnings
پایداری سود
Financial Distress
درماندگی مالی
Diverging Earning
واگرایی سود
informativeness
اطلاع دهندگی
equity financing
تامین مالی سهام
equity refinancing
تامین مجدد مالی سهام
debt financing
تامین مالی بدهی
loan financing
تامین مالی از طریق وام
leasing
اجاره به شرط تملیک
seller financing
تامین مالی فروشنده
information-conveying approach
رویکرد انتقال اطلاعات
institutional settings
محیط های سازمانی
stock price
قیمت سهام
Stock price synchronicity
همزمانی قیمت سهام
free cash flow
جریان نقدی آزاد
discretional accruals
اقلام تعهدی اختیاری
dividends tunneling
تونل زنی سود سهام
stock dividend
سهام صادره بابت سود سهام، سود سهمی
Preferred Stock Dividend
سود سهام ممتاز
tradable shareholders
سهامداران با قابلیت مبادله سهام
regression residual
بازمانده رگرسیون
Duality of chairman / Chairman duality
تصدی دو پست توسط رئیس (شرکت)
earnings response coefficient
ضریب واکنش سود
rolling period
دوره گردشی
buy-and-hold stock return
بازده خرید و نگهداری سهام
outstanding share
سهام معوق
ultimate ownership
مالکیت نهایی
credit access
دسترسی اعتباری
economic implications
پیامدهای اقتصادی
Islamic finance
دانش مالی اسلامی، علم مالی اسلامی
Mudaraba contract
عقد مضاربه
Musharaka contract
عقد مشارکت
capital contributions
مشارکت های سرمایه ای
Markup pricing / Mark-up pricing
قیمت گذاری بر حسب درصد بهای بیشتر (از هزینه)
Peak load pricing / Peak-load pricing
قیمت گذاری بر حسب حداکثر ظرفیت
Variable cost pricing
قیمت گذاری بر حسب هزینه متغیر
Rate of return pricing
قیمت گذاری بر حسب نرخ بازده
Markup sale / Mark-up sale
فروش فراتر از بهای هزینه شده
Ijara contract
قرارداد اجاره
 Ijara Sukuk Certificates
اوراق صکوک اجاره
leasing contract
قرارداد لیزینگ
Ijara
اجاره
اصطلاحی كه در اسلام برای اشاره به یك قرارداد لیزینگ به كار می‌رود.
  Ijara-Wa-Iqtina (Ijarah Muntahia Bittamleek(
اجاره به شرط تملیك
اصطلاحی كه در اسلام برای اشاره به یك قرارداد اجاره به شرط تملیك به كار می‌رود.
  Inception of a Lease
آغاز اجاره
آغاز اجاره عبارت است از تاریخی كه دارائی در اختیار مستأجر قرار گرفته است یا آغاز تعلق گرفتن اجاره، هر دام مقدم‌تر است.
  Income Statement
صورت سود و زیان
یك صورت مالی كه نتایج عملیات یك مؤسسه را طی یك دوره مشخص نشان می‌دهد. درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان خالص در این صورت ارائه می‌شود.
  Indemnity Clause
ماده مربوط به جبران خسارات مالیاتی
ماده‌ای در قرارداد لیزینگ كه طی آن مستأجر متعهد می‌شود چنانچه در طول دوره قرارداد، منافع مالیاتی موجر به دلیلی مخدوش شود، آن را جبران كند، بدین نحو كه مبلغ مربوط به عدم‌النفع مالیاتی موجر به اقساط مال‌الاجاره پرداختنی مستأجر اضافه شود.
  Independent Lessor
موجر مستقل
شركت لیزینگی كه مستقل از تولیدكننده یا تولیدكنندگان دارایی‌های مورد اجاره است.
  Independent Multipurpose Leasing Company
شركت لیزینگ چند منظوره مستقل
شركتهای لیزینگ چند منظوره مستقل، اقلام متفاوت و متعددی از تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را با توجه به حوزه و موضوع فعالیت خود، از طریق فروشندگان و تولیدكنندگان مختلف تهیه می‌نمایند و آنها را به صورت اجاره در ازای اجاره‌های توافق شده برای یك دوره مشخص در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. این مؤسسات از قدرت مالی بسیار بالائی برخوردار هستند و منابع مالی مورد نیاز خود را از محل استقراض بلندمدت تأمین می‌نمایند كه بازپرداخت این وامها نیز از طریق اسناد و مدارك مربوط به اقساط اجاره كه از مستأجرین اخذ شده است، تضمین می‌گردد.
  Indirect Lease
لیزینگ غیرمستقیم
در لیزینگ غیرمستقیم مؤسساتی كه مایل به استفاده از منابع و تسهیلات اعتباری لیزینگ هستند خود اقدام به تأسیس شركتهای لیزینگ می‌نمایند كه نقش عامل و واسطه را دارند و عملیات لیزینگ را آغاز و هدایت می‌كنند.
  Initial Direct Costs
مخارج مستقیم اولیه
عبارت است از هزینه‌های مقدماتی كه در هنگام تنظیم قرارداد لیزینگ انجام می‌شود، اعم از كارمزد، هزینه‌های حقوقی و ثبتی، هزینه كارشناسی، پوشش‌های بیمه‌ای و امثالهم. این مخارج ممكن است طبق توافق توسط مستأجر و یا موجر پرداخت شود.
  Inspection
بازرسی
بازدید از دارایی مورد اجاره به منظور بررسی وضعیت بهره‌برداری و اطمینان از كاركرد مطلوب آن.
  Insured Value or Casualty Value
ارزش بیمه شده
ارزش توافق شده برای مورد اجاره كه در صورت مفقود شدن مورد اجاره یا بروز حادثه و وارد شدن خسارت به آن، بصورتی كه مورد اجاره دیگر قابل استفاده نباشد، توسط مستأجر یا شخص ثالث جبران می‌شود.
  Installment Sale
فروش اقساطی
معامله‌ای است كه طی آن خریدار بخشی از بهای دارائی را در هنگام انعقاد قرارداد و بقیه را طی توافقی با فروشنده با شرایط معین در طول یك دورة مشخص به طور اقساط پرداخت می‌نماید. در این معامله مالكیت قانونی تجهیزات از همان زمان انعقاد قرارداد به نام خریدار منتقل می‌شود. این روش معمولاً در مورد فروش ارزش باقیمانده تجهیزات در پایان دوره قرارداد به كار می‌رود.
  Interest Rate
نرخ سود تضمین شده
نرخ بازدهی مورد انتظار موجر كه با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری در مورد اجاره مبنای محاسبه اقساط اجاره قرار می‌گیرد.
  Interest Rate Implicit in a Lease
نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره
عبارت است از نرخ تنزیلی كه در آغاز اجاره، سبب می‌شود مجموع ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره و ارزش باقیمانده تضمین نشده دارایی با ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره برابر شود.
  Interim Rent
اجاره بهای ضمنی / میان ‌دوره‌ای
اقساط روزانه‌ای كه از زمان تحویل، قبول و یا پرداخت قیمت كالا تا تاریخ رسمی شروع اجاره، به حساب مستأجر منظور می‌گردد و معمولاً موقعی از آن استفاده می‌شود كه بین زمان سفارش تا تحویل مورد اجاره فاصله زمانی وجود داشته باشد.
  Internal Rate of Return
نرخ بازده داخلی
نرخ بازدهی كه سبب می‌شود مجموع جریان‌های نقدی آتی برابر با ارزش فعلی سرمایه‌گذاری شود. به عبارت دیگر نرخی كه باعث می‌شود ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری برابر با صفر شود.
  International Lease
لیزینگ بین‌المللی
  Investment Grade Credit
درجه اعتبار سرمایه‌گذاری
برای اشاره به یك متقاضی استفاده از تسهیلات لیزینگ به كار می‌رود كه از درجه اعتبار بالایی برخودار است.
  Investment Period Method
روش دوره سرمایه‌گذاری
روش حسابداری موجر كه طبق آن سود حاصل از یك قرارداد اجاره به تناسب خالص وجوه سرمایه‌گذاری شده (كل مبلغ سرمایه‌گذاری شده منهای وجوه نقد دریافتی بابت اقساط، مزایای مالیاتی و غیره) در دوره قرارداد شناسایی می‌شود. از این روش برای مستهلك نمودن قیمت دارائی مورد اجاره در طول مدت قرارداد نیز استفاده می‌گردد.
  Investment Tax Credit
تشویق مالیاتی سرمایه‌گذاری
در بعضی كشورها به خصوص ایالات متحده امریكا، دولت تا سقف 10% سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نو را به عنوان تشویق سرمایه‌گذاری پرداخت می‌كند.
financing instrument
ابزار تامین مالی
Murabaha
مرابحه
Murabaha Sukuk
اوراق مرابحه
Non-interest bearing Sukuk
اوراق قرض الحسنه
 Non profitable instruments
ابزارهای غیرانتفاعی
Endowment Sukuk
اوراق وقف
Usufructs Sukuk
اوراق منفعت
Reward Contract Sukuk
اوراق جعاله
Ijarah Sukuk
اوراق اجاره
Istisna Sukuk
اوراق استصناع
Salam Sukuk
اوراق سلف
partnership Sukuk
اوراق مشارکت
farm-letting Sukuk
اوراق مزارعه
Power of attorney Sukuk
اوراق وکالت
Sleeping partnership Sukuk
اوراق مضاربه
Share-crop system Sukuk
مساقات
Originator
بانی
Trustee
امین
Guarantor
ضامن
Market maker
بازار گردان
Inspector
ناظر
Financing Murabaha Sukuk
اوراق مرابحه؛ تامین مالی
Liquidity Murabaha Sukuk
اوراق مرابحه؛ تامین نقدینگی
Mortgage Murabaha Sukuk
اوراق مرابحه؛ رهنی
Trading Co. Murabaha Sukuk
اوراق مرابحه؛ شرکت‌های تجاری
liquidity buffer
بافر نقدینگی
لغات حسابداری بخش 54
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.