مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حسابداری بخش 66

در این قسمت  لغات حسابداری بخش 66 عرضه شده است.

 

لغات حسابداری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حسابداری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حسابداری - ایران ترجمه

لغات حسابداری بخش 66
attestation services
 خدمات اعتباردهی
attorney paper, owner of attorney, proxy (document)
 وکالتنامه
attorney′s fees
 حق الزحمه وکیل
attorney′s letter
 تاییدیه وکیل در حسابرسی
attorney, lawyer, procurator
 وکیل
attributable profit
 سود قابل انتساب
attribute
 ویژگی، وجه مشخصه
attributes sampling
 نمونه گیری ویژگی ها
auction market
 بازار حراج
auctioneer
 حراج گذار
audit
 حسابرسی، بازبینی، بررسی
audit adjustment entries
 ثبت های تعدیلی حسابرسی
audit and accounting guidelines (AAG)
 رهنمودهای حسابداری و حسابرسی
audit approach
 رویکرد حسابرسی
audit assurance
 اطمینان دهی حسابرسی
audit audiences, documentary evidence, evidential matter, audit evidence
 شواهد حسابرسی
audit brief
 توجیه گروه حسابرسی، توجیه گروه رسیدگی
audit certification
 تاییدیه حسابرسی
audit committee
 کمیته حسابرسی
audit committee charter
 آیین نامه (منشور) کمیته حسابرسی
audit completion checklist
 فهرست حسابرسی
audit considerations
 ملاحظات حسابرسی
audit cycle
 چرخه حسابرسی
audit decision aids
 چک لیستهای راهنمای حسابرسی
audit engagement
 قرارداد جاری
audit evidence
 شواهد حسابرسی
audit failure
 قصور حسابرسی
audit fee (auditors′ remuneration)
 حق الزحمه حسابرسی
audit file
 پرونده حسابرسی
audit finding
 یافته های حسابرسی
audit functions
 وظایف حسابرسی
audit instructions
 دستور العملهای حسابرسی
audit literature
 ادبیات حسابرسی
audit objectives
 هدف های حسابرسی
audit of accounts
 حسابرسی حسابها
audit office
 دفتر حسابرسی، اداره حسابرسی
audit opinion
 اظهارنظر حسابرس
audit period
 دوره حسابرسی
audit plan (audit planning memorandum)
 برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی
audit practice
 عمل، (روال) کار حسابرسی
audit procedure
 روش کار حسابرسی، روش رسیدگی حسابرسی
audit process
 مراحل (فرآیند) حسابرسی
audit program
 برنامه حسابرسی
audit questionnaire
 پرسشنامه حسابرسی
audit questionnaire form
 فرم پرسشنامه حسابرسی
audit recommendations
 پیشنهادهای حسابرسی
audit relationships
 روابط حسابرسی
audit report
 گزارش حسابرسی
audit risk
 احتمال خطر حسابرسی
audit risk model
 مدل احتمال خطر حسابرس
audit rotation
 تعویض) چرخش حسابرسان
audit sample
 نمونه حسابرسی
audit sampling
 نمونه گیری در حسابرسی
audit software
 نرم افزار حسابرسی
audit stamp
 مهر حسابرسی
audit standards, auditing standards
 استانداردهای حسابرسی
audit strategy
 استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی
audit techniques
 فنون حسابرسی
audit terms
 اصطلاحات تخصصی حسابرسی
audit test check
 رسیدگی آزمایشی حسابرسی
audit test deck
 حسابرسی رایانه ای با اطلاعات آزمایشی
audit test, audit trail
 آزمون حسابرسی
audit trail
 ردیابی اسناد، زنجیره عطف
audit work schedules
 جداول زمان بندی عملیات حسابرسی
audit working paper
 کاربرگ حسابرسی
audit year
 سال حسابرسی
Audit (ing)
 حسابرسی
audit (ing) manual
 دستورالعمل حسابرسی
auditability
 قابل حسابرسی، قابلیت حسابرسی
audited
 حسابرسی شده
audited accounts
 حساب های حسابرسی شده
audited accounts latest
 آخرین حسابهای حسابرسی شده
audited amount
 مبلغ حسابرسی شده
audited consolidated accounts
 حساب های تلفیقی حسابرسی شده
audited statement
 صورتحساب حسابرسی شده
auditee
 قسمت مورد رسیدگی
auditee response
 پاسخ قسمت مورد رسیدگی
auditing around the computer
 حسابرسی با استفاده از رایانه
auditing at intervals (through the year)
 حسابرسی در فواصل سال
auditing at the end of the year
 حسابرسی آخر سال
auditing department
 دایره حسابرسی ، بخش حسابرسی
auditing guidelines
 رهنمودهای حسابرسی
auditing latest
 آخرین حسابرسی
auditing practices board (APB)
 هیئت اجرایی حسابرسی
auditing practices committee (APC)
 کمیته اجرایی حسابرسی
auditing principles, principles of auditing
 اصول حسابرسی
auditing report, audit report
 گزارش حسابرسی
auditing standards board
 هیات استانداردهای حسابرسی
auditing standards executable committee
 کمیته اجرایی استانداردهای حسابرسی
auditing, to audit
 حسابرسی کردن
auditor
 حسابرس
auditor certificate
 گواهی حسابرس، تاییدیه حسابرس
auditor examination
 آزمایش (امتحان) حسابرس
auditor policy
 رویه حسابرس، خط مشی حسابرس
auditor, public accountant
 حسابرس
auditors′ standard report
 گزارش استاندارد حسابرسان
authentication
 تسجیل سند، تصدیق و تایید صحت قانونی سند
authoritative guidelines
 رهنمودهای آمرانه / قاطع
authoritative literature
 نشریات رسمی
authorities
 مقامات
authoritative principle
 اصل اعتبار
authority
 صاحب اختیار، اختیار، شخص صلاحیتدار، مقام مسئول
authority bonds
 اوراق قرضه دولتی
authority for payment
 مجوز (اختیار) پرداخت
authority option
 اختیار با مجوز
authority option for reimbursement
 اختیار با مجوز استرداد وجه
authorization
 تفویض اختیار، تصویب، تجویز، مجوز
authorization form for payment, payment authorization form
 فرم دستور پرداخت
authorization option for reimbursement
 حق اختیار در استرداد وجه
authorize
 وکالت دادن، دادن حق یا اختیار به دیگری، دادن مجوز قانونی و رسمی
authorized
 مجاز
authorized auditor
 حسابرس مجاز، حسابرس رسمی
authorized bank
 بانک مجاز (دارای اختیار)
authorized budget allowance
 بودجه مجاز
authorized capital (nominal capital)
 سرمایه مجاز ، سرمایه تصویب شده
authorized cost
 هزینه مجاز
authorized data
 اطلاعات مجاز، تصویب کردن
authorized issues
 تعداد سهام (اوراق) مجاز برای انتشار
authorized minimum share capital
 حداقل سرمایه مجاز
authorized resources
 منابع مجاز
authorized share
 سهام مجاز
authorized signing officer
 دارنده امضاء
authorized stock
 تعداد سهم مجاز
authorized wages rate
 نرخ رسمی دستمزد
automated system for customs data) (ASYCUDA)
سیستم خودکار برای داده های گمرکی (آسیکودا)
automatic balance
 تراز (توازن) خودکار
automatic balance accounts
 حساب های متوازن
automatic data processing (ADP)
 پردازش خودکار داده ها
automatic withdrawals
 برداشت های ثابت
automation
 خودکار کردن سیستم، اتوماسیون
autonomous branch
 شعبه مستقل
autonomous divisions
 بخشهای مستقل
autonomous expenditures
 هزینه های مستقل
autonomy
 استقلال، آزادی عمل
auxiliary activities
 اقدامات کمکی
auxiliary capital
 سرمایه کمکی (غیر اصلی)
auxiliary enterprise
 خدمات کمکی، خدمات اضافی
auxiliary equipment
 ماشین آلات یا تجهیزات کمکی
auxiliary operations
 عملیات کمکی
av. = average
 میانگین
availability of books
 در دسترس بودن دفاتر
available by …
  در دسترس از طریق…
available capacity
 ظرفیت واقعی (در دسترس)
available data
 اطلاعات موجود
available for sale
 آماده برای فروش
available hours
 ساعت کار
available loan
 وام فراهم ، وام آماده ، وام در دسترس
available return
 بازده موجود
available surplus
 مازاد آماده (تقسیم)
available-for-sale
 آماده برای فروش
available-for-sale securities
 اوراق بهادار آماده برای فروش
average
 متوسط، میانگین، معدل
average annual return on investment method
 روش میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری
average annual return, on investment method, average cost method
 روش میانگین
average bond, indemnity bond
 ضمانتنامه جبران خسارت
average collection period / average number of days receivables outstanding
 دوره وصول مطالبات تجاری
average cost (expense)
 متوسط هزینه
average cost price
 متوسط بهای تمام شده
average day-supply
 متوسط دوره فروش
average deviation
 انحراف متوسط (آمار)
average down
 کاهش میانگین قیمت خرید
average purchase rate
 نرخ متوسط خرید
average rate per hour
 نرخ متوسط هر ساعت
average rate per unit
 نرخ متوسط هر واحد
average stock
 متوسط موجودی
average stock keeping (holding)
 متوسط نگهداری موجودی
average stock level
 سطح متوسط موجودی
average yield
 بازده متوسط
average, mean
 میانگین
average, median
 میانه
averaging
 متوسط گیری
avoid, sustain
 پرهیز کردن، خویشتنداری کردن
avoidable cost
 هزینه اجتناب پذیر
avoidance
 لغو، اجتناب
avoidance clause, defeasance clause
 شرط لغو، قید فسخ، ماده الغاء قرارداد
avoidance of a contract
 لغو یک قرارداد
avoidance of takeover
 احتراز (اجتناب) از تصاحب، بلعیده شدن شرکت
avoiding costly mistakes
 اجتناب / احترام از اشتباهات پر هزینه
award
 حکم، فتوی، رأی، جایزه
award of damages
 جبران خسارت
axiom
 اصل بدیهی، اصل موضوعه، موضوع آشکار
baby bonds
 اوراق قرضه کم ارزش
back bill
 برات نکول شده (برگشت شده)
back charges
 پرداخت مخارج انجام شده
back door financing
 تامین مالی غیر مستقیم، تامین مالی از طرق غیر متعارف
back duty
 مالیات گذشته
back freight
 هزینه عودت کالا
back order
 سفارش تحویل نشده
back pay
 پرداخت دستمزد معوقه
back rent
 اجاره عقب افتاده
back taxes
 مالیات عقب افتاده
back up
 روند معکوس
back-to-back credit (countervailing credit)
 وام پشتوانه ای، اعتبار اتکایی
back-to-back loan
 وام متقابل
back-up calculation sheet, backing
 ورقه محاسبات
backdate
 به تاریخ گذشته، نوشتن تاریخی مقدم بر تاریخ واقعی تنظیم سند، عطف به ماسبق کردن برای اجرای قرارداد
backdating date
 پیش تاریخ
backer
 شریک (غیرفعال)
backing away
 رعایت نکردن قیمت های پیشنهادی
backing sheet
 ورقه پشت نویسی
backload
 محموله مرجوعی
backlog
 پس مانده
backlog depreciation
 استهلاک برمبنای دارایی تجدید ارزیابی شده
backlog reporting
 گزارش سفارش های معوق
backward integration
 ادغام با ماقبل
bad (check, debt)
 لاوصول (چک، بدهی)
bad climate allowance
 فوق العاده بدی آب و هوا
bad debt
 طلب سوخته، طلب قابل سوخت
bad debt expense
 هزینه مطالبات سوخت شده
bad debt provision
 ذخیره مطالبات سوخت شده
bad debt realized
 بازیافت مطالبات سوخت شده
bad debts allowance account
 حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
bail
 ضمانت، کفالت
bail bond
 وجه الضمان، کفالت نامه
bail credit
 اعتبار ضمانت نامه
bail out rule
 ضمانت خارج از قاعده
bailable
 ضمانت بردار
bailee
 امین، امانت دار، امانت گیر
bailment
 تحویل دادن کالا به وسیله امانت گذار به امانت گیر، (عقد) ودیعه، امانت گذاشتن، آزاد کردن به قید ضمانت
bailor
 امانت گذار، ودیعه گذار، واگذارنده
bailout
 نجات سرمایه
bailout payback
 دوره بازیافت / تجارت سرمایه
bailsman
 ضامن
balance
 صورت وضعیت، موازنه، مانده، تراز به حال موازنه درآوردن
balance at the end of the year, end of the year balances
 مانده های آخر سال
balance brought forward (B/F)
 مانده نقل از صفحه قبل (سال قبل)
balance budget
 بوجه متوازن، بودجه متعادل
balance carried forward (C/F)
 مانده قبل به صفحه بعد (سال بعد)
balance due
 مانده معوق
balance of accounts
 مانده حساب ها
balance of external claims
 مانده مطالبات
balance of foreign exchange
 موازنه ارزی
balance of foreign trade
 تراز تجارت خارجی
balance of goods and services
 تراز کالاها و خدمات
balance of payment
 مانده پرداخت، تراز پرداخت، موازنه پرداخت
balance of revenue and expense
 موازنه دخل و خرج
balance of trade, trade balance
 موازنه تجاری، تراز بازرگانی
balance off
 مانده گیری، افتتاح حساب ها، انتقال مانده حساب ها به دوره جدید
balance on current account
 مانده حساب جاری
balance on goods and services
 موازنه حساب کالا و خدمات
balance on hand
 مانده موجود، موجودی
balance sheet (statement of financial position)
 ترازنامه، صورت وضعیت مالی
balance sheet approach
 رویکرد (نگرش) ترازنامه ای
balance sheet audit
 حسابرسی ترازنامه (ای)
balance on sheet budget
 بودجه ترازنامه ای
balance sheet classification
 طبقه بندی حساب ها در ترازنامه
لغات حسابداری بخش 66
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.